Archive for Nezařazeno

Objednání překladu

Dobrý den, tak překlad byl samozřejmě hotov v termínu. Najdete jej
nyní znovu v příloze.
Fakturační údaje nám došly a došlo samozřejmě ke standardnímu
zpracování zakázky, tj. vyhotovení překladu.

Pokud k vám překlad nedorazil, mohlo dojít:

  • 1. k chybě technické
  • 2. k chybě na straně lidského konání

Nicméně, ani jedna z okolností, nemůže mít vliv na proběhnou
objednávku, tj. její přijetí a zejména pak plnění. Správný postup by
byl, abyste se býval ozval, že např. „vám překlad chybí“ a abychom jej
zaslali opakovaně.

To je zcela běžná praxe. Není možné, tedy závazně objednávat překlad a
pak jen napsat „že jej již nechcete„.

Překlad v příloze, platbu faktury budu očekávat. S pozdravem, MUDr. Schwarz

E-mail pro ČOI, podání odporu

Formulář ČOI

Ohlášení trvalého bydliště / pobytu

Dobrý den, rád bych si nahlásil trvalé bydliště v mé nemovitosti na adrese PRAHA – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ. Rád bych tak učinil obratem.

Pachatelem poškozený obytný vůz

Z dlouhé cesty obytným vozem

Metrostav neuhradil faktury

Vyjádření Metrostav

Vrácení zboží – jak na to

Dobrý den,

Děkuji za nějakou kloudnou zprávu o tom, jak to vypadá s mým telefonem. KONEČNĚ.
Po jednom měsíci a 2 dnech.
V tomto mailu se budu držet svého dopisu, který jsem dne 10.9.2019,
tedy k jubilejnímu výročí jednoho měsíce a jednoho dne ode data sepsání objednávky,
odeslal na Vaši adresu na Praze 7, a který Vám byl doručen dne následujícího,
tedy 11.9.2019, shodou okolností ve stejný den, kdy jste mi dali vědět, že finální
cena opravy kterou mi plánujete účtovat, přesáhla původní cenový odhad o
zhruba 280%.
Pro přesnost, můj dopis byl poslán doporučeně, s podacím číslem RR33444,
jeho doručení lze ověřit zde:
Dobrá zpráva, zareagovali jste v (mém dopise) uvedené dodatečné přiměřené
lhůtě pěti dnů od doručení dopisu. Dle Odst. 1. § 1978 Obč. Zák., jste tedy splnili
svůj závazek Zhotovitele.
Nicméně je zde ještě uvedený § 2612 Obč. Zák., odst. 1… Který jste nedodrželi,
neboť jste mi dali cenu opravy nikoli v době kdy jste se o ní dozvěděli, což bylo v
týdnu <>, přesněji dne <> kdy Vám pracovník nezávislého servisu, který ve Velkém Meziříčí
na servisní práce používáte, můj telefon předal zpět do přepravy na prodejnu,
kde jsem si jej měl vyzvednout.
Toto vím velmi přesně, neboť jsem si ním mluvil.
Tedy vyjádření o finální ceně, která dosáhla celkově 378% původního cenového odhadu,
mi bylo doručeno se zpožděním přesně <> dní.
Tedy NEDOŠLO k oznámení o „podstatném překročení“ (tedy o více jak 10% ceny)
„bez zbytečného odkladu“, tedy byla splněna podstata výše uvedeného paragrafu
2612 Občanského Zákoníku, na základě čehož Zhotovitel „nemá právo na zaplacení 
rozdílu v ceně.“ 

Reklamace služeb

VÝZVA

Výzva ke splnění sjednané opravy, kterou jsem s Vámi, firmou XXX.cz, s.r.o., IČ: 000, uzavřel dne 9. 8. 2019, a která dostala číslo faktury/smlouvy 000.

… A která dodnes nebyla splněna/dodána, přestože je to již jeden měsíc a jeden den,a již dávno mi od Vás měla přijít SMS s finální cenou opravy a zprávou, že si své zboží mohu vyzvednout.

Dle § 2593 Občanského Zákoníku, který zde uvádím v plném znění:

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost,
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy,
vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

K tomuto bych rád uvedl, že kontrola provádění díla v současné době u vás není možná, neboť vaše stránky toto neumožňují:
… a vaše zákaznická podpora po mailu, se kterou jsem v komunikaci od 2.9.2019, ani ta mi nepomohla dopátrat se toho, co se s mým telefonem děje.

… Toto však není hlavním tématem výzvy. Hlavní je, že již zhruba 2-3 týdny nemám o zakázce jakékoli informace, a po konzultaci se Sdružením Ochrany Spotřebitelů, mi tato doba připadá poněkud excesivní a zvažuji odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného § 2593 Občanského Zákoníku.

Dále pak, se na tuto situaci vztahuje § 1978 Obč. Zák., přesněji jeho odst. 1:
(1) Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti,
může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co prodlévající strana svoji povinnost
nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky.

Názor právního poradce Sdružení Ochrany Spotřebitelů, je že „přiměřená dodatečná lhůta“ pro splnění smluvní povinnosti, kterou se Zhotovitel CZC.cz, s.r.o., IČ: 000, zavázal splnit, podpisem výše uvedené smlouvy, je 5 dní.

A to zvláště s přihlédnutím k faktu, že dle slov servisního pracovníka ve Velkém Meziříčí, má již Zhotovitel mít přístup k mobilnímu telefonu, jehož servis byl smlouvou č. 000 sjednán, přístup více jak dva týdny.

Dále pak, je zde relevantní § 2612 Obč. Zák., odst. 1:
(1) Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba
podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným
určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil,
anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.

Nemám o průběhu servisních prací, které se Zhotovitel podpisem výše uvedené smlouvy zavázal provést, jakékoli zprávy po dobu několika týdnů.

Byla-li by poté cena opravy účtována v takové výši, která by překročila původní odhad o více jak 10%, tedy šlo by dle soudního úzusu o „podstatné překročení“ cenového odhadu, které mi však nebylo Zhotovitelem, dle znění § 2612 Obč. Zák., odst. 1, „bez zbytečného odkladu“ oznámeno. Byla by tedy poté splněna podstata tohoto paragrafu.

ZÁVĚR

Tedy. Nedojde-li ze strany Zhotovitele, ze strany dd.cz, s.r.o., IČ: é00, sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00, Praha 7,

ke splnění smluvních závazků, k nimž se zavázal podpisem smlouvy ooo,
v dodatečné přiměřené lhůtě 5 dnů od doručení této výzvy,

pak dle § 1978 Obč. Zák., odst. 1, odstoupím od smlouvy ddd, a budu požadovat neprodlené vrácení mého mobilního telefonu.

V Praze dne 10.9.2019,
Jan f..

Smlouva o výpůjčce automobilu

FFF DDD

náměstí LLL LLL/2,

222 00, LKJ – LKJ

IČO: 000

(dále jen „vypůjčitel“),

(dále jen „půjčitel“),

 

a

 

LLL

KK 2354

KKK

000

(dále jen „vypůjčitel“),

 

uzavírají tuto

 

SMLOUVU O VÝPŮJČE

 

 

Půjčitel je vlastníkem osobního automobilu značky Škoda Felicia (dále jen „vozidlo“) SPZ ………………………….. a sadu náhadních pneumatik se zimním vzorkem uzamčených v kufru vozidla.

 

II.

 

Půjčitel zapůjčuje vypůjčiteli vozidlo na dobu od 5. 4. 2014 do 5. 8. 2014. Za tím účelem předá s vozidlem vypůjčiteli rovněž všechny doklady k vozidlu (zejména malý a velký technický průkaz vozidla a doklady o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 1 pár klíčů. Smluvní odměna za 1 měsíc užívání je 1000 Kč (Slovy: Jedentisíckorunčeských), splatná na číslo účtu: XXX.

 

III.

 

Vypůjčitel je povinen po dobu výpůjčky hradit veškerou údržbu a opravy vozidla. Zvláště kontrolovat stav oleje každých 300 Km a doplňovate jej dle potřeby olejem 10 W 40 (1 litr základní ceny do 100 Kč). Vypůjčitel si do vozidla zajistí vlastní: lékárničku a sadu náhradních žárovek.

 

IV.

 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zajišťuje půjčitel. V případě způsobení škody na majetku či osobách ze strany vypůjčitele nad rámec plnění plynoucího ze smlouvy o povinném ručení, přebírá rozdíl přesahující krytí vypůjčitel a hradí jej v plné výši.

 

V.

 

Výpověď smlouvy o půjčce lze provést s okamžitnou platností oboustranně.

 

V                     dne V                     dne
   
………………………………………………………. ……………………………………………………….
Uvést sem jméno a příjmení osoby jednající za půjčitele Uvést sem jméno a příjmení osoby jednající za vypůjčitele

 

 

Smlouvu o výpůjčce definuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako „právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. … Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.“ Není tím přímo vyloučeno zapůjčení na dobu neurčitou, z hlediska zákonné konstrukce to však není příliš vhodné. Lépe je dohodnout pevné termíny a případně změnou smlouvy domluvit prodloužení výpůjčky.

 

Pokud se vypůjčitel nestane provozovatelem vozidla, odpovídá půjčitel nadále ve smyslu § 427 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Této odpovědnosti se půjčitel (zůstane-li provozovatelem) nemůže zprostit. V případě krátkodobých výpůjček to může půjčitel risknout (a pak lze čl. IV. smlouvy vypustit), u dlouhodobějších výpůjček však takový postup v žádném případě nelze doporučit.

 

Podle § 3 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak. Není tedy vhodné tuto povinnost přenášet na vypůjčitele, neboť v případě, že ji vypůjčitel nesplní a neuzavře pojistnou smlouvu, všechny negativní důsledky z toho plynoucí ponese půjčitel jako vlastník vozidla. Lépe je tedy dohodnout, že pojistnou smlouvu zajistí půjčitel jako vlastník vozidla a vypůjčitel mu náklady s tím související refunduje (čl. V. smlouvy o výpůjčce).

Doručování E-mailem: pravidla

Po závažném rozhovoru s paní L, zasílám všechny faktury najednou.

K věci, dokumentu, který byl zaslán špatnou adresu, se omlouvám, ale
výslovně o to nikdo nežádal. Pak K byl v USA a tak z charakteru
rozhovoru s ním, věc činila dojem, že je lepší, když všechny překlady
poputují více příjemcům.

Pokud některý z příjemců, překlady nedostal, tak se musí ozvat, a
budou zaslány opětovně.
Pokud se stane, že některý z příjemců obdrží překlad za jiného
příjemce, měl by respektovat pravidla diskrétnosti a přílohy nečíst.
To si myslím, že platí na všechny strany. Ještě se mi nestalo, že bych
zaslal překlad mimo danou firmu a pokud se to stane, nemůže to být
důvod k nehrazení části faktury.

Prosím, pokud v nějakých dalších případech budete potřebovat nějaké
speciální zacházení s dokumenty / zasíláním – PROSÍM TO UVÉST DO
POŽADAVKU, rád to splním. Ale musím o to vědět.

Děkuji za vaši objednávku a včasné proplacení faktur.

Stížnost na řidiče autobus – dopravní podnik Děčín

Dobrý den, včera v 15:18 jsem nastoupil do Vašeho autobusu MHD – viz jízdenka. Žádal jsem po řidiči 1 jízdenku a podával mu bankovku v hodnotě 200 Kč. Řidič mi odvětil, že nemá drobné. Usoudil jsem, že tedy řidič hotovost akceptuje.

Co však se jeví v rozporu s vašimi zájmy, je řidičova odpověď, že nemá na vrácení na bankovku 200 Kč, obzvláště, když mu končí směna a střídá ho jiní řidič. Po X hodin dlouhé směně, Váš řidič nemá drobné na bankovku 200 Kč ! Absurdní.

Později jsem si všimnul, doslova znetvořené pravé ruky řidiče, kterou měl celou dobu schovanou za dvířky prostoru pro řidiče. Řidič s takto znetvořenou končetinou, není ani schopen uchopit bankovku, natož pravou rukou vybrat vráti 180 Kč v drobných mincích apod.

Navíc, jeho znetvoření ještě způsobuje to, že si vylévá svůj vztek na cestujících.

Jízdenku za mne z karty nakonec zaplatil neznámý cizinec stojící ve frontě autobusu za mnou. Až jsem se za toto hrubé jednání této zakomplexované osoby, musel stydět. A stydět bych se neměl ! Odpovědnost by totiž měl nést dopravní podnik města Děčína.

Chyba v překladatelském konceptu

CITACE: Jak jsem zmiňoval, nebyl jsem schopen v pátek ten váš překlad předat,
neboť u toho nejdůležitělšího dokumentu, z celé té pětice,
Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství…
bylo špatné číslo jednací, identifikační číslo dokumentu.
Plus poté jsem od vás dostal ještě jednu půlstránku arabského textu,
který jsme nebyli schopni k ničemu přiřadit. To by až tak nevadilo,
ale to číslo dokumentu bylo klíčové.
Já jsem i klientce navrhoval, že támhle za rohem je tiskárna,
kde bychom si to mohli fyzicky v dokumentu změnit, nicméně ona
pronesla klíčovou otázku: A co když tam těch chyb je více, než jen tato?
A na to se nedá říci nic moc definitivního, obzvláště když ani jeden z nás
ten jazyk neovládáme.
Takže Vás poprosím o opakovanou kontrolu dokumentů,
a v pondělí se tedy sejdeme a vyřešíme novou várku doložek,
tentokráte již standardních.. Zda budou mít vázání provázkem,
nebo v rohu obyčejnou sponkou, to už je mi vcelku jedno.
Jen podotýkám, že většina našich překladatelů překlady svazuje
v rohu sponkou, kterou pak přelepí lepítkem s razítkem a případně podpisem,
jako to řeší i většina notářských kanceláří v dnešní době.

VYROZUMĚNÍ O ODLOŽENÍ VĚCI

Město X
Komise pro projednávání přestupků:

VYROZUMĚNÍ
O ODLOŽENÍ VĚCI

Podle ust. § 76 odst. 5 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákona o odpovědnosti za přestupky) Vás, jako podezřelého z přestupku, tímto vyrozumíváme o odložení věci – přestupku,
který měl být spáchán podezřelým P. K.., nar. 27. 9. 1973, trvale bytem AAA, Svítkov, 530 06 Pardubice 1, jenž se měl dopustit přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“) tím, že dne 20. 7. 2019 měl v době kolem 18:00 hodin na lázeňské kolonádě v Poděbradech úmyslně slovně napadnout LK LJLK, a to slovy: „Co čumíš, chceš přes držku?„, čímž se měl úmyslně dopustit přestupku proti občanskému soužití, tím, že úmyslně naruší občanské soužití tak,
že se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. Správní orgán věc odložil dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky, neboť shledal,
že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci.

Dne 20. 7. 2019 se na základě oznámení LKJ DD dostavila v 18:45 hod. na lázeňskou kolonádu v Poděbradech policejních hlídka. Na místě byl vytěžen J. F., který uvedl, že slyšel, jak nějaký muž sedící na vedlejší lavičce začal vyhrožovat fyzickým napadením osobě G. V. z důvodu místa na lavičce. Dále byl vytěžen Petr K., který uvedl, že seděl na lavičce v lázeňském parku a najednou přišel muž, který se zeptal, zda je na lavičce místo, on mu sdělil, že není, že vedle sedí manželka, která odešla na WC. Muž však u lavičky stál dále a koukal, tak mu řekl: “Co čumíš, chceš přes držku?“, muž však stál u lavičky dále a poté přišla manželka SK  k lavičce a muž dodal: „ On se asi bojí praštit, protože má podmínku.“, na tato slova již nereagoval. Uvedená slova ohledně podmínky potvrdila i
manželka podezřelého K..

K fyzickému napadení na místě nedošlo. Jednání podezřelého ve své konkrétní podobě „Co čumíš, chceš přes držku?“ nenaplňuje materiální znaky přestupku, tzv.
společenskou nebezpečnost. Uvedené není možné bez dalšího považovat za vyhrožování, jednalo se o otázku, nikoli o to, že mu PK vyhrožoval, že mu přes držku dá. Ačkoliv bylo jednání podezřelého nevhodné, neohrožuje ani neporušuje zájem společnosti na klidném občanském soužití takovou měrou, aby se jednalo o přestupek. Z toho důvodu správní orgán věc bez dalšího odložil. Proto správní orgán dne 21. 8. 2019 vydal usnesení o odložení věci, které se pouze poznamenává do spisu, a Vás tímto o odložení vyrozumíváme.

předseda komise k projednávání přestupků
Za správnost vyhotovení: LKKJ

Spravedlnost

Vážený pane doktore,
dnes jsem obdržel odpověď v dané věci od příslušného úřadu. Odpověď a vyřešení věci odkladem, není vůbec k
mé spokojenost a pojmu o jakékoliv spravedlnosti.
Žádám vás prosím, o informaci, jak mohu dále postupovat neboť s poškozen cítím a další postup neznám.
V příloze naleznete dopis daného úřadu + mou pohotovou odpověď na úřad.

—————

Dobrý den, v návaznosti na vaši korespondenci, uvádím, že vámi popsaný dialog, není kompletní a neuvádí vůbec, že daná osoba Petr K., z lavičky vstal a šel mě udeřit. Toto vám zřejmě pan K. nevypověděl, a pokud byste svědka Jana Fantu vyslechli, jistě by tak i vypověděl.

Informace, které od Policie či paní Květonové máte, nejsou tedy přesné, vykazují i značnou vadu na kompletnosti dialogu, který nekončil tímto způsobem a ani spojitost „podmínky a nepřímé výzvy k uhození“, není pravdivá.

Osoba Jak Květon, z lavičky vstala a šla ke mě a několikrát naznačila úder, přičemž já jsem před náznakem úderu byl nucen 2 x ustoupit a až po výzvě, že se daná osoba dopouští přestupkového jednání a že bude přivolána policie, se daná osoba usadila zpět na lavičku a vyčkala příchodu policie.

Po příchodu, osoby S. K, jsem byl opět verbálně napaden slovy: „Pán je takovej chudák, že se asi bojí a musí přivolat policii“, poté jsem byl dotazován, proč si tedy myslím, že pán na lavičce náhle sedí a nic nedělá. Odvětil jsem slovy: že důvody můžou být různé, např. „může být v podmínečném trestu“ a přivolání policie v něm mohlo vyvolat obavy, což tak jeho náhlý klid i naznačoval.

Moje proklamace a odpověď na 1. slušnou otázku dané paní (po eskapádě verbálního útoků, výzev a urážek), zcela odpovídala logice, jak se v dané situaci, reakce páru jevila. Nemůže být tedy nikterak snižující verbální útok obou manželů, fyzický útok daného pána, jehož 2 náznaky úderů mě donutili k ústupu.

TÍMTO TEDY PODÁVÁM ODVOLÁNÍ K VĚCI

a žádám ústní projednání přestupku za účasti osob: AA, P. K., S. K, J. F.

Danou věc, také předávám státnímu zástupci, se kterým jsem již dříve elektronicky konzultoval.

X