Plná moc advokát

P l n á m o c

Já, níže podepsaný AAA, nar. 00. 01. 1999, bytem AAA, zmocňuji advokáta JUDr. AAA AAA, ev.č.00000, advokátní kancelář Praha, nám. Míru 1, aby mne zastupoval ve všech právních věcech, aby za mě vykonával veškeré potřebné právní úkony, tedy přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smír či narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal a jejich plnění potvrzoval, a to vše i tehdy, když je dle příslušných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce. Je mi známo, že za poskytnutí právní služby náleží advokátovi odměna dle obecně závazných právních předpisů (advokátního tarifu), t.j. včetně náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas.
Zavazuji se zaplatit výše uvedenou odměnu advokátovi ihned po jejím vyúčtování (- i dílčím), a beru na vědomí, že odměna náleží advokátovi bez ohledu na výsledek event. sporu. Souhlasím se složením přiměřené zálohy v závislosti na průběhu a výši nákladů právní věci.
V Praze, dne 29. 04. 2019

Comments are closed.