Preference advokáta při vymáhání pohledávek

1. pohledávky, u nichž nebyly činěny doposud žádné kroky,
2. pohledávky, u nichž byla zatím zaslána pouze předžalobní výzva,
3. pohledávky, u nichž existují exekuční tituly (pravomocné rozsudky,
EPR) a doposud nebyly předány exekutorovi.

U těch ostatních, zvláště u probíhajících soudních řízení, je převzetí
zastoupení na zvážení, neboť bude za převzetí a studium věci placeno z
Vaší strany 2x a stávající advokát se lépe orientuje ve svých
podáních, má nějakou strategii atd.

U pohledávek, které jsou již u exekutora, je pak předání rovněž na
zvážení. Stávající advokát může mít s exekutorem dohodu o tom, že
exekutor v případě nevymožení pohledávky nebude požadovat náhradu
nákladů exekučního řízení po oprávněném, což nemusí platit, bude-li
věc předána jinému zástupci. Pokud žádná taková dohoda neexistuje, pak
je mohu čistě formálně převzít a zaslat do příslušných exekučních
spisů plnou moc, aby mne příslušný exekutor ve věci nadále informoval,
žádné další běžné kroky se ve věci již nečiní, vše je již práce
exekutora.

Tlumočení, autorské právo záznamu

Ano Gustavo, jsou s tím obrovské potanciální právně -odpovědnostní problémy, nekonečné. Namátkou::

– oni tvrdí, že to chtějí jen pro vlastní potřebu ale nemáme žádnou písemnou smlouvu
 – nepřesné přepisy tlumočeného semináře se pak někde objeví, jsou tu pak otázky náhrady škody, pokud na základě záznamu z tlumočení někdo nějak jedná a dojde k problému a vzniku škody
-atd. atd.
Naprosto to nestojí za to.
Jsem zaskočený, že se tady taková otázka vůbec objevila. Sama alternativní medicína dnes dost balancuje na hraně , musí si být velmi dobře vědomi, že sama oblast jejich působení je každodenní kličkování mezi paragrafy a zkrátka působení tlumočníka a případné nahrávání je také nějak právně ošetřeno a nelze to nějak zlehčovat.
O užití díla rozhoduje autor a k žádnému jinému užití díla – tlumočeného projevu – než k okamžitému poslechu souhlas nedáváme.

Plná moc jednání s makléřem

PLNÁ MOC

Uděluji plnou moc paní Zlatě AAA, dat. nar. 00. 8. 1999, bytem Jkk Jkj 412, Asss Bbb ve věci jednání a uzavření nájemní smlouvy se zájemcem zprostředkovatelky paní Petry Lkkk.

Zzz Jjj, 25. 01. 1976

Plná moc dvojjazyčná zastupování dopravní přestupky

PLNÁ MOC/Power of attorney
Zmocnitel/Client: ​AA
Bytem/Address: ​BBBB
Narozen/Born: 0000
zmocňuje tímto/authorises
Mgr. AAA
Advokáta/Attorney at Law
Se sídlem/Seat: KJK 1553, 000 00 LKJLK
Pobočka/Office: LKJ 291/11, 710 00 KKK, Paha
IČO/IN: 09808098
ČAK č.: 76544
/dále jen „​
Advokát​“/
k zastupování ve správním řízení vedeném u Městského úřadu v KKK pod sp. Zn. DASH 00/2019
MAC / 9, č.j. MURY 4947/2019, jakož i v souvisejících řízeních v rámci řádných a mimnořádných
opravných prostředků/ ​
To represent him in the proceeding by the city authority of Rýmařov, DASH
00/2019 MAC / 9 as well as other proceedings
klient nerozumí česky, tudíž je plná moc dvojjazyčná/​client doesn’t speak Czech, thatś why this power
of attorney if in the English as well
V​ dddd/In ddd dne/date 6. 8. 2019
Bbbb ddd, 000 Rrr (administrativní sídlo) Mgr. dd ddd, advokát | kkk.j@ddd.cz
kkjk 0000/72, 150 00 kjklj 5 Mgr. ddd ddd , advokát | ddd@ddd.cz
Mgr. aaa kjkjk, advokát | jkjkj@kkj.cz
Tel. :+420 000 143 000 Mgr. Hhh Ggg | gora@advokatova.cz
Email:jkp@aaa.cz Mgr. Nnnn Hhhh | kjkjk@saaa.cz
www.kjkjk.cz
…………………………………
Zmocnitel/​Client
2

Plná moc advokát

P l n á m o c

Já, níže podepsaný AAA, nar. 00. 01. 1999, bytem AAA, zmocňuji advokáta JUDr. AAA AAA, ev.č.00000, advokátní kancelář Praha, nám. Míru 1, aby mne zastupoval ve všech právních věcech, aby za mě vykonával veškeré potřebné právní úkony, tedy přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smír či narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal a jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je dle příslušných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce. Je mi známo, že za poskytnutí právní služby náleží advokátovi odměna dle obecně závazných právních předpisů (advokátního tarifu), t.j. včetně náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas.
Zavazuji se zaplatit výše uvedenou odměnu advokátovi ihned po jejím vyúčtování (- i dílčím), a beru na vědomí, že odměna náleží advokátovi bez ohledu na výsledek event. sporu. Souhlasím se složením přiměřené zálohy v závislosti na průběhu a výši nákladů právní věci.
V Praze, dne 29. 04. 2019

Realizovaný překlad

Dobrý den, tak překlad byl samozřejmě hotov v termínu. Najdete jej
nyní znovu v příloze.
Fakturační údaje nám došly a došlo samozřejmě ke standardnímu
zpracování zakázky, tj. vyhotovení překladu.

Pokud k vám překlad nedorazil, mohlo dojít:

1. k chybě technické
2. k chybě na straně lidského konání

Nicméně, ani jedna z okolností, nemůže mít vliv na proběhnou
objednávku, tj. její přijetí a zejména pak plnění. Správný postup by
byl, abyste se býval ozval, že např. „vám překlad chybí“ a abychom jej
zaslali opakovaně.

To je zcela běžná praxe. Není možné, tedy závazně objednávat překlad a
pak jen napsat „že jej již nechcete“.

Překlad v příloze, platbu faktury budu očekávat. S pozdravem, MUDr. Schwarz

Výpočet normovaných stran

1. červený text jsme vám nepočítali, ale zřejmě přeložili
2. počet stran odpovídá modelu: 1 normovaná strana = 1800 úhozů, zdroj
https://www.lettercount.com/
3. jiné textové prvky přepisuje lékař se stejnou sazbou, jako pro
překlad (pokud pro vás nemají hodnotu, mohl jste najmout písařku a
sdělit nám, že si nepřejete to těchto prvků zasahovat / navíc ty prvky
nesou číselný údaj a tuším, že je na odpovědnost lékaře je odpovědně
převést a zkontrolovat)

Tímto žádám já vás, abyste použil nástroj https://www.lettercount.com/
My nemáme důvod profesionální výpočet dělat znovu.
Pochybnost vzniká na vaší straně, bez uvedených jakýchkoliv odborných dat.

Pokud z nástroje https://www.lettercount.com/ zjistíte jinou hodnotu,
napište nám ji prosím a já tento podnět vyhodnotím a provedu nový
výpočet

Neoprávněná reklamace

Na počet normovaných stran: 

Dobrý deň,

V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za odvedenú prácu. Aj s miernym časovým tlakom Ste prácu doručili v dohodnutom termíne.
Čo ma ale nemilo prekvapilo je cena a hlavne počet strán. Podľa mojich prepočtov sa mi k sume 13 680 Kč. nepodarilo nijako priblížiť. Max. čo viem potvrdiť je počet strán 11, čo by predstavovalo 11 x 600 = 6600 Kč. (aj to z môjho pohľadu nie je celkom férové, keďže som Vám poslal max. 9 strán) Z mojej strany Vám boli v prvej časti preposlané dokumenty v súbore PDF, kde posledný dokument obsahoval aj prázdne strany, takže nie je možné uvažovať o preklade celého súboru. Ďalej 2 necelé strany obsahovali len prvky a k nim určené hodnoty. (čísla) takže z môjho (myslím férového) pohľadu sa nemôže jednať o ekvivalent 1 textovej strany. V 2 časti som Vám napísal, že žiadam o preklad textu okrem červeným preškrtnutého obsahu, bol mi doručený aj ten.
Týmto Vás žiadam, aby Ste si prekontrolovali celý obsah, ktorý Vám bol z mojej strany na preklad doručený a poslali mi novú faktúru.
Ďakujem za pochopenie

Hlášení trvalého pobytu

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel), se od účinnosti zákona, tj. od 01.07.2000, co se týče podmínek přihlášení k trvalému pobytu, nezměnil.
Nicméně, v případě, že se nemůžete dostavit na ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu osobně, je možné dle § 10 odst. 11 zák. o evidenci obyvatel, aby změnu místa trvalého pobytu ohlásil pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy jich obou.

Objednání překladu

Dobrý den, tak překlad byl samozřejmě hotov v termínu. Najdete jej
nyní znovu v příloze.
Fakturační údaje nám došly a došlo samozřejmě ke standardnímu
zpracování zakázky, tj. vyhotovení překladu.

Pokud k vám překlad nedorazil, mohlo dojít:

  • 1. k chybě technické
  • 2. k chybě na straně lidského konání

Nicméně, ani jedna z okolností, nemůže mít vliv na proběhnou
objednávku, tj. její přijetí a zejména pak plnění. Správný postup by
byl, abyste se býval ozval, že např. „vám překlad chybí“ a abychom jej
zaslali opakovaně.

To je zcela běžná praxe. Není možné, tedy závazně objednávat překlad a
pak jen napsat „že jej již nechcete„.

Překlad v příloze, platbu faktury budu očekávat. S pozdravem, MUDr. Schwarz

E-mail pro ČOI, podání odporu

Formulář ČOI

Ohlášení trvalého bydliště / pobytu

Dobrý den, rád bych si nahlásil trvalé bydliště v mé nemovitosti na adrese PRAHA – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ. Rád bych tak učinil obratem.

Pachatelem poškozený obytný vůz

Z dlouhé cesty obytným vozem

X