Realitní renitér – cézet

Před časem jsem nechal doběhnout doménu Realitní renitér. Obsah jsem tam neměl, protože realitní rentiér už nemá náladu psát weby, užívá si svých peněz anebo dále investuje vydobité prostředky, tj. profit z pronájmu nemovotostí točí sále a dále kupuje baráky a byty anebo obojí.


Nicméně, to téma mi po 2-3 letech přijde tak zajímavé a tak chtěné, že jsem se rozhodl něco o tom napsat. Tento webík mimojiné byl pře více jak deseti lety také psán a konstruován výhradně na téma nemovitostí – autorem těch témat a článků byl můj kamarád, magistr. Nebudu záměrně uvádět jméno, protože si to nepřál ale byl a je to stále magistr.

Ten magistr, psal docela zajímavé články ze své realitní praxe. Pokud do fulltextu tohoto webu zadáte klíčové slovo „katastr„, vyflusne vám to např. toto. Těch článků tam bylo více ale za čas jsem se s magistrem dohodnul, že už ty články psát nebude. Webík jsem si ponechal a čas od času na něj napíšu něco, co mě opravdu zajímá. Je pravda, že těch témat tam je více, ale některé věci, byly probrány do důsledků.

Nyní ale k témaut rentiéra, proto tady jsme. Sám jsem se realitním rentiérem stal – pro zjednodušení řeknu jen, že se to stalo minulý či předminulý rok. Toto období za vstup do statusu rentiéra považuji za účinné z nějakého mě subkektivního důvodu a druhým se to nemusí zdát jako určující, ale mě ano. Byl to čas, kdy jsem přestal mít stress.

Zkrátka jsem si řekl, že od teď už se nebudu nikam hnát. Podnikání, které mi současně i předtím běželo mimo nákup realit dělám sice i nadále ale je to business, kterým si cvičím mozek jinak a zabere mi maximálně 20 minut denně. Jsou to právě překlady, tedy vedení překladatelské agentury.

Tato agentura funguje asi od roku 2012, tj. již celých 12 let. Do té doby, jsem pracoval sám na volné noze, jako překladatel, lektor a občasný tlumočník italského jazyka.

Agentura vznikla ze stejného impulsu a principu, jako tato stránka a vedl jsem jí několik let s opravdovou vášní a nasazením, někdy až tak vysokým nasazením, že jsem se hádal s některými lidmi do krve – překladateli, tlumočníky ale i zákazníky. Nicméně, dobrým a vynikajícím znamením je, že ta agentura zde je až doposud a to je myslím znamením, že jsem se hádal dobře 😀 Stál jsem za svými názory a nepolevoval. Prosazoval jsem svou ale občas, ano to je taky pravda, jsem musel ustoupit. Věděl jsem ale kdy a kdy naopak neustupovat.

Dnes moje největší kšefty s překlady zřejmě a zcela jistě převzala konkurence ale na poli se pohybuji i dále a jak říkám, opečovávám svoje stávající zákazníky tím, že jim stále poskytnu skrze „svoje“ lidi překlady a občas získám zákazníka nového. Nicméně, jak již výše uvedeno, je to jen otázka několika desítek minut denně. Ukrajinsky a Rusky mluvící zákazníky obsloužím jen občas – protože práce s nimi je náročná a ceny pro ně mám takové, aby zůstali jen ti nejvíce potřební, tj. ti, který si za překladatelské služby jsou ochotni zaplatit. Tam se jedná zejména o služby, ověřených překladů.

Zpět ale tedy k rentiérovi. Jak se to jen stalo? Stalo se to tak, že jsem v dobrý čas – ale ten asi úplně roli nehrál, nakoupil za výhodnou cenu nemovitosti, které nikdo nechtěl a které jsem (i přes skeptický názor mého kamaráda Martina z Prahy) proměnil v něco, co bylo předmětem dalšího skepticismu.

Zkrátka jsem měl vizi, které jsem se držel a které ne všude byly přijímána s nadšením. Stěžejní nemovitosti v dané oblasti však byly moje a nikoliv „mých názorových oponentů“ a tak jsem svůj plán postupně plnil a vybudoval jsem z nich přesně to, co jsem si přál. To portfolio se za krátký čas rozšířilo o několik bytových jednotek a pak jsem vlastně stagnoval až do dnešních dnů.

I proto zřejmě impuls nějak toto období zrekapitulovat a jít zkrátka dále. Takže uplynulo asi 6 let a já se už dost dlouho nudím na to, abych se opět neslyšel s mým kamarádem Martinem a nepředali jsme si stávající znalosti a dovednosti. Martin mě zkrátka nakopnul pro další krok a já se rohodl vzít si u banky krytou hypotéku a jít svou vášeň pro baráky rozvíjet i nadále.

Co jsou karuselové plné moci

Termín karuselové plné moci jsem si vypůjčil z období, kdy se prováděli karuselové finty s DPH. Finty dělat nechci, ale při telefonování s úředníkem finanční správy ve věci přidělení kompenzačních bonusů, mu říkám – „to jsou takové karuselové plné moci, co jsem vám poslal….“

Počínání s plnými mocemi nebylo tedy nikterak jednoduchou záležitostí, plné moci a pan úředník potřeboval celé placené 4 hodiny státního úředník z kasy daňového poplatníka, tj. vykonal velmi nefektivní práci. Čtěte také Datová schránka – šikana státu: jak pomocí datové schránky komandovat stát.

Vymáhání škody od státu

Vyrozumění o přijetí a výzva k doplnění

Výzva advokátovi:

Vážený pane magistře,
dovolujeme si Vás informovat, že dne 11. 5. 2021 byla Ministerstvu dopravy, Odboru právnímu, postoupena Ministerstvem vnitra Vaše žádost, kterou jste uplatnil v zastoupení pana PP, nar. 15. 4. 1956, bytem AAA (dále jen
„žadatel“), nárok na náhradu majetkové škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“).
Řádnému posouzení nároku brání nedostatky podané žádosti, konkrétně nebyl dostatečně prokázán vznik požadované škody, což se týká jak škody v podobě nákladů na právní zastoupení, tak i nákladů na řidiče.
V této souvislosti odkazujeme na rozhodnutí Nejvyššího soud, sp. zn. 30 Cdo 1277/2009, ze dne 26. 1. 2011, či rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 30 Cdo 1829/2010, ze dne 27. 7. 2011, ze kterých vyplývá, že žadatel o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., spočívající v nákladech řízení, musí prokázat požadavek advokáta k úhradě těchto nákladů, případně
smlouvu o poskytnutí právních služeb nebo jinak prokázat vznik a skutečnou výši dluhu. Co se týká částky 9.000,- Kč, jakožto nákladů na řidiče, nutnost jejich vynaložení žadatel jakkoliv netvrdí a ani nedokládá.
Břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně vzniku a výše vzniklé škody přitom leží na žadateli. Aniž by byla tvrzená škoda řádně prokázána, nelze její kompenzaci ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. v žádném případě přiznat.
V této souvislosti Vás tedy vyzýváme k doplnění výše uvedeného nejpozději do dne 30. 6. 2021 za účelem objektivního posouzení nároku v rámci mimosoudního projednání, a to v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců. Závěrem Vás informujeme, že nebude-li Vaší žádosti vyhověno do 6 měsíců od jejího MD-00000/2021-1111/1
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3 nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 2 IČO: 660 03 008 tel. +420 225 131 111 podání, máte právo vznesený nárok uplatnit ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. v občanském soudním řízení.

Dobrý den,

jako jednatel společnosti EXAMPLE s.r.o zastupuji na plnou moc také dalších 5 subjektů (4 x s.r.o. + 1 fyzickou osobu). Firemní struktura níže:

Jen společnost EXAMPLE v rozhodném období 8. 3. 2019 – 8. 4. 2019 vystavila 24 faktur za tlumočnické a překladatelské služby v různých místech ČR. Detailní faktury poskytnu na žádost soudu. Seznam fakturací viz níže.

Seznam fakturací při vymáhání škody od státu – důkazní břemeno je na poškozeném.

Ostatní firmy vystavily další doklady, jejichž počet odhaduji také min. na několik desítek. Každý doklad tedy znamenal 1 cestu za klientem tam a zpět. Jednalo se taky o cesty z trvalého bydliště Dlouhá 0000, Dlouhá. Uvedená cena za způsobenou škodu 9000 Kč, je tedy spíše zlomková.

Newspeak SŽDC (převzato z Facebooku)

Lukáši, jsem právní laik. Pokud Správa železnic (jsou již přejmenovaní) nějak nakládá se svým majetkem, přičemž je schopná to zabalit do vzletných slov newspeaku jako modernizace, racionalizace či snížení nákladů na správu, těžko to napadat z pozice toho, že někdo nemá kde bydlet a mohl by teoreticky tu či z pozice estetiky, neb nově postavená stavba je reálně ohyzdná. Ale! Správa železnic fakticky nenakládá s nějakým soukromým majetkem, ale s majetkem eráru, který byl této organizaci předán při dělení předchozí organizace. Tj. možná by se tu dalo uplatnit zanedbání péče řádného hospodáře, a to pokud by se doložilo: * Správa železnic nepřipravila na centrální úrovni strategii pro nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem, což vedlo k demolicím nemovitostí a nákladům namísto k prodejům a ziskům při zachování společenské hodnoty. * Správa železnic zvolila demolici, přičemž součet nákladů na demolici a hodnota demolicí získaného volného pozemku je nižší než skutečně podaná finanční nabídka kohokoliv za odkoupení budovy. Bez posouzení nápadu skutečným právníkem z hlediska možnosti uplatnění institutu péče řádného hospodáře právě v rámci Správy železnic, resp. stanovení odpovědnosti lidí v řídících orgánech a nějakých lokálních manažerů, však nemá tento nápad žádnou váhu 🙂 Mimochodem, Listina v Článku 11, odst. 3 obsahuje větu:

Vlastnictví zavazuje.

Pokračování odstavce lze shrnout, že majetek by neměl škodit, ale je možné, že judikáty mohou výklad upřesnit. Pokud by se našel obecný zájem (veřejný zájem) na zachování budov a tento zájem by byl chráněn zákonem, šlo by to třeba přes zmíněný odstavec a daný zákon. Ale nepředpokládám, že by se Správa železnic pouštěla do demolicí v rozporu se zákonem či byl kodifikovaný veřejný zájem „tvá stavba nebude hnus fialovej“.

Reakce na alibistickou SŽDC

Jak SŽDC odpověděla…

Dobrý den,
ve vašem dopise ze dne 9. března 2021, uvádíte toto ODŮVODNĚNÍ:
Na základě výše uvedeného oznámení bylo v dané věci provedeno šetření, kdy k tomuto se písemně vyjádřil zástupce SŽDC Josef Starý Dis., MBA, který k dané věci uvedl, že se nejednalo o demolici objektu, nýbrž o částečnou optimalizaci se zachováním a opravou stávající konstrukce a to s ohledem na špatný technický stav budovy. Z tohoto důvodu nedošlo k demolici objektu a následně novostavby objektu ale pouze k její renovaci.

Opravdu renovace?

Z čehož mi plyne, že policii zřejmě unikla podstata onoho oznámení a naplnění možného trestného činu. V naznačených paragrafech jsem uváděl, že renovace hrazená z veřejných prostředků se díky korupčnímu přístupu vyšplhala do násobků ceny možné původní opravy – viz vyjádření starosty Malé Veleně. I ten byl vyslechnut?

Jak je to tedy s optimalizací?

V tom tkví trestní rovina porušení, např. zde: § 220. Ta tzv. optimalizace, tolik módní výraz pro současnou korupci v těchto aspektech věci a jak ji policie po zástupci SŽDC až nápadně předpokládaným způsobem reprodukuje – není optimalizací v pravém slova smyslu, jak se policii zmíněný zástupce SŽDC snaží namluvit a jak policie souhlasně chápe. Jinými slovy, mám-li něco zachovávat, a nabízí-li mi někdo, že si to ode mne někdo převezme a opraví si to, a já tu věc vezmu zpět a o 5 let později, kdy mou vinou chátrá, ji nechám za několik set tisíc až milionů optimalizovat, to skutečně není to, co si policie myslí, že je.

Závěrem

Proč, prosím, nebyla daná věc prošetřena analyticky a hloubkově? Je potřeba, aby se dostala do parlamentu ČR až poté, co se tou věcí bude někdo opravdu zabývat? Chápu, že toho policie má asi hodně, ale tady na té malé kauze byla šance rozkrýt pravou podstatu hospodářsko-korupčních kšeftíků dané organizace.