Archive for Právo / Právníci

Prokázání vzniku obchodního vztahu – alternativní advokát

Dobrý den, v návaznosti na náš telefonát uvádím, že budu potřebovat ještě řešit 2 věci:

1. v roce 2018 kdy došlo k incidentu s okénkem, pan X uvedl na policii, že jsem mu nedal přednost v jízdě. Úřad v daném městě mi dal zákaz řízení na 1 měsíc a peněžitou pokutu. V předchozích posledních cca 3 měsících však na podkladě podnětu k přezkumu řízení, bylo jejich rozhodnutí zrušeno a mě vrácena částka za náklady řízení a ta pokuta. Měl jsem však v měsíci březen na 1 měsíc zákaz a tak se ptám, ZDA-LI BUDE REÁLNÉ CHTÍT OD ÚŘADU V TÉTO VĚCI FINANČNÍ ODŠKODNÉ, KDYŽ MĚ ODSOUDILI K TRESTU, KTERÝ JSEM STRPĚL A KTERÝ MĚ POZNAMENAL.

+ budu potřebovat ZASTOUPIT NA TOM ÚŘADU, protože s ohledem na fakt, že vyšší správní orgán v Krajském městě rozhodnutí zrušil, se předpokládá, že budu pozván k projednání znovu. Má se jednat o nedání přednosti v jízdě, kde nejsou svědci = tvrzení proti tvrzení.

2. nyní ta urgentnější záležitost. S jednou pražskou firmou řeším pohledávku cca 106 000 Kč (už to budou 3 roky). Už to má v kompetenci 2. právník. Celkově to na měl ale dělá dojem, že se to řešilo min. do této chvíle bez braní v potaz všech souvislostí – spíše strojově… Což jsem právě u vás nezaznamenal, když jste mě upozornil na některé body v té mé smlouvě na výpůjčku vozu = nabyl jsem dojmu, že „přemýšlíte“.

Soud to poprvé vrátil s tvrzením od právníka, že daná společnost nebyla dodavatelem (pracuji na asi 5 sro). Tak mi dal právník doporučení to vystavit za jinou společnost, ale již jsem musel uhradit také DPH a zkrátka i služby tohoto právníka + právníka nového: 2 x podání u soudu a v prvním případě i náklady řízení protistrany.

Celé se to točí na E-mailové komunikaci v níž objednávka proběhla. Daná firma obejdnala předtím i po tomto překladu ještě 1 další překlad. Celkově asi 8 zakázek, za asi také 100.000 Kč. Ta E-mailová komunikace prý neprokazuje, u koho byl překlad objednán a že se tak stalo.

Právním jazykem momentálně zastupujícího advokáta cituji níže:

„včerejší soud trval asi 2,5 hod., soudkyně jako dost zásadní otázku
pro Váš úspěch ve věci považuje otázku aktivní legitimace k podání
žaloby. Tedy uložila Vám ve lhůtě 30 dní doplnit tvrzení a navrhnout
důkazy k prokázání, že:
– byla smlouva uzavřena mezi Scientific Team a VDX, nikoliv jinou
z Vašich společností, tzn. proč odměnu fakturovala společnost
SCF Team nikoli třeba ADT,
– společnost AKDÝ tým provedla vůči VDX storno faktur 105 a 111“

a

„k dotazu, pokud prokážete existenci dohody, že může fakturovat kterákoliv ze společností dle Vašeho výběru tak to samozřejmě možné je.

Nicméně obecně (a s tím se budete setkávat ve všech řízeních, zvláště pokud bude žalovaný zastoupen advokátem) musíte prokázat uzavření smlouvy (i formou objednávka a její akceptace) mezi žalobcem a žalovaným. Z Vašeho pohledu to může být formalita, nicméně právně to je podstatné, musíte prokázat aktivní legitimaci k podání žaloby a tedy, že „smlouvu o dílo“ uzavřela konkrétní Vaše společnost a tato zakázku realizovala (pak je nerozhodné, že subdodavatelsky), ale fakturovat je oprávněna pouze ta, která uzavřela smlouvu, tedy dohodla se na ceně, termínech a podmínkách.

Např. pokud nyní máte v zápatí Academical Team s.r.o., tak jednáte za tuto společnost. Toto doporučuji vzít do budoucna v potaz a uzpůsobit tomu procesy.

Nyní je podstatné prokázání uzavření smlouvy se SCF Team, tvrzená reklamace či případná sleva by přišla na řadu až pokud bude prokázáno, že byla mezi účastníky uzavřena vůbec nějaká smlouva. Neexistuje-li mezi stranami závazkový vztah, pak je vše ostatní vedlejší“

a nebo také (k větší imaginaci stavu věci výzva daného advokáta)

„myslel jsem, že máte přímo ze strany VDX potvrzenou dohodu o možnosti fakturace na kteroukoliv ze společností. Po pravdě, takto to neřeší (ne)existenci smluvního vztahu mezi SCF a VDX. Projděte primárně komunikaci, zda někde není uvedeno v zápatí či textu, že zakázku bude zpracovávat SCF, pokud chcete řešit odkyzem na webu, pak musí být zřejmé, že ten web provozoval SCF“

Celé mi to přijde absurdita zatím v hodnotě asi 145 000 Kč.

Komunikace s právníkem – dodání podkladů

V příloze:

1. Usnesení z 5. 2. 2018 stíhání osoby
(podána také stížnost na postup Policie v AA – vyhodnoceno inspekcí jako irelevantní)

2. Následoval Rozsudek / Usnesení AA (zřejmě pro náš účel irelevantní) (současně nemohu dohledat)

3. Písemnost / PŘEDVOLÁNÍ OBVINĚNÉHO s nedáním přednosti v jízdě (6.02.2019)

4. Odpověď na přestupek (příloha) (zpětně hodnotím, jako velmi důležité, sic jsem přiznal ale popsal i celou situaci – PROSÍM OTEVŘETE, toto jsem vám vůbec neposílal !)

3. Příkaz CC 26.02.2019, viz příloha (již zasílané) – uhrazeno na 2 x, neboť jsem si nevšiml jak zákazu, tak úhrady nákladů

4. Sdělení o zadržení ŘP
(na Policii podána stížnost pro danou věc – které jsem v době odebrání nerozuměl + stížnost na nevhodné chování) (domnívám se, že stížnost pro nevhodné chování, bude zhodnocena validně – AVŠAK PŘEDPOKLÁDÁM, že nepoužijeme)

5. Příkaz ČČ ŘŘ (již máte)

6. Sdělení o postoupení do SS, poté ŘP vydán, v současné době zákaz zrušen

(nadále chronologicky v předchozích dnech)

7. PODÁNÍ PODNĚTU (zasláno do DD dne 29. 7.)

VYROZUMĚNÍ NA PODÁNÍ ODPORU FFF FF DD (POZVÁNKA DO NOVÉHO BORU NA 28. 8.)

8. AAA Výzva k doplnění podání a usnesení o stanovení lhůty (PODÁNO 1. 8. – MUSÍ BÝT DOPLNĚNO VE LHŮTĚ)

9. DOPLNIL JSEM ÚDAJE DNE 6. 8. A TO POUZE TAKTO STRUČNĚ:

DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ:
Ke spisové značce: DFD 55/2019 JJJ
Věc: podání podnětu k přezkumnému řízení.
Podává: SSS FDF, nar. 00. 01. 9898.
Korespondence: datovou schránkou.

Jak psát s právníkem

Dobrý den, celých několik let jsem nepřijal jedinou korespondenci na
adresu, kterou obesílal klient AAA. Vše chodí do DS a máme to i
ve smluvních podmínkách. Celou dobu, probíhala korespondence s
klientem E-mailem a on se náhle jal, obesílat mě na adresu
ekonomického sídla firmy.

Já jsem naspal něco v tom smyslu, že vám nechci zaplatit fakturu?
Napsal jsem vám, „že vám v této věci odpovím do týdne“, což s ohledem
na historii mé platební morálky (VŽDY BEZVADNÉ) může působit např.
tak, že mohu mít nějaký finanční problém např. způsobený danými
událostmi. Tj.:
1. musím pro každý případ počítat s minus 28 000 pro město Nový Bor
2. musím počítat s odměnou pro firmu, která mi nabídla, že se pokusí mi pomoci
3. musím počítat s náklady cca 15000 Kč měsíčně pro kolegu, který je
schopen částečně mou práci převzít a má ŘP.

Vaše stanoviska, která mi dáváte, já nerozlišuji na privátní a
pracovní. Beru je vždy za bernou minci, ať se týkají čehokoliv. Takže
pořád nerozumím, zda-li jste mi je tedy dával zdarma či s nějakou
slevou a proč? Ve věci PŘESTUPKU V ÚSTÍ, jsem vám uhradil vaši fakturu
2420 Kč s DPH, kde jste dal stejné stanovisko, tj. přiznat vinu, ale
zde se to minulo účinkem a ani to vám nemám za zlé. Co rozporuji, že
mou tedy „soukromou“ výzvu, jste ani nečetl. Proto jsem ji posílal a
pokud by za ní byla faktura, tak bych jí samozřejmě zaplatil.

Pokud tedy dovolíte, udělám si nějakou kalkulaci do budoucna a dám vám
do toho týdne vědět. Může být? Budu třeba potřebovat nějaký ten odklad
o týden.

Poté, když už se nám podařilo takhle zdárně akcentovat existenci
dotazů a jejich odpovědí, rád bych se znovu zeptal na jednu věc,
ohledně které jsem mluvil s vaší dcerou a i současně s vámi a
opakovaně se na to ptal: ve věci FFAAA, k paní DDD, je možno
podat výzvu na vymožení i u ní? Tj. vyzvat jí jako fyzickou osobu a
učinit tak okamžitě? Tj. vést 2 akce? Nevidím smysl, čekat na výsledek
soudu, když pak možnost chtít platbu po paní DDD, se např.
promlčí anebo nepromlčí ale vzhledem k průtahům ze strany soudu, je to
pravděpodobné a stejně nám do 3 let nezbude, než tak učinit. Není toto
s ohledem na výši částky, ze které jsem vám slíbil další apanáž,
smysluplné? Tj. tu ženskou začít taky upomínat?

Navíc v té věci, mám od paní GGG, informaci, že je potřeba mít
datum narození dané paní nebo RČ ale ona ví, že toto já nemám a její
poslední vyjádření je: „že budeme muset provést nějaké šetření“. Jsou
takováto šetření u úřadu reálná a nebylo by praktické je začít právě

Právník na to sere

DEFINICE PRÁVNÍKOVI

V PÁTEK JSEM VÁM STRUČNĚ DEFINOVAL OBSAH PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ NOVÝ BOR
(A PÍSEMNOST VÁM JAKO OBVYKLE ZASLAL DO E-MAILU) (dále jen PÍSEMNOST
PŘÍKAZ NB).

PÍSEMNOST PŘÍKAZ NB MI ZAKAZUJE ŘÍZENÍ NA 14 MĚSÍCŮ A UKLÁDÁ VELMI
VYSOKOU POKUTU FINANČNÍ ZA PŮVODNÍ ČIN, KE KTERÉMU JSEM SE POUZE
DOZNAL, ANIŽ BY BYLA JAKÁKOLIV JISTOTA, ŽE JSEM JEJ SPÁCHAL A K
PROJEDNÁNÍ U PŘESTUPKOVÉMU ŘÍZENÍ U KTERÉHO JSEM VŮBEC NEBYL PŘÍTOMEN
Z DŮVODU VZDÁLENOSTI.

K PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ NB MOHU PODAT DO 8 DNŮ ODVOLÁNÍ, COŽ JE V PONDĚLÍ
29. 7. 2019 JIŽ Z TITULU VYZVEDNUTÍ Z DS, JEN 7-8 DNÍ.
POTŘEBOVAL BYCH SE K TÉTO PÍSEMNOSTI EFEKTIVNĚ ODVOLAT A NEVÍM, JAK TO
UČINIT – S JINÝM PRÁVNÍM ZÁSTUPCEM DOMLUVEN NEJSEM.

NEVÍM, ZDA-LI TO SEPSAT JEN OBČANSKÝM JAZYKEM A ZDA-LI ZMÍNIT NAPŘ.
NÍŽE UVEDENÉ ANEBO ZDA-LI SI TO ŽÁDÁ NĚJAKÝ PRÁVNÍ JAZYK A CITACE
ZÁKONŮ, PARAGRAFŮ A PRÁVNÍHO JAZYKA.

1. K PŮVODNÍMU PŘESTUPKU, PO KTERÉM NÁSLEDOVALO 200 METRŮ SPÁCHÁNÍ
TRESTNÉHO ČINU NA MAJETKU SPOLEČNOSTI A TRESTNÉMU ČINU VÝTRŽNICTVÍ
(PRAVOMOCNĚ ODSOUZENO) JSEM SE DOZNAL NA ZÁKLADĚ VAŠEHO DOPORUČENÍ.

2. PACHATELEM BYL VK 13 X ZÁZNAMEM V KARTĚ ŘIDIČE ZA
PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI.

JEDNÁNÍ OZNAMUJÍCÍHO VK BYLO SPÍŠE ÚČELOVÉ, NEŽ NIKOLIV
REÁLNÉ A MĚLO SLOUŽIT NA JEHO OBHAJOBU, KTERÉ TO STEJNĚ NEPOMOHLO.

3. U JEDNÁNÍ ÚŘADU JSEM VŮBEC NEBYL.

4. PÍSEMNOST PŘÍKAZ RÝMAŘOV VE VĚCI POSTIHU ZA DOZNANÝ ČIN K NEDÁNÍ
PŘEDNOSTI V JÍZDĚ JSEM VÁM ZASLAL (February 26, 2019) A NAPSAL VÁM
INFORMACI, ŽE JDU HRADIT 3500 KČ (HRAZENO 26. 2. 2019), COŽ BYLA
ZÁKLADNÍ POKUTA.

S OHLEDEM NA FAKT, ŽE JSTE MI PŮVODNĚ SDĚLOVAL, ŽE JEJICH POSTIH V
PŘÍPADĚ PŘIZNÁNÍ PŘESTUPKU, BUDE V DOLNÍ SAZBĚ, JSEM TAKÉ S VĚDOMÍM
VAŠÍ VYSOKÉ ODBORNOSTI A LETITÉ PRAXE NEPOCHYBOVAL, ŽE TO BUDE JINAK A
PO NALEZENÍ ŘÁDKU V PÍSEMNOSTI PŘÍKAZ RÝMAŘOV, S VYČÍSLENÍM POKUTY, BY
MĚ ANI VE SNU NENAPADLO, ŽE TAM BUDE NA DALŠÍ STRANĚ ZMÍNKA O ODEBRÁNÍ
ŘP A PÍSEMNOST JSEM TEDY DÁLE NEČETL.

I PŘESTO JSEM VÁM JI (February 26, 2019 10:00 AM) ODESLAL A SDĚLOVAL
VÁM, ŽE „JSEM PRÁVĚ UHRADIL 3500 KČ“. NEPŘIŠLA OD VÁS ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ
ANI UPOZORNĚNÍ. ZAPLACENÍM POKUTY, JSEM POVAŽOVAL TEDY VĚC ZA
UZAVŘENOU A POVAŽOVAL JI ZA NUTNÉ ZLO V DANÉ VĚCI.

I PROTO JSEM SE PODIVIL, KDYŽ MI PO ČASE A TO KONKRÉTNĚ (DNE 31: 5.
2019) DOŠLA VÝZVA K ÚHRADĚ DLUHU 1000 KČ, COŽ BYLY NÁKLADY ŘÍZENÍ.
ŘEKL JSEM SI, ŽE JSEM SE ASI PŘEHLÉDNUL A UHRADIL O 1000 KČ VÍCE NA
DALŠÍ ÚČET ÚŘADU RÝMAŘOV (DNE 31.05.2019).

TEPRVE PŘED 14 DNY MĚ BĚŽNOU KONTROLOU ZASTAVILA HLÍDKA PČR CVIKOV A
JÁ POVAŽOVAL ODEBRÁNÍ ŘP ZA ÚŘEDNÍ OMYL.

DALŠÍ DOMNÍVÁM SE PRO ARGUMENT V MŮJ PROSPĚCH JE, ŽE JSEM NEOBDRŽEL
VÝZVU ÚŘADU, KAM ŘP VRÁTIT. KDYBY TAKOVÉ UPOZORNĚNÍ PŘIŠLO, JISTĚ BYCH
JEJ JIŽ NEPŘEHLÉDNUL A ŘP VRÁTIL NAPŘ. POŠTOU.

TOHO ČASU JSEM NEBYL (NA 99 % – MUSÍM JEŠTĚ PROVĚŘIT) TRVALÝM
BYDLIŠTĚM V ČR (UKONČENO NA VLASTNÍ ŽÁDOST) A TUDÍŽ BY MI PŘIŠLO I
LOGICKÉ ÚŘADEM, SDĚLIT, KAM ŘP VRÁTIT. RÝMAŘOV, ČESKÁ LÍPA, NOVÝ BOR,
PRAHA? – TAM VŠUDE JSEM BYDLEL NEBO VE VĚCI JEDNAL NA DÁLKU S ÚŘADEM.

I TAK JSEM SE NACHÁZEL V DANÉM OBDOBÍ V ITÁLII A TEDY ŽÁDNÉ AUTO JSEM
NEŘÍDIL – DOPRAVIL JSEM SE LETECKY.

———-

NA ZÁVĚR MOHU JEŠTĚ DODAT, ŽE MÁM POTVRZENO OD POSUDKOVÉHO LÉKAŘE (10.
12. 2012), ŽE MÁM O 20 % SNÍŽENOU PRACOVNÍ SCHOPNOST, TJ. MALÁ
INVALIDITA.

FORD TRANSIT JE PRACOVNÍ VŮZ – SLUŽEBNÍ AUTO. BEZ NĚHO JE MOJE FIRMA
(s ohledem na to, že v něm spím např. v Praze, MŮŽE FUNGOVAT JEN
VELICE ŠPATNĚ A NEBO S DALŠÍMI NÁKLADY NAJÍMÁNÍ ŘIDIČE APOD., což si
tuto chvíli snad nedovedu ani představit)!

K DNEŠNÍMU DNI POSTRÁDÁM 15. DNEM ŘP A SKUTEČNOST JE TAKOVÁ, ŽE ZA
NĚKTERÝMI KLIENTY ALE HLAVNĚ SPOLUPRACOVNÍKY V PRAZE MUSÍM DOJÍŽDĚT
VLAKY A PŘESPÁVAT PO HOTELECH, COŽ ŽENE NÁKLADY DO NÁSOBKŮ !

V SOUČASNÉ DOBĚ, „NOUZOVÉHO REŽIMU“ PŘI ZOHLEDNĚNÍ HYPOTETICKÉHO STAVU
14 MĚSÍCŮ POSTRÁDÁNÍ ŘP, MŮŽE DOSTAT TAKOVÉ NÁKLADY DO STATISÍCŮ.

NEMOHU SE DLOUHODOBĚ, A TO ZEJMÉNA MIMO LÉTO, S OHLEDEM NA TRVALÝ
ZDRAVOTNÍ STAV PŘESOUVAT VLAKY SE ZAVAZADLEM A SPÁT V HOTELU (I S
OHLEDEM NA ZVLÁŠTNÍ DIETU, KTEROU NEMÁM ZATÍM LÉKAŘSKY POTVRZENO, ALE
BEZ PROBLÉMŮ BYCH TOTO POTVRZENÍ MOHL ZÍSKAT).

I KDYBYCH 100 X CHTĚL. BYDLENÍ V PRAZE NA NÁKLADY FIRMY, VYLOUČENÉ. S
TĚMI ZISKY, KTERÉ FIRMA MÁ (JE TO REÁLNĚ SPÍŠE ŽIVNOST FUNGUJÍCÍ NA
BÁZI NĚKOLIKA SRO), JE TOTO VYLOUČENO.

ŽÁDÁM LASKAVOU ODPOVĚĎ, JAK PROSÍM DÁLE POSTUPOVAT, JAK PODAT
ODVOLÁNÍ, MOHU NEBO SNAD MUSÍM PRO TO ODVOLÁNÍ VŠECHNY TYTO BODY
ZMÍNIT, JAKO POLEHČUJÍCÍ A NEBUDE TO PŮSOBIT NESERIÓZNĚ ČI
NEPRAVDĚPODOBNĚ?

SOUČASNOU SITUACI VNÍMÁM JAKO VELIKÉ BEZPRÁVÍ A USPOKOJIVÉ BY BYLO
SNAD JEN OKAMŽITÉ NEBO VE LHŮTĚ DO 14 DNŮ NAVRÁCENÍ ŘP BEZ DALŠÍCH
FINANČNÍCH SANKCÍ.

Právník mě připravil o papíry

Vyjádření k advokátovi k jeho diletantskému postupu:

Pro mě ztráta ŘP na 14 měsíců vzhledem k některým okolnostem, bude znamenat v podstatě domácí vězení a to zejména z několika důvodů:

1. Auto Ford Transit Rimor obytný – byla má mobilní kancelář – hotel v jednom
2. Můj zdr. stav byl již v roce 2011 definován posudkovým lékařem v Praze, jako 20 % omezení pracovní schopnosti (revamatické choroby, bolesti zad, imunita)
3. Dnes o 8 let později je již stav za hranicí mírné invalidity (potíže s pohybovým aparátem, autoimunitní onemocnění, imunitní problémy, potravinová intolerance)
4. Nejsem schopen úplně efektivně cestovat vlaky se zavazadlem se všemi věcmi, které potřebuji k práci: počítač, láhve s teplou vodou, alternativní potraviny
5. Tj. některé cesty budu muset prostě úplně omezit – skoro všechny cesty, přesahující 70 km od Nového Boru, tj. všechny cesty do Prahy, aniž bych platil poměrně nákladné ubytování anebo rovnou celý byt
6. Management v překladech jsem schopen činit telefonicky, ale kontrolní činnost a kontakt s kolegou-partnerem ve firmě, nikoliv (on sedí v Praze a jeho činnost bez mého dozoru, vykazuje časté hrubé chyby). Kontakt se zákazníky a předávání ověřených překladů v Praze, je vyloučen na 100 %, bez nákladů za ubytování, tam jsem měl asi 50 % podíl, neboť jsem mohl v Praze část roku přebývat v obytném voze za minimálních nákladů – tato činnost padá

Já celou věc, stále vnímám tak, že se s ní nemohu srovnat. Na všech pracovištích, kde jsem se v mezičase dotazoval, mi potvrdili, že obnova řízení anebo přezkumné řízení ve věci přiznání viny v Rýmařově (na vaše doporučení) bude velice problematické a tudíž velmi málo pravděpodobné – asi 1 %.

Na jednu stranu jste také tento týden uvedl, že tyto vaše rady se týkají mých soukromých věcí, avšak současně požadujete proplacení faktury – které jsem vám i přesto přislíbil a to i přesto, že celá záležitost nese plno rozporů, jednak:

1. mě zastupujete / ale současně nenesete odpovědnost za mé pochybení ve věci ztráty ŘP
2. u přestupku v Ústí nad Labem, kdy jsem na stopce nedal přednost vozu policie, byla věc min. rozporuplná a vůbec ji nechci nějak popírat, uhradil jsem vám za radu „ať věci přiznám“ 2000 Kč + 21 % DPH
3. u přestupku v Rýmařově, jsem se vydal na podkladě vaší rady stejnou cestou. To jste ale prosím již mě mohl upozornit, že přiznáním vinny ztratím body řidiče protože se jedná o stejný přestupek a v době kratší 12 měsíců. Já do Rýmařova zkrátka nemohl jet hlavně z výše popsaných důvodů: veliká vzdálenost a nutnost takovou cestu s obytným vozem podniknout z jara, ne v zimě, kdy i takové auto je neobyvatelené
4. přistoupím-li nakonec na fakt, že tato rada byla lichá, leč úplně nemusela, je ABSOLUTNĚ ZARÁŽEJÍCÍ, že po zaslání písemnosti 26. února 2019 vám, jste mi k tomu nedal jediný komentář. Já se jen držel původních informací, „že to bude v dolní sazbě“ a 3500 Kč uhradil. Informace, že ztrácím Řp mi unikla, stejně tak vám, ale INFORMACE, ŽE SI MUSÍM ZAŽÁDAT O VRÁCENÍ (což byla jediná formální věta, zaslaná toto pondělí a ŘP mi byl obratem vrácen) z písemnosti nederivovala a já ji nemohl ani v nejmenším dedukovat. Nejsem znalec úředních věcí a tohle jde fakt mimo mě. Potřeboval jsem od vás jen písemnost přečíst (což jste pro mě doposud dělal vždy) a sdělit mi, opět velmi stručnou formou, co nadále dělat. Nic z toho nenastalo.

Chtěl bych se vás, tedy s veškerým respektem k vám, zeptat, zda-li pokud mi nepovolí obnovu řízení v Rýmařově, zda-li pak nastane zmíněný trest, odebrání na 14 měsíců a pokuta 27 000 Kč + náklady řízení, jste ochoten nějak z vaší pojistky, nechat hradit vzniklou škodu. Zdůrazňuji, že s ohledem na ekonomiku věci, tj. překladatelské firmy, díky např. obytnému vozu, se jedná o firmu s minimálními náklady na provoz, které mohou vyrůst až na 3 násobek, jste schopen se tedy podílet na vzniklé škodě z vašeho zákonného pojištění.

Nadále bych se prosím velmi rád zeptal, zda-li máte zájem řešit i nadále další mé poptávky a v této věci, bych poprosil odpověď k pohledávce V. K, zda-li můžeme vést řízení souběžně i proti paní G., osobě, která objednávala a přebírala překlady, jako proti FO.

Ve věci pohledávek, zde mám několik dalších upomínek k zaslání dlužným subjektům.

dne 29. července 2019 jste se mě ptal, zda-li se domluvíme na vystavení faktury za vaše služby z přestupku ((včetně Lhotáka a přestupku)).

X