Tag Archive for reality

Změna trvalého pobytu

V dopise ze dne 16.09.2019 a ze dne 04.10.2019 jsme Vás již informovali, že při změně
trvalého pobytu musí být Vaše osoba ztotožněna, a to předložením dokladu totožnosti, popř.
jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.
To znamená, že nevlastníte-li občanský průkaz, ani cestovní pas, můžete předložit pro
ztotožnění Vaší osoby řidičský průkaz společně s Vaším rodným listem a předložíte potvrzení
o odevzdání občanského průkazu, který jste obdržel v posledním trvalém pobytu na území
České republiky, když jste ukončoval trvalý pobyt. 

Ukončení pobytu ČR

Věc: Žádost o ukončení trvalého pobytu na území České republiky – sdělení
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 5 obdrželo
dne 2.1.2017 vaši žádost o ukon
čení trvalého pobytu na území České republiky, ve smyslu §
10 odst. 12 zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V této v
ěci vám sdělujeme, že váš trvalý pobyt na adrese Praha 5 Smíchov, Kkkkk
1111/12 byl ukončen ke dni 2.1.2017. Správní poplatek ve výši 100 Kč byl na účet Úřadu
m
ěstské části Prahy 5 připsán dne 10.1.2017.

PŘEDPIS ÚHRAD ZA UŽÍVÁNÍ BYTU

PŘEDPIS ÚHRAD ZA UŽÍVÁNÍ BYTU

Věcně usměrňované nájemné

1. Anuita 0,00

2. DZOI podle m2 480,00

3. DZOI (stejně na byt) 20,00

4. Pojištění 5,00

5. Správa družstva 92,00

6. Správa domu 43,00

7. Daň z nemovitosti 5,00

8. Nájem z pozemků 0,00

9. Bankovní úvěr 0,00

Zálohy na služby

10. Teplo – dodavatelsky 464,00

11. Teplá voda – dodavatelsky 554,00

12. Teplo – blokové kotelny 0,00

13. Teplá voda – blokové kotelny 0,00

14. Vodné, stočné a čištění žump 58,00

15. Telekomunikační rozvody 0,00

16. Odvoz odpadu 0,00

17. Úklid – dodavatelsky 0,00

18. Úklid – DPČ 0,00

19. Elektřina společných prostor 17,00

20. Výtah 23,00

21. Čištění komínů 0,00

22. Termoregulace 0,00

Ostatní položky schválené příslušným orgánem družstva

23. DZOI (jiným způsobem)1. 0,00

24. Modernizace výtahu 79,00

Výzva k umožnění odečtu bytových vodoměrů a poměrových měřidel na topení

Výzva k umožnění odečtu bytových vodoměrů a poměrových měřidel na topení

 

Vážený uživateli bytu,

 

na základě oznámení, vyvěšeném v prostorách Vašeho vchodu probíhal ve dnech  6. – 18. 11. 2008 ve Vašem domě roční odečet bytových vodoměrů a poměrových měřidel na topení. Jelikož jsme Vás opakovaně nezastihli, žádáme Vás, abyste byli doma dne:

 

10.12.2008 (středa) od 15.00 do 16.00 hod.

Jedná se o poslední termín naší návštěvy!

Pokud z vážných důvodů nemůžete umožnit odečet ani v tomto posledním temínu nebo nemáte funkční zvonky u hlavních, případně bytových dveří, kontaktujte nás neprodleně telefonicky v pracovní den od 7.00 do 15.00 hod. na čísle 412 371 407.

 

Upozornění :

V případě, že neumožníte provedení odečtů, budou proti Vám použity sankce dle vyhl. 372/2001 Sb.

Povinnost umožnit odečet bytových vodoměrů je dána shodně v §692, odst. 3) Občanského zákoníku;  §13, odst. 4 zák. č. 72/1994 Sb a Stanovami OSBD Česká Lípa, čl. 13, odst. j).

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

                        S pozdravem

Tiskopis návrh na zrušení Trvalého pobytu

 

Městský úřad Nový Bor, správní odbor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

 

V ………………………………… dne …………………………………

 

 

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c)  a odst. 2) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o evidenci obyvatel“) 

 

Já, níže podepsaný(-á) …………………………………………….……, nar. …………….………, 

 

trvale bytem ………………………………………………………………………………………….. jako 

*) oprávněná osoba uvedená v § 10 odst. 6 písm. c) zák. o evidenci obyvatel 

NEBO      *) vlastník objektu nebo jeho vymezené části 

 

navrhuji a žádám tímto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 

  1. …………………………………………………………………………………………. nar. ……………………………………… 

 

  1. …………………………………………………………………………………………. nar. ……………………………………… 

 

na adrese …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

Skutečnost, že jsem osobou oprávněnou k podání tohoto návrhu dokládám: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

(např. vlastník objektu – platným výpisem z katastru nemovitostí č. ……………… ke dni ……….; 

uživatel objektu – platnou nájemní smlouvou ze dne ……………….)

 

Zároveň tímto ve smyslu ust. § 12 odst. 2) zák. o evidenci obyvatel plním svou zákonnou povinnost a níže prokazuji existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu jmenovaného:

 

  • zánik užívacího práva jmenovaného k objektu / jeho vymezené části dokládám : 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..   (např. prohlášením účastníka řízení do protokolu nebo listinou, např. Rozsudkem soudu, kupní smlouvou),  čímž současně navrhuji provedení důkazu listinou podle § 53 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“) *).

 

  • neužívání objektu jmenovaným dokládám:

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(např. svědecké výpovědi- sousedé, čímž současně navrhuji provedení důkazu jejich svědeckou výpovědí, nebo prohlášením účastníka řízení do protokolu nebo listinou, např. protokolem o předání bytu, čímž současně navrhuji provedení důkazu listinou *)

 

        …………………………………..………

*) (UVÉST ODPOVÍDAJÍCÍ)                          telefon

 

    …………………………………………………

vlastnoruční podpis navrhovatele

 

Osobně převzala dne …………………….

 

              Hana Hladká

    úředník správních činností

     oprávněná úřední osoba

X