Výzva k doplnění

Správní orgán obdržel dne 27.08.2019 podání, ve kterém v zastoupení panem Roberto Powell,
podáváte podnět k přezkumnému řízení proti příkazu ze dne 22.05.2018, č.j.
SSSS/OPA/ODN/DDDD/2018/KruE.
Vzhledem k tomu, že podání neobsahuje plnou moc k zastupování, kterou jste udělil
panu R. P., tímto Vás správní orgán v souladu s ust. § 37 odst. 2 zákon č. 500/2004
správní řád, v platném a účinném znění (dále jen „správní řád“) a dle ust. § 39 odst. 1 správního
řádu, žádá o doplnění plné moci k zastupování, kterou jste panu Roberto Powell.
Vše požadované zašlete správnímu orgánu ve lhůtě
5 pracovních dnů od převzetí této
písemnosti. V případě, že tak neučiníte, bude podání považováno za neúplné a správní orgán
nebude písemnost akceptovat.

Comments are closed.