Ve věci: Výzva k nápravě závadného stavu a úhradě části způsobené škody

Vážení, obracím se na Vás v právním zastoupení našeho klienta společnosti AT s.r.o., IČO 0000000, se sídlem náměstí V 0000/0, R., 000 00 Praha 1 (dále jen „klient“) ve věci Vámi šířené dehonestující zprávy odeslané Vaším spolkem z adresy @@@ dne 17. 6. 2020 na kontakty ve skupině @@@. Tímto způsobem jste rozšířili bez jakéhokoliv ověření jejich správnosti nepravdivé údaje o klientovi způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost klienta u spoluobčanů, poškodit jej při jeho podnikatelské činnosti, čímž jste mu způsobili a nadále působíte újmu psychickou i finanční.

Přestože klient zvažuje v rámci reakce na uvedené jednání řadu právních kroků, máte možnost zabránit dalšímu nárůstu vznikající újmy. Jménem klienta Vás vyzývám, abyste v rámci nápravy závadné stavu odeslali dvakrát s pětidenním odstupem stejným způsobem a na stejné kontakty omluvnou zprávu následujícího znění:

„Vážené kolegyně, vážení kolegové,
tímto se omlouváme panu SS a společnosti AT s.r.o. za rozeslání emailové zprávy dne 17. 6. 2020 z adresy @@@ na kontakty ve skupině @@@ obsahující skutečnosti a údaje, jejichž pravdivost jsme si nijak neověřili, čímž mohlo dojít neoprávněně k poškození dobrého jména jmenovaných osob. PPP se distancuje od aktivit některých členů, kteří ať už z vlastní iniciativy či z podnětu třetí osoby v rámci konkurenčního boje rozšiřují mezi ostatní členy PPP dehonestující informace o panu SS a společnosti AT s.r.o.

Řada našich členů má zcela opačné tj. velmi pozitivní zkušenosti při spolupráci se jmenovanými osobami. Pokud jste předmětnou zprávu či informace šířili mezi další osoby, žádáme Vás tímto o předání této zprávy
osobám, kterým jste informace poskytli.
Děkujeme, PPP“

Dále Vás jménem klienta vyzývám k úhradě kompenzace za škodu způsobenou tím, že klient musel využít právního poradenství v důsledku Vašeho protiprávního jednání a za toto uhradit odměnu. Kompenzaci ve výši 5.000,- Kč uhraďte na bankovní účet klienta č. 00000000/0000 vedený u společnosti V banka a.s., a to nejpozději do 10. 7. 2020. O rozeslání omluvné zprávy a provedení úhrady nás následně písemně informujte na emailovou adresu @@@.

V případě, že nebudeme informováni o skutečnosti, že kompenzace byla k uvedenému datu uhrazena na shora uvedený bankovní účet a shora uvedená omluvná zpráva byla rozeslána osobám, které obdržely závadnou zprávu ze dne 17. 6. 2020, budou zahájeny další právní kroky k nápravě závadného stavu, ať už v rámci řízení trestního (podezření ze spáchání trestného činu pomluvy) či civilního. Náhrada nákladů spojených s uplatňováním práv klienta mohou být následně uloženy k Vaší tíži. Tato upomínka je výzvou podle § 142a občanského soudního řádu, v platném znění, se všemi důsledky s tímto spojenými.

Pozemek jiného vlastníka, než bude stavba?

Dosud bylo možné stavět i na „cizím“ pozemku. Ne tak docela bez vědomí vlastníka pozemku, ovšem. Ale náš právní řád umožňoval vydat stavební povolení stavebníkovi, např. bytovému družstvu, ale i jednotlivci na pozemku státu nebo i jiného vlastníka (dětí na pozemku rodičů…). Není snad potřeba vyjmenovávat všechny možné varianty…

Bylo to založeno komunistickým občanským zákoníkem, který má být, po mnoha novelizacích, nahrazen úplně novým. Ten má platit od ledna příštího roku (2014).

Může to tak přinést jisté komplikace. V otázce vlastnictví pozemku a stavby se totiž vrací k evropskému standardu – jednotnému vlastnictví stavby a pozemku. Tam, kde je režim dvou různých vlastníků, vznikne předkupní právo jednoho vlastníka vůči druhému. Tam, kde je dnes, např. pozemek rodičů, kteří chtějí umožnit dětem výstavbu RD na jejich pozemku v následujících letech, by tak bylo vhodné – kvůli snazší hypotéce – tomuto stavu předejít a preventivně pozemek do konce roku převést na budoucího stavebníka. Že se to nedá stihnout? Inu, dá.

Obraťte se na nás, vše zařídíme k Vaší spokojenosti. Kontakt je ZDE.

 

Výběr témat z oblasti nakládání s nemovitostmi

Vybraná témata řazená do kategorií:

Uvažujeme o prodeji domu

Moje bývalá zaměstnankyně se na mne obrátila s dotazem, zda je nyní vhodné prodat dům? Její rodiče už nezvládají údržbu, v podnikání se jim už taky nevede a chtěli by to ukončit a mít klid.

Ptám se, jak si představují prodej (tedy cenu) a kam se budou stěhovat? No, oni si představují v podstatě směnu za nějaký byt v klidném domě (pochopitelně) a nějaký doplatek, z kterého by zahladili dluhy a zbytek by byla rezerva. Vždy se píše, že „na stáří“. Jenže oni již staří jsou. Okolnostmi jsou nuceni pracovat, ač jim je kolem sedmdesáti, zatímco jejich dcera (samoživitelka s 2 maturitami), které je kolem pětačtyřiceti, je již několik let bez práce. Do toho její syn je před maturitou a chtěl by na vysokou.

Víš, málokdy se dá říci, že prodej domu je teď výhodný. Obráceně se to dá dnes říci docela jistě, tedy pokud zájemce o koupi vydělává… A ta směna? No, může se uskutečnit přímo s kupujícími, nebo to budou 2 samostatné případy: prodej domu a koupě bytu. Vše se dá smluvně ošetřit.

Jste v podobné situaci? Máte již kupce a potřebujete smlouvu? Zařídíme. Kontakt je ZDE.

 

Staré předkupní právo

Minulé prázdniny jsem se setkal s kamarádem z dětství. Neviděli jsme se mnoho let. Od doby, co umřela moje babička a děda, přestal jsem tam pochopitelně jezdit.

Mám takový problém, když jsme projednávali dědictví po tátovi, tak jsme zjistili z toho „výpisu“, nebo jak se to jmenuje, že tam máme zapsané staré předkupní právo ještě na fabriku, která už 40 let neexistuje a od které to kdysi naši koupili. Co s tím?

No, z hlavy Ti to nepovím, ale budu si to muset prověřit. Tyhle věci jsou individuální… Zkrátka podařilo se mi dohledat likvidátora nástupnické firmy, která převzala majetek a spolu s ním i práva a povinnosti. Naštěstí byl likvidátor ochoten sepsat příslušné vyjádření a souhlas s výmazem. Katastrální úřad jej pak provedl.

Máte podobný problém? Nebo nerozumíte zápisu na Vašem listu vlastnictví? Klikněte ZDE.

 

X