Původní seznámení s rozhodnutím

Dne 30.12.2019 09:43:31 byl Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště L,
(dále jen “katastrální úřad“) doručen návrh na vklad vzniku vlastnického práva do katastru nemovitostí
na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál ze dne 27.12.2019
uzavřené mezi účastníky řízení , kterými jsou: ABC
16, 138 63 CC, Italská republika; DBS týkající se nemovitosti evidované v katastrálním území SS (dále
jen “návrh na vklad“).
Doručením výše uvedeného návrhu na vklad bylo zahájeno řízení o povolení vkladu do katastru
nemovitostí vedené katastrálním úřadem pod sp. zn. V-000/2019-000.
Katastrální úřad přezkoumal tento návrh podle § 17 a 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zjistil, že navrhovaný vklad nelze
povolit, neboť:
Vedle jiných hledisek je katastrální úřad povinen zkoumat též podmínku stanovenou v § 17 písm. a)
a písm. b) katastrálního zákona, tedy zda smlouva splňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru a zda
obsah vkladové listiny, která je soukromou listinou, odůvodňuje navrhovaný vklad.
Podle návrhu na vklad se navrhuje vklad vlastnického práva k jednotce č. 000/000, jiný nebytový
prostor, vymezené v pozemku parc. č. 000/1 s podílem na společných částech věci ve výši 1208/000000
v katastrálním území T.
Podle smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál se poskytuje jako dobrovolný
příplatek jednotka č. 000/000, způsob využití jiný nebytový prostor, vymezená v budově č.p. 000, 000,
000, která je součástí pozemku parc. č. 000/1 a od vlastnictví jednotky odvozený spoluvlastnický podíl
na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 0000/%%%%, vše v katastrálním území
Terezín.
Porovnáním s aktuálním stavem zápisů v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že předmětná jednotka
byla vymezena podle zákona č. 00/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“.
V předložené smlouvě není jednotka označena v souladu s ustanovením § 8, písm. e) „katastrálního
zákona“, podle kterého musí být jednotka v listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru
nemovitostí, označena pozemkem, jehož součástí je budova, v níž je vymezena, číslem jednotky
a jejím pojmenováním.
Přezkoumáním předloženého podání bylo zjištěno, že smlouvu za společnost ACB
podepsal SS. Podle obchodního rejstříku je stanovena podmínka, že podepisování
za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané firmě společnosti jednatel připojí svůj podpis.
Název obchodní firmy však nebyl u podpisu uveden.
Dále bylo zjištěno, že v části smlouvy, kde jednatel společnosti ACB s.r.o. potvrzuje,
že udělil v souladu s ust. § 163 odst. 1 ZOK (zákon o obchodních korporacích) souhlas s dobrovolným
příplatkem společníka GG o poskytnutého v souladu s touto smlouvou, není smlouva
podepsána. Rozhodování jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí být činěno
ve formě rozhodnutí a musí mít písemnou formu. Toto rozhodnutí však nebylo předloženo.
Vkladová listina tak nesplňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru nemovitostí a obsah předložené
listiny neodůvodňuje navrhovaný vklad, dle § 17, odst. 1, písm. a) a písm. b) katastrálního zákona
a vklad práva do katastru nelze provést.
Katastrální úřad Vám tímto sděluje, že podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen „správní řád“), máte možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit své stanovisko
k výše uvedeným skutečnostem. Můžete tak učinit ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,
a to písemně nebo osobně v úředních hodinách (pondělí, středa od 8 do 17 hodin). Termín jednání
v uvedené věci je vhodné předem telefonicky dojednat s podepsanou oprávněnou úřední osobou.
V dané věci můžete rovněž využít postupu podle § 45 odst. 4 správního řádu, tj. vzít podaný návrh
na vklad zpět. Se zpětvzetím návrhu na vklad musí souhlasit všichni účastníci řízení.
V takovém případě bude řízení podle § 66, odst. 1, písm. a) správního řádu zastaveno.
Zároveň upozorňujeme účastníky řízení, že pokud zůstane tato výzva ve stanovené lhůtě bez odezvy,
bude návrh na vklad práva do katastru nemovitostí zamítnut.
Proti rozhodnutí o zamítnutí je pak přípustný opravný prostředek formou žaloby ke Krajskému soudu
v Ústí nad Labem, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Tuto lhůtu nelze žádným způsobem
zkrátit ani se účastníci nemohou možnosti podat žalobu vzdát. Případné nové podání proto může být
přezkoumáno až po uplynutí této lhůty.
Budete-li se v této věci obracet na katastrální úřad, uveďte, prosím, tuto spisovou značku:
V-00000/000.