Komunikace s právníkem – dodání podkladů

V příloze:

1. Usnesení z 5. 2. 2018 stíhání osoby
(podána také stížnost na postup Policie v AA – vyhodnoceno inspekcí jako irelevantní)

2. Následoval Rozsudek / Usnesení AA (zřejmě pro náš účel irelevantní) (současně nemohu dohledat)

3. Písemnost / PŘEDVOLÁNÍ OBVINĚNÉHO s nedáním přednosti v jízdě (6.02.2019)

4. Odpověď na přestupek (příloha) (zpětně hodnotím, jako velmi důležité, sic jsem přiznal ale popsal i celou situaci – PROSÍM OTEVŘETE, toto jsem vám vůbec neposílal !)

3. Příkaz CC 26.02.2019, viz příloha (již zasílané) – uhrazeno na 2 x, neboť jsem si nevšiml jak zákazu, tak úhrady nákladů

4. Sdělení o zadržení ŘP
(na Policii podána stížnost pro danou věc – které jsem v době odebrání nerozuměl + stížnost na nevhodné chování) (domnívám se, že stížnost pro nevhodné chování, bude zhodnocena validně – AVŠAK PŘEDPOKLÁDÁM, že nepoužijeme)

5. Příkaz ČČ ŘŘ (již máte)

6. Sdělení o postoupení do SS, poté ŘP vydán, v současné době zákaz zrušen

(nadále chronologicky v předchozích dnech)

7. PODÁNÍ PODNĚTU (zasláno do DD dne 29. 7.)

VYROZUMĚNÍ NA PODÁNÍ ODPORU FFF FF DD (POZVÁNKA DO NOVÉHO BORU NA 28. 8.)

8. AAA Výzva k doplnění podání a usnesení o stanovení lhůty (PODÁNO 1. 8. – MUSÍ BÝT DOPLNĚNO VE LHŮTĚ)

9. DOPLNIL JSEM ÚDAJE DNE 6. 8. A TO POUZE TAKTO STRUČNĚ:

DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ:
Ke spisové značce: DFD 55/2019 JJJ
Věc: podání podnětu k přezkumnému řízení.
Podává: SSS FDF, nar. 00. 01. 9898.
Korespondence: datovou schránkou.

Uvědomení obviněného – pokračování v zahájeném řízení o přestupku a konání ústního jednání

Uvědomení obviněného – pokračování v zahájeném řízení o přestupku a konání ústního jednání
Městským úřadem SSS správním odborem, jako věcně i místě příslušným přestupkovým orgánem byl
podle § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“) a dle ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydán příkaz č.j.: MUNO 35773/2019 o uložení
správního trestu za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“), kterého jste se měl dopustit tím, že jste měl dne 13.7.2019 kolem 22:00 hod v katastru
obce AAA, část obce CCC, na místní komunikaci u č.p. 18 (ve směru na xxx) v provozu na
pozemních komunikacích řídit motorové vozidlo tovární zn. LJSLFK a v rozporu s § 3
odst. 3 písm. a) nejste držitelem příslušného řidičského oprávnění (blokace řidičského oprávnění od 7.3.2019).
Jako obviněný z přestupku jste využil svého práva a proti tomuto příkazu jste v zákonné lhůtě podal
odpor. Podáním odporu byl uvedený příkaz zrušen a správní orgán pokračuje v řízení z moci úřední,
které bylo dle ust. § 78 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle ust. § 46 odst. 1
správního řádu zahájeno doručením předmětného příkazu dne 26.7.2019.
Podle ust. § 80 odst. 2 zákona o odpovědnost za přestupky a řízení o nich uvědomujeme, že správní orgán
nařídil konání ústního jednání. Současně Vás tímto dle ust. § 49 odst. 1 správního řádu nejméně s pětidenním
předstihem uvědomujeme o nařízeném termínu konání ústního jednání v předmětné věci, které se koná dne
28.8.2019 v 09:00 hodin
v budově „B“ MÚ…  1001, 1. patro, kancelář č. 217a.
Před zahájením ústního jednání budete dle ust. § 36 odst. 5 správního řádu vyzván k předložení průkazu
totožnosti!
Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu Vám závěrem ústního jednání – před vydáním rozhodnutí – bude
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, pokud jste se tohoto svého práva nevzdal.
Správní orgán pro informaci uvádí, že podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
promlčecí doba činí 1 rok. Podle § 31 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich promlčecí doba počíná běžet
dnem následujícím po dni spáchání přestupku. Běh této lhůty se však podle ust. § 32 odst. 2 zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku, vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán
vinným nebo vydáním rozhodnutí o schválení dohody o narovnání, přičemž přerušením promlčecí doby počíná promlčení
doba nová. Pokud byla promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání.
Č.j. SO2-710/2019-323/Ra str. 2
Poučení:
Podle ust. § 80 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich lze ústní jednání konat bez
přítomnosti obviněného jen tehdy, jestliže byl řádně předvolán a souhlasí s konáním ústního jednání bez
vlastní přítomnosti nebo pokud se na předvolání nedostaví bez náležité omluvy nebo bez dostatečného
důvodu.
Jako účastník řízení – OBVINĚNÝ máte v řízení zejména
PRÁVO:
 zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně
do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)
 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může
usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 správního řádu)
 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v
neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
 na vyrozumění, pokud v průběhu řízení správní orgán změní právní kvalifikaci skutku (§ 78 odst. 4
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
 máte právo nevypovídat; správní orgán Vás nesmí nutit k výpovědi nebo doznání (§ 82 odst. 2 zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
 klást otázky případným dalším účastníkům řízení, svědkům a znalcům, přičemž dotazovaná osoba má
právo odmítnout odpovědět a nesmí být tázána za stejných podmínek jako svědek, tzn. nesmí být
dotazována o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinna zachovávat
v tajnosti, ledaže by této povinnosti byla příslušným orgánem zproštěna a nesmí být dotazována též tehdy,
jestliže by svou odpovědí porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by této
povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna (§ 82 odst. 3
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
 nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
 činit si výpisy, a aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu)
 před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
 na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu) [bude-li řízení o přestupku zastaveno dle ust. § 86 odst. 1
d), e), f), i), j), k), m) a n) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tzn. usnesením, které se
poznamenává do spisu, budete o zastavení řízení pouze vyrozuměn]
POVINNOST:
 předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti; tím se rozumí doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště
mimo území České republiky, a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu
orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. (§ 36 odst. 5
správního řádu)
Podle ust. § 82 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich správní orgán může provést Váš
výslech; je-li to nezbytné k uplatnění Vašich práv, správní orgán provede Váš výslech. Máte právo nevypovídat;
správní orgán Vás nesmí nutit k výpovědi nebo doznání.
Výslech obviněného, jakožto důkazní prostředek, nesmí být proveden za stejných podmínek, za jakých nesmí
být vyslýchán svědek, tzn. nemůžete být vyslýchán:
– o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které jste povinen zachovávat v tajnosti, ledaže
byste byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn,
– jestliže byste svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byste byl
této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost máte, zproštěn.
za správní orgán:

Převod nemovitosti z SRO na FO

Právnická na fyzickou, 4 % u kupní ceny. Když není znalecký posudek, platí se z vyšší části. Darovací smlouvou, tam se vztahuje daň z příjmů. Nebytový prostor + znalecký posudek. Řádek 47, prodej z sro dříve, než za 3 roky. Na FÚ garanť na daň z příjmu. Na FÚ říkaji: že pokud se něco, řeší, nechtějí říkat od boku co není pravda (telefonicky nevědí), nebo napsat do E-mailu.

Špatná práce Advokáta

Vážený pane doktore,

Pro mě ztráta ŘP na 14 měsíců vzhledem k některým okolnostem, bude
znamenat v podstatě domácí vězení a to zejména z několika důvodů:

1. Auto RRRsssSSSobytný – byla má mobilní kancelář – hotel v jednom
2. Můj zdr. stav byl již v roce 2011 definován posudkovým lékařem v
Praze, jako 20 % omezení pracovní schopnosti (revmatické choroby,
bolesti zad, imunita)
3. Dnes o 8 let později je již stav za hranicí mírné invalidity
(potíže s pohybovým aparátem, autoimunitní onemocnění, imunitní
problémy, potravinová intolerance)
4. Nejsem schopen úplně efektivně cestovat vlaky se zavazadlem se
všemi věcmi, které potřebuji k práci: počítač, láhve s teplou vodou,
alternativní potraviny
5. Tj. některé cesty budu muset prostě úplně omezit – skoro všechny
cesty, přesahující 70 km od GGG, tj. všechny cesty do Prahy,
aniž bych platil poměrně nákladné ubytování anebo rovnou celý byt
6. Management v překladech jsem schopen činit telefonicky, ale
kontrolní činnost a kontakt s kolegou-partnerem ve firmě, nikoliv (on
sedí v Praze a jeho činnost bez mého dozoru, vykazuje časté hrubé
chyby). Kontakt se zákazníky a předávání ověřených překladů v Praze,
je vyloučen na 100 %, bez nákladů za ubytování, tam jsem měl asi 50 %
podíl, neboť jsem mohl v Praze část roku přebývat v obytném voze za
minimálních nákladů – tato činnost padá

Já celou věc, stále vnímám tak, že se s ní nemohu srovnat. Na všech
pracovištích, kde jsem se v mezičase dotazoval, mi potvrdili, že
obnova řízení anebo přezkumné řízení ve věci přiznání viny v CCCCFF
(na vaše doporučení) bude velice problematické a tudíž velmi málo
pravděpodobné – asi 1 %.

Na jednu stranu jste také tento týden uvedl, že tyto vaše rady se
týkají mých soukromých věcí, avšak současně požadujete proplacení
faktury – které jsem vám i přesto přislíbil a to i přesto, že celá
záležitost nese plno rozporů, jednak:

1. mě zastupujete / ale současně nenesete odpovědnost za mé pochybení
ve věci ztráty ŘP
2. u přestupku v TREEE, kdy jsem na stopce nedal přednost
vozu policie, byla věc min. rozporuplná a vůbec ji nechci nějak
popírat, uhradil jsem vám za radu „ať věci přiznám“ 2000 Kč + 21 % DPH
3. u přestupku v Ulkjkj, jsem se vydal na podkladě vaší rady stejnou
cestou. To jste ale prosím již mě mohl upozornit, že přiznáním vinny
ztratím body řidiče protože se jedná o stejný přestupek a v době
kratší 12 měsíců. Já do RTEEE zkrátka nemohl jet hlavně z výše
popsaných důvodů: veliká vzdálenost a nutnost takovou cestu s obytným
vozem podniknout z jara, ne v zimě, kdy i takové auto je neobvyvatelné
4. přistoupím-li nakonec na fakt, že tato rada byla lichá, leč úplně
nemusela, je ABSOLUTNĚ ZARÁŽEJÍCÍ, že po zaslání písemnosti 26. února
2019 vám, jste mi k tomu nedal jediný komentář. Já se jen držel
původních informací, „že to bude v dolní sazbě“ a 3500 Kč uhradil.
Informace, že ztrácím Řp mi unikla, stejně tak vám, ale INFORMACE, ŽE
SI MUSÍM ZAŽÁDAT O VRÁCENÍ (což byla jediná formální věta, zaslaná
toto pondělí a ŘP mi byl obratem vrácen) z písemnosti nederivovala a
já ji nemohl ani v nejmenším dedukovat. Nejsem znalec úředních věcí a
tohle jde fakt mimo mě. Potřeboval jsem od vás jen písemnost přečíst
(což jste pro mě doposud dělal vždy) a sdělit mi, opět velmi stručnou
formou, co nadále dělat. Nic z toho nenastalo.

Chtěl bych se vás, tedy s veškerým respektem k vám, zeptat, zda-li
pokud mi nepovolí obnovu řízení v LKJKJ, zda-li pak nastane zmíněný
trest, odebrání na 14 měsíců a pokuta 27 000 Kč + náklady řízení, jste
ochoten nějak z vaší pojistky, nechat hradit vznikou škodu.
Zdůrazňuji, že s ohledem na ekonomiku věci, tj. překladatelské firmy,
díky např. obytnému vozu, se jedná o firmu s minimálními náklady na
provoz, které mohou vyrůst až na 3 násobek, jste schopen se tedy
podílet na vzniklé škodě z vašeho zákonného pojištění.

Nadále bych se prosím velmi rád zeptal, zda-li máte zájem řešit i
nadále další mé poptávky a v této věci, bych poprosil odpověď k
pohledávce KJK LKJ, zda-li můžeme vést řízení souběžně i proti paní
Jlljlkjj, osobě, která objednávala a přebíralal překlay, jako proti
FO.

Ve věci pohledávek, zde mám několik dalších upomínek k zaslání dlužným
subjektům.

Opravné prostředky v řízení o přestupku

K příkazu Č.J.: MURY 0000/2000, Spisová značka: AAAA00/2019 MAC / 9

Dobrý den, ve věci Obnovy správního řízení uvádím vámi žádaná „doplnění“, která jste požadovali během telefonického rozhovoru dne 00. 7. 0000 s panem AAA BBB, který na mé konto s vaší linkou telefonoval.

Nyní vám píši prostřednictvím mého kolegy a zástupce Jana Fanty, který ovládá český jazyk na lepší úrovni, než-li já.

K obnově řízení mám hned několik důvodů. Některé jsou více objektivní, některé méně. Důvod jsou tedy následující.

Oznamovatelem dopravního přestupku, majitelem vozidla 88888 byly cca 15 min. následně na mé a majetku osobě spáchány 2 trestné činy (viz přiložené Usnesení). Trestný čin výtržnictví ve smyslu § 358 odst. 1 trestního zákoníku a poškození cizí věci ve smyslu § 228 odst. 1 trestního zákoníku. Tyto trestné činy se udály na křižovatce Revoluční, načež jsem byl dotyčným napaden a tento se pokusil mě vytáhnout z vozu.

Po vývoji popsaném v přiloženém Usnesení, pachatel z místa činu odjel. O několik hodin později, se mi podařilo jej skrze Faceboovou stránku „111111“ vypátrat a jelikož jeho identifikace zcela explicitně z Faceboové diskuze vyplynula, se prostřednictvím svého kamaráda, tento pachatel o tomto dozvěděl. Jeho reakce byla zcela logická, tj. věděl, že bude lepší se na policii přihlásit sám a označit se za poškozeného, kterému neměla býti dána přednost v jízdě, načež tento reagoval, jak reagoval a spáchal hned 2 trestné činy.

Tento pachatel (s 13 záznamy v kartě řidiče), se přiřítil do křižovatky rychlostí, která nebyla slučitelná s jakoukoliv možnou reakcí běžného z druhé strany do křižovatky přijíždějícího řidiče.

Nyní k subjektivním důvodům. Svou vinu, jsem prostřednictvím datové schránky a svého kolegy CCCCCC, dat. narození 25. 00. 0000, který navíc tou dobou ve voze cestoval se mnou a událost také vidí zcela jinak, než oznamovatel, přiznal. Bylo to zejména proto, že jsem se od 22. prosince 2018 až do 5. dubna 2019 zdržoval v UUU na adrese svého trvalého bydliště a na adrese svých příbuzných. Také s ohledem na můj zdravotní stav, který již v roce 2012 vykazoval dle přiloženého lékařského potvrzení 20 % schopnost omezení práce, přičemž tento je k dnešnímu dni spíše již za hranicí mírné invalidity, jsem nemohl v zimních měsících rozhodně přicestovat na jakékoliv ústní jednání. Slovy mého advokáta: „tak přiznejte, že se to stalo a bude to v nejnižší sazbě“, jsem toto přiznal a pojal za jediné možné řešení. V této věci vám také přikládám screenshot E-mailové konverzace s daným advokátem na můj pracovní E-mail. Jednalo se v té době o jediné pro mě přijatelné řešení v rámci mého zdravotního stavu a dané vzdálenosti cca 1500 Km do vaší severomoravské destinace.

Na závěr také mohu uvést, že dne 15. 9. 2019, po oznámení trestného činu, jsem byl policií v Rýmařově velice nevybíravě konfrontován, načež jsem na zaprotokolování činu do protokolu, musel velmi důrazně trvat a jednání policie bylo striktně podjaté. Policie mi velmi nevybíravým způsobem sdělovala, že s rozbitým okénkem mám „odjet domů“ a že je moje problémy nezajímají. Navíc, byla také na místo přivolána RZS, neboť jsem subjektivně v oku cítil střep z rozbitého okna.

Celá tato událost a několik dalších nepříznivých vlivů, včetně špatných doporučení českého advokáta, se domnívám, že by mi mohlo snad vámi býti vyhověno a řízení obnoveno, abych se v něm mohl řádně obhájit.

Také případně prosím, aby toto proběhlo nejpozději do listopadu 2019, neboť později opět budu v místě mého bydliště, tj. v zahraničí.

 

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V NYMBURCE

Sděluji Vám, že jsem si vyžádal příslušný spisový materiál Obvodního oddělení Policie ČR
Poděbrady č. j. AAAA-0000/PŘ-2019-0000 týkající se verbálního napadení Vaší osoby, ke
kterému došlo dne 20. 7. 2019 na lázeňské kolonádě v Pardubicích, přičemž po jeho přezkoumání
a po přihlédnutí k Vámi uváděným skutečnostem jsem dospěl k následujícím závěrům.
Postup policejního orgánu, který věc posoudil jako přestupek proti občanskému soužití a
případ předal k projednání Městskému úřadu v Poděbradech, považuji za správný a zákonný.
Jednání muže, který Vás slovně urážel a hrozil Vám fyzickým napadením, není natolik společensky škodlivé, aby se mohlo jednat o trestný čin (nedošlo k fyzickému napadení ani ke způsobení žádné hmotné škody či újmy na zdraví, nebylo významněji narušeno občanské soužití). V daném případě
evidentně postačuje uplatnění přestupkové odpovědnosti.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na to, že v dané věci nebyly zjištěny žádné závady
v postupu policejního orgánu, bylo Vaše podání ze dne 21. 7. 2019 bez dalšího opatření založeno. Tímto považujte, prosím, věc ze strany orgánů činných v trestním řízení za definitivně vyřízenou.
Závěrem přijměte poučení v tom smyslu, že nebudete-li s tímto způsobem vyřízení Vašeho
podání spokojen, můžete požádat o přezkoumání vyřízení podání nejblíže vyšší státní zastupitelství, tj. v tomto případě Krajské státní zastupitelství v Praze, jehož rozhodnutí v téže věci je konečné (§
16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů).

Podání oznámení na přestupkové jednání

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Dobrý den, včera, tj. 21. 7. 2019, jsem v 18:34 volal linku tísňového volání 158 (z telefonního čísla 999 888 111). Nacházel jsem se na kolonádě v Pardubicích, poblíž pódia swingového festivalu. Krátký okamžik před tímto telefonátem, jsem byl osloven neznámým mužem, slovy: „Co, vole… čumíš jak debil! (Pána, jsem se otázal: „Jak čumí debil?“) Co? Chceš jednu? ?“. Poté se člověk zvednul z lavičky a šel ke mě a naznačoval gesty, že mě chce fyzicky napadnout. Když jsem muže ujistil, že za jeho chování přivolám policii, dorazila na místo, zřejmě jeho žena a ta začala obdobnými urážkami vůči mě: „Pán je asi chudák“, „pán asi v životě musí hodně trpět“, „pán v tom asi musí umět chodit, apod.“.

Policie dorazila prakticky okamžitě a muže ztotožnila. Indidentu byli přítomni 2 svědci v bezprostřední blízkosti u vedlejší lavičky, přičemže jeden v mezi čase odešel a druhý byl policii téže vyslechnut a ztotožněn, jméno: NNN AAA, bytem – 888, Praha.

Policie, vyhodnotila chování muže, jako přestupek proti občanskému soužití. Žádám ještě o vyhodnocení popsané situace státního zástupce a případné postoupení k přestupkové komisi na magistrát města Poděbrady, budu tedy zřejmě brát za bernou minci.

 

Dodání podkladů advokátovi na schůzku

K JUDr. XXX na schůzku:

Protokol odebrání ŘP.
Protokol o vyměření sankce Praha.
Rozsudek vinného.
Tisk stížností na Policii Brno – 2 stížnosti.

Podání odporu proti P Ř Í K A Z U

ODPOR

PODÁNÍ ODPORU

JÁ NÍŽE PODEPSANÝ, gg aa PODÁVÁM TÍMTO ODPOR PROTI PŘÍKAZU ČÍSLO JEDNACÍ (NAŠE ZNAČKA: SO2-710/dd-000/Ra) (ČÍSLO JEDNACÍ: AAA 888/000)

Jak psát s právníkem

Dobrý den, celých několik let jsem nepřijal jedinou korespondenci na
adresu, kterou obesílal klient AAA. Vše chodí do DS a máme to i
ve smluvních podmínkách. Celou dobu, probíhala korespondence s
klientem E-mailem a on se náhle jal, obesílat mě na adresu
ekonomického sídla firmy.

Já jsem naspal něco v tom smyslu, že vám nechci zaplatit fakturu?
Napsal jsem vám, „že vám v této věci odpovím do týdne“, což s ohledem
na historii mé platební morálky (VŽDY BEZVADNÉ) může působit např.
tak, že mohu mít nějaký finanční problém např. způsobený danými
událostmi. Tj.:
1. musím pro každý případ počítat s minus 28 000 pro město Nový Bor
2. musím počítat s odměnou pro firmu, která mi nabídla, že se pokusí mi pomoci
3. musím počítat s náklady cca 15000 Kč měsíčně pro kolegu, který je
schopen částečně mou práci převzít a má ŘP.

Vaše stanoviska, která mi dáváte, já nerozlišuji na privátní a
pracovní. Beru je vždy za bernou minci, ať se týkají čehokoliv. Takže
pořád nerozumím, zda-li jste mi je tedy dával zdarma či s nějakou
slevou a proč? Ve věci PŘESTUPKU V ÚSTÍ, jsem vám uhradil vaši fakturu
2420 Kč s DPH, kde jste dal stejné stanovisko, tj. přiznat vinu, ale
zde se to minulo účinkem a ani to vám nemám za zlé. Co rozporuji, že
mou tedy „soukromou“ výzvu, jste ani nečetl. Proto jsem ji posílal a
pokud by za ní byla faktura, tak bych jí samozřejmě zaplatil.

Pokud tedy dovolíte, udělám si nějakou kalkulaci do budoucna a dám vám
do toho týdne vědět. Může být? Budu třeba potřebovat nějaký ten odklad
o týden.

Poté, když už se nám podařilo takhle zdárně akcentovat existenci
dotazů a jejich odpovědí, rád bych se znovu zeptal na jednu věc,
ohledně které jsem mluvil s vaší dcerou a i současně s vámi a
opakovaně se na to ptal: ve věci FFAAA, k paní DDD, je možno
podat výzvu na vymožení i u ní? Tj. vyzvat jí jako fyzickou osobu a
učinit tak okamžitě? Tj. vést 2 akce? Nevidím smysl, čekat na výsledek
soudu, když pak možnost chtít platbu po paní DDD, se např.
promlčí anebo nepromlčí ale vzhledem k průtahům ze strany soudu, je to
pravděpodobné a stejně nám do 3 let nezbude, než tak učinit. Není toto
s ohledem na výši částky, ze které jsem vám slíbil další apanáž,
smysluplné? Tj. tu ženskou začít taky upomínat?

Navíc v té věci, mám od paní GGG, informaci, že je potřeba mít
datum narození dané paní nebo RČ ale ona ví, že toto já nemám a její
poslední vyjádření je: „že budeme muset provést nějaké šetření“. Jsou
takováto šetření u úřadu reálná a nebylo by praktické je začít právě

Pojištění advokáta

Já jsem byl vždy nakloněn řešení věcí do důsledku – nedělat dlužníkům
úlevy. Byl jsem připraven a stále jsem v té věci, vám dnes zaslat
podklady, detailní komunikaci ve věci faktur, které se rozhodně
nekryjí s tím, co oni tvrdí. Upomínky ode mne měli 2-3 ke každé
faktuře a rozhodně ve věci údajů na fakturách nic nereklamovali.

Co se týká vašeho požadavku na 5000 CZK, tak vám s dovolením odpovím do týdne.

Nadále bych se rád zeptal ještě na jednu věc v souvislosti s odebráním
ŘP: a vysoké sankce. Jste případně připraven mi vzniklou škodu hradit
z vaší pojistky? Věc totiž stále vnímám tak, že jsem pouze reagoval na
vaše doporučení a výzvy. Tj. k těm přestupkům se přiznal, leč o tom
druhém mám silných pochyb. Nadále jsem vám zaslal i danou písemnost
VÝZVA RÝMAŘOV k další kontrole – což z vaší strany zřejmě vůbec
nenastalo a v tomto bodě se dostáváme k jádru věci.

Já budu muset nějakým způsobem předat aktivity spojené s dojezdy za
klienty a jednání s dalšími překladateli nějakému mému kolegovi za
fixní měsíční plat, což se opravdu může hodně prodražit.

Jaké je tedy prosím vaše stanovisko v této věci?

Maření úředního rozhodnutí / odebrání ŘP

DOBRÝ DEN PANE DOKTORE,

V PÁTEK JSEM VÁM STRUČNĚ DEFINOVAL OBSAH PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ NOVÝ  BOR
(A PÍSEMNOST VÁM JAKO OBVYKLE ZASLAL DO E-MAILU) (dále jen PÍSEMNOST
PŘÍKAZ NB).

PÍSEMNOST PŘÍKAZ NB MI ZAKAZUJE ŘÍZENÍ NA 14 MĚSÍCŮ A UKLÁDÁ VELMI

VYSOKOU POKUTU FINANČNÍ ZA PŮVODNÍ ČIN, KE KTERÉMU JSEM SE POUZE
DOZNAL, ANIŽ BY BYLA JAKÁKOLIV JISTOTA, ŽE JSEM JEJ SPÁCHAL A K
PROJEDNÁNÍ U PŘESTUPKOVÉMU ŘÍZENÍ U KTERÉHO JSEM VŮBEC NEBYL PŘÍTOMEN
Z DŮVODU VZDÁLENOSTI.

K PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ NB MOHU PODAT DO 8 DNŮ ODVOLÁNÍ, COŽ JE V PONDĚLÍ
29. 7. 2019 JIŽ Z TITULU VYZVEDNUTÍ Z DS, JEN 7-8 DNÍ.
POTŘEBOVAL BYCH SE K TÉTO PÍSEMNOSTI EFEKTIVNĚ ODVOLAT A NEVÍM, JAK TO
UČINIT – S JINÝM PRÁVNÍM ZÁSTUPCEM DOMLUVEN NEJSEM.

NEVÍM, ZDA-LI TO SEPSAT JEN OBČANSKÝM JAZYKEM A ZDA-LI ZMÍNIT NAPŘ.
NÍŽE UVEDENÉ ANEBO ZDA-LI SI TO ŽÁDÁ NĚJAKÝ PRÁVNÍ JAZYK A CITACE
ZÁKONŮ, PARAGRAFŮ A PRÁVNÍHO JAZYKA.

1. K PŮVODNÍMU PŘESTUPKU, PO KTERÉM NÁSLEDOVALO 200 METRŮ SPÁCHÁNÍ
TRESTNÉHO ČINU NA MAJETKU SPOLEČNOSTI A TRESTNÉMU ČINU VÝTRŽNICTVÍ
(PRAVOMOCNĚ ODSOUZENO) JSEM SE DOZNAL NA ZÁKLADĚ VAŠEHO DOPORUČENÍ.

2. PACHATELEM BYL BBB AAA13 X ZÁZNAMEM V KARTĚ ŘIDIČE ZA
PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI.

JEDNÁNÍ OZNAMUJÍCÍHO BBB AAA BYLO SPÍŠE ÚČELOVÉ, NEŽ NIKOLIV
REÁLNÉ A MĚLO SLOUŽIT NA JEHO OBHAJOBU, KTERÉ TO STEJNĚ NEPOMOHLO.

3. U JEDNÁNÍ ÚŘADU JSEM VŮBEC NEBYL.

4. PÍSEMNOST PŘÍKAZ RÝMAŘOV VE VĚCI POSTIHU ZA DOZNANÝ ČIN K NEDÁNÍ
PŘEDNOSTI V JÍZDĚ JSEM VÁM ZASLAL (February 26, 2019) A NAPSAL VÁM
INFORMACI, ŽE JDU HRADIT 3500 KČ (HRAZENO 26. 2. 2019), COŽ BYLA
ZÁKLADNÍ POKUTA.

S OHLEDEM NA FAKT, ŽE JSTE MI PŮVODNĚ SDĚLOVAL, ŽE JEJICH POSTIH V
PŘÍPADĚ PŘIZNÁNÍ PŘESTUPKU, BUDE V DOLNÍ SAZBĚ, JSEM TAKÉ S VĚDOMÍM
VAŠÍ VYSOKÉ ODBORNOSTI A LETITÉ PRAXE NEPOCHYBOVAL, ŽE TO BUDE JINAK A

PO NALEZENÍ ŘÁDKU V PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ RÝMAŘOV, S VYČÍSLENÍM POKUTY, BY

MĚ ANI VE SNU NENAPADLO, ŽE TAM BUDE NA DALŠÍ STRANĚ ZMÍNKA O ODEBRÁNÍ

ŘP A PÍSEMNOST JSEM TEDY DÁLE NEČETL.

I PŘESTO JSEM VÁM JI (February 26, 2019 10:00 AM) ODESLAL A SDĚLOVAL
VÁM, ŽE „JSEM PRÁVĚ UHRADIL 3500 KČ“. NEPŘIŠLA OD VÁS ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ
ANI UPOZORNĚNÍ. ZAPLACENÍM POKUTY, JSEM POVAŽOVAL TEDY VĚC ZA
UZAVŘENOU A POVAŽOVAL JI ZA NUTNÉ ZLO V DANÉ VĚCI.

I PROTO JSEM SE PODIVIL, KDYŽ MI PO ČASE A TO KONKRÉTNĚ (DNE 31: 5.
2019) DOŠLA VÝZVA K ÚHRADĚ DLUHU 1000 KČ, COŽ BYLY NÁKLADY ŘÍZENÍ.
ŘEKL JSEM SI, ŽE JSEM SE ASI PŘEHLÉDNUL A UHRADIL O 1000 KČ VÍCE NA
DALŠÍ ÚČET ÚŘADU RÝMAŘOV (DNE 31.05.2019).

TEPRVE PŘED 14 DNY MĚ BĚŽNOU KONTROLOU ZASTAVILA HLÍDKA PČR CVIKOV A
JÁ POVAŽOVAL ODEBRÁNÍ ŘP ZA ÚŘEDNÍ OMYL.

DALŠÍ DOMNÍVÁM SE PRO ARGUMENT V MŮJ PROSPĚCH JE, ŽE JSEM NEOBDRŽEL
VÝZVU ÚŘADU, KAM ŘP VRÁTIT. KDYBY TAKOVÉ UPOZORNĚNÍ PŘIŠLO, JISTĚ BYCH
JEJ JIŽ NEPŘEHLÉDNUL A ŘP VRÁTIL NAPŘ. POŠTOU.

TOHO ČASU JSEM NEBYL (NA 99 % – MUSÍM JEŠTĚ PROVĚŘIT) TRVALÝM
BYDLIŠTĚM V ČR (UKONČENO NA VLASTNÍ ŽÁDOST) A TUDÍŽ BY MI PŘIŠLO I
LOGICKÉ ÚŘADEM, SDĚLIT, KAM ŘP VRÁTIT. RÝMAŘOV, ČESKÁ LÍPA, NOVÝ BOR,
PRAHA? – TAM VŠUDE JSEM BYDLEL NEBO VE VĚCI JEDNAL NA DÁLKU S ÚŘADEM.

I TAK JSEM SE NACHÁZEL V DANÉM OBDOBÍ V ITÁLII A TEDY ŽÁDNÉ AUTO JSEM
NEŘÍDIL – DOPRAVIL JSEM SE LETECKY.

———-

NA ZÁVĚR MOHU JEŠTĚ DODAT, ŽE MÁM POTVRZENO OD POSUDKOVÉHO LÉKAŘE (10.
12. 2012), ŽE MÁM O 20 % SNÍŽENOU PRACOVNÍ SCHOPNOST, TJ. MALÁ
INVALIDITA.

FORD TRANSIT JE PRACOVNÍ VŮZ – SLUŽEBNÍ AUTO. BEZ NĚHO JE MOJE FIRMA
(s ohledem na to, že v něm spím např. v Praze, MŮŽE FUNGOVAT JEN
VELICE ŠPATNĚ A NEBO S DALŠÍMI NÁKLADY NAJÍMÁNÍ ŘIDIČE APOD., což si
tuto chvíli snad nedovedu ani představit)!

K DNEŠNÍMU DNI POSTRÁDÁM 15. DNEM ŘP A SKUTEČNOST JE TAKOVÁ, ŽE ZA
NĚKTERÝMI KLIENTY ALE HLAVNĚ SPOLUPRACOVNÍKY V PRAZE MUSÍM DOJÍŽDĚT

VLAKY A PŘESPÁVAT PO HOTELECH, COŽ ŽENE NÁKLADY DO NÁSOBKŮ !

V SOUČASNÉ DOBĚ, „NOUZOVÉHO REŽIMU“ PŘI ZOHLEDNĚNÍ HYPOTETICKÉHO STAVU
14 MĚSÍCŮ POSTRÁDÁNÍ ŘP, MŮŽE DOSTAT TAKOVÉ NÁKLADY DO STATISÍCŮ.

NEMOHU SE DLOUHODOBĚ, A TO ZEJMÉNA MIMO LÉTO, S OHLEDEM NA TRVALÝ
ZDRAVOTNÍ STAV PŘESOUVAT VLAKY SE ZAVAZADLEM A SPÁT V HOTELU (I S
OHLEDEM NA ZVLÁŠTNÍ DIETU, KTEROU NEMÁM ZATÍM LÉKAŘSKY POTVRZENO, ALE
BEZ PROBLÉMŮ BYCH TOTO POTVRZENÍ MOHL ZÍSKAT).

I KDYBYCH 100 X CHTĚL. BYDLENÍ V PRAZE NA NÁKLADY FIRMY, VYLOUČENÉ. S
TĚMI ZISKY, KTERÉ FIRMA MÁ (JE TO REÁLNĚ SPÍŠE ŽIVNOST FUNGUJÍCÍ NA
BÁZI NĚKOLIKA SRO), JE TOTO VYLOUČENO.

ŽÁDÁM LASKAVOU ODPOVĚĎ, JAK PROSÍM DÁLE POSTUPOVAT, JAK PODAT
ODVOLÁNÍ, MOHU NEBO SNAD MUSÍM PRO TO ODVOLÁNÍ VŠECHNY TYTO BODY
ZMÍNIT, JAKO POLEHČUJÍCÍ A NEBUDE TO PŮSOBIT NESERIÓZNĚ ČI
NEPRAVDĚPODOBNĚ?

SOUČASNOU SITUACI VNÍMÁM JAKO VELIKÉ BEZPRÁVÍ A USPOKOJIVÉ BY BYLO
SNAD JEN OKAMŽITÉ NEBO VE LHŮTĚ DO 14 DNŮ NAVRÁCENÍ ŘP BEZ DALŠÍCH
FINANČNÍCH SANKCÍ.

Životopis odborný pro překlad do angličtiny

1 – Životopis SS SSS Životopis Osobní údaje Jméno, příjmení DDD FFF Adresa Mladoňov 72, Nový KKK 000 03 Tel. číslo +420 602 000 000 E-mail biomasman@gmail.com Stát Czech Republic Datum narození 00. prosince 0000 Pracovní zkušenosti Období 02/2001- do současnostiPovolání / funkce Technický poradce pro energetické využití biomasy Hlavní pracovní náplň /odpovědnost -Studie proveditelnosti (biomasa, bioplyn, skládkový plyn)-technická podpora při realizaci investic-optimalizace provozu-vzdálená kontrola provozu výroben-legislativní konzultace -poradenství partnerům Firma / zaměstnavatel Živnost Obor činnosti / odvětví Poradenství Období 05/2013- do současnosti Povolání / funkce Vedoucí sekce bioplyn Hlavní pracovní náplň /odpovědnost -Práce s členskou základnou-jednání s autoritami s cílem udržení rozvoje oboru -prezentování oboru na konferencích i v médiích -hledání nových směrů rozvoje oboru-technologické a legislativní konzultace -poradenství Firma / zaměstnavatel CZ LLL České sdružení pro biomasu, z.s. Obor činnosti / odvětví Oborové združení
Page 2
2 – Životopis DDD DDD Období 5/2010 – 10/2012Povolání / funkce Jednatel společnostiHlavní pracovní náplň / odpovědnost -Řízení chodu společnosti -Dohled nad výstavbou projektu bioplynové stanice-Zajištění legislativních náležitostí k výstavbě a uvedení do provozu nové výrobnyFirma / zaměstnavatel FF FFF s.r.oObdobí 5/2010 – 10/2012Člen Skupiny UUU – producent energieObdobí 02/2003-07/2006Povolání / funkce Vedoucí oddělení obnovitelných zdrojů Hlavní pracovní náplň / odpovědnost -Vedení týmu 11 lidí -Rozvoj nových projektů na využití obnovitelných zdrojů – biomasa a bioplyn -Provoz projektů využívající obnovitelné zdroje -Změna palivové základny centrálních výtopen-Technická podpora prodeje kogeneraceFirma / zaměstnavatel TEDOM, s.r.o.Obor činnosti / odvětví Výrobce a provozovatel kogenerace, producent energieObdobí8/2006 – 9/2012Povolání / funkce Manažer rozvoje Hlavní pracovní náplň / odpovědnost Rozvoj nových projektů na využití obnovitelných zdrojů – biomasa a bioplyn Hledání, realizace a provoz nových investičních příležitostíKomunikace s obchodními partneryAkvizice nových projektů – valuaceSledování nových technologických trendů
Page 3
3 – Životopis aaa WWWW EEE 06/1998-07/0000 – práce při studiuPovolání / funkce Technik – výstavba dřevostaveb Hlavní pracovní náplň / odpovědnost -Návrhování a projektování dřevostaveb -Zhotovení výrobní dokumentace -Dohled nad výrobou montážních panelů -Montáž dřevostaveb-Ekologizace stavebFirma / zaměstnavatel LLL s.r.o.Obor činnosti / odvětví Stavební firma Období 09/1996-11/1998 – práce při studiu Povolání / funkce Montér a opravář hydraulických zařízení Hlavní pracovní náplň / odpovědnost -Výroba a montáž hydraulických zařízení -opravy hydraulických agregátů -svářeč Firma / zaměstnavatel DDD SSS systémy s.r.o.Obor činnosti / odvětví Průmysl Vzdělání, odborná příprava aškolení Období 1996-2001Dosažená kvalifikace Dipl. Ing. Obor Technika a mechanizace zemědělství Název a typ organizace, kteráposkytla vzdělání, odbornou přípravu DDD Fakulta, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Prezenční forma studia Období 1990-1996 Dosažená kvalifikace Vyučen s maturitou Obor Mechanik – opravář zemědělské techniky, podnikání v oboru Název a typ organizace SOUz Bystřice nad Pernštejnem
Page 4
4 – Životopis RRR TTT Schopnosti, znalosti adovednosti Mateřský jazyk(y)ČeskýZnalost jiných jazyků Anglický jazyk – komunikativně (úroveň B1) Řidičský průkaz Kategorie A,B,C,T Zájmy a aktivity Trvale udržitelný život, cestování a to hlavně off-road, kutilství, sport Předseda sdružení DDD RRR (historický tanec)

X