Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Městský úřad (Praha), správní odbor, nám. Míru 1, 000 Praha

V Praze dne 1. 3. 2019
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c) a odst.
2) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o evidenci obyvatel“)
Já, níže podepsaný(-á) AAA, nar. 11. 1. 1911,
trvale——————————————— bytem
………………………………………………………………………………………….. jako
*) oprávněná osoba uvedená v § 10 odst. 6 písm. c) zák. o evidenci obyvatel
NEBO *) vlastník objektu nebo jeho vymezené části
navrhuji a žádám tímto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
p. AA AA, nar. 11. dubna 1111, AAA 111, Praha 1.
p. …………………………………………. nar. ………………………………………
na adrese ……………………………………………………………………………………….. .
Skutečnost, že jsem osobou oprávněnou k podání tohoto návrhu dokládám:
………………………………………………………………………………………………
(např. vlastník objektu – platným výpisem z katastru nemovitostí č. Číslo LV: 3656, ke dni
uživatel objektu – platnou nájemní smlouvou ze dne ……………….)
Zároveň tímto ve smyslu ust. § 12 odst. 2) zák. o evidenci obyvatel plním svou zákonnou povinnost a níže
prokazuji existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu jmenovaného:
a) zánik užívacího práva jmenovaného k objektu / jeho vymezené části dokládám :
…………………………………………………………………………………………………………..
(např. prohlášením účastníka řízení do protokolu nebo listinou, např. Rozsudkem soudu, kupní smlouvou),
čímž současně navrhuji provedení důkazu listinou podle § 53 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“) *).
b) neužívání objektu jmenovaným dokládám:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(např. svědecké výpovědi- sousedé, čímž současně navrhuji provedení důkazu jejich svědeckou výpovědí,
nebo prohlášením účastníka řízení do protokolu nebo listinou, např. protokolem o předání bytu, čímž
současně navrhuji provedení důkazu listinou *)
…………………………………..………
*) (UVÉST ODPOVÍDAJÍCÍ) telefon
…………………………………………………
vlastnoruční podpis navrhovatele
Osobně převzala dne …………………….
HHHH
úředník správních činností
oprávněná úřední osoba

Comments are closed.

X