Duplikát modré knížky

DOTAZ:

Dobrý den, prosím, kde mohu získat duplikát modré knížky?

KONTAKT:

Kr a j s ké v o j ens ké v e l i t e ls t ví L i b e r e c
Na Zápraží 376/4, Liberec, PSČ 461 24, datová schránka 9chaehe

Vážený pane Nováku, na Váš dotaz ohledně vystavení duplikátu tzv. modré knížky Vám sděluji následující:

Dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2005, se již osvědčení o zániku branné povinnosti (tzv. modré knížky) nevydávají a ani se nevystavují jejich duplikáty. V případě potřeby prokázání nevykonání základní vojenské služby a zániku branné povinnosti (např. pro
účely důchodového řízení apod.) vydávají potvrzení krajská vojenská velitelství příslušná místu současného trvalého pobytu žadatele na základě údajů získaných ze Správního archivu AČR Olomouc nebo Vojenského archivu Trnava (při zániku branné povinnosti do roku 1992).

Žádost o zaslání potvrzení o nevykonání základní vojenské služby a zániku branné povinnosti (tiskopis žádosti přiložen v příloze) zašlete na příslušné krajské vojenské velitelství podle místa Vašeho současného trvalého pobytu.

Kontaktní adresa pro Liberecký kraj:
Krajské vojenské velitelství
Na Zápraží 4
461 24 Liberec
datová schránka 9chaehe


kontakty na ostatní krajská vojenská velitelství naleznete na www.army.cz
Kontaktní osoba: s.z. Jana Fraňková, tel. 973 262 235 ředitel z pověření podplukovnice Ing. Jana Horňáková podepsáno elektronicky

Katastrální úřad Litoměřice

Vkládal jsem majetek ze svého majetku do majetku jednatele a úředníci tam našli „chybu“.

Právník chybu neudělal a říkal, že se můžeme o neuznání návrhu soudit, ale že to zabere rok.
Tak jsme se vydali cestou stažení návrhu a budeme podávat znovu.
Úřad chce evidentně další 2000 Kč za vklad. Stihli jsme ten původní totiž podat ještě ve starém roce a zaplatili 1000 Kč, což jim zkrátka zřejmě přišlo málo.

Informační leták hygiencické stanice Praha pro čínské studenty ve věci Coronaviru

Jestliže jsou v této příloze obrázky, nezobrazí se. Stáhnout původní přílohu
LOGO HSHMP

Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu z Číny, zejména z provincie Chu-pej, jejímž správním střediskem je město Wu-chan, z oblastí výskytu koronaviru

V současné době jsou hlášeny epidemie onemocnění vyvolaného koronavirem 2019 – nCoV, která postihují téměř všechny oblasti Číny.

Co je koronavir 2019 – nCoV: 2019-nCoV patří do skupiny virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se přenáší: přenáší se vzdušnou cestou, kapénkami. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Doba od nákazy do propuknutí příznaků: 1 – 14 dnů

Co dělat po návratu z rizikové oblasti: pokud cestujete z rizikové oblasti, po dobu 14 dní sledujte svůj zdravotní stav. V případě jakéhokoliv horečnatého onemocnění, nevysvětlitelné únavy, bolesti svalů, bolesti hlavy, kašle, dýchacích potíží je třeba vyloučit podezření, že by se mohlo o toto onemocnění jednat. Neopouštějte byt a kontaktujte ihned telefonicky svého ošetřujícího lékaře, popřípadě zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.

Dne 30. 1. 2020 MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP

Čína Viry

Notice to foreign students upon arrival from China, in particular from the province of Chu-pej (Hubei), whose administrative center is Wu-chan (Wuhan) city, from the Coronavirus occurrence areas

 

Currently, epidemics of Coronavirus 2019–nCoV disease are reported, affecting almost all areas of China.

What is a Coronavirus? 2019 – nCoV: 2019-nCoV belongs to a group of viruses that cause disease in animals and humans with varying degrees of severity. The name has derived from the characteristic arrangement of the surface lipid envelope structures of viruses in shape of solar corona. It can cause common problems such as colds, coughing, breathing difficulties, temperatures. But also deadly diseases such as respiratory disease called Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) or MERS infection (Middle East Respiratory Syndrome).

How it is transmitted:  it gets transmitted by air, droplets. Most often it affects the mucous membranes of the upper and lower airways.

The time from infection to the onset of symptoms: 1 – 14 days

 

What to do after returning from the risk area: if you are traveling from the risk area, monitor your health conditions for 14 days. In the case of any febrile illness (with temperatures or fevers), unexplainable fatigue, muscle pain, headache, cough, respiratory distress, a suspicion that this may be the case of Coronavirus disease needs to be ruled out. Do not leave your apartment and contact your attending physician immediately, or emergency medical service at 155.

Dated 30 January 2020

                             Prague

Nejen daně, ale stát chce i poslušnost

A to konkrétně práci občana / živnostníka / podnikatele – jako za doby STB. Buď budeš spolupracovat, anebo jsi se dopustil…. Zkrátka praktiky STB přetrvávají, jen změnili formu a způsoby.

 

SPOLUPRÁCE S STB, PARDON ČSÚ

 

Příloha č. 1: Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ

Na základě § 10 odst. 3 a § 15 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vznikla výše uvedené zpravodajské jednotce zpravodajská povinnost, která je blíže konkretizována vyhláškou č. 250/2018 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2019 a vyhláškou č. 293/2019 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2020. Zpravodajská jednotka (případně její část)
má povinnost k následujícím statistickým zjišťováním:

P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví


pro zajištění tvorby statistických informací vznikla Vašemu subjektu zpravodajská povinnost vůči Českému statistickému úřadu (ČSÚ) ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Přehled statistických zjišťování, která budete v roce 2020 vyplňovat, naleznete v „Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ“, které je v Příloze č. 1 tohoto dopisu.
S vyplňováním výkazů, prosím, vyčkejte až do obdržení dalších informací z pracovišť ČSÚ, která zajišťují jejich sběr a zpracování. Jednotlivé výkazy a informace k jejich vyplnění Vám zašleme během roku elektronicky do datové schránky. V případě, že datovou schránku nemáte, obdržíte výkazy v listinné podobě.
Většinu statistických výkazů budete moci vyplňovat přímo na internetu, a to prostřednictvím aplikace DANTE WEB. Aplikaci považujeme za nejvhodnější nástroj pro vyplnění výkazů, neboť obsahuje kontroly pro ověření správnosti vyplnění, či umožňuje přidělit oprávnění jinému uživateli, např. subjektu, který pro Vás zpracovává účetnictví. V současné době nejsou výkazy v aplikaci dostupné, budou zpřístupňovány postupně. Informace o registraci a přihlášení do aplikace
naleznete v další části tohoto dopisu. V případě nejasností napište, prosím, svůj dotaz na e-mailovou adresu: vykazy@czso.cz, příp. nás kontaktujte telefonicky na čísle 274 056 789. Vzory výkazů, termíny a kontakty na pracovníky ČSÚ naleznete též v aplikaci „Výkazy podle IČO“ na adrese www.czso.cz/vykazypodleico po zadání Vaší identifikace, obvykle IČO. Zde budou také postupně zpřístupňovány vyplnitelné (editovatelné) PDF výkazy, které si budete moci stáhnout a vyplnit, pokud nevyužijete aplikaci DANTE WEB.
Děkujeme Vám za vstřícnost a včasné a správné vyplnění výkazů, které jsou pro nás klíčovým podkladem pro tvorbu kvalitních statistických informací. I Vaše údaje jsou pro nás velice důležité. Výsledné statistiky a další užitečné informace pro Vaše rozhodování naleznete na internetových stránkách ČSÚ: www.czso.cz.
ČSÚ zpracovává osobní údaje ze statistických zjišťování na základě zákonného důvodu splnění právní povinnosti. Zpracování osobních údajů je v souladu s principy ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR – podrobnější informace jsou na adrese
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr ).

X