Vyjádření k reklamaci – Bankovní asociacce

Z obsahu Vámi vyplněného dokumentu „Prohlášení držitele karty o sporné transakci“ ze dne 20.12.2019 vyplývá, že reklamovaná transakce byla provedena přímo Vaší osobou nebo s Vašim souhlasem.

Z pohledu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ust. § 156, odst. 1 „Platební transakce je autorizována, jestliže k ní plátce dal souhlas” se jedná o autorizovanou transakci, provedenou oprávněnou osobou, a to s použitím platně zadaných údajů z platební karty. V tomto případě se tak jedná o situaci, kdy nedošlo pouze k dodání předmětu obchodu sjednaného mezi držitelem platební karty a obchodníkem.

Banka v tomto případě nemá možnost vyhodnotit, zda předmět sjednaného obchodu byl nebo nebyl dodán či jakkoliv jinak posuzovat okolnosti průběhu této obchodní transakce. Řešení takového sporu mezi držitelem platební karty a příslušným obchodníkem tedy Bance nepřísluší. Na základě výše uvedených skutečností Banka vyhodnotila Vaši reklamaci jako neoprávněnou.

Jednání katastr Litoměřice

ve věci řízení na katastru jsem dnes mluvil přímo s paní Mgr. J.. Jednání sice relativně vstřícné, dohoda s ní však není úplně možná. Tedy v rámci urychlení nezbyde než vzít návrh zpět a podepsat smlouvu znovu.

 

Vytknuté vady i její argumentace mi přijdou skutečně ve smyslu „prostě tam něco najdu“ a právně se s nimi ztotožnit nemohu.

 

1. dle Mgr. Jůnové je v rámci definice jednotky třeba vymezit „jednotka č. … vymezená V POZEMKU…“ a argumenty, že definice „vymezená v budově, která je součástí pozemku“ je totéž s jedním upřesňujícím údajem navíc (budova, která je součástí pozemku je jeden celek, takže jde o naprosto totožné vymezení). Nadto stejná definice jednotky je i v rámci náhledu na KN, viz níže:

 

K tomuto tvrdí, že v oficiálním placeném LV to je jinak „a správně“. I kdyby to jinak bylo, což v tuto chvíli neposoudím, pak je zřejmé ze stránek katastru (ostatně i z logiky věci), že naše definice možná je.

 

2. tvrzení, že v obchodním rejstříku je podmínka, že podpis se připojuje k vytištěné či vypsané obchodní firmě je rovněž trochu nesmyslná. V OR je pouze „Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.“ bez dalšího. Absence razítka neplatnost podklady způsobit nemůže.

 

3. do třetí výtky se zamotala sama, když vlastně vůbec nemá ponětí, zda tato záležitost spadá do působnosti VH či jednatele, takže to uzavřela tím, že chyběl podpis a chce to mít na samostatné listině.

 

Tedy připravím to zpětvzetí a upravím podklady tak, aby byla Mgr. Jůnová spokojená, snad to nespadne na stůl někomu jinému.

Seznámení s podklady pro rozhodnutí

Dne 30.12.2019 09:43:31 byl Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště L,
(dále jen “katastrální úřad“) doručen návrh na vklad vzniku vlastnického práva do katastru nemovitostí
na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál ze dne 27.12.2019
uzavřené mezi účastníky řízení , kterými jsou: ABC
16, 138 63 CC, Italská republika; DBS týkající se nemovitosti evidované v katastrálním území SS (dále
jen “návrh na vklad“).
Doručením výše uvedeného návrhu na vklad bylo zahájeno řízení o povolení vkladu do katastru
nemovitostí vedené katastrálním úřadem pod sp. zn. V-000/2019-000.
Katastrální úřad přezkoumal tento návrh podle § 17 a 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zjistil, že navrhovaný vklad nelze
povolit, neboť:
Vedle jiných hledisek je katastrální úřad povinen zkoumat též podmínku stanovenou v § 17 písm. a)
a písm. b) katastrálního zákona, tedy zda smlouva splňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru a zda
obsah vkladové listiny, která je soukromou listinou, odůvodňuje navrhovaný vklad.
Podle návrhu na vklad se navrhuje vklad vlastnického práva k jednotce č. 000/000, jiný nebytový
prostor, vymezené v pozemku parc. č. 000/1 s podílem na společných částech věci ve výši 1208/000000
v katastrálním území T.
Podle smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál se poskytuje jako dobrovolný
příplatek jednotka č. 000/000, způsob využití jiný nebytový prostor, vymezená v budově č.p. 000, 000,
000, která je součástí pozemku parc. č. 000/1 a od vlastnictví jednotky odvozený spoluvlastnický podíl
na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 0000/%%%%, vše v katastrálním území
Terezín.
Porovnáním s aktuálním stavem zápisů v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že předmětná jednotka
byla vymezena podle zákona č. 00/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“.
V předložené smlouvě není jednotka označena v souladu s ustanovením § 8, písm. e) „katastrálního
zákona“, podle kterého musí být jednotka v listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru
nemovitostí, označena pozemkem, jehož součástí je budova, v níž je vymezena, číslem jednotky
a jejím pojmenováním.
Přezkoumáním předloženého podání bylo zjištěno, že smlouvu za společnost ACB
podepsal SS. Podle obchodního rejstříku je stanovena podmínka, že podepisování
za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané firmě společnosti jednatel připojí svůj podpis.
Název obchodní firmy však nebyl u podpisu uveden.
Dále bylo zjištěno, že v části smlouvy, kde jednatel společnosti ACB s.r.o. potvrzuje,
že udělil v souladu s ust. § 163 odst. 1 ZOK (zákon o obchodních korporacích) souhlas s dobrovolným
příplatkem společníka GG o poskytnutého v souladu s touto smlouvou, není smlouva
podepsána. Rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí být činěno
ve formě rozhodnutí a musí mít písemnou formu. Toto rozhodnutí však nebylo předloženo.
Vkladová listina tak nesplňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru nemovitostí a obsah předložené
listiny neodůvodňuje navrhovaný vklad, dle § 17, odst. 1, písm. a) a písm. b) katastrálního zákona
a vklad práva do katastru nelze provést.
Katastrální úřad Vám tímto sděluje, že podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „správní řád“), máte možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit své stanovisko
k výše uvedeným skutečnostem. Můžete tak učinit ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,
a to písemně nebo osobně v úředních hodinách (pondělí, středa od 8 do 17 hodin). Termín jednání
v uvedené věci je vhodné předem telefonicky dojednat s podepsanou oprávněnou úřední osobou.
V dané věci můžete rovněž využít postupu podle § 45 odst. 4 správního řádu, tj. vzít podaný návrh
na vklad zpět. Se zpětvzetím návrhu na vklad musí souhlasit všichni účastníci řízení.
V takovém případě bude řízení podle § 66, odst. 1, písm. a) správního řádu zastaveno.
Zároveň upozorňujeme účastníky řízení, že pokud zůstane tato výzva ve stanovené lhůtě bez odezvy,
bude návrh na vklad práva do katastru nemovitostí zamítnut.
Proti rozhodnutí o zamítnutí je pak přípustný opravný prostředek formou žaloby ke Krajskému soudu
v Ústí nad Labem, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Tuto lhůtu nelze žádným způsobem
zkrátit ani se účastníci nemohou možnosti podat žalobu vzdát. Případné nové podání proto může být
přezkoumáno až po uplynutí této lhůty.
Budete-li se v této věci obracet na katastrální úřad, uveďte, prosím, tuto spisovou značku:
V-00000/000.

Navrhovaný postup účetní pro Prahu 4

Stanoví se cena na cca 3 měsíce a pak se upraví. Navrhuji celkovou cenu 7.000 měsíčně + mzdy 250/zam, + přiznání můžeme nabídnout u právnické osoby za 10.000 a u fyzické osoby je to 5.000 bez ohledu na termín podání. Siilniční daň máme za 1.000 do 4 aut, takže ve vašem případě by to činilo 2×1000. Srážková daň je ve zpracování mezd (hlavní poměr, DPP). Mohu Vám nabídnout za 550 Kč měsíčně přístup do programu ( to je naše platba za jeden přístup do cloudu – jen přefakturujeme), kde si vše můžete přímo vystavovat a nemusíme nic doblovat.

Pokud budete mít zájem s námi spolupracovat, ráda se s Vámi sejdu. Snažíme se řešit i optimalizaci, aby nedocházelo v budoucnu ke zbytečným daňovým doměrkům ze strany fianční správy.

Vracení pokut Varnsdorf studánka

KORESPONDENCE ZPĚT: 

reagujeme tímto na Vámi zaslaný dokument „Vrácení pokuty 1.000,-Kč“, doručený dne
23.12.2019, ke kterému uvádíme následující stanovisko:
Městský úřad Varnsdorf v souladu s ustanovením § 125h zákona č. 361/2000 Sb.,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“) vydává výzvy provozovateli
vozidla, s nímž došlo k překročení nejvyšší dovolené rychlosti, k uhrazení určené částky – tato
výzva není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tudíž proti ní nelze brojit
žádnými opravnými prostředky, ani řádnými, tj. odvoláním podle ustanovení § 81a násl.
téhož zákona, ani mimořádnými, jimiž jsou přezkumné řízení podle ustanovení § 94a
násl. správního řádu, případně obnova řízení podle ustanovení § 100 – 102 téhož zákona
– podobně jako výzva k uhrazení určené částky není rozhodnutím, ani určená částka není
pokutou ve smyslu definice správního trestu pokuty podle ustanovení § 35 písm. b) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, s
návazností na ustanovení § 46 téhož zákona.
Pokud jde o postup provozovatele vozidla, jemuž byla doručena výzva k uhrazení určené
částky, ten má podle ustanovení § 125h odst. 5, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. tři možnosti:
– uhradit ve lhůtě 15 dnů určenou částku, čímž je věc jednou provždy vyřízena,
– sdělit správnímu orgánu jméno řidiče, který se dopustil porušení povinností řidiče a
pravidel provozu na pozemních komunikacích, pak správní orgán zahájí řízení o
přestupku s tímto řidičem,
– určenou částku neuhradit, jméno řidiče nesdělit, pak správní orgán postupuje podle
ustanovení § 125f odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. a jeho úkony směřují ke zjištění
totožnosti pachatele, pokud se toto nepodaří, zahajuje řízení o přestupku
provozovatele vozidla – v tomto řízení je vydáno rozhodnutí, proti němuž již lze
brojit opravnými prostředky (viz výše).

 

Uhrazení určené částky na základě výzvy podle zákona o silničním provozu se v určitých
ohledech podobá podpisu příkazového bloku na pokutu, ovšem s tou výhradou, že v případě
určené částky podle zákona o silničním provozu není na rozdíl od příkazového bloku
vyslovena vina za přestupek a není uložen správní trest, nýbrž věc je po uhrazení částky
odložena.
V případě blokového řízení přitom správní soudy již v minulosti dovodily, že podpisem bloku
se obviněný z přestupku připravuje o možnost relevantně namítnout, že měření rychlosti bylo
provedeno nezákonně. Obdobně lze proto i v případě výzvy k uhrazení určené částky podle
zákona o silničním provozu dovodit, že pokud provozovatel vozidla určenou částku
dobrovolně uhradí, potvrdí tím, že při užití vozidla na pozemní komunikaci nebyly
dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, jinými slovy
akceptuje skutková zjištění uvedená ve výzvě, a připravuje se tak o možnost namítat, že
měření rychlosti bylo provedeno nezákonně, respektive že nebylo průkazné.
Co se týče zmiňované „trestné činnosti ze které jsme podezřelí“, jakékoliv závěry ve věci
může činit pouze nezávislý orgán, v tomto případě soud. Ve věci je podána Ministerstvem
vnitra správní žaloba na město Varnsdorf ke KS v Ústí nad Labem, o které dosud nebylo
rozhodnuto. Jakékoli závěry o nezákonnosti měření rychlosti, které probíhá v lokalitě obce
Studánka, tak může relevantně učinit pouze a jen tento orgán. Vzhledem k tomu, že žádný
soud dosud nerozhodl, že by měření rychlosti prováděné městem Varnsdorf bylo
nezákonné, pak správní orgán ani nemůže přistoupit k navracení dobrovolně uhrazené
částky. Záměrně uvádím „dobrovolně“, jelikož NSS vyložil, že se nejedná o povinnost
provozovatele vozidla, nýbrž pouze o možnost, kterou mu zákon o silničním provozu
nabízí. Vyčkejme tedy do rozhodnutí soudu.Uhrazení určené částky na základě výzvy podle zákona o silničním provozu se v určitých
ohledech podobá podpisu příkazového bloku na pokutu, ovšem s tou výhradou, že v případě
určené částky podle zákona o silničním provozu není na rozdíl od příkazového bloku
vyslovena vina za přestupek a není uložen správní trest, nýbrž věc je po uhrazení částky
odložena.
V případě blokového řízení přitom správní soudy již v minulosti dovodily, že podpisem bloku
se obviněný z přestupku připravuje o možnost relevantně namítnout, že měření rychlosti bylo
provedeno nezákonně. Obdobně lze proto i v případě výzvy k uhrazení určené částky podle
zákona o silničním provozu dovodit, že pokud provozovatel vozidla určenou částku
dobrovolně uhradí, potvrdí tím, že při užití vozidla na pozemní komunikaci nebyly
dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, jinými slovy
akceptuje skutková zjištění uvedená ve výzvě, a připravuje se tak o možnost namítat, že
měření rychlosti bylo provedeno nezákonně, respektive že nebylo průkazné.
Co se týče zmiňované „trestné činnosti ze které jsme podezřelí“, jakékoliv závěry ve věci
může činit pouze nezávislý orgán, v tomto případě soud. Ve věci je podána Ministerstvem
vnitra správní žaloba na město Varnsdorf ke KS v Ústí nad Labem, o které dosud nebylo
rozhodnuto. Jakékoli závěry o nezákonnosti měření rychlosti, které probíhá v lokalitě obce
Studánka, tak může relevantně učinit pouze a jen tento orgán. Vzhledem k tomu, že žádný
soud dosud nerozhodl, že by měření rychlosti prováděné městem Varnsdorf bylo
nezákonné, pak správní orgán ani nemůže přistoupit k navracení dobrovolně uhrazené
částky. Záměrně uvádím „dobrovolně“, jelikož NSS vyložil, že se nejedná o povinnost
provozovatele vozidla, nýbrž pouze o možnost, kterou mu zákon o silničním provozu
nabízí. Vyčkejme tedy do rozhodnutí soudu.Uhrazení určené částky na základě výzvy podle zákona o silničním provozu se v určitých
ohledech podobá podpisu příkazového bloku na pokutu, ovšem s tou výhradou, že v případě
určené částky podle zákona o silničním provozu není na rozdíl od příkazového bloku
vyslovena vina za přestupek a není uložen správní trest, nýbrž věc je po uhrazení částky
odložena.
V případě blokového řízení přitom správní soudy již v minulosti dovodily, že podpisem bloku
se obviněný z přestupku připravuje o možnost relevantně namítnout, že měření rychlosti bylo
provedeno nezákonně. Obdobně lze proto i v případě výzvy k uhrazení určené částky podle
zákona o silničním provozu dovodit, že pokud provozovatel vozidla určenou částku
dobrovolně uhradí, potvrdí tím, že při užití vozidla na pozemní komunikaci nebyly
dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, jinými slovy
akceptuje skutková zjištění uvedená ve výzvě, a připravuje se tak o možnost namítat, že
měření rychlosti bylo provedeno nezákonně, respektive že nebylo průkazné.
Co se týče zmiňované „trestné činnosti ze které jsme podezřelí“, jakékoliv závěry ve věci
může činit pouze nezávislý orgán, v tomto případě soud. Ve věci je podána Ministerstvem
vnitra správní žaloba na město Varnsdorf ke KS v Ústí nad Labem, o které dosud nebylo
rozhodnuto. Jakékoli závěry o nezákonnosti měření rychlosti, které probíhá v lokalitě obce
Studánka, tak může relevantně učinit pouze a jen tento orgán. Vzhledem k tomu, že žádný
soud dosud nerozhodl, že by měření rychlosti prováděné městem Varnsdorf bylo
nezákonné, pak správní orgán ani nemůže přistoupit k navracení dobrovolně uhrazené
částky. Záměrně uvádím „dobrovolně“, jelikož NSS vyložil, že se nejedná o povinnost
provozovatele vozidla, nýbrž pouze o možnost, kterou mu zákon o silničním provozu
nabízí. Vyčkejme tedy do rozhodnutí soudu.

Bezpečnostní schránka – nezkušená pracovnice

obdržela jsem k vyřízení Váš mail, který se týkal návštěvy bezpečnostní schránky na pobočce Praze. Celou situaci jste popsal v níže přiloženém mailu.
 
Potvrzuji Vám tímto, že je Vaše bezpečnostní schránka č. 0 (číslo trezorové skříně) – 0 (číslo bezpečnostní schránky v trezorové skříni) vedena na pobočce v Praze a jste jejím nájemcem.
 
Tato skutečnost se řídí platnou Smlouvou o užívání bezpečnostní schránky uzavřenou mezi Vámi jako klientem a KB, a.s., kde máte uvedena veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a to po dobu, na kterou byla tato smlouva uzavřena, případně až do zániku smluvního vztahu jiným způsobem, než uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena (př. uplynutím výpovědní doby). V této Smlouvě je stanoveno, že jste oprávněn užívat v Praze schránku č. 0, tudíž jste jejím platným uživatelem a bude Vám do ní i nadále umožněn přístup. Banka za uložený majetek odpovídá do výše Kč, která je sjednána ve Smlouvě. Schránku banka zabezpečuje tak, aby nedošlo ke zneužití, poškození, ani ke ztrátě obsahu schránky a za účelem ochrany majetku uloženého ve schránce má banka sjednáno pojištění, tj. chrání schránku v souladu s platnými právními předpisy.
 
Pokud se Vás pracovnice banky dotazovala, zda se Vaše schránka nenachází v Praze, jedná se patrně o nedorozumění této nezkušené pracovnice, která hledala řešení, proč se nemůžete dostat do bezpečnostní schránky. Z tohoto důvodu jste byl i následně kolegyní pobočky odkázán, aby byl klíč prohlédnut odborníkem, jelikož náplní práce pracovnice banky není zhodnocení stavu klíče, neboť k takovému úkonu pravděpodobně nemá ani dostatečnou kvalifikaci. Existoval totiž předpoklad, že používáte správný klíč, který však byl pravděpodobně nějakým způsobem narušen, přičemž tato porucha nebyla zcela zjevně neodstranitelná (např. že by byl klíč zlomený vedví). Ostatně, jak sám uvádíte, že nakonec pomohlo klíč profouknout, tj. jednalo se o nepatrnou závadu (nečistotu), po jejímž odstranění šla schránka řádně odemknout. Pokud by klíč byl trvale nefunkční, muselo by dojít k přestavění zámku a výměně klíčů, případně dokonce i k násilnému otevření schránky a výměně zámku, tj. jednalo by se o další administrativně-technickou zátěž, nikoliv pouze pro banku, ale také pro Vás jako klienta. Také v případě, že by byl klíč v pořádku, a jednalo by se tak o poruchu zámku, muselo by patrně dojít výměně zámku. Pracovnice banky proto nejprve doporučila ověřit funkčnost klíče, aby bylo možno předejít případnému více invazivnímu způsobu řešení situace.
 
Na pobočce jsem zajistila vše tak, aby se tato situace v budoucnu již neopakovala. V případě dalších dotazů jsem Vám plně k dispozici.

Zákaznická karta ČP

Vážený zákazníku,
Vaše žádost o Zákaznickou kartu České pošty byla úspěšně přijata. Pro přehlednost rekapitulujeme Vámi vyplněné údaje:
Jméno a příjmení: VV
Kontaktní adresa: DDD 579, RR
Kontaktní telefon: 0000
Kontaktní email: ssss@seznam.cz
Datum narození: 00. 00. 0000
Místo narození: T.
Požadovaný počet karet: 1

Vaši Zákaznickou kartu České pošty spolu s Obchodními podmínkami odešleme nejpozději 06.01.2020.

Součástí zásilky s kartou budou Obchodní podmínky Zákaznické karty, jejichž účinnost odsouhlasíte prvním použitím karty.
Věříme, že budete se Zákaznickou kartou České pošty a všemi jejími výhodami spokojeni.
Pro více informací navštivte www.zakaznicka-karta.cz nebo volejte 840 111 244. Zákaznickou kartu si můžete spravovat také sami na www.postaonline.cz, stačí se zaregistrovat nebo přihlásit ke svému účtu.
Vaše Česká pošta.
Tato zpráva byla automaticky vygenerována systémem České pošty, na tuto zprávu neodpovídejte. ———————————

Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.

 

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.ceskaposta.cz. Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

 

In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta, s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.

 

For information about personal data protection, visit www.ceskaposta.cz. This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.

Změna trvalého pobytu

V dopise ze dne 16.09.2019 a ze dne 04.10.2019 jsme Vás již informovali, že při změně
trvalého pobytu musí být Vaše osoba ztotožněna, a to předložením dokladu totožnosti, popř.
jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.
To znamená, že nevlastníte-li občanský průkaz, ani cestovní pas, můžete předložit pro
ztotožnění Vaší osoby řidičský průkaz společně s Vaším rodným listem a předložíte potvrzení
o odevzdání občanského průkazu, který jste obdržel v posledním trvalém pobytu na území
České republiky, když jste ukončoval trvalý pobyt. 

Informace o postoupení stížnosti (na lékaře)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, obdržel dne 12. 11. 2018 Vaši
stížnost na poskytnutou zdravotní péči u poskytovatele zdravotních služeb: Medicínské
Centrum Skalka, s. r. o., se sídlem na adrese Nedvězská 2223/29, 100 00 Praha 10.
Stížnost se podává příslušnému správnímu orgánu, který poskytovateli zdravotních služeb
udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Oprávnění k poskytování zdravotních
služeb se uděluje podle adresy místa poskytování. Medicínské Centrum Skalka, s. r. o., IČ 015
06 498, má adresu místa poskytování v hlavním městě Praze (Nedvězská 2223/29, 100 00
Praha 10) a nikoliv ve Středočeském kraji. Z toho důvodu jí neudělil oprávnění Krajský úřad
Středočeského kraje, nýbrž Magistrát hlavního města Prahy.
S ohledem na skutečnost, že Krajský úřad Středočeského kraje není příslušný k prošetření
postupů poskytovatele Medicínské Centrum Skalka, s. r. o., IČ 015 06 498, jsme Vaši stížnost
postoupili v souladu s § 94 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, pro věcnou nepříslušnost
Magistrátu hlavního města Prahy k přímému vyřízení.
V kopii na vědomí zasíláme České průmyslové zdravotní pojišťovně s ohledem na skutečnost,
že Vám poskytli nesprávné informace.

Stížnost Odbor zdravotnictví – MEDICENTRUM SKALKA

Středočeský kraj – Krajský úřad
Odbor zdravotnictví
Zborovská 11 150 21
Praha 5
telefon: +420 257 280 111 fax:
+420 257 280 203
www.kr-stredocesky.cz
podatelna@kr-s.cz
ČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Datová schránka: keebyyf

Dobrý den,
dne 1. 10. 2018, jsem odesílal stížnost adresovanou Medicínské Centrum Skalka, s.r.o., a to konkrétně na MUDr. Ž, odkud mi nebylo odpovězeno a to do data: 10. října 2018.
Komunikované E-maily uvedené na stránce:
http://medi-centrum.cz/kontakt
E-maily: fff@medi-centrum.cz, ssss@seznam.cz
Na dané stížnosti mi nebylo odpovězeno a tak jsem se rozhodl svou stížnost směřovat na Českou lékařskou komoru, odkud mi bylo v obratem komunikováno, že má písemnost má charakter stížnosti, a také jedna identická stížnost na Českou průmyslovou pojišťovnu, která mi sdělila následující, cituji:
„Musíme Vás informovat, že Vaše podání ze dne 15. 10. 2018 má skutečně charakter stížnosti na
poskytování zdravotních služeb (dále Stížnost). Vzhledem k novelizaci příslušných právních předpisů k 1. 4. 2012 zdravotní pojišťovny již nejsou kompetentní tento typ podání řešit. Právní předpis upravující problematiku Stížností je Zákon o zdravotních službách č.372/2011 Sb. Pro Vaši informaci v příloze uvádíme text tohoto zákona.“

„Z uvedeného zákona vyplývá, že Stížnost je nutné adresovat nejprve tomu, na koho si stěžujete. Ve Vašem případě je to vedení Medicínského Centra Skalka, s.r.o. V případě Vašeho nesouhlasu či nespokojenosti s řešením Stížnosti, je možné Stížnost adresovat příslušnému zřizovateli, což je v tomto případě odbor zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje.“

Kopii stížnosti přikládám, jako další přílohu této zprávy a na závěr shrnutím sděluji, že se:

„Domnívám, že lékař MUDr. Ž zneužil svévolně volbu v indikací výkonů v můj neprospěch, jako pacienta.“

VV, dat. nar. 00. 00. 0000
ODPOVĚĎ PROSÍM ADRESOVAT DO: Datová schránka
KONTAKT: 000 000 000

Stížnost na medicínské centrum Skalka / MUDr. Ž.

STÍŽNOST NA LÉKAŘE (provádění nadbytečných výkonů):
Mudr. PŽ – Medicínské Centrum SKALKA , s.r.o.

Dobrý den, dne 20. 8. 2018 jsem navštívil ordinaci Mudr. PŽ v Medicínském Centru SKALKA , s.r.o. Dostavil jsem se po předchozím telefonickém objednání s evidentně jasným problémem – perianální tromb.
V Medicínském Centru SKALKA, s.r.o. jsem byl s identickým problémem již v roce 2007 min. jednou , je ale možné, že i dvakrát . Taktéž dvakrát jsem stejnou záležitost na chirurgii v předchozím čase již řešil a to s odstupem maximálně 1 rok. Od té doby jsem s tímto zdravotní problém neměl.
S přístupem lékaře ordinujícího v uvedeném roce v Medicínském Centru SKALKA, s.r.o. jsem byl spokojen, vše proběhlo bez nutné rekonvalescence a téměř bezbolestně. Byla provedena standardní mikroincize a obsah trombu vytlačen a já byl poslán domů k běžnému dennímu režimu.
Stejný postup indikují i zdroje pro odbornou veřejnost, uvedené v análech LF UK apod. běžně dostupné v odborných publikacích anebo i na internetu, a tak nebylo z mé strany čeho se obávat (neboť jsem při hledání lékaře pro tento zákrok před datem 20. 8. pročetl i zdroje včetně několika popisů konkurenčních klinik).
Stav, se kterým jsem se já dostavil 7. den po vytvoření trombu (tj. 20. 8. 2018), bych popsal takto: trombotický útvar na ústupu – již povolená kůže, zcela zklidněno, tromb o velikosti méně než 1 cm (nikoliv, jak uvádí MUDr. Ž. ve své zprávě ze dne 20. 8. 2018, kterou přikládám také jako součást této STÍŽNOSTI), bolestivé pouze na pohmat. Stav se jevil spíše tím způsobem, že se tromb za několik dnů či málo týdnů zcela vstřebá. Chtěl jsem ale předejít případnému vytvoření struny, kvůli budoucí hygieně, a tak jsem se pro návštěvu lékaře – chirurga rozhodnul.
Důvod, proč jsem kontaktoval Medínské Centrum SKALKA, s.r.o. byla již zmíněná předchozí vynikající zkušenost s ošetřením a tedy maximální spokojenost. Z internetu jsem zjistil, že v ordinaci pracuje lékař definovaný jako CHIRURG – PROKTOLOG MUDr. Ž., pracující také v Poliklinice Prosek: http://lekari.poliklinikaprosek.cz/Ž., a po přečtení poměrně špatných referencí na MUDr. Ž. – viz uvedený odkaz: https://www.xxxxxx, jsem se i přesto do ordinace vydal, věříc, že při takto banálním zákroku se nemůže nic zkomplikovat.
Při příchodu do čekárny jsem byl požádán sestrou k podpisu INFORMOVANÉHO SOUHLASU a byl jsem dotázán, zda-li „vím, co mě čeká“. Odpověděl jsem, že to vím, že „se to nařízne a vymáčkne“.
Po vstupu do ošetřovny jsem sdělil lékaři, že mám u konečníku externí trombosu. Popsal jsem stav z roku 2007 a pověděl jsem, že jsem si vědom „snadnosti a bezbolestnosti“ chirurgického zákroku a s tím že přicházím.
Moje předchozí opakovaná zkušenost s diagnosou perianální tromb byla pacientsky taková, že zásah nikterak nebolel (jen malé říznutí a lehké, asi sekundu trvající pálení). Také rekonvalescence si nevyžadovala žádný zvláštní režim. Ze zákroku jsem odešel pěšky domů a ještě ten samý den jsem nastolil běžný pracovní a volnočasový režim.
MUDr. Ž. se mě před aplikací anestezie zeptal, „co dělám dnes a zítra“. Odvětil jsem mu, že nic mimořádného, co se např. sportovních aktivit týká, a optal se, zda-li se ránu chystá šít. Odvětil, že ano, „že je to veliké“. Jeho odpověď jsem připisoval příkladné opatrnosti a s důvěrou se šitím souhlasil.
Lékař mě bohužel neinformoval o skutečnosti, že bude odstraňovat celý uzel. Také mě neinformoval o tom, že tento zákrok bude nesmírně bolestivý a že další rekonvalescence mi zabere ještě několik týdnů. Dnes je 12. 9. a já cítím při defekaci stále tak ještě 50 % z původní řezavé bolesti, která nastávala každé ráno ihned po zákroku.
Samotný zákrok a zvláště šití kůže kolem análu bylo neskutečně bolestivé a trvalo přibližně minutu až dvě. Zdůrazňuji, že šití a odstranění žilní trombosy v plném rozsahu bylo nepopsatelně bolestivé!
Nadále mi MUDr. Ž. sdělil, abych „si hned došel koupit IBALGIN a abych 2 dny ležel,“ a vyzval mě, abych se dostavil na kontrolu za týden „na převaz“. Týden strávený na lůžku (zejména první 2 dny) byl velmi bolestivý a analgetika, která běžně nikdy neužívám, byla nutná.
Na kontrolu jsem se dostavil 7. den a sděloval jsem lékaři, že rána víceméně nekrvácí a dále také, že při raní defekaci mám obrovské bolesti – na což lékař nereagoval. Převaz spočíval ve vsunutí čtverečku „mezi půlky“. Kontrola v letmém, asi půl sekundovém shlédnutí rány, přinesla zkonstatování: „vypadá to výborně“.
MUDr. Ž. jsem se na závěr této kontroly zeptal, v čem se liší tato navržená léčba oproti léčbě z roku 2007. Sdělil mi: „že to vyndal celé, že v roce 2007 to nevyndali celé a proto se to v roce 2018 udělalo znovu“, což mi , i jako laikovy, připadá jako velmi nepravdivé tvrzení. To bylo poprvé, co mi lékař sdělil, co vlastně provedl za zákrok. Do té doby se konzultace nesla ve spíše uzavřeném duchu z jeho strany.
Musím s politováním zkonstatovat, že výkon byl mnohonásobně bolestivější a taktéž rekonvalescence mi zabrala nejméně 3 týdny.
Dle ambulantní zprávy posléze obdržené (na mou žádost při této kontrole), jsem se dozvěděl, že MUDr. Ž.  provedl úplné odstranění trombotizovaného uzle, o čemž mě, jak jsem již výše uvedl, neinformoval předem.
Ž. Ordinaci MUDr. Z. v Uhříněvsi jsem navštívil po první zmíněné kontrole a lékařova první slova byla, že „ošetření perianálního trombu se nešije“, cituji “ to se nešije, my to nešijeme“ . Po tom, co jsem mu předložil zprávu, jen nevěřícně kroutil hlavou. Na mou poznámku, že „to strašně bolelo“ mi odpověděl, „že to se ani nediví. “
Ž. Nadále jsem se také MUDr. Z.dotazoval, zda-li on během své kariéry někdy tento zákrok prováděl a jaká pro něj byla indikace. Odpověď zněla: “ ještě, když jsem pracoval v nemocnici, důvod: veliký zánět.“ Já ale žádným velikým zánětem netrpěl.
Můj osobní názor je ten, že MUDr. Ž. v daný den neměl v čekárně jediného pacienta a potřeboval ZÍSKAT VÍCE FINANCÍ ZA PROVEDENÉ ÚKONY OD POJIŠŤOVNY. Protože ze své praxe musel nutně vědět, že mimo šití si bolestivý zákrok bude také vyžadovat kontrolu a jím navržený „převaz“.
I kdyby ale celá situace vykrystalizovala do té míry, že by si MUDr. Ž. řekl o 1000 Kč, ochotně bych je zaplatil. Ostatně o 100 Kč si po zákroku „za anestezii“ řekl (bez řádně vystaveného daňového dokladu). Takto ale považuji celou pro mě velmi traumatizující událost za to nejhorší řešení , které mohl lékař poskytnout.
———-
Na závěr bych snad ještě podotknul, že komunikační dovednost lékaře byla opravdu žalostná a že se skutečně potvrzují slova z výše uvedeného zdroje znamylekar.cz. Objektivně jsem se tomu snažil nepřipisovat absolutně nic a soustředit se na myšlenku, že MUDr. Ž. provede standardní bazální výkon, se kterým budu spokojen.
Osobně se domnívám, že MUDr. Ž. provedl, v rámci možného, ten nevíce komplikovaný a bolestivý výkon z titulu již zmíněné „prázdné čekárny.“ Domnívám se, že absence pacientů ho vedla k přístupu, který nejenom dle mého soudu, ale také soudu nového ošetřujícího lékaře, MUDr. Z., nebyl standardní a naopak byl vzdálený konzervativnímu zákroku.
Nadále uvádím, že pokud by MUDr. Ž. byl sdílnější a objektivně mi sdělil, tak jako to např. učinil lékař v Medicínském Centru SKALKA, s.r.o. v roce 2007, co mě čeká, jak bolestivé to bude a jak dlouhá bude rekonvalescence, nikdy bych na danou věc nepřistoupil a ošetření bych vyhledal jinde, anebo bych nevyhledal žádné a šel cestou úplně konzervativní samoléčby a vyčkal do vstřebání trombu.
Tyto skutečnosti však nenastaly a mlčení lékaře na moje podněty a dotazy mi dávaly spíše chápat mé dotazování jako zbytečné a lékařovo jednání jako mystifikující a to především s ohledem na skutečnost, že mi LÉKAŘ VŮBEC NESDĚLIL, že provede ÚPLNÉ ODSTRANĚNÍ ÚTVARU.
Jediný dotaz na seznámení s výkonem padnul ze strany ošetřující sestry, která se mě ještě v čekárně ptala, zda-li vím, co mě čeká, jak jsem uvedl. To jsem souhlasně potvrdil slovy, „ano řízne se to a vymáčkne. “ Zde v tomto bodě končila veškerá domluva a posléze ani v ordinaci jsem neměl – i přes podivínské chování – důvod si myslet, že zákrok proběhne jiným způsobem a že lékař bude mít jakýkoliv ekonomický zájem na tom provést výkon nad rámec standardu.
vvvv
RČ: 000000 / 0000

TELEFONICKÝ KONTAKT: 0000
E-MAILOVÝ KONTAKT: VVVVVV@seznam.cz

Stížnost na medicínské centrum Skalka

Dobrý den,
na Medicínské centrum Skalka jsem stížnost posílal ale ze 2 na stránkách uvedených E-mailových kontaktů nepřišla relevantní odpověď.
Z jedné adresy se má zpráva vrátila, jako nedoručitelná. Ze druhé nepřišla odpově a ani do 14 dnů povrzení, že právu přijali a že se jí budou zabývat.
Vzal jsem to tedy jako hotovou věc a poslal stížnost rovnou na Českou lékařskou komoru, odkud mi v krátké době, tj. včera přišla pozitivní odpověď, že se stížností budou zabývat a posléze dnes od vás – téže ve velmi krátké době, ve které mi doporučujete stížnost adresovat jako druhé možné instanci Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Učiním tak tedy na vaše doporučení neprodleně.

Stížnost na nevyřízení stížnosti u poskytovatele v řádné lhůtě

Jak vám bylo správně informováno, stížnost na poskytovatele podána dne 1. 10. 2018. Doposud neodpovězeno.

Stížnost se týkala nadbytečné indikace rozsahu zákroku, který byl bolestivý, leč nemusel. Došlo k invazivnímu zásahu do anusu z důvodu léčby perianálního trombu.

Subjektivně: potřeba rozsáhlejších výkonů v daný den ze strany lékaře z titulu prospěšnosti ekonomiky pro zdravotnické zařízení na konto pacienta.

Špatná komunikace a nesdělení rozsahu zákroku. Při dotazování z mé stany, nejasné odpovědi, pouze přikyvování. Uvedení v omyl. Opět viz daná původní stížnost s detailním popisem.

K bližšímu popisu přikládám také původní stížnost i kopii lékařské zprávy z ošetření.

Tímto také uděluji Souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace a s pořizováním jejích výpisů a kopií.

X