Původní vyrozumění o odložení věci

Město X
Komise pro projednávání přestupků:

VYROZUMĚNÍ
O ODLOŽENÍ VĚCI

Podle ust. § 76 odst. 5 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákona o odpovědnosti za přestupky) Vás, jako podezřelého z přestupku, tímto vyrozumíváme o odložení věci – přestupku,
který měl být spáchán podezřelým P. K.., nar. 27. 9. 1973, trvale bytem AAA, Svítkov, 530 06 Pardubice 1, jenž se měl dopustit přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“) tím, že dne 20. 7. 2019 měl v době kolem 18:00 hodin na lázeňské kolonádě v Poděbradech úmyslně slovně napadnout LK LJLK, a to slovy: „Co čumíš, chceš přes držku?„, čímž se měl úmyslně dopustit přestupku proti občanskému soužití, tím, že úmyslně naruší občanské soužití tak,
že se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. Správní orgán věc odložil dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky, neboť shledal,
že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci.

Dne 20. 7. 2019 se na základě oznámení LKJ DD dostavila v 18:45 hod. na lázeňskou kolonádu v Poděbradech policejních hlídka. Na místě byl vytěžen J. F., který uvedl, že slyšel, jak nějaký muž sedící na vedlejší lavičce začal vyhrožovat fyzickým napadením osobě G. V. z důvodu místa na lavičce. Dále byl vytěžen Petr K., který uvedl, že seděl na lavičce v lázeňském parku a najednou přišel muž, který se zeptal, zda je na lavičce místo, on mu sdělil, že není, že vedle sedí manželka, která odešla na WC. Muž však u lavičky stál dále a koukal, tak mu řekl: “Co čumíš, chceš přes držku?“, muž však stál u lavičky dále a poté přišla manželka SK  k lavičce a muž dodal: „ On se asi bojí praštit, protože má podmínku.“, na tato slova již nereagoval. Uvedená slova ohledně podmínky potvrdila i
manželka podezřelého K..

K fyzickému napadení na místě nedošlo. Jednání podezřelého ve své konkrétní podobě „Co čumíš, chceš přes držku?“ nenaplňuje materiální znaky přestupku, tzv.
společenskou nebezpečnost. Uvedené není možné bez dalšího považovat za vyhrožování, jednalo se o otázku, nikoli o to, že mu PK vyhrožoval, že mu přes držku dá. Ačkoliv bylo jednání podezřelého nevhodné, neohrožuje ani neporušuje zájem společnosti na klidném občanském soužití takovou měrou, aby se jednalo o přestupek. Z toho důvodu správní orgán věc bez dalšího odložil. Proto správní orgán dne 21. 8. 2019 vydal usnesení o odložení věci, které se pouze poznamenává do spisu, a Vás tímto o odložení vyrozumíváme.

předseda komise k projednávání přestupků
Za správnost vyhotovení: LKKJ