Tag Archive for právní služby

Reakce ministerstev na náhradu škody za odebraný ŘP

Odpověď právníka:

Dobrý den,
dnes přišlo toto. Ve zkratce nás odkázali na soudní žalobu, což bohužel mají ministerstva v těchto věcech někdy ve zvyku. Oni se věci zbaví ze stolu a než soud rozhodne, už tam ten úředník ani nemusí pracovat, takže ho to ani nepálí, bohužel. 

Věcně pak k jejich odůvodnění uvádím:

1) nesouhlasím s jejich závěrem, že nepodáním odporu jste si znemožnil nárokovat újmu – protože my tvrdíme, že jste odpor ani řádně podat nemohl z důvodů námi tvrzených (Každopádně toto je primární důvod, proč nechtějí uznat náhradu, tedy ji asi nikdy neuznají na ministerstvu – toto nelze nijak zhojit zpětně žádným doplněním – to leda podat žalobu a přimět soud mít jiný právní názor)2) k jejich tvrzení, že jsme nedoložili škodu (kterou jsme doložili, jen nám ji popřeli – případně u té faktury bychom to asi ještě v případě žaloby upřesnili), tak zde ministerstvo patrně vydalo toto vyjádření před naším doplněním, nicméně stejně by to smetli ze stolu ze stejných důvodů – které uvádějí – tedy zejména ten odpor (doložení škody by pak bylo asi předmětem soudního jednání a dokazování). Navíc výše odměny advokáta vyplývá z právního předpisu, ten úřad zná a nelze ho jinak doložit než odkazem na jeho znění a počet úkonů jsme uvedli a doložili samotnými úkony, které jsou ve spise (převzetí zastupování (plná moc), jednotlivá podání)3) v zásadě ani s dalšími jejich stanovisky zcela nesouhlasím, nicméně to už je nyní asi na případném soudním sporu s ministerstvem.

Nyní jde tedy o to, zda chcete podat i žalobu k soudu nebo už Vám to nestojí za ty náklady a čas na ni a soud? Případně ještě lze zkusit přemluvit nějak ministerstvo dalším podáním (zatím to není pravomocně ukončené), takže odkázat na doplnění z naší strany a poukázat znova na naší argumentaci, že nepodání odporu zde není překážkou přiznání újmy a že náklady řízení jsou ze zákona atd. – případně když jim nestačí naše prohlášení o poradě, tak doplnit ještě písemný protokol o poradě (což je ale absurdní, protože ten stejně podepíšeme my – za mě tedy jedinou šancí je podat žalobu).

Žalobu můžete samozřejmě podat i bez právního zastoupení. Žalujete příslušné ministerstvo. V žalobě je třeba uvést opět všechna tvrzení, vyčíslit újmu a doložit důkazy, a to znova, byť jsou ve spise úředním.

U nás by sepsání žaloby, včetně případně nutné konzultace s ní a případných dalších úkonů potřebných do prvního jednání soudu (například replika k vyjádření žalované nebo doplnění na žádost soudu, komunikace se soudem atd.) stálo celkem 10.000,- Kč + DPH a platba je předem – v daném případě bych požádal nejprve o Vaše sdělení, že chcete žalobu připravit, pak vystavíme fakturu a po úhradě pokračujeme v sepsání a podání žaloby k soudu.

Do Vašeho pokynu a výše uvedeného tedy žalobu nebudeme připravovat ani podávat. Pakliže byste chtěl ještě činit podání u ministerstva, pak k tomuto uvádím, že patrně s ohledem na nyní uvedené stanovisko ministerstva k věci, nebudou mít asi další význam. Proti jejich vyjádření v příloze není opravný prostředek možný, je možné se obrátit na soud se žalobou. 

Podání u soudu

Žalovaný v poledne dne 15.9.2018 úmyslně způsobil žalobkyni majetkovou újmu tím, že udeřil do levých předních dveří a rozbil okno na levých předních dveřích osobního vozidla Ford Transit, reg. značky AAAA, čímž způsobil na jejím majetku škodu přesahující částku 5.000,-Kč. Trestním příkazem Okresního soudu v Bruntále ze dne   25.3.2019 č.j. DD 00/2019-000 byl žalovaný za toto své jednání odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky a s povinností zaplatit poškozené společnosti částku 5.250,-Kč.  Se zbytkem svého nároku byla žalobkyně odkázána na civilní řízení.

Důkaz:   –   trestní příkaz, technický průkaz

II.

Jednatel žalobkyně ještě dne 15.9.2018 dohodl provedení opravy poškozeného firemního vozidla ve firmě SSS CZ, s.r.o. v SS a zajistil vypůjčení náhradního vozidla, aby mohl dojíždět do zaměstnání a dostát sjednaným obchodním závazkům. Následujícího dne dopoledne převezl poškozené firemní vozidlo do opravny. Vozidlo bylo opraveno dne 1.10.2018, kdy si je jednatel vyzvedl z opravny a téhož dne vrátil vypůjčené vozidlo. Za vypůjčení zaplatil celkem 30.000,-Kč, když za 16 dnů  po 1.800,-Kč uhradil 28.800,-Kč,  a 1.200,-Kč doplatil za vyjetou naftu.

Jednatel společnosti čekal, že bude předvolán k soudu, kde svůj nárok na úhradu půjčovného uplatní, avšak  v trestní věci bylo rozhodnuto trestním příkazem, takže se nekonalo hlavní líčení a žalobkyně proto tento finanční nárok u trestního soudu neuplatnila. Žalovaný následně zaplatil žalobkyni náhradu škody dle příkazu ve výši 5.250,-Kč, avšak na požadavek k úhradě dalších 30.000,-Kč ze dne 24.9.2019 nereagoval. Nepřevzal ani předžalobní výzvu právního zástupce ze dne 18.11.2019.

Žalobkyni tedy nezbylo, než se obrátit se svým nárokem na soud s tím, že od 1.12.2019, do kdy poskytla žalovanému čas k zaplacení částky 30.000,-Kč, požaduje také úhradu zákonných úroků z prodlení.

Důkaz:   –  doklad o předání vozidla do opravy, smlouva o půjčení vozidla, doklad o

provedení opravy, doklad o zaplacení půjčovného, 2 x předžalobní výzva s

dokladem o doručení, resp. nepřevzetí

III.

 

Vzhledem k výše uvedenému žalobkyně tvrdí, že žalovanému ve smyslu ust. § 2910 obč. zákoníku vznikla povinnost zaplatit jí způsobenou škodu, a proto navrhuje vydání tohoto

 

platebního rozkazu:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 30.000,- Kč s  9 % úroky z prodlení z této částky od 1.12.2019 do zaplacení, a náklady řízení ve výši 10.749,- Kč (SOP 1.500,- Kč, odměna advokáta 3 x 2.300,-Kč za převzetí věci, zaslání předžalobní upomínky a podání žaloby, 3x režijní paušál á 300,-Kč a DPH 1.449,-Kč ) k rukám právního zástupce JUDr. M. M., to vše do patnácti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

Znalecký posudek a znalecká doložka

1. Druh a účel užití stavby   1   1.00

Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a ŽP   1   0.04

Rezidenční zástavba

3. Poloha pozemku v obci   2   0.02

Navazující na střed (centrum) obce

4. Možnost napojení pozemku na inž.sítě v obci   1   0.00

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku   1   0.00

V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce

6. Dopravní dostupnost k pozemku   6   0.00

Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti

7. Osobní hromadná doprava   3   0.00

Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá dostupnost centra obce,

8. Poloha z hlediska komerční využitelnosti   2   0.00

Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku

9. Obyvatelstvo   2   0.00

Bezproblémové okolí

10. Nezaměstnanost   2   0.00

Průměrná nezaměstnanost

11. Vlivy ostatní neuvedené   2   0.00

Bez dalších vlivů

 

Celkem *     0.06

* hodnota 1. znaku se do sumy nezapočítává

 

Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = (1 + 0.06) x 1 = 1.060

2.2.6 Výpočet ceny pozemku (§ 3 vyhlášky)

 

Základní cena za m2 stavebního pozemku  = Kč   510,-

ZC = ZCv x Iu = 1192 Kč x 0.4276 = 510 Kč

Index cenového porovnání   x 0.9600

I = Io x It x Ip = 1.000 x 0.906 x 1.060

 

Cena upravená uvedenými koeficienty  = Kč   489,60

Cena za celou výměru 2199.00 m2  = Kč   1.076.630,40

Započtení spoluvl.podílu 1589/27126  = Kč   63.067,38

 

Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Cena celkem Kč   63.067,-

 

3. REKAPITULACE

1) Jednotka č.294/102 dle § 21  Kč   425.779,-

2) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Kč   63.067,-

 

Zjištěná výsledná cena  Kč   488.846,-

Po zaokrouhlení podle § 50 vyhlášky  Kč   488.850,-

 

 

Slovy: Čtyřistaosmdesátosmtisícosmsetpadesát Kč

 

 

V Praze, dne 10.září 2019

 

 

 

 

 

4. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 3.5.1900, č.j. SPR.000/84 , pro základní obor stavebnictví.

 

Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 1489-60/19.

 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

 

 

Právník na to sere

DEFINICE PRÁVNÍKOVI

V PÁTEK JSEM VÁM STRUČNĚ DEFINOVAL OBSAH PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ NOVÝ BOR
(A PÍSEMNOST VÁM JAKO OBVYKLE ZASLAL DO E-MAILU) (dále jen PÍSEMNOST
PŘÍKAZ NB).

PÍSEMNOST PŘÍKAZ NB MI ZAKAZUJE ŘÍZENÍ NA 14 MĚSÍCŮ A UKLÁDÁ VELMI
VYSOKOU POKUTU FINANČNÍ ZA PŮVODNÍ ČIN, KE KTERÉMU JSEM SE POUZE
DOZNAL, ANIŽ BY BYLA JAKÁKOLIV JISTOTA, ŽE JSEM JEJ SPÁCHAL A K
PROJEDNÁNÍ U PŘESTUPKOVÉMU ŘÍZENÍ U KTERÉHO JSEM VŮBEC NEBYL PŘÍTOMEN
Z DŮVODU VZDÁLENOSTI.

K PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ NB MOHU PODAT DO 8 DNŮ ODVOLÁNÍ, COŽ JE V PONDĚLÍ
29. 7. 2019 JIŽ Z TITULU VYZVEDNUTÍ Z DS, JEN 7-8 DNÍ.
POTŘEBOVAL BYCH SE K TÉTO PÍSEMNOSTI EFEKTIVNĚ ODVOLAT A NEVÍM, JAK TO
UČINIT – S JINÝM PRÁVNÍM ZÁSTUPCEM DOMLUVEN NEJSEM.

NEVÍM, ZDA-LI TO SEPSAT JEN OBČANSKÝM JAZYKEM A ZDA-LI ZMÍNIT NAPŘ.
NÍŽE UVEDENÉ ANEBO ZDA-LI SI TO ŽÁDÁ NĚJAKÝ PRÁVNÍ JAZYK A CITACE
ZÁKONŮ, PARAGRAFŮ A PRÁVNÍHO JAZYKA.

1. K PŮVODNÍMU PŘESTUPKU, PO KTERÉM NÁSLEDOVALO 200 METRŮ SPÁCHÁNÍ
TRESTNÉHO ČINU NA MAJETKU SPOLEČNOSTI A TRESTNÉMU ČINU VÝTRŽNICTVÍ
(PRAVOMOCNĚ ODSOUZENO) JSEM SE DOZNAL NA ZÁKLADĚ VAŠEHO DOPORUČENÍ.

2. PACHATELEM BYL VK 13 X ZÁZNAMEM V KARTĚ ŘIDIČE ZA
PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI.

JEDNÁNÍ OZNAMUJÍCÍHO VK BYLO SPÍŠE ÚČELOVÉ, NEŽ NIKOLIV
REÁLNÉ A MĚLO SLOUŽIT NA JEHO OBHAJOBU, KTERÉ TO STEJNĚ NEPOMOHLO.

3. U JEDNÁNÍ ÚŘADU JSEM VŮBEC NEBYL.

4. PÍSEMNOST PŘÍKAZ RÝMAŘOV VE VĚCI POSTIHU ZA DOZNANÝ ČIN K NEDÁNÍ
PŘEDNOSTI V JÍZDĚ JSEM VÁM ZASLAL (February 26, 2019) A NAPSAL VÁM
INFORMACI, ŽE JDU HRADIT 3500 KČ (HRAZENO 26. 2. 2019), COŽ BYLA
ZÁKLADNÍ POKUTA.

S OHLEDEM NA FAKT, ŽE JSTE MI PŮVODNĚ SDĚLOVAL, ŽE JEJICH POSTIH V
PŘÍPADĚ PŘIZNÁNÍ PŘESTUPKU, BUDE V DOLNÍ SAZBĚ, JSEM TAKÉ S VĚDOMÍM
VAŠÍ VYSOKÉ ODBORNOSTI A LETITÉ PRAXE NEPOCHYBOVAL, ŽE TO BUDE JINAK A
PO NALEZENÍ ŘÁDKU V PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ RÝMAŘOV, S VYČÍSLENÍM POKUTY, BY
MĚ ANI VE SNU NENAPADLO, ŽE TAM BUDE NA DALŠÍ STRANĚ ZMÍNKA O ODEBRÁNÍ
ŘP A PÍSEMNOST JSEM TEDY DÁLE NEČETL.

I PŘESTO JSEM VÁM JI (February 26, 2019 10:00 AM) ODESLAL A SDĚLOVAL
VÁM, ŽE „JSEM PRÁVĚ UHRADIL 3500 KČ“. NEPŘIŠLA OD VÁS ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ
ANI UPOZORNĚNÍ. ZAPLACENÍM POKUTY, JSEM POVAŽOVAL TEDY VĚC ZA
UZAVŘENOU A POVAŽOVAL JI ZA NUTNÉ ZLO V DANÉ VĚCI.

I PROTO JSEM SE PODIVIL, KDYŽ MI PO ČASE A TO KONKRÉTNĚ (DNE 31: 5.
2019) DOŠLA VÝZVA K ÚHRADĚ DLUHU 1000 KČ, COŽ BYLY NÁKLADY ŘÍZENÍ.
ŘEKL JSEM SI, ŽE JSEM SE ASI PŘEHLÉDNUL A UHRADIL O 1000 KČ VÍCE NA
DALŠÍ ÚČET ÚŘADU RÝMAŘOV (DNE 31.05.2019).

TEPRVE PŘED 14 DNY MĚ BĚŽNOU KONTROLOU ZASTAVILA HLÍDKA PČR CVIKOV A
JÁ POVAŽOVAL ODEBRÁNÍ ŘP ZA ÚŘEDNÍ OMYL.

DALŠÍ DOMNÍVÁM SE PRO ARGUMENT V MŮJ PROSPĚCH JE, ŽE JSEM NEOBDRŽEL
VÝZVU ÚŘADU, KAM ŘP VRÁTIT. KDYBY TAKOVÉ UPOZORNĚNÍ PŘIŠLO, JISTĚ BYCH
JEJ JIŽ NEPŘEHLÉDNUL A ŘP VRÁTIL NAPŘ. POŠTOU.

TOHO ČASU JSEM NEBYL (NA 99 % – MUSÍM JEŠTĚ PROVĚŘIT) TRVALÝM
BYDLIŠTĚM V ČR (UKONČENO NA VLASTNÍ ŽÁDOST) A TUDÍŽ BY MI PŘIŠLO I
LOGICKÉ ÚŘADEM, SDĚLIT, KAM ŘP VRÁTIT. RÝMAŘOV, ČESKÁ LÍPA, NOVÝ BOR,
PRAHA? – TAM VŠUDE JSEM BYDLEL NEBO VE VĚCI JEDNAL NA DÁLKU S ÚŘADEM.

I TAK JSEM SE NACHÁZEL V DANÉM OBDOBÍ V ITÁLII A TEDY ŽÁDNÉ AUTO JSEM
NEŘÍDIL – DOPRAVIL JSEM SE LETECKY.

———-

NA ZÁVĚR MOHU JEŠTĚ DODAT, ŽE MÁM POTVRZENO OD POSUDKOVÉHO LÉKAŘE (10.
12. 2012), ŽE MÁM O 20 % SNÍŽENOU PRACOVNÍ SCHOPNOST, TJ. MALÁ
INVALIDITA.

FORD TRANSIT JE PRACOVNÍ VŮZ – SLUŽEBNÍ AUTO. BEZ NĚHO JE MOJE FIRMA
(s ohledem na to, že v něm spím např. v Praze, MŮŽE FUNGOVAT JEN
VELICE ŠPATNĚ A NEBO S DALŠÍMI NÁKLADY NAJÍMÁNÍ ŘIDIČE APOD., což si
tuto chvíli snad nedovedu ani představit)!

K DNEŠNÍMU DNI POSTRÁDÁM 15. DNEM ŘP A SKUTEČNOST JE TAKOVÁ, ŽE ZA
NĚKTERÝMI KLIENTY ALE HLAVNĚ SPOLUPRACOVNÍKY V PRAZE MUSÍM DOJÍŽDĚT
VLAKY A PŘESPÁVAT PO HOTELECH, COŽ ŽENE NÁKLADY DO NÁSOBKŮ !

V SOUČASNÉ DOBĚ, „NOUZOVÉHO REŽIMU“ PŘI ZOHLEDNĚNÍ HYPOTETICKÉHO STAVU
14 MĚSÍCŮ POSTRÁDÁNÍ ŘP, MŮŽE DOSTAT TAKOVÉ NÁKLADY DO STATISÍCŮ.

NEMOHU SE DLOUHODOBĚ, A TO ZEJMÉNA MIMO LÉTO, S OHLEDEM NA TRVALÝ
ZDRAVOTNÍ STAV PŘESOUVAT VLAKY SE ZAVAZADLEM A SPÁT V HOTELU (I S
OHLEDEM NA ZVLÁŠTNÍ DIETU, KTEROU NEMÁM ZATÍM LÉKAŘSKY POTVRZENO, ALE
BEZ PROBLÉMŮ BYCH TOTO POTVRZENÍ MOHL ZÍSKAT).

I KDYBYCH 100 X CHTĚL. BYDLENÍ V PRAZE NA NÁKLADY FIRMY, VYLOUČENÉ. S
TĚMI ZISKY, KTERÉ FIRMA MÁ (JE TO REÁLNĚ SPÍŠE ŽIVNOST FUNGUJÍCÍ NA
BÁZI NĚKOLIKA SRO), JE TOTO VYLOUČENO.

ŽÁDÁM LASKAVOU ODPOVĚĎ, JAK PROSÍM DÁLE POSTUPOVAT, JAK PODAT
ODVOLÁNÍ, MOHU NEBO SNAD MUSÍM PRO TO ODVOLÁNÍ VŠECHNY TYTO BODY
ZMÍNIT, JAKO POLEHČUJÍCÍ A NEBUDE TO PŮSOBIT NESERIÓZNĚ ČI
NEPRAVDĚPODOBNĚ?

SOUČASNOU SITUACI VNÍMÁM JAKO VELIKÉ BEZPRÁVÍ A USPOKOJIVÉ BY BYLO
SNAD JEN OKAMŽITÉ NEBO VE LHŮTĚ DO 14 DNŮ NAVRÁCENÍ ŘP BEZ DALŠÍCH
FINANČNÍCH SANKCÍ.

Dotazy kvalitnímu právníkovi k řízení

ITALSKÝ ŘP, ZNAMENÁ ZÁKAZ ŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ ČR, COŽ POLICIE JISTĚ ODHALÍ PŘI PRVNÍ HLUBŠÍ KONTROLE (jednak podám žádost a měsíc čekám a jsem bez ŘP / riziko, že mi to pak nevydají kvůli zákazu / co když mě tady zastaví policie a bude lustrace?, vzdálenost – pracovní vytížení, nemám v Itálii zázemí).
TA SMLOUVA NA VÝPŮJČKU, KOLIK JE LIMIT ČASOVÝ K NÁROKOVÁNÍ.
BUDU SE SOUDIT S JUDR. C. O NÁHRADU ŠKODY?
POHLEDÁVKY PŘEDÁM?

X