Zák. č. 634_2004 Sb._o správních poplatcích

____________________________________________________________

Systém ASPI – stav k 18.11.2018 do částky 132/2018 Sb. a 32/2018 Sb.m.s. – RA1297

634/2004 Sb. – o správních poplatcích – poslední stav textu 

 

 

ČÁST I 

 

Položka 1 

 

 1. Přijetí žádosti nebo návrhu 

 

 

 1. a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty

   v předešlý stav                                                    Kč 300

 

 

 1. b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení

   nebo vyúčtování                                                    Kč 300

 

 1. c) o prominutí příslušenství daně                                     Kč 1 000

 

 

 1. d) o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její

   úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí                  Kč 400

 

 

 1. e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně           Kč 300

 

 1. f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku      Kč 300

 

 1. g) o povolení úlevy na dani nebo cle                                  Kč 1 000

 

 

 1. h) na vydání povolení podle  zákona o spotřebních daních               Kč 1 000

 

 

 1. i) na změnu povolení podle  zákona o spotřebních daních               Kč 200

 

 1. j) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo 

   upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího 

   spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění 

   podle zákona upravujícího spotřební daně                           Kč 1 000

 

 1. k) na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně

   podle  zákona o spotřebních daních                                  Kč 2 000

 

 1. l) na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané

   hodnoty podle  zákona o dani z přidané hodnoty                      Kč 2 000

 

 1. m) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného

   soudním exekutorem                                                 Kč 2 000

 

 1. n) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle  daňového řádu       Kč 10 000
 2. o) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení 

   evidované tržby                                                    Kč 1 000

 1. Vydání potvrzení

 

 1. a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu                 Kč 100

 

 1. b) o daňovém domicilu                                                 Kč 100

Osvobození

 

 

Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvobozeny žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo žádosti týkající se závazné informace o původu zboží podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. 

Předmětem poplatku není 

 

Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku. 

Poznámky

 

 

 1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo zákona o dani z přidané hodnoty. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. 

 

 1. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění. 

 

 1. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků. 

 

Položka 2 

 

 1. a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin                    Kč 20

                                                             za každou matriční událost

 1. b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku              Kč 20

                                                             každý subjekt, do jehož zápisu

                                                                    se nahlíží

 1. c) Ohlášení změny místa trvalého pobytu                               Kč 50

                                                               za osoby uvedené na jednom

                                                                  přihlašovacím lístku

 1. d) Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

   podle  zákona o evidenci obyvatel a podání návrh nau

   zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území

   České republiky podle  zákona o pobytu cizinců na území

   České republikyzákona o azylu za každou osobu                   Kč 100

 1. e) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky         Kč 100

Osvobození

 

 

 1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949. 

 

 1. Od poplatku podle písmene c) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let. 

 

Předmětem poplatku není 

Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst. 

 

 

Comments are closed.

X