Plná moc dvojjazyčná zastupování dopravní přestupky

PLNÁ MOC/Power of attorney
Zmocnitel/Client: ​AA
Bytem/Address: ​BBBB
Narozen/Born: 0000
zmocňuje tímto/authorises
Mgr. AAA
Advokáta/Attorney at Law
Se sídlem/Seat: KJK 1553, 000 00 LKJLK
Pobočka/Office: LKJ 291/11, 710 00 KKK, Paha
IČO/IN: 09808098
ČAK č.: 76544
/dále jen „​
Advokát​“/
k zastupování ve správním řízení vedeném u Městského úřadu v KKK pod sp. Zn. DASH 00/2019
MAC / 9, č.j. MURY 4947/2019, jakož i v souvisejících řízeních v rámci řádných a mimnořádných
opravných prostředků/ ​
To represent him in the proceeding by the city authority of Rýmařov, DASH
00/2019 MAC / 9 as well as other proceedings
klient nerozumí česky, tudíž je plná moc dvojjazyčná/​client doesn’t speak Czech, thatś why this power
of attorney if in the English as well
V​ dddd/In ddd dne/date 6. 8. 2019
Bbbb ddd, 000 Rrr (administrativní sídlo) Mgr. dd ddd, advokát | kkk.j@ddd.cz
kkjk 0000/72, 150 00 kjklj 5 Mgr. ddd ddd , advokát | ddd@ddd.cz
Mgr. aaa kjkjk, advokát | jkjkj@kkj.cz
Tel. :+420 000 143 000 Mgr. Hhh Ggg | gora@advokatova.cz
Email:jkp@aaa.cz Mgr. Nnnn Hhhh | kjkjk@saaa.cz
www.kjkjk.cz
…………………………………
Zmocnitel/​Client
2

Comments are closed.