Plánovaná změna definice rodinného příslušníka Evropské unie

Všichni cizinci ze třetích zemí, kteří jsou zejména manžely, rodiči a partnery občanů Evropské unie, se při řešení svých pobytových záležitostí u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky jistě setkali s pojmem „rodinný příslušník občana Evropské unie“.

Poslaneckou sněmovnou je v současné době projednávána změna zákona o pobytu cizinců, která má za cíl mimo jiné sjednotit naši národní úpravu s právem Evropské unie, což s sebou nese i změnu definice rodinného příslušníka Evropské unie a s tím související znevýhodnění postavení určitého okruhu osob. Změna má být účinná ode dne 2. 8. 2021.

Nová úprava má rozlišovat mezi rodinnými příslušníky v užším slova smyslu (což jsou zejména manželé, rodiče občanů Evropské unie mladších 21 let a potomci občanů Evropské unie mladší 21 let) a tzv. oprávněnými osobami (tj. partnery občanů Evropské unie a příbuznými občanů Evropské unie splňujících některé další podmínky).

Řada klientů naší advokátní kanceláře spadá do kategorie oprávněných osob, jelikož jde o partnery občanů Evropské unie, kteří žijí v jedné domácnosti, mají trvalý partnerský vztah, ale neuzavřeli manželství. Tyto osoby budou mít napříště méně výhodné postavení než partneři, kteří manželství uzavřeli. Mezi hlavní navrhované změny patří tyto:

  • partner občana Evropské unie bude moci o povolení k přechodnému pobytu žádat výlučně na území České republiky, a to buď v době, kdy je oprávněn zde pobývat bez víza, nebo v době, kdy má platné krátkodobé vízum dle ustanovení § 20 zákona o pobytu cizinců;
  • k žádosti o povolení k pobytu bude nutné nově přikládat doklady prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny;
  • v případě zamítnutí žádosti Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra cizinec-partner ztratí tzv. fikci pobytu již doručením zamítavého rozhodnutí, tj. nebude moci pobývat na území České republiky až do právní moci rozhodnutí (tedy zpravidla ještě po dobu odvolacího řízení, které může trvat měsíce).

Z našeho pohledu je nejvýznamnější změnou doba pro podání žádosti o trvalý pobyt. Zatímco nyní mohou partneři občanů Evropské unie žádat o trvalý pobyt již po 2 letech nepřetržitého pobytu na území, dle navrhované úpravy budou moci žádat nejdříve po 5 letech nepřetržitého pobytu na území.

Těm osobám, které jsou v současné době partnery občanů Evropské unie, doporučujeme sledovat aktuální informace, neboť k návrhu změny zákona o pobytu cizinců byly uplatněny pozměňovací návrhy, a tak není jasné, jaká bude výsledná podoba změn.

Dle vládního návrhu textu změny zákona však platí, že cizinci-partneři, kteří mají povolen přechodný pobyt, budou mít zachované stávající výhodné postavení (zcela srovnatelné s cizinci, kteří jsou manželi občanů Evropské unie), pokud požádají do dne 31. 8. 2022 o výměnu svého dokladu.

FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář poskytuje právní služby všem cizincům, ať již jde o problematiku přechodných, dlouhodobých či trvalých pobytů. V případě zájmu se na nás obraťte: www.fkm.legalinfo@fkm.legal, +420 606 786 406.

FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář

Mgr. Matouš Vrběcký

advokát a společník

Comments are closed.