Vymáhání škody od státu

Vyrozumění o přijetí a výzva k doplnění

Výzva advokátovi:

Vážený pane magistře,
dovolujeme si Vás informovat, že dne 11. 5. 2021 byla Ministerstvu dopravy, Odboru právnímu, postoupena Ministerstvem vnitra Vaše žádost, kterou jste uplatnil v zastoupení pana PP, nar. 15. 4. 1956, bytem AAA (dále jen
„žadatel“), nárok na náhradu majetkové škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“).
Řádnému posouzení nároku brání nedostatky podané žádosti, konkrétně nebyl dostatečně prokázán vznik požadované škody, což se týká jak škody v podobě nákladů na právní zastoupení, tak i nákladů na řidiče.
V této souvislosti odkazujeme na rozhodnutí Nejvyššího soud, sp. zn. 30 Cdo 1277/2009, ze dne 26. 1. 2011, či rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 30 Cdo 1829/2010, ze dne 27. 7. 2011, ze kterých vyplývá, že žadatel o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., spočívající v nákladech řízení, musí prokázat požadavek advokáta k úhradě těchto nákladů, případně
smlouvu o poskytnutí právních služeb nebo jinak prokázat vznik a skutečnou výši dluhu. Co se týká částky 9.000,- Kč, jakožto nákladů na řidiče, nutnost jejich vynaložení žadatel jakkoliv netvrdí a ani nedokládá.
Břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně vzniku a výše vzniklé škody přitom leží na žadateli. Aniž by byla tvrzená škoda řádně prokázána, nelze její kompenzaci ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. v žádném případě přiznat.
V této souvislosti Vás tedy vyzýváme k doplnění výše uvedeného nejpozději do dne 30. 6. 2021 za účelem objektivního posouzení nároku v rámci mimosoudního projednání, a to v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců. Závěrem Vás informujeme, že nebude-li Vaší žádosti vyhověno do 6 měsíců od jejího MD-00000/2021-1111/1
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3 nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 2 IČO: 660 03 008 tel. +420 225 131 111 podání, máte právo vznesený nárok uplatnit ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. v občanském soudním řízení.

Dobrý den,

jako jednatel společnosti EXAMPLE s.r.o zastupuji na plnou moc také dalších 5 subjektů (4 x s.r.o. + 1 fyzickou osobu). Firemní struktura níže:

Jen společnost EXAMPLE v rozhodném období 8. 3. 2019 – 8. 4. 2019 vystavila 24 faktur za tlumočnické a překladatelské služby v různých místech ČR. Detailní faktury poskytnu na žádost soudu. Seznam fakturací viz níže.

Seznam fakturací při vymáhání škody od státu – důkazní břemeno je na poškozeném.

Ostatní firmy vystavily další doklady, jejichž počet odhaduji také min. na několik desítek. Každý doklad tedy znamenal 1 cestu za klientem tam a zpět. Jednalo se taky o cesty z trvalého bydliště Dlouhá 0000, Dlouhá. Uvedená cena za způsobenou škodu 9000 Kč, je tedy spíše zlomková.

Comments are closed.

X