Archive for Nezařazeno

Překlady ITALŠTINY V PRAZE: nadále BRNO, PLZEŇSKO

Odborné překlady obchodních smluv do italštiny, přímo od rodilých mluvčích

dopad italštiny je v Čechách (Praha, PLzeňsko), Moravě (v Brně) a Slezsku přijatelný. předurčeno historickými souvislostmi – v průběhu staletí, kdy Itálie, italština, italská kultura měla na tu českou vliv přijatelný, až po poslední období rychlého rozvoje obchodu a mezistátní spolupráce. Vznikají též italské společností v ČR a rozvíjí se podnikání v evidentním měřítku, což sebou nese vzrůst jazykové úrovně italštiny v Čechách a ostatně v Praze, Brně a ostatních velikých městech.

K PŘEKLADŮM ITALŠTINY Z PROFESIONÁLNÍHO HLEDISKA – časté otázky

Je kladeno mnoho otázek a největší procento z nich směřuje k poměřování například s angličtinou. Italština je jiná kategorie jazyka než angličtina a z toho důvodu je srovnávání často opravdu náročné, nebo přinejmenším rozhodně prací pro odborníka. Italština má dosti značně těžkou gramatiku, ale naopak je tu nenáročné napodobitelnost fonetické výslovnosti. V italském jazyce dochází k časování – flexe a skloňování slovesného druhu sloves obdobně, jako v české řeči. Dále je významné množství anglických pouček a hlavně těch odborně převzatých, co jsou s jejich italskými podobnými výrazy téměř totožné.
Kdo kdo nastuduje italštinu a zvládne pokročilejší italský lexiko, porozumí také výborně anglickým specifickým výrazům.

Čeština a italština, a Chorvatština, zní obdobně?

Italsky psaný text se v mnoha slovech dá také inklinovat k k dalším románským jazykům. Po zvukové stránce je italština podobná španělštině, i když určitě stejná. Italština je patřičně ovládána také velmi nadaně Albánci. V Rumunsku je skóre italštiny také zalostně dobré. Pro nás středoevropany je italština malebná, ale není rozhodně podobná, či například stejná.

Benefity překladů od specialistů – Italština od zkušených mluvčích

Dobrý italský překladatel vám během malého okamžiku sdělí cenu, překlad od něj zrealizovaný bude kvalitní prací a přesně se s vámi domluví na technických normách překladu. Cena pro italské překlady pak bude také někdy i o hodně nižší. Délka překladu jedné NS – (normostránky, neboli normované strany) se může podstatnou měrou zkrátit na 30 – 60 min., cože je přesná doba, po kterou klasická agentura na překlady, v lepším případě, teprve nějakým způsobem sežene více méně odpovídajícího překladatele.

Poptávané trendy italských překladů

Velmi významnou se v v posledním kvartálu stává tzv. přepis webových stránek psaných italsky, jinak určeno a řečené lokalizace. Lokalizace a s ní spojený optimalizace neznamená nic, než překlad firemních webových stránek tak, aby obsah vhodně přeložený plnil princip webu stejně tak dobře, jako originální web. S tímto druhem kvalitního překladu také souvisí i další vědy, které překladatel musí významně znát. Překlad firemních webových stránek do, z italštiny se nabízí totiž velmi náročným oborem s významnou se znalostmi pro ovládání počítače, četných editorů a programů v počítači. Překlad firemních webových stránek do italštiny využívají s s obchodním programem a obchodní strategií zaměřenou na italský web, hlavně firmy provádějící a nabízející technologické služby související s internetem.

RYCHLÉ PŘEKLADY DO ANGLIČTINY

Smluvní překlady – angličtina pro obchodníky bez agenturních poplatků

Angličtina se stává populární mezi lidmi zejména pro svůj zvuk – temperamentní zvuk. Co navíc je pro vzdělaného Čecha správně naučitelná. Tento jazyk se lidé přiučí patřičně s nadšením a je například mnohem snadno zapamatovatelná, než toliko obdivovaná němčina. smysl angličtiny je Na Moravě a v Praze ukázkový. definováno historickými souvislostmi – v průběhu doby, kdy Itálie, angličtina, anglická kultura měla na tu naši vliv ukázkový, až po poslední desetiletí energického rozvoje obchodu a spolupráce mezi zeměmi. Vznikají též anglické firmy a rozvíjí se podnikání v podstatném měřítku, což sebou přinese nárůst a rozvoj jazykové úrovně angličtiny v naší zemi a nejdůležitěji v Praze, Brně a zbylých městech Čech a Moravy.

SOUDNÍ PŘEKLADY A DOTAZY NA OVĚŘENÍ

Je kladeno mnoho dotazů s otazníky a největší procento z nich směřuje k přirovnání například s angličtinou. Angličtina je jiná kategorie jazyka než angličtina a proto je takové přirovnání často opravdu obtížné, nebo rozuhodně přinejmenším úkolem pro odborníka. Angličtina má relativně náročnou teorii, ale naopak je tu snádná a zvládnutelná napodobitelnost. V anglickém jazyce dochází k konjugace a skloňování slovesného druhu sloves stejně tak, jako v našem jazyce. Dále je velmi mnoho anglických slov a hlavně těch odborně převzatých, co jsou s jejich anglickými odvoezninami téměř shodné.
Kdo zvládne angličtinu a zvládne rozvinutější anglický slovník a slova (lexikální jednotky), porozumí také velmi dobře anglickým specializovaným výrazům.

 

Proč raději anglické překlady rodilých Angličanů?

Dobrý lingvista – překladatel vám během chvíle sdělí cenu, překlad od něj realizovaný bude kvalitní prací a přesně se s vámi dohodne na technických pravidlech překladu. Cena pro anglické překlady pak bude také někdy i o hodně nižší. Délka překladu jedné stránky se může podstatně zkrátit na 30 – 60 min., cože je přesný časový úsek, po kterou běžná překladatelská agentura, v lepším případě, teprve najde odpovídajícího překladatele.

Jaké překlady jsou nejčastější?

Velmi odpovídající se v v poslední dekádě stává tzv. přepis webových stránek psaných anglicky, nebo lokalizace. Lokalizace neznamená nic, než překlad firemních webů tak, aby obsah přeložený plnil obchodní smysl webových stránek stejně tak dobře, jako originál. S tímto s tímto typem kvalitního překladu k tomu všem souvisí i další obory, které překladatel musí alespoň povšechně naučit se. Překlady z – do angličtiny s ověřením jsou totiž velmi náročnou činností s důležitou a významnou uživatelskými znalostmi pro ovládání počítače, adekvátních a různých editorů a programů pro překládání. Překlad firemních webů do angličtiny využívají společnosti s s obchodním programem a obchodní strategií zaměřenou na anglické webové prostředí, hlavně firmy inzerující technologické služby a servis.

EU, zákony, výkony, RK

Po vstupu do EU se i naše legislativa přizpůsobovala evropskému modelu, ale náš realitní sektor a katastr nemovitostí i stavební zákon spolu s občanským zákoníkem (bude ten nový platit od ledna 2014 nebo ne?) si stále zachovávají celou řadu zvláštností. Jen zkušený odborník je zárukou správného řešení. Je to multidisciplinární práce, říkával mi často jeden soudí znalec.

Myslím, že měl pravdu. I přes legislativně vynucené úkony certifikovaných odborníků je tu stále značný prostor pro činnost realitní kanceláře. Vše se vyvíjí a tak se i některé realitní kanceláře či agentury specializovaly. Jinde ji tvoří přímo vystudovaní stavební inženýři či právníci. U nich je pak specializace zřejmá. A co realitní kanceláře (RK) tvořící jakési obchodní řetězce?

No, dle mého soudu to jsou právě „jen“ obchodní řetězce. Není mi známo, že by se nějaká takováto RK věnovala sofistikovaným činnostem. Většinou potřebují rychle a snadno co nejvíce vydělat a i po převodu vlastnictví problémy (třeba s pozemky) zůstávají, kde byli. Prostě to neřeší…

Dražby dalších pozemků: ostatní plochy

Ostatní plochy, jako druh pozemku, jsou pochopitelně i v intravilánu obcí (v zastavěném území). Jsou to různé liniové pozemky – krajnice ulic, veřejná prostranství, sportoviště, manipulační plochy, jiné plochy apod. Některé jsou samostatně se vyskytující, jiné tvoří v daném místě jakýsi soubor pozemků, který měl, má nebo může mít nějaké smysluplné využití.

Často bývají několika vlastníků (jak už to tak u nás bývá). V takovém případě se většinou jeden z nich snaží do svého vlastnictví zbývající pozemky zakoupit, aby je vlastnicky zcelil. Někdy je to relativně snadná záležitost, jindy téměř neřešitelná. Bez odborníků a odborných úkonů to nelze úspěšně provést. Zkušený praktik si s tím umí poradit a nebo dokáže správně usoudit, zda by měl požádat o spolupráci někoho ze svých kolegů – specialistů.

Dražby specifických pozemků: sportoviště apod.

Stále ještě dochází k dražbám pozemků bývalých státních statků. Pravda, nejsou to již pozemky čistě zemědělské (ty svého času převzal Pozemkový fond ČR), ale někdy je zajímavá i nějaká ta „ostatní plocha“. Ostatní plochy, jak známo, mají mnohé „využití“. Od sportovišť, přes manipulační plochy, jiné plochy, neplodné půdy… až po ostatní komunikace.

Pikantní je, že právě na „ostatních plochách – neplodné půdě“ se často „daří“ dřevním porostům, které tu vytvářejí docela hezký les. Některé pozemky tohoto typu mají výměru i přes hektar. O takovéto pozemky bývá v dražbách docela zájem. Tyto pozemky se většinou nacházejí v tzv. extravilánu – čili mimo zastavěné území obce. Kromě zájemců o vytěžení dřevní hmoty se o tyto pozemky zajímají také myslivci, v jejichž honitbě se dražené pozemky nacházejí, ale i lidé, myslící na budoucnost.

Další výhody vydražení bytu

Další výhodou vydražení bytu, nemovitosti nebo členského podílu v bytovém družstvu je zákonná záruka v oddlužení a očištění předmětu dražby. Odpadá tedy to, co známe pod pojmem: „v dobré víře jsem koupil přímo od majitele nemovitost a po čase vyplavalo na povrch, že na nemovitosti váznou (předtím) skryté dluhy.

 

Je to o „klidném spaní“ nového majitele. Nehledě k tomu, že u každé dražby bývá možnost prohlídky nemovitosti i možnost seznámit se se znaleckým posudkem. Pravda, jsou výjimky. Ty ale potvrzují pravidlo, jak se říká.

Dražba členského podílu

Vedle dražeb nemovitostí a bytů (v osobním vlastnictví) se v poslední době také přistupuje k dražbám tzv. členských podílů v bytových družstvech. Účetní hodnota členského podílu je totiž v řádu desítek tisíc korun, zatímco tržní hodnota takovéhoto podílu spojená s právem na nájem družstevního bytu je v řádu „několikaset tisíc“ Kč.

V takovéto dražbě získá vydražitel členský podíl v příslušném držstvu, stane se členem bytového družstva a družstvo s ním uzavře nájemní smlouvu a může bydlet. Navíc v mnohých družstvech získá možnost následného odkoupení předmětného bytu do vlastnictví, které je vloženo do katastru nemovitostí. To je již ale jiná kapitola.

Dražba vs. Exekuce

Dražby nedobrovolné jsou nejčastější formou realizace exekuce majetku úpadce nebo dlužníka. Pro zájemce o koupi je to příležitost koupit nemovitost, nebo celý soubor nemovitostí za výhodnou cenu, někdy dokonce jen za cenu vyvolávací, která bývá oproti znaleckému posudku často i o 1/3 nižší.

U obtížně prodatelných nemovitostí dochází i k opakování dražby a zde se začíná dražit i na 50% ceny původního znaleckého posudku. Vydražení nastává udělením příklepu licitátorem (dražebníkem) ve prospěch vydražitele. Uhrazením celé kupní vydražené ceny se pak vydražitel stává majitelem nemovitosti a tento fakt v podobě příslušné listiny je neprodleně předložen katastrálnímu úřadu, respektive příslušnému katastrálnímu pracovišti, k zápisu do katastru nemovitostí.

Dražby dobrovolné a nedobrovolné

Dražba dobrovolná a nedobrovolná jsou dvě hlavní kategorie dražeb. Proč dražba dobrovolná? K čemu vlastně slouží? Správná otázka. Výhodou dražby dobrovolné je bezpečný prodej nemovitosti s jakýmsi bonusem v podobě toho, že daň z převodu nemovitostí uhradí vydražitel (nabyvatel vlastnického práva).

To byla jistě velká výhoda této formy prodeje nemovitostí. Pravdou je, že přes tuto výhodu nebyla tak často v realitní praxi používa. Škoda. Jeden její prvek však nyní do realitního světa vstupuje a to je, že nově i standardní formě prodeje nemovitostí bude daň z převodu hradit kupující, tedy nabyvatel vlastnického práva.

A co dražby nedobrovolné? Je to do jisté míry fenomén dnešní doby a fenomén současného realitního trhu.

Vydražení bytu – výhoda

Další výhodou vydražení bytu, nemovitosti nebo členského podílu v bytovém družstvu je zákonná záruka v oddlužení a očištění předmětu dražby. Odpadá tedy to, co známe pod pojmem: „v dobré víře jsem koupil přímo od majitele nemovitost a po čase vyplavalo na povrch, že na nemovitosti váznou (předtím) skryté dluhy.

Je to o „klidném spaní“ nového majitele. Nehledě k tomu, že u každé dražby bývá možnost prohlídky nemovitosti i možnost seznámit se se znaleckým posudkem. Pravda, jsou výjimky. Ty ale potvrzují pravidlo, jak se říká.

Mimo dražbu nemovitosti

Vedle dražeb nemovitostí a bytů (v osobním vlastnictví) se v poslední době také přistupuje k dražbám tzv. členských podílů v bytových družstvech. Účetní hodnota členského podílu je totiž v řádu desítek tisíc korun, zatímco tržní hodnota takovéhoto podílu spojená s právem na nájem družstevního bytu je v řádu „několikaset tisíc“ Kč.

V takovéto dražbě získá vydražitel členský podíl v příslušném držstvu, stane se členem bytového družstva a družstvo s ním uzavře nájemní smlouvu a může bydlet. Navíc v mnohých družstvech získá možnost následného odkoupení předmětného bytu do vlastnictví, které je vloženo do katastru nemovitostí. To je již ale jiná kapitola.

Dražbny nemovitostí II

Dražby nedobrovolné jsou nejčastější formou realizace exekuce majetku úpadce nebo dlužníka. Pro zájemce o koupi je to příležitost koupit nemovitost, nebo celý soubor nemovitostí za výhodnou cenu, někdy dokonce jen za cenu vyvolávací, která bývá oproti znaleckému posudku často i o 1/3 nižší.

U obtížně prodatelných nemovitostí dochází i k opakování dražby a zde se začíná dražit i na 50% ceny původního znaleckého posudku. Vydražení nastává udělením příklepu licitátorem (dražebníkem) ve prospěch vydražitele.

Uhrazením celé kupní vydražené ceny se pak vydražitel stává majitelem nemovitosti a tento fakt v podobě příslušné listiny je neprodleně předložen katastrálnímu úřadu, respektive příslušnému katastrálnímu pracoviští, k zápisu do katastru nemovitostí.

Dražby dobrovolné a nedobrovolné

Dražba dobrovolná a nedobrovolná jsou dvě hlavní kategorie dražeb. Proč dražba dobrovolná? K čemu vlastně slouží? Správná otázka. Výhodou dražby dobrovolné je bezpečný prodej nemovitosti s jakýmsi bonusem v podobě toho, že daň z převodu nemovitostí uhradí vydražitel (nabyvatel vlastnického práva). To byla jistě velká výhoda této formy prodeje nemovitostí.

Pravdou je, že přes tuto výhodu nebyla tak často v realitní praxi používa. Škoda. Jeden její prvek však nyní do realitního světa vstupuje a to je, že nově i standardní formě prodeje nemovitostí bude daň z převodu hradit kupující, tedy nabyvatel vlastnického práva. A co dražby nedobrovolné? Je to do jisté míry fenomén dnešní doby a fenomém současného realitního trhu.