Archive for Nezařazeno

Cizojazyčné majetkové poradenství

Ve věci uzavření smluv anebo obchodování s nemovitostmi mluvíme: česky, anglicky, německy, rusky, italsky.

Dražební problematika

Dražby jsou fenoménem dnešní doby spolu s exekucemi. Jsou to pro postižené věci nepříjemné. Pak je tu ovšem druhý pól a to je možnost zbavit se dluhů, či je alespoň ponížit a pro ty solventní z nás, možnost za aktuálně tržní cenu (tu opravdovou) nakoupit nemovitost.

Nakoupit přitom mohu, aniž bych byl osobně přítomen. Stačí si vybrat svého zástupce, dát mu plnou moc, instrukce (limity) a potřebný finanční obnos. Zástupce se pak za mne zúčastní dražby a pokud bude dobrá konstelace, tak vydraží – nakoupí draženou nemovitost.

V dražbě se draží byty, domy, chaty a chalupy, pozemky i podnikatelské a výrobní areály. Vyvolávací ceny jsou stanoveny s ohledem na cenu zjištěnou dle znaleckého posudku, který je také většinou před dražbou k dispozici.

Máte-li zájem o vysvětlení dražební problematiky, nebo chcete zastoupit při dražbě, kontaktujte nás ZDE.

 

Znalecké posudky a odhady

Téměř ke každému převodu nemovitostí je potřeba znalecký posudek. Jsou samozřejmě výjimky, a to například při převodu zemědělského pozemku, jehož cenu lze spočítat podle bonity (BPEJ) a na pozemku nejsou ani stavby ani trvalé porosty, nevede přes něj vedení VN el. proudu a pod., což by vyvolávalo potřebu výslednou cenu podle BPEJ upravovat.

K většině převodů je tedy třeba znalecký posudek. Jeho úloha u nás se liší od toho, k čemu slouží třeba v zahraničí. Popisuje sice také stavebně technický stav objektu, popisuje jeho polohu v obci etc, ale zejména je určen k výpočtu tzv. úřední ceny nemovitosti podle metodiky výpočtu danou ministerstvem financí ČR. Tato cena zjištěná se porovnává s cenou sjednanou (mezi účastníky kupní smlouvy) a ta, která je vyšší, ta tvoří základ daně z převodu nemovitostí. Výše daně jsou nyní 4% ze zmíněného základu. Od 1. 1. 2014 bude tuto daň platit kupující. Dosud ji platí prodávající a kupující je ručitelem.

Existují však i jiné posudky a tzv. odhady podle metodiky výpočtu – tržní odhady pro banky – k úvěrům, výnosová metoda… Soudní znalci však mohou vypracovat i posudek ohledně statiky objektu apod.

Potřebujete-li některý ze zmíněných posudků či odhadů a nevíte, na koho se obrátit, můžete ZDE.

 

Zaměření služeb

On-line služby typu:

 • vypracování „realitních“ smluv ušitých na míru pro daný konkrétní případ – v rodině, mezi kupujícím a prodávajícím, mezi právnickými osobami… – rychle, levně, diskrétně
 • překlady těchto smluv do cizích jazyků – a to nejen do Aj, Nj, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ale i do dalších jazyků: např. ruštiny, polštiny, švédštiny…
 • zajištění odborných (autorizovaných) prací – projekty, studie, znalecké posudky v odvětví stavebnictví – statika apod.
 • zajištění znaleckých posudků a odhadů – za účelem zjištění úřední ceny, tržní ceny…
 • zajištění geodetických prací – polohopisy a výškopisy pro projektanty, zaměřování budov a staveb, oddělování pozemků, vytyčování vlastnických hranic, odstraňování neznatelných hranic, jeřábové dráhy apod.
 • zajištění vkladů, výmazů a zápisů do katastru nemovitostí na katastrálních úřadech / katastrálních pracovištích

Pro další informace, nás kontaktujte ZDE.

 

Vyhledávání informací v katastru

Vyhledat informace z katastru je dnes relativně jednoduchou záležitostí, ovšem pro ty z nás, kteří o systému vyhledávání a o katastru nemovitostí trochu něco vědí. To není každý, přiznejme si to. Navíc tzv. „nahlížení do katastru nemovitostí“ nám po internetu neukáže vše, co nás zajímá a co se také v katastru nemovitostí eviduje.

V jiných zemích EU to je jinak. V této oblasti jsme poměrně odvážní a nebojím se říci, že někdy i za hranou toho, co by se mělo zveřejňovat. Mnozí z nás jsou překvapeni, že se dá z katastru zjistit např. rodné číslo občana, nebo si mohu obstarat po vkladu do katastru každou smlouvu, která má dle našich zákonů charakter veřejné listiny. To se týká třeba i „vypořádání společného jmění manželů“. Takto velmi citlivé záležitosti.

Ne nejste sice v detektivní kanceláři, ale podobné služby Vám jsme schopni zajistit.

Máte-li potřebu obstarat si nějaké informace z katastru nemovitostí, můžete kliknout ZDE.

 

 

 

 

 

Vyhledávání archivních informací z pozemkových knih

Každý pocházíme odněkud. Víte například, kde žili vaši předci na konci 19. století nebo, řekněme, před 2. světovou válkou? Víte? Na statku? Dobrá. Máte ale úplný přehled o tom, co tehdy Váš děd, praděd nebo prapraděd vlastnil? Že to byl nějaký statek v „Horní Dolní“? A netoužili jste někdy mít kopii zápisu o tom?

Zdá se Vám to v dnešní době více než „retro“. Asi jste také zaznamenali současný trend, kterým je právě pátrání po předcích. A součástí poznávání jejich života je i zjišťování jejich majetkových poměrů.

Informace o tom, až na výjimky, nenajdete v archívu, ale někde jinde. A už slyším, že byste rádi, ale nevíte jak na to a stejně nemáte na to čas. Přitom by Vás to docela zajímalo. Dobrá pomůžeme Vám.

Pokud máte zájem o tuto placenou službu kontaktujte nás ZDE.

 

 

 

Služby pro firmy a veřejnost

Tým specialistů zajišťuje českým i zahraničním subjektům služby ušité na míru v oblasti převodu nemovitostí a bytů. Rozumí se tím zajištění potřebných smluv, jejich překlady do cizích řečí, znalecké posudky, geodetické práce a další potřebné služby.

Poptáváte právě tyto nebo podobné služby? Kontakt na nás máte ZDE.

 

Vlastnické vztahy

Vlastnické vztahy k nemovitostem je složitá oblast, která se řídí mnoha zákony a předpisy. Tím obecným je především občanský zákoník, který upravuje a definuje, kdo může nabývat vlastnického práva a za jakých okolností.

Soubor katastrálních zákonů a prováděcích vyhlášek (platných po 1.1.1993) dále rozpracovává tuto oblast (katastru nemovitostí) do jednotlivých detailů. K tomu zde máme i celou řadu dalších zvláštních předpisů – jako je zákon o půdě, devizový zákon apod., které také částečně ovlivňují dění v oblasti vlastnických vztahů k nemovitostem. Vlastnické vztahy jsou zapisovány do katastru nemovitostí České republiky. Katastrální úřady jsou nyní na úrovni krajů, na úrovni okresů jsou pak zřízena tzv. katastrální pracoviště. Podrobnější informace najdete na www.cuzk.cz.

Základní dělení vlastnictví nemovitostí v ČR je na vlastnictví fyzickou osobou a právnickou osobou. Tyto dvě kategorie můžeme dále dělit podle různých kritérií, ale pro laika snad stačí vědět, že fyzické osoby mohou vlastnit nemovitost (vč. bytů) ve výlučném vlastnictví, v podílovém spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů (SJM). Právnické osoby (s.r.o., a.s. nebo státní orgány, instituce apod.) jsou vlastníky výlučnými nebo podílovými spoluvlastníky a to i v kombinaci s fyzickou osobou.). Pro fyzickou osobu je identifikátorem rodné číslo, pro právnické osoby IČ.

Potřebujete-li poradit, jakou formu vlastnictví zvolit při plánované transakci, spojte se s námi ZDE.

 

Výběr témat z oblasti nakládání s nemovitostmi

Vybraná témata řazená do kategorií:

Poradenství realitního odborníka

Poradenství v jednodušších případech je pro klienty většinou zdarma. Ani naše služby nejsou koncipovány jinak. Poradenství obsáhlejší či sofistikovanější je pochopitelně za úhradu, projednanou s klientem.

Pro naše klienty je k dispozici tým odborníků mezi nimiž najdeme zkušeného certifikovaného realitního makléře od Asociace realitních kanceláří ČR, odborníka na právní vztahy k nemovitostem, právníka – advokáta, odpovědného geodeta, soudní znalce (na oceňování nemovitostí a majetku, tlumočníky a překladatele…), daňový a účetní poradce. Je to multidisciplinární tým, který by si měl poradit s naprostou většinou zakázek.

Nemáte-li čas k návštěvě kamenné kanceláře, nabízíme Vám tu naši, do jisté míry virtuální. Ona vlastně existuje na celosvětové síti. V našem podání je ušita na míru našim podmínkám, ale díky internetu můžete zadat vypracování smlouvy třeba z místa, kde se právě na dovolené nacházíte. Jakmile přijedete domů, smlouvu si vytisknete a podle zaslaných pokynů dokončíte celý proces.

Pro více informací nás kontaktujte ZDE.

 

Přednosti

 • rychlé a kvalitní on-line služby
 • zapracování novel zákonných norem
 • překlady listin do cizích jazyků
 • náš tým složený z odborníků z různých oborů
 • praktické znalosti z mnoha oborů
 • rychlá komunikace

Pro více informací, nás kontaktujte ZDE.

 

Překlady smluv soudními znalci

V naší zemi se již usadilo mnoho cizinců, kteří zde bydlí či podnikají. To generuje i potřebu, než se naučí česky, porozumět smlouvám v oblasti nakládání s nemovitostmi.

První smlouva, kterou mají většinou v ruce, je smlouva nájemní na pronájem bytu, provozovny, obchodu…. Dále pak třeba smlouva kupní, zástavní etc. Jde-li o smlouvu, která nepodléhá vkladu příslušného práva z ní do katastru nemovitostí, není potřeba mít překlad od soudního znalce. Podléhá-li, je potřeba, aby překlad měl charakter úřední listiny a aby tím bylo zaručenou, že cizinec – účastník smlouvy a následně i účastník řízení u katastrálního úřadu – všemu řádně porozuměl. Aby překlad byl přesný a odpovídající. To by měl garantovat překlad od překladatele jmenovaného krajským soudem (v Praze městským soudem pro hl. město Prahu ).

Náš tým specialistů je v této oblasti úzce spjat se zkušenými překladateli. Paleta jejich překladatelských a tlumočnických služeb je široká a tak Vám můžeme zajistit nejen překlady listin, ale i tlumočení při jednáních před úřady apod.

Potřebujete-li tyto nebo obdobné překladatelské či tlumočnické služby, kontaktujte nás ZDE.

 

Překlady ITALŠTINY V PRAZE: nadále BRNO, PLZEŇSKO

Odborné překlady obchodních smluv do italštiny, přímo od rodilých mluvčích

dopad italštiny je v Čechách (Praha, PLzeňsko), Moravě (v Brně) a Slezsku přijatelný. předurčeno historickými souvislostmi – v průběhu staletí, kdy Itálie, italština, italská kultura měla na tu českou vliv přijatelný, až po poslední období rychlého rozvoje obchodu a mezistátní spolupráce. Vznikají též italské společností v ČR a rozvíjí se podnikání v evidentním měřítku, což sebou nese vzrůst jazykové úrovně italštiny v Čechách a ostatně v Praze, Brně a ostatních velikých městech.

K PŘEKLADŮM ITALŠTINY Z PROFESIONÁLNÍHO HLEDISKA – časté otázky

Je kladeno mnoho otázek a největší procento z nich směřuje k poměřování například s angličtinou. Italština je jiná kategorie jazyka než angličtina a z toho důvodu je srovnávání často opravdu náročné, nebo přinejmenším rozhodně prací pro odborníka. Italština má dosti značně těžkou gramatiku, ale naopak je tu nenáročné napodobitelnost fonetické výslovnosti. V italském jazyce dochází k časování – flexe a skloňování slovesného druhu sloves obdobně, jako v české řeči. Dále je významné množství anglických pouček a hlavně těch odborně převzatých, co jsou s jejich italskými podobnými výrazy téměř totožné.
Kdo kdo nastuduje italštinu a zvládne pokročilejší italský lexiko, porozumí také výborně anglickým specifickým výrazům.

Čeština a italština, a Chorvatština, zní obdobně?

Italsky psaný text se v mnoha slovech dá také inklinovat k k dalším románským jazykům. Po zvukové stránce je italština podobná španělštině, i když určitě stejná. Italština je patřičně ovládána také velmi nadaně Albánci. V Rumunsku je skóre italštiny také zalostně dobré. Pro nás středoevropany je italština malebná, ale není rozhodně podobná, či například stejná.

Benefity překladů od specialistů – Italština od zkušených mluvčích

Dobrý italský překladatel vám během malého okamžiku sdělí cenu, překlad od něj zrealizovaný bude kvalitní prací a přesně se s vámi domluví na technických normách překladu. Cena pro italské překlady pak bude také někdy i o hodně nižší. Délka překladu jedné NS – (normostránky, neboli normované strany) se může podstatnou měrou zkrátit na 30 – 60 min., cože je přesná doba, po kterou klasická agentura na překlady, v lepším případě, teprve nějakým způsobem sežene více méně odpovídajícího překladatele.

Poptávané trendy italských překladů

Velmi významnou se v v posledním kvartálu stává tzv. přepis webových stránek psaných italsky, jinak určeno a řečené lokalizace. Lokalizace a s ní spojený optimalizace neznamená nic, než překlad firemních webových stránek tak, aby obsah vhodně přeložený plnil princip webu stejně tak dobře, jako originální web. S tímto druhem kvalitního překladu také souvisí i další vědy, které překladatel musí významně znát. Překlad firemních webových stránek do, z italštiny se nabízí totiž velmi náročným oborem s významnou se znalostmi pro ovládání počítače, četných editorů a programů v počítači. Překlad firemních webových stránek do italštiny využívají s s obchodním programem a obchodní strategií zaměřenou na italský web, hlavně firmy provádějící a nabízející technologické služby související s internetem.