Brokeři napsali

Dobrý den,
zastupuji firmu BB, a.s., kde pracuji jako finanční a realitní konzultant.
Vzhledem k aktuální situaci ve světě a u nás se snažím pomáhat malým živnostníkům a firmám v hledání možných úspor. 
Chci se Vás tedy zeptat, zda se vysoká inflace, úrokové sazby a ceny energií odrazili na Vašem podnikání a zda by Vás zajímala možnost ušetřit.
Jedná se o audit smluv, které aktuálně platíte. 

Zaměřuji se na čtyři oblasti, ve které jsem Vám schopen pomoci.
První oblast, kterou řeším jsou spotřebitelské úvěry, leasingy a hypotéky. 
Druhá oblast je zlevňování pojištění, jak majetkových tak životních. Momentálně se v mnoha domácnostech a firmách řeší podpojištění. 
Třetí oblast jsou investice z důvodu vysoké inflace, která na běžných účtech právě „užírá“ 17% ročně z úspor.
Čtvrtá oblast je energetika, ve které se snažím s klienty najít optimální cenu.

Pokud vás má služba zaujala, budu rád, když se mi ozvete buď skrz email nebo na telefonní číslo 000, abychom se mohli domluvit na osobním setkání a celou situaci probrat.

S přáním hezkého dne,

Tlumočení, autorské právo záznamu

Ano Petře, jsou s tím obrovské potenciální právně -odpovědnostní problémy, nekonečné. Namátkou::

– oni tvrdí, že to chtějí jen pro vlastní potřebu ale nemáme žádnou písemnou smlouvu
 – nepřesné přepisy tlumočeného semináře se pak někde objeví, jsou tu pak otázky náhrady škody, pokud na základě záznamu z tlumočení někdo nějak jedná a dojde k problému a vzniku škody
-atd. atd.
Naprosto to nestojí za to.
Jsem zaskočený, že se tady taková otázka vůbec objevila. Sama alternativní medicína dnes dost balancuje na hraně , musí si být velmi dobře vědomi, že sama oblast jejich působení je každodenní kličkování mezi paragrafy a zkrátka působení tlumočníka a případné nahrávání je také nějak právně ošetřeno a nelze to nějak zlehčovat.
O užití díla rozhoduje autor a k žádnému jinému užití díla – tlumočeného projevu – než k okamžitému poslechu souhlas nedáváme.

Plná moc jednání s makléřem

PLNÁ MOC

Uděluji plnou moc paní Zlatě AAA, dat. nar. 00. 8. 1999, bytem Jkk Jkj 412, Asss Bbb ve věci jednání a uzavření nájemní smlouvy se zájemcem zprostředkovatelky paní Petry Lkkk.

Zzz Jjj, 25. 01. 1976

Plná moc dvojjazyčná zastupování dopravní přestupky

PLNÁ MOC/Power of attorney
Zmocnitel/Client: ​AA
Bytem/Address: ​BBBB
Narozen/Born: 0000
zmocňuje tímto/authorises
Mgr. AAA
Advokáta/Attorney at Law
Se sídlem/Seat: KJK 1553, 000 00 LKJLK
Pobočka/Office: LKJ 291/11, 710 00 KKK, Paha
IČO/IN: 09808098
ČAK č.: 76544
/dále jen „​
Advokát​“/
k zastupování ve správním řízení vedeném u Městského úřadu v KKK pod sp. Zn. DASH 00/2019
MAC / 9, č.j. MURY 4947/2019, jakož i v souvisejících řízeních v rámci řádných a mimnořádných
opravných prostředků/ ​
To represent him in the proceeding by the city authority of Rýmařov, DASH
00/2019 MAC / 9 as well as other proceedings
klient nerozumí česky, tudíž je plná moc dvojjazyčná/​client doesn’t speak Czech, thatś why this power
of attorney if in the English as well
V​ dddd/In ddd dne/date 6. 8. 2019
Bbbb ddd, 000 Rrr (administrativní sídlo) Mgr. dd ddd, advokát | kkk.j@ddd.cz
kkjk 0000/72, 150 00 kjklj 5 Mgr. ddd ddd , advokát | ddd@ddd.cz
Mgr. aaa kjkjk, advokát | jkjkj@kkj.cz
Tel. :+420 000 143 000 Mgr. Hhh Ggg | gora@advokatova.cz
Email:jkp@aaa.cz Mgr. Nnnn Hhhh | kjkjk@saaa.cz
www.kjkjk.cz
…………………………………
Zmocnitel/​Client
2

Plná moc advokát

P l n á m o c

Já, níže podepsaný AAA, nar. 00. 01. 1999, bytem AAA, zmocňuji advokáta JUDr. AAA AAA, ev.č.00000, advokátní kancelář Praha, nám. Míru 1, aby mne zastupoval ve všech právních věcech, aby za mě vykonával veškeré potřebné právní úkony, tedy přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smír či narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal a jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je dle příslušných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce. Je mi známo, že za poskytnutí právní služby náleží advokátovi odměna dle obecně závazných právních předpisů (advokátního tarifu), t.j. včetně náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas.
Zavazuji se zaplatit výše uvedenou odměnu advokátovi ihned po jejím vyúčtování (- i dílčím), a beru na vědomí, že odměna náleží advokátovi bez ohledu na výsledek event. sporu. Souhlasím se složením přiměřené zálohy v závislosti na průběhu a výši nákladů právní věci.
V Praze, dne 29. 04. 2019

X