První úspěšný rozsudek ve věci neuhrazeného soudního překladu

Odborný soudní překlad ale i jiné nesoudní překlady, jsou často (nebo bývají) předmětem pohledávek překladatelských agentur. Ty, jako věřitel – dodavatel služby, narazí cca v 5 % případů na různé „neplatiče“ svých služeb, které často probíhají elektronickou cestou.

Tito neplatiči se často řadí, nebo alespoň my osobně je rozlišujeme do 2 kategorií:

 1. fyzické osoby – občané, tj. vykukové, kteří mají třeba už dávno exekuci, ale objednají překladatelské služby s úmyslem tyto nehradit
 2. subjekty firemní a podnikající fyzické osoby (řemeslníci)

Náš následující příspěvek, znění rozsudku se týká té poslední kategorie (celý rozsudek, i se stáním znakem – lze např. stáhnout ZDE):

sp. zn. 42 C 12/2018 – 107

ČESKÁ REPUBLIK
ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY
Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Takácsovou jako samosoudkyní ve věci

žalobkyně: Scientific team s.r.o., IČO 05438705
sídlem náměstí Prátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 zastoupená advokátem Mgr. Bc. Petrem Machem sídlem Mendíků 1396/9, 140 00 Praha 4

proti
žalované: V.D.KUKA a.s., IČO 25767593
sídlem Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha 2 – Vinohrady zastoupená advokátkou Mgr. Barborou Gaveau, LL.M. sídlem Stroupežnického 525/20, 150 00 Praha 5

o zaplacení 103 222,58 Kč s příslušenstvím

takto:
⦁ Žalovaná je povinna uhradit žalobci částku 85 308 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z uvedené částky od 18. 10. 2017 do zaplacení a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
⦁ Žaloba, kterou se žalobce domáhal na žalované zaplacení částky 17 914,68 Kč spolu s 8,05% úrokem z prodlení ročně z uvedené částky od 18. 10. 2017 do zaplacení se zamítá.
⦁ Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 53 280,40 Kč, která bude specifikována v písemném vyhotovení tohoto rozsudku a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:
⦁ Žalobce uvedl v žalobě, že poskytoval žalované služby ve formě překladatelství a tlumočnictví. Za tyto služby byla žalované vystavena faktura č. 332 na částku 92 746,50 Kč a faktura č. 333 na částku 10 476,18 Kč, obě splatné ke dni 17.10.2017. Žalovaná však na vystaven faktury ničeho neuhradila, a to navzdory tomu, že byla právním zástupcem žalobce dne 28.11.2017 vyzvána k úhradě dlužné částky, avšak na tuto nebylo reagováno, a tak dluh k dnešnímu dni činí celkem 103 222,58 Kč. Žalobce dále doplnil, že si

sp. zn. 42 C 12/2018 – 107

ČESKÁ REPUBLIK
ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY
Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Takácsovou jako samosoudkyní ve věci

žalobkyně: Scientific team s.r.o., IČO 05438705
sídlem náměstí Prátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 zastoupená advokátem Mgr. Bc. Petrem Machem sídlem Mendíků 1396/9, 140 00 Praha 4

proti
žalované: V.D.KUKA a.s., IČO 25767593
sídlem Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha 2 – Vinohrady zastoupená advokátkou Mgr. Barborou Gaveau, LL.M. sídlem Stroupežnického 525/20, 150 00 Praha 5

o zaplacení 103 222,58 Kč s příslušenstvím

takto:
⦁ Žalovaná je povinna uhradit žalobci částku 85 308 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z uvedené částky od 18. 10. 2017 do zaplacení a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
⦁ Žaloba, kterou se žalobce domáhal na žalované zaplacení částky 17 914,68 Kč spolu s 8,05% úrokem z prodlení ročně z uvedené částky od 18. 10. 2017 do zaplacení se zamítá.
⦁ Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 53 280,40 Kč, která bude specifikována v písemném vyhotovení tohoto rozsudku a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:
⦁ Žalobce uvedl v žalobě, že poskytoval žalované služby ve formě překladatelství a tlumočnictví. Za tyto služby byla žalované vystavena faktura č. 332 na částku 92 746,50 Kč a faktura č. 333 na částku 10 476,18 Kč, obě splatné ke dni 17.10.2017. Žalovaná však na vystaven faktury ničeho neuhradila, a to navzdory tomu, že byla právním zástupcem žalobce dne 28.11.2017 vyzvána k úhradě dlužné částky, avšak na tuto nebylo reagováno, a tak dluh k dnešnímu dni činí celkem 103 222,58 Kč. Žalobce dále doplnil, že si překladatelské a tlumočnické služby objednávala žalovaná vždy z e-mailu EMAIL či EMAIL a objednávky vystavovala paní G, která žalobkyni vždy kontaktovala na emailové adrese EMAIL. Překlad fakturovaný fakturou č. 332 byl žalovanou objednán dne 10. 12. 2016, resp. 04. 01. 2017 a 06. 01. 2017 a překlad fakturovaný fakturou č. 333 byl žalovanou objednán dne 14. 02. 2017. Požadované služby, odborné překlady dle objednávek žalované, byly řádně provedeny, žalované předány a následně fakturovány v dohodnutých cenách. Žalované, kromě faktur, jež jsou předmětem této žaloby, byly žalobkyní vystaveny za provedené překlady ještě další faktury, a to faktura č. 207 na částku 10 486,- Kč, kterou žalovaná zaplatila dne 07. 12. 2016, faktura č. 320 na částku 9 990,- Kč, kterou žalovaná zaplatila dne 07. 02. 2017 a faktura č. 344 na částku 8 840,- Kč, kterou žalovaná zaplatila dne 10. 02. 2017. Toto tedy potvrzuje, že mezi účastnicemi probíhala obchodní spolupráce. Pro žalovanou zajišťovaly i další společnosti, které mají obdobný předmět činnosti a jejichž společnicí je paní Ludmila Gaňová. S ohledem na to žalobce požadoval, aby soud žalobě vyhověl a přiznal mu náhradu nákladů řízení.
⦁ Žalovaná k žalobě uvedla, že nárok žalobce neuznává, když mezi účastníky nebyla uzavřena žádná smlouva o provedení překladu a žalovaná si není vědoma toho, že by jí právě žalobkyně poskytla tlumočnické a překladatelské služby. Uvedený nárok nebyl žalobkyní dostatečně specifikován a žalovaná si je jista, že v době před tvrzenou splatností faktur, tj. v průběhu října 2017 žádný právní vztah s žalobkyní neměla. Na základě shora uvedeného žalovaná navrhla, aby soud žalobu v celém rozsahu zamítnul a přiznal žalované náhradu hotových výdajů. Při ústním jednání dále žalovaná uvedla, že jí žalobkyně dodala překlady pozdě a ve špatné kvalitě, takže byla nucena si překlad zajistit od někoho jiného.
⦁ Žalobce dále doplnil, že původně byly faktury vystaveny nesprávně společností Akademický Tým s.r.o., když došlo k záměně společností, které jsou personálně propojeny, následně byly faktury opraveny a vystaveny za žalobce. Původní subjekt, který byl na fakturách uveden, v uvedené době ještě faktury vystavit nemohl, protože dosud nebyl zapsán v obchodním rejstříku. Nesprávnost původní fakturace však nemění ničeho na tom, že služby byly žalované poskytnuty a tato za ně dosud nezaplatila.
⦁ Žalovaná dále doplnila, že žalobce jí služby poskytl vadné, mezi stranami byla sjednána sleva. Žalovaná si následně musela na překlad najít jiný subjekt, kterému služby uhradila. Přesto jí služby za překlad byly následně vyfakturovány společností Akademický Tým s.r.o., která svou pohledávku vymáhala po žalované v soudním řízení, vedeném u 17 C 84/2017, přičemž ve věci byl vydán platební rozkaz a následně tehdejší žalobce vzal žalobu zpět. Současný žalobce tak uplatňuje tutéž pohledávku, která již byla předmětem jiného řízení a kterou jí vyúčtoval jiný subjekt. Žalovaná dále doplnila, že odeslání e- mailu na adresu EMAIL neprokazuje uzavření právního vztahu mezi účastníky s tím, že je otázkou, jakým způsobem fungoval v daném vztahu pan V.
⦁ Dle e-mailové korespondence ze dne 7.12.2016 byla ze strany EMAIL (dále jen „e-mail žalované“) na adresu

EMAIL (dále jen „e-mail žalobce“) (jmenovitě osloven pan V) zaslána žádost o přeložení dokumentu do češtiny bez doložky s konstatováním, že poslední faktura byla proplacena den předtím s tím, že bude možná třeba v překladu opravit/upravit nějaké chybičky.
⦁ Následovala replika ze dne 7.12.2016 Týmu Expertních překladatelů, že na tom v dané době pracují, aby mohli nabídnout co nejkratší termín. S ohledem na chyby bude udělána sleva, a rovněž dluží pravděpodobně 2 strany slevy za přefakturace.
⦁ Dle e-mailové korespondence dne 7.12.2016 zaslal TB z adresy EMAIL Týmu Expertních překladatelů vznesl dotaz, zda je nějaký nejzazší „deadline“. Pro něj se jedná ideálně do 2 týdnů, tedy do Vánoc, ale s rezervou 3 týdnů, maximálně do 29.12.
⦁ Nato navázal e-mail z 8.12.2016 od TB zda k soudnímu překladu je něco nového, Týmu Expertních překladatelů. Nato odpověděl Tým Expertních překladatelů TB 8.12.2016, že čekají.
⦁ Dne 10.12.2016 byla z adresy EMAIL prostřednictvím KG panu V na adresu EMAIL zaslána konfirmace, že se skutečně jedná o překlad do češtiny 1 dokumentu o 183 stranách.
⦁ Dle e-mailu z 27.12.2016 Tým Expertních překladatelů informoval společnost V. D. KUKA (paní G) o zpoždění 2 dnů s tím, že tento by měl být dodán do následujícího dne s podpisem – AV a tým spolupracovníků, v zápatí e-mailu je odkaz na výpočet normovaných stran a bodová analýza, vysvětlení některých důležitých pojmů v oboru překladatelství a smluvní podmínky.
⦁ Dle e-mailu ze dne 4.1.2017 z adresy EMAIL požádala KG pana V na adrese EMAIL zda je možné objednat další překlad do češtiny, a sice co nejrychleji, expresně bez doložky. Předmětem e-mailu je „preklad_g“.
⦁ Dle e-mailu ze 4.1.2017 odpověděl EMAIL na adresu EMAIL že překlad provede psycholožka, v pátek bude hotovo v 19 hodin a žádá o závazné objednání e-mailem.
⦁ Dne 4.1.2017 ještě na to odpovídá Tým Expertních překladatelů, kdy konstatuje 450,00 Kč za stranu.
⦁ Nato navazuje e-mail ze 4.1.2017, který zaslala KG jménem EMAIL na adresu EMAIL s textem: „Dobrý den pane V, samozřejmě objednání potvrzuji.“ V příloze je přiložen soubor s názvem Psychol Expert-Olesen.pdf a Psychol Krungold.pdf.
⦁ Dle e-mailu v angličtině ze 4.1.2017 od Veroniky Marcoski ze společnosti CRABTREE & AUSLANDER, když v příloze je soubor E.C.F. 11th Cir. 16-17538 dckt_000 filed 2016-12-15.pdf.
⦁ Dle e-mailové odpovědi ke zprávě s předmětem „Překlad 184“ ze dne 4.1.2017 zaslal EMAIL společnosti V. D. KUKA informace o vývoji prací, kdy tyto by měl odesílatel (zde neuvedený) obdržet uvedeného dne s tím, že v neděli bylo vše kompletní a den před odesláním mailu se prováděly kontroly, které se zřejmě protáhly. Uvedeného dne byl jeden z tlumočníků urgován formou sms. Současně je vyjádřeno politování, že má překlad zpoždění, nicméně na to měly vliv i 4 dny, než byla objednávka formálně potvrzena. Současně je přislíbena sleva s tím, že překlad bude kompletní a dotaz,

zda má být proveden s ověřením. Jedná se o reakci na e-mail ze 4. 1. 2017, zaslaný V. D. KUKA, v němž paní G žádala o sdělení, co je překladem s tím, že tento má již dalších 5 dní zpoždění, za předpokladu, přičemž měl být proveden do 30.12.
⦁ Dle e-mailu z 5.1.2017 byl Týmem Expertních překladatelů zaslán společnosti VD
KUKA soubor v rozsahu 265 kilobajtů s názvem OBJECTIONS FILED CZ.docx.
⦁ Dle e-mailu z 5.1.2017 (předmět e-mailu Notice of Appeal) od Emily Cabrera Veronice Marcoski tato přeposílá společnosti EMAIL žádost o překlad co nejrychleji s certifikátem, a to v návaznosti na e-mail z 5.1.2017 od Emily Cabrera Veronice Marcoski (předmět e-mailu Notice of Appeal).
⦁ Dne 6.1.2017 žádala EMAIL e-mail se žádostí o další expresní překlad do češtiny i s doložkou a dotazem, zda je možné jej objednat. Předmětem e-mailu je Notice of Appeal.
⦁ Dle e-mailu EMAIL ze dne 6.1.2017 poděkovala žalovaná Týmu Expertních překladatelů za informace v předchozím e-mailu z téhož dne, zaslaného jí Týmem Expertních překladatelů, který ji informoval o přeposlání obratem jejich předchozího e-mailu ze 6.1.2017 od V. D. KUKA, v němž vznesla za panem V námitky k překladu, na něž odkazovala v e-mailu a žádala o co nejrychlejší nápravu s tím, že překlad opravdu není dobrý. Součástí mailu je i text „Katko, prosím, zreklamujte překlad – Objection.. Je hodně špatný a nedá se použít, nelze v něm ani provést malé úpravy, protože by se musela opravovat téměř každá věta, prosím požádejte pana překladatele, ať si to po sobě přečte, a hlavně opraví, ale je nutné to provést rychle. Nejen že anglická slova jsou přeložena úplně v jiném významu, namátkou – daňový rezident je přeložen jako český občan, české věty nedávají smysl, původní anglický obsah je ve větách změněn nejen po faktické stránce, ale i právní. Děkuji“
⦁ Dle e-mailu EMAIL ze dne 6.1.2017 poděkovala žalovaná Týmu Expertních překladatelů za informace v předchozím e-mailu z téhož dne, zaslaného jí Týmem Expertních překladatelů, který ji informoval o přeposlání obratem jejich předchozího e-mailu ze 6.1.2017 od V. D. KUKA, v němž vznesla za panem V námitky k překladu, na něž odkazovala v e-mailu a žádala o co nejrychlejší nápravu s tím, že překlad opravdu není dobrý. Součástí mailu je i text „Katko, prosím, zreklamujte překlad – Objection.. Je hodně špatný a nedá se použít, nelze v něm ani provést malé úpravy, protože by se musela opravovat téměř každá věta, prosím požádejte pana překladatele, ať si to po sobě přečte, a hlavně opraví, ale je nutné to provést rychle. Nejen že anglická slova jsou přeložena úplně v jiném významu, namátkou – daňový rezident je přeložen jako český občan, české věty nedávají smysl, původní anglický obsah je ve větách změněn nejen po faktické stránce, ale i právní. Děkuji“ , není jasné od koho a byl vytištěn 12. 9. 2017.
⦁ Dle e-mailu ze 6.1.2017 podepsaného KG z EMAIL poděkovala Týmu Expertních překladatelů (v příloze soubor OBJECTIONS FILED.pdf).
⦁ Dle e-mailu ze 6.1.2017 Tým překladatelů z adresy EMAIL zasílal EMAIL v přílohách dva soubory, a to Psychol Expert – Olesen.docx a Psychol Krungold.docx.
⦁ Dle částečného e-mailu z 6.1.2017, zaslaného Týmem Expertních překladatelů na adresu EMAIL, byl přílohou tohoto e-mailu s textem „Dnes prosím.“ soubor E.C.F. 11th Cir. 16-17538. dckt_000 filed 2016-12-15.pdf.

⦁ Dle e-mailu z 8. 1. 2017 zaslal EMAIL odpověď, že překlad obsahuje v prvním velkém souvětí opravdu chybu, mohlo by to znamenat, že vyjadřující se paní ztratila důvěru v další překlad. Věc byla předána kolegovi k přečtení a nápravě chyb s tím, že toto by mělo být hotovo co nejdříve. Zpráva byla podepsána AV a tým spolupracovníků, překlady z lékařství, farmacie, lékařský marketing, překlady z chemie atd. včetně odkazů na výpočty normovaných stran, vysvětlení důležitých pojmů a smluvní obchodní podmínky.
⦁ Dle e-mailu z 9.1.2017 byl v příloze Týmem Expertních překladatelů zaslán VD KUKA soubor 0062017_ E.C.F. 11th Cir. 16-17538 dckt_000 filed 2016-12-15_EN_CZ.pdf v rozsahu 452 kilobajtů.
⦁ Dalším e-mailem ze 14.2.2017 zaslaného z e-mailové adresy EMAIL žalovaná zaslala výňatky z trancsripts, které jsou potřeba přeložit, kdy se mělo jednat většinou o 1 – 2 strany, výjimečně po více stranách, a objednala jejich překlad do češtiny, přičemž připojila dokumenty s názvy 42 – Strana 103 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 43 – Strana 69-70 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 44 – Strana 7-8 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 45 – Strana 18 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 46 – Strana 168 – 169 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 47 – Strana 273 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 48 – Strana 10 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 49 – Strana 275 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 50 – Strana 11 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 51 – Strana 93-99 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 52 – Strana 106-108 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 53 – Strana 53-54 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 54 – Strana 200 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 55 – Strana 87 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 56 – Strana 270 zápisu ze dne 30.8.2016.pdf, 57 – Strana 214-2015 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 58 – Strana 97-98 zápisu ze dne 29.8.2016.pdf, 59
⦁ Strana 92 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 60 – Strana 196 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 61 – Strana 212 zápisu ze dne 18.8.216.pdf.). Téhož dne na to odpověděl AV z adresy EMAIL na adresu EMAIL, že to možné je, pokusí se věc rozdělit mezi překladatele a dá vědět ohledně termínu. Následovala odpověď z téhož dne ze strany VD KUKA s poděkováním. Ještě téhož dne odpovídal Tým Expertních překladatelů, že tento překlad může být v pátek bez problému hotov, popř. na požádání i rychleji. Cena, bez razítka, je nabízena v částce 390,00 Kč za normostranu.
⦁ Dne 14.2.2017 zaslal na adresu EMAIL Tým překladatelů žádost s textem
„mrkni“, na což tento odpovídal, že se jedná teoreticky o 19 normostran originálního textu, jsou to dialogy a tyto by měl překladatel zvládnout.
⦁ Dle faktury č. 105, vystavené dodavatelem Akademický Tým s.r.o. odběrateli V.D. KUKA za překlad včetně poskytnuté slevy 4.600,00 Kč v celkové hodnotě 76.650,00 Kč, s datem vystavení 13.2.2017 a datem splatnosti 20.2.2017, bylo účtováno provedení překladu 184 stran předkladu OBJEKTION po 400 Kč, 16 stran překladu Psychol Expert-Olesen.pdf, Psychol Krungold.pdf po 450 Kč, 1 strana překladu E.C.F. 11th Cir. 16-17538 dckt_000 filed po 450 Kč. Pod identifikací dodavatele je připsaná poznámka
„SPOLEČNOST NENÍ PLÁTCEM DPH“.
⦁ Dle faktury č. 111, vystavené dodavatelem Akademický Tým s.r.o. odběrateli V.D. KUKA, za překlad celkem 22,2 normostran po 390,00 Kč v hodnotě 8.650,00 Kč s datem vystavení 20.2.2017 a datem splatnosti 30.2.2017, bylo účtováno provedení překladu 42 – Strana 103 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 43 – Strana 69-70 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 44 – Strana 7-8 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 45 – Strana 18 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 46 – Strana 168 – 169 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 47 – Strana 273 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 48 – Strana 10 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 49 – Strana 275 zápisu ze dne

31.8.2016.pdf, 50 – Strana 11 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 51 – Strana 93-99 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 52 – Strana 106-108 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 53 – Strana 53-54 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 54 – Strana 200 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 55 – Strana 87 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 56 – Strana 270 zápisu ze dne 30.8.2016.pdf, 57 – Strana 214-2015 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 58 – Strana 97-98 zápisu ze dne 29.8.2016.pdf, 59
⦁ Strana 92 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 60 – Strana 196 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 61 – Strana 212 zápisu ze dne 18.8.216.pdf. Pod identifikací dodavatele je připsaná poznámka „SPOLEČNOST NENÍ PLÁTCEM DPH“.
⦁ Dle předžalobní upomínky ze dne 28.11.2017, vystavené JUDr. JC, v zastoupení žalobce, adresované žalovanému k rukám paní G, byla žalovaná vyzvána k úhradě částky v celkové výši 103.222,58 Kč s tím, že se jedná o dluh za nezaplacené faktury č. 322 a 333, splatné 17.10.2017, za překladatelské práce dle objednávky. Současně byla žalovaná vyzvána k úhradě právních služeb zástupce žalobce ve výši 3 630,- Kč.
⦁ Dle faktury č. 332 ze dne 3.10.2017 s datem splatnosti 17.10.2017, vydané dodavatelem Scientific Team s.r.o. byla odběrateli V.D.KUKA a.s., účtována cena za překladatelské a tlumočnické služby v rozsahu 184 normostran (OBJEKTION) po 400,00 Kč ve výši 73 600,- Kč, a dále 16 normostran po 450,00 Kč ve výši 7 200,- Kč(Psychol Expert- Olsen.pdf,Psychol Krngold.pdf) a 1 normostrany po 450,00 Kč (E.C.F. 11th Cir. 16- 17538 dckt_000 filed). Současně byla z překladu OBJEKTION poskytnuta sleva ve výši 4.600,00 Kč, celkem bylo poskytnuto 201 jednotek překladu, s odečtením věrnostní slevy bylo vyúčtováno celkem 76.650,00 Kč, v součtu s 21% DPH celkem 92 746,50 Kč.
⦁ Dle faktury č. 333 ze dne 3.10.2017 s datem splatnosti 17.10.2017, vydané dodavatelem Scientific Team s.r.o. odběrateli V.D.KUKA a.s., za překladatelské a tlumočnické služby v rozsahu 22,2 normostran po 390,00 Kč (42 – Strana 103 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf,
43 – Strana 69-70 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 44 – Strana 7-8 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 45 – Strana 18 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 46 – Strana 168 – 169 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 47 – Strana 273 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 48 – Strana 10 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 49 – Strana 275 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 50 – Strana 11 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 51 – Strana 93-99 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 52 – Strana 106- 108 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 53 – Strana 53-54 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 54 – Strana 200 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 55 – Strana 87 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 56 – Strana 270 zápisu ze dne 30.8.2016.pdf, 57 – Strana 214-2015 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 58 – Strana 97-98 zápisu ze dne 29.8.2016.pdf, 59 – Strana 92 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 60 – Strana 196 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 61 – Strana 212 zápisu ze dne 18.8.216.pdf.), celkem 8.658,00 Kč plus 21%DPH, celkově tedy 10 476,18 Kč.
⦁ Dle e-mailové korespondence mezi Týmem Expertních překladatelů (prostřednictvím AV) a žalovanou (prostřednictvím ing. Lenky Málkové) byly žalované zaslány faktury 332 a 333 dne 3.10.2017 za společnost Adacemical Team s.r.o., kdy součástí e-mailu jsou odkazy na výpočet normovaných stran, , který AV zaslány K tomu právní zástupkyně žalované krátkou cestou předkládá do spisu důkaz, vedený jako II. C, a sice e-mailovou korespondenci ze dne 3. října 2017, zaslanou Týmem Expertních překladatelů společnosti VD KUKA, kdy pan V zasílá na základě objednávky faktury a údaje nutné k vyplnění a dokončení objednávky, a to jménem společnosti Academical Team s.r.o., kdy současně zasílá údaje nutné k vyplnění pro dokončení objednávky, které jsou zde tedy součástí e-mailu, výpočet normovaných stran s odkazy na tyto jednotlivé výpočty, vysvětlení některých důležitých pojmů v oboru překladatelství, rovněž s odkazy, odkaz na smluvní obchodní podmínky a obecné informace ke splatnosti faktur. To vše podepsáno AV a týmem

spolupracovníků, pod hlavičkou Academical Team s.r.o. Na tento e-mail následně reaguje 17.10.2017 společnost VD KUKA, Ing. Lenka Málková jménem této společnosti, kdy konstatuje, že vrací zaslané faktury ze dne 3.10.2017 jako neoprávněné, načež reaguje 24.10.2017 Tým Expertních překladatelů, který zasílá znovu dvě faktury, pravděpodobně, nebo ve dvou přílohách tedy a konstatuje, že dané služby byly předmětem standardní objednávky z rukou paní G. Faktury tedy byly vystaveny a žádám vás o jejich promptní úhradu.
⦁ Dle výpisu pohybů na účtech, vedených ve prospěch společností Scientific Team (ke dni 10.2.2017, 7.2.2017 a 7.12.2016), Academical Team (ke dni 31.8.2016, 19.8.2016 a 16.8.2016) a paní Ludmily Gaňové (ke dni 14.7.2016), byly provedeny platby s poznámkou V.D. KUKA a.s., přičemž tyto byly opatřeny poznámkou pro příjemce, obsahující výraz „překlady“. Pokud jde o platby na účet žalobce, tyto byly provedeny s VS 207, 320 a 344.
⦁ Dle výpisu údajů z veřejné části živnostenského rejstříku ohledně subjektu AV, (platného ke dni 8.12.2019) tento subjekt pozbyl 3 živnostenská oprávnění (mezi jinými také s předmětem podnikání – překladatelská a tlumočnická činnost) ke dni 30.6.2008, další ke dni 30.6.2016. Dle výpisu podnikatel ukončil činnost v režimu živnostenského zákona.
⦁ Dle údajů o subjektech o DPH ke dni 16.11.2019 je Akademický tým, s.r.o. registrován
jako plátce DPH od 1.3.2017.
⦁ Dle údajů o subjektech DPH ke dni 16.11.2019 je Scientific team, s.r.o. registrován jako
plátce DPH od 1. 4. 2017.
⦁ Dle obchodních podmínek z internetových stránek ⦁ www.i-translators.eu/obchodni podminky, které mají upravovat vztahy mezi společností Scientific Team a osobami (fyzhickými či právnickými), objednávajícími překlady a další služby. Podmínky na první straně jsou označeny datem 1.7.2016 (s motivem budíku), dle č.l. 7.6. mají být platné a účinné od 23.11.2015. V podmínkách je výslovně uvedeno, že dodavatelem služeb na uvedených internetových stránkách je společnost Scientific team, s. r. o., jako adresa e- mailové korespondence je označena EMAIL . V závěru textu je uvedeno, že společnost Scientific Team s.r.o. je rovněž správcem uvedených webových stránek, kontaktní tel. 608 666 582.
⦁ Z kopie zálohového účtu – fakturační údaje – zákaznické centrum, jsou kontaktními údaji společnosti Scientific team s.r.o., telefonní číslo 608 666 582, AV, e-mail EMAIL.
⦁ Dle daňového dokladu č. 3021609119 ze dne 23.12.2016, vystaveného dodavatelem W Internet a. s. příjemci Scientific team, s.r.o., byl uvedeného dne proplacen daňový doklad za přijatou platbu ve výši 3 630 Kč, za přijatou platbu k variabilnímu symbolu 3011610566.
⦁ Dle kopie úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Scientific team, s. r. o., vyhotovené 11.12.2020, byla tato zapsána 30.9.2016, s předmětem podnikání výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 – 3, živnostenského zákona.
⦁ Dle výzvy 6.3.2017, adresované V. D. KUKA, a. s. z advokátní kanceláře JUDr. JC, byla žalovaná vyzvána k úhradě částky 91 739 Kč, představující dluh, který měl vzniknout za nezaplacenou fakturu č. 105 ze 13. 2. 2017 a fakturu š. 111 z 20. 2. 2017, která byla splatná 28. 2. 2017 a dále také za fakturu č. 348 ze dne 10. 2. 2017, se splatností 20. 2. 2017. Jedná se o výzvu jménem Akademického týmu, s. r. o., Scientific

team, s. r. o.
⦁ Dle nedatovaného návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, se žalobce Akademický tým, s. r. o., domáhal na žalovaném V. D. KUKA, a. s. zaplacení částky 76 650,- Kč s příslušenstvím z titulu vypracování překladů (fakturovaných fakturou č. 105) a částky 8 650,- Kč s příslušenstvím za překlady, vyfakturované fakturou č. 111.
⦁ Dle platebního rozkazu ze dne 24.5.2017 č. j. 17 C 84/2017-14 bylo žalované společnosti V.D.KUKA a.s. uloženo zaplatit žalobkyni Akademický tým s. r. o., proti V. D. KUKA, a. s., částku 85 300 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 76 650 Kč od 21.

 1. 2017 do zaplacení, a z částky 8 650 Kč od 1. 3. 2017 do zaplacení a náhradu nákladů řízení v celkové výši 18 234,- Kč nebo podat ve věci odpor.
  ⦁ Dle faktury č. 18002923 ze dne 26.9.2018, s datem splatnosti 10.10.2018, vystavené
  společností ILTS Praha, s.r.o., příjemci V. D. KUKA, a. s., za překlad, označený jako
  „Překlad s ověřením Anglický/Český, (11.9.2018; Ing. Lenka Málková) Ověření překladu Anglický/Český“ v částce celkem 70 886,6 Kč, bylo vyhotoveno 182 v jednotkové ceně 312 Kč/strana a 12 stran ověření předkladu anglického, českého v částce 150 Kč/strana.
  ⦁ Dle fotokopie 4 stran listiny nadepsané na první straně „Ověřený předklad z anglického jazyka, případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2540, na dalších již jen textem „Případ 8:16-cv-02016-SDM- AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2544“ ,
  „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2545“ a „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2547“, byl neznámou osobou vyhotovován překlad listin adresovaných Okresnímu soudu Spojených států Amerických, střední okres Floridy, divize Tampa, ve věci Navrhovatele Jana Ratha proti odpůrkyni Veronice Marcoski s názvem námitky odpůrkyně proti zprávě ze dne 3. 10. 2016 a doporučení magistrátního soudce Antonyho E Porcelliho. Na listině je ručně psaná poznámka „zprac. ILTS“. Na listině je viditelné proražení na dvou místech přibližně ve třetině listiny, svázané s červenomodrobílou šňůrkou. V listině jsou zvýrazňovačem podtrženy některé pasáže.
  ⦁ Dle kopie 4 stran listiny, nadepsané na první straně „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2540“ , na dalších „Případ 8:16- cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2544“,
  „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr.
  2545“ a „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2546“, byla tato listina adresována Okresnímu soudu Spojených států Amerických, střední okres Floridy, divize Tampa, ve věci Navrhovatele Jana Ratha proti odpůrkyni Veronice Marcoski s názvem námitky odpůrkyně proti zprávě ze dne 3. 10. 2016 a doporučení magistrátního soudce Antonyho E. Porcelliho. Na listině je ručně psaná poznámka „zprac. Akademický tým“. Rovněž i v této listině jsou zvýrazňovačem podtrženy některé pasáže.
  ⦁ Dle fotokopie 3 stran listiny nadepsané na první straně „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2541“, na dalších již jen textem „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2542“ a „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2543“, byl vyhotoven obsah uvedené listiny, kdy na listině je viditelné proražení na dvou místech přibližně ve třetině listiny, svázané s červenomodrobílou šňůrkou. V listině jsou zvýrazňovačem podtrženy některé pasáže. Na listině je ručně psaná poznámka „zprac.

ILTS“.
⦁ Dle fotokopie 3 stran listiny, nadepsané na první straně „Případ 8:16-cv-02016-SDM- AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2541“ , na dalších „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2542“ a
„Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2543“ byl vyhotoven obsah uvedené listiny, s ručně psanou poznámkou „zprac. Akademický tým“. Rovněž i v této listině jsou zvýrazňovačem podtrženy některé pasáže.
⦁ Obě listiny se liší v textu označeného pod body (či stranami č. 57, 90, 99, 109, 122, 154 a
168), které jsou zde zvýrazňovačem podtrženy.
⦁ Dle fotokopie jedné strany s ověřovací doložkou tlumočníka do jazyka anglického byl dne 26.9.2018 proveden překlad blíže nespecifikované listiny Lenkou Petrášovou, tlumočníkem z jazyka anglického, kdy tedy tento úkon má být zapsán pod pořadovým číslem 4514/2018 tlumočnického deníku.
⦁ Mezi účastníky nebylo sporu o ukončení řízení sp.zn. 17 C 84/2017 pro zpětvzetí žaloby.
⦁ Dle ust. § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) se smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
⦁ Dle ust. § 2587 NOZ se dílem rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.
⦁ Dle ust. § 2604 NOZ je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno.
⦁ Dle ust. § 2610 odst. 1 NOZ právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
⦁ Dle ust. § 2615 odst. 1 a 2 NOZ má dílo vadu, neodpovídá-li smlouvě. O právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
⦁ Dle ust. § 2617 NOZ má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.
⦁ Dle ust. § 2618 NOZ soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.
⦁ Dle ust. § 2631 NOZ spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci, postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě.
⦁ Dle ust. § 2632 NOZ není-li předmětem díla hmotná věc, odevzdá zhotovitel výsledek své činnosti objednateli. Dílo s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití.
⦁ Dle ust. § 2634 NOZ je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.
⦁ Na základě provedených důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. Mezi

účastníky jednoznačně probíhala smluvní spolupráce, kdy žalovaná žádala prostřednictvím e-mailů z adresy EMAIL na adresu žalobce EMAIL o provedení překladů a žalobce jí je následně zhotovoval. Žalovaná mimo jiné požádala dne 4.1.2017 o zhotovení překladů souborů s názvy Psychol Expert-Olesen.pdf a Psychol Krungold.pdf, dne 5.1.2017 o překlad souboru OBJECTIONS FILED CZ.docx a dne 14.2.2017 o zhotovení překladu souborů, které nazvala „42 – Strana 103 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 43 – Strana 69-70 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 44 – Strana 7-8 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 45 – Strana 18 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 46 – Strana 168 – 169 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 47 – Strana 273 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 48 – Strana 10 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 49 – Strana 275 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 50 – Strana 11 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 51 – Strana 93-99 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 52 – Strana 106-108 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 53 – Strana 53-54 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 54 – Strana 200 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 55 – Strana 87 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 56 – Strana 270 zápisu ze dne 30.8.2016.pdf, 57 – Strana 214-2015 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 58 – Strana 97-98 zápisu ze dne 29.8.2016.pdf, 59 – Strana 92 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 60 – Strana 196 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 61 – Strana 212 zápisu ze dne 18.8.216.pdf.“. Překlady těchto souborů byl žalované zaslány. Uvedené překlady byly následně vyúčtovány žalované fakturami č. 105 a 111, vystavenými společností Akademický Tým s.r.o., přičemž žalobkyně tyto faktury neuhradila. Společnost Akademický tým s.r.o. se následně domáhala zaplacení těchto faktur prostřednictvím návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu v řízení, vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. 17 C 84/2017, přičemž mezi účastníky nebylo sporu o tom, že toto řízení skončilo zpětvzetím žalobního návrhu ze strany žalující společnosti. Následně byly žalobcem vystaveny žalované faktury č. 332 a 333, v nichž žalobce uplatnil překlad shora uvedených listin s prodlouženým datem splatnosti, když žalobce vysvětlil, že došlo k omylu při fakturaci, neboť uvedená společnost v době uzavření právního vztahu neexistovala a nemohla tedy fakturovat uvedené částky, když žalobkyně je jednou z několika personálně propojených společností. Tuto skutečnost rovněž žalobce doložil výpisem ze společných účtů, z něhož je zřejmé, že žalovaná v období od července 2016 do února 2017 hradila služby poskytnuté jednotlivými subjekty, v posledních třech případech dokonce žalobci. V řízení bylo prokázáno, že mezi účastníky existoval vztah, kdy žalovaná vždy na jednu e-mailovou adresu objednávala překlady listin a žalobkyně prostřednictvím e-mailové korespondence (prostřednictvím AV) se žalovanou komunikovala, tyto překlady vyhotovovala, následně byla vyúčtována částka překladů, kdy žalovaná nevyvrátila tvrzení žalobkyně, že v rozhodném období, kdy byly překlady objednány, tyto objednávky učinila žalovaná. V řízení bylo prokázáno, že AV není oprávněn k podnikání od ukončení své činnosti jako OSVČ, přičemž žalované muselo být zřejmé, že tento je pouze prostředníkem, když jí nevystavil jedinou fakturu za svou osobu a žalovaná bez výhrad hradila jiné faktury, vystavené personálně propojenými osobami. Jakkoliv je takový vztah nepřehledný, jednalo se o zavedenou zvyklost mezi účastníky, která až do podání žaloby nebyla nijak rozporována. Sama žalovaná svá tvrzení o absenci jakéhokoliv právního vztahu vyvrátila následnou obranou s tím, že žalobkyní dodané překlady byly vadné a byla mezi stranami sjednána sleva. Žalovaná tak de facto připouští, že mezi účastníky uzavřen smluvní vztah byl a že neměla pochyb o tom, s kým jej uzavírá. V tomto směru tedy bylo tvrzení žalované vyvráceno. Rovněž pokud žalovaná tvrdila, že neví, o jaký konkrétní překlad se jedná, toto tvrzení je následně popřeno tvrzením, že překlad byl vadný a musel být zhotoven někým jiným. Tvrzení žalované jsou tak ve vnitřním rozporu, kdy její následná tvrzení vyvrací ta předchozí. Pokud hodlala žalovaná prokázat v průběhu řízení porovnáním úryvků údajného nesprávného překladu ze strany žalobkyně a správného

překladu ze strany třetího subjektu, neustála v tomto směru důkazní břemeno. Ani s odhlédnutím k časové souvislosti, kdy nový překlad měl být vyhotoven až po roce a půl od vyhotovení překladu původního (přičemž tento byl žádán expresně), nelze s žalovanou předložených důkazů porovnat vadnost obou překladů, když pouhý český text o překladu či dokonce jeho správnosti ničeho nevypovídá, navíc listiny, které žalovaná v rámci koncentrační lhůty předložila jsou jednotlivé listy překladu, vytržené z kontextu, z něhož se lze jen dohadovat, co vlastně bylo předmětem daného překladu, když i strana s ověřovací doložkou tlumočníka byla předložena zvlášť. Zhotovení překladu totožných listin bohužel nelze dovodit bez dalšího ani z předložené faktury č. 18002923 ze dne 26.9.2018, s datem splatnosti 10.10.2018, vystavené společností ILTS Praha, s.r.o., a ověřovací doložky tlumočnice Lenkou Petrášovou, tedy zcela jiným subjektem. Jestliže žalovaná z barevnosti listiny dovozovala, že se jedná o jednotlivé strany jednoho dokumentu, tuto skutečnost nelze jednoznačně potvrdit, když barevně obdobných samostatných listů. Z uvedených listin není zcela zřejmé, kdy byl tento předklad zadáván a rovněž také, že by se jednalo o totožný překlad, který byl zasílán e-mailem, a na který bylo následně reagováno ze strany žalobkyně. V daném případě se liší i počet stran, které měl údajný překlad totožných listin ze strany obou překládajících subjektů obsahovat. Žalovaná tak neunesla břemeno tvrzení, ani důkazní břemeno, když svá tvrzení, týkající se vadnosti a naprosté nepoužitelnosti předaných překladů nijak nedoložila a už vůbec nijak nedoložila, že by s panem V uzavřela dohodu o neplacení
„vadných“ překladů, když v řízení byly prokázány dvě výtky ohledně nedostatků, na jednu (týkající se jiných překladů) následovala reakce ohledně slevy za dvě strany a na druhou žalobce reagoval uznáním, že překlad první věty skutečně není dobrý a bude sjednána náprava. A konečně námitka žalované, že žalobce nadále vede faktury, které původně vystavila žalované společnost Akademický Tým s.r.o. (který dle rozpisu jednotlivých hrazených faktur žalované ani neposkytl v žádné služby), a následně vydané opravené faktury ze strany žalobce, je z hlediska dané věci zcela nepodstatná, když správnost vedení účetnictví je věcí obchodního vedení každé společnosti a současně povinností, vyplývající z daňových předpisů, přičemž tato nemá žádný vliv na existenci samotného závazku. V daném případě je navíc tato námitka vznesena vůči subjektu, který faktury vystavil oprávněně. S ohledem na to soud rozhodl, jak je ve výroku ad. I. uvedeno.
⦁ Soud dává za pravdu žalované co se týče účtované DPH, žalobkyně nebyla v době objednání překladů plátcem DPH a tato byla daň účtována ze strany žalobce neoprávněně. Soud proto žalobu v této části zamítl výrokem ad. II.
⦁ O náhradě nákladů řízení soud rozhodoval podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., podle nějž má účastník, který byl ve věci zcela úspěšný právo na náhradu nákladů řízení proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V této věci byl zcela úspěšný žalobce, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů řízení proti žalované. Náklady žalobce jsou v daném případě představovány soudním poplatkem za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu ve výši 4 130,- Kč a dále náklady právního zastoupení žalobce advokátem JUDr. C za 4 úkony právní pomoci po 5 260,- Kč za úkon, a to 1x za převzetí právního zastoupení, 1x předžalobní výzva se základním rozborem, 1x podání žaloby a 1x vyjádření k odporu žalované, dále 4 režijní paušály po 300 Kč dle ust. § 13 odst. 3 téže vyhlášky za téže úkony, to vše zvýšené o 21 % DPH, jíž je advokát žalobce jako plátce DPH povinen z odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů státu odvést; dále náklady právního zastoupení žalobce advokátem Mgr. Machem za 4 úkony právní pomoci po 5 260,- Kč za úkon, a to 1x za doplnění vyjádření, 2x účast na jednání soudu 11.11.2019, přesahujcího dvě hodiny, a 1x účast na jednání soudu 11.12.2020 podle ust. § 9 odst. 1 ve spojení s ust. § 7 bod 3. a ust. § 11 odst. 1 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a

náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, dále 4 režijní paušály po 300 Kč dle ust. § 13 odst. 3 téže vyhlášky za téže úkony, tj. celkem částka 53 280,40 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce.

Praha 11. prosince 2020

JUDr. Kateřina Takácsová, v.r. předsedkyně senátu

objednávala žalovaná vždy z e-mailu EMAIL či EMAIL a objednávky vystavovala paní G, která žalobkyni vždy kontaktovala na emailové adrese EMAIL. Překlad fakturovaný fakturou č. 332 byl žalovanou objednán dne 10. 12. 2016, resp. 04. 01. 2017 a 06. 01. 2017 a překlad fakturovaný fakturou č. 333 byl žalovanou objednán dne 14. 02. 2017. Požadované služby, odborné překlady dle objednávek žalované, byly řádně provedeny, žalované předány a následně fakturovány v dohodnutých cenách. Žalované, kromě faktur, jež jsou předmětem této žaloby, byly žalobkyní vystaveny za provedené překlady ještě další faktury, a to faktura č. 207 na částku 10 486,- Kč, kterou žalovaná zaplatila dne 07. 12. 2016, faktura č. 320 na částku 9 990,- Kč, kterou žalovaná zaplatila dne 07. 02. 2017 a faktura č. 344 na částku 8 840,- Kč, kterou žalovaná zaplatila dne 10. 02. 2017. Toto tedy potvrzuje, že mezi účastnicemi probíhala obchodní spolupráce. Pro žalovanou zajišťovaly i další společnosti, které mají obdobný předmět činnosti a jejichž společnicí je paní Ludmila Gaňová. S ohledem na to žalobce požadoval, aby soud žalobě vyhověl a přiznal mu náhradu nákladů řízení.
⦁ Žalovaná k žalobě uvedla, že nárok žalobce neuznává, když mezi účastníky nebyla uzavřena žádná smlouva o provedení překladu a žalovaná si není vědoma toho, že by jí právě žalobkyně poskytla tlumočnické a překladatelské služby. Uvedený nárok nebyl žalobkyní dostatečně specifikován a žalovaná si je jista, že v době před tvrzenou splatností faktur, tj. v průběhu října 2017 žádný právní vztah s žalobkyní neměla. Na základě shora uvedeného žalovaná navrhla, aby soud žalobu v celém rozsahu zamítnul a přiznal žalované náhradu hotových výdajů. Při ústním jednání dále žalovaná uvedla, že jí žalobkyně dodala překlady pozdě a ve špatné kvalitě, takže byla nucena si překlad zajistit od někoho jiného.
⦁ Žalobce dále doplnil, že původně byly faktury vystaveny nesprávně společností Akademický Tým s.r.o., když došlo k záměně společností, které jsou personálně propojeny, následně byly faktury opraveny a vystaveny za žalobce. Původní subjekt, který byl na fakturách uveden, v uvedené době ještě faktury vystavit nemohl, protože dosud nebyl zapsán v obchodním rejstříku. Nesprávnost původní fakturace však nemění ničeho na tom, že služby byly žalované poskytnuty a tato za ně dosud nezaplatila.
⦁ Žalovaná dále doplnila, že žalobce jí služby poskytl vadné, mezi stranami byla sjednána sleva. Žalovaná si následně musela na překlad najít jiný subjekt, kterému služby uhradila. Přesto jí služby za překlad byly následně vyfakturovány společností Akademický Tým s.r.o., která svou pohledávku vymáhala po žalované v soudním řízení, vedeném u 17 C 84/2017, přičemž ve věci byl vydán platební rozkaz a následně tehdejší žalobce vzal žalobu zpět. Současný žalobce tak uplatňuje tutéž pohledávku, která již byla předmětem jiného řízení a kterou jí vyúčtoval jiný subjekt. Žalovaná dále doplnila, že odeslání e- mailu na adresu EMAIL neprokazuje uzavření právního vztahu mezi účastníky s tím, že je otázkou, jakým způsobem fungoval v daném vztahu pan V.
⦁ Dle e-mailové korespondence ze dne 7.12.2016 byla ze strany EMAIL (dále jen „e-mail žalované“) na adresu

EMAIL (dále jen „e-mail žalobce“) (jmenovitě osloven pan V) zaslána žádost o přeložení dokumentu do češtiny bez doložky s konstatováním, že poslední faktura byla proplacena den předtím s tím, že bude možná třeba v překladu opravit/upravit nějaké chybičky.
⦁ Následovala replika ze dne 7.12.2016 Týmu Expertních překladatelů, že na tom v dané době pracují, aby mohli nabídnout co nejkratší termín. S ohledem na chyby bude udělána sleva, a rovněž dluží pravděpodobně 2 strany slevy za přefakturace.
⦁ Dle e-mailové korespondence dne 7.12.2016 zaslal TB z adresy EMAIL Týmu Expertních překladatelů vznesl dotaz, zda je nějaký nejzazší „deadline“. Pro něj se jedná ideálně do 2 týdnů, tedy do Vánoc, ale s rezervou 3 týdnů, maximálně do 29.12.
⦁ Nato navázal e-mail z 8.12.2016 od TB zda k soudnímu překladu je něco nového, Týmu Expertních překladatelů. Nato odpověděl Tým Expertních překladatelů TB 8.12.2016, že čekají.
⦁ Dne 10.12.2016 byla z adresy EMAIL prostřednictvím KG panu V na adresu EMAIL zaslána konfirmace, že se skutečně jedná o překlad do češtiny 1 dokumentu o 183 stranách.
⦁ Dle e-mailu z 27.12.2016 Tým Expertních překladatelů informoval společnost V. D. KUKA (paní G) o zpoždění 2 dnů s tím, že tento by měl být dodán do následujícího dne s podpisem – AV a tým spolupracovníků, v zápatí e-mailu je odkaz na výpočet normovaných stran a bodová analýza, vysvětlení některých důležitých pojmů v oboru překladatelství a smluvní podmínky.
⦁ Dle e-mailu ze dne 4.1.2017 z adresy EMAIL požádala KG pana V na adrese EMAIL zda je možné objednat další překlad do češtiny, a sice co nejrychleji, expresně bez doložky. Předmětem e-mailu je „preklad_g“.
⦁ Dle e-mailu ze 4.1.2017 odpověděl EMAIL na adresu EMAIL že překlad provede psycholožka, v pátek bude hotovo v 19 hodin a žádá o závazné objednání e-mailem.
⦁ Dne 4.1.2017 ještě na to odpovídá Tým Expertních překladatelů, kdy konstatuje 450,00 Kč za stranu.
⦁ Nato navazuje e-mail ze 4.1.2017, který zaslala KG jménem EMAIL na adresu EMAIL s textem: „Dobrý den pane V, samozřejmě objednání potvrzuji.“ V příloze je přiložen soubor s názvem Psychol Expert-Olesen.pdf a Psychol Krungold.pdf.
⦁ Dle e-mailu v angličtině ze 4.1.2017 od Veroniky Marcoski ze společnosti CRABTREE & AUSLANDER, když v příloze je soubor E.C.F. 11th Cir. 16-17538 dckt_000 filed 2016-12-15.pdf.
⦁ Dle e-mailové odpovědi ke zprávě s předmětem „Překlad 184“ ze dne 4.1.2017 zaslal EMAIL společnosti V. D. KUKA informace o vývoji prací, kdy tyto by měl odesílatel (zde neuvedený) obdržet uvedeného dne s tím, že v neděli bylo vše kompletní a den před odesláním mailu se prováděly kontroly, které se zřejmě protáhly. Uvedeného dne byl jeden z tlumočníků urgován formou sms. Současně je vyjádřeno politování, že má překlad zpoždění, nicméně na to měly vliv i 4 dny, než byla objednávka formálně potvrzena. Současně je přislíbena sleva s tím, že překlad bude kompletní a dotaz,

zda má být proveden s ověřením. Jedná se o reakci na e-mail ze 4. 1. 2017, zaslaný V. D. KUKA, v němž paní G žádala o sdělení, co je překladem s tím, že tento má již dalších 5 dní zpoždění, za předpokladu, přičemž měl být proveden do 30.12.
⦁ Dle e-mailu z 5.1.2017 byl Týmem Expertních překladatelů zaslán společnosti VD
KUKA soubor v rozsahu 265 kilobajtů s názvem OBJECTIONS FILED CZ.docx.
⦁ Dle e-mailu z 5.1.2017 (předmět e-mailu Notice of Appeal) od Emily Cabrera Veronice Marcoski tato přeposílá společnosti EMAIL žádost o překlad co nejrychleji s certifikátem, a to v návaznosti na e-mail z 5.1.2017 od Emily Cabrera Veronice Marcoski (předmět e-mailu Notice of Appeal).
⦁ Dne 6.1.2017 žádala EMAIL e-mail se žádostí o další expresní překlad do češtiny i s doložkou a dotazem, zda je možné jej objednat. Předmětem e-mailu je Notice of Appeal.
⦁ Dle e-mailu EMAIL ze dne 6.1.2017 poděkovala žalovaná Týmu Expertních překladatelů za informace v předchozím e-mailu z téhož dne, zaslaného jí Týmem Expertních překladatelů, který ji informoval o přeposlání obratem jejich předchozího e-mailu ze 6.1.2017 od V. D. KUKA, v němž vznesla za panem V námitky k překladu, na něž odkazovala v e-mailu a žádala o co nejrychlejší nápravu s tím, že překlad opravdu není dobrý. Součástí mailu je i text „Katko, prosím, zreklamujte překlad – Objection.. Je hodně špatný a nedá se použít, nelze v něm ani provést malé úpravy, protože by se musela opravovat téměř každá věta, prosím požádejte pana překladatele, ať si to po sobě přečte, a hlavně opraví, ale je nutné to provést rychle. Nejen že anglická slova jsou přeložena úplně v jiném významu, namátkou – daňový rezident je přeložen jako český občan, české věty nedávají smysl, původní anglický obsah je ve větách změněn nejen po faktické stránce, ale i právní. Děkuji“
⦁ Dle e-mailu EMAIL ze dne 6.1.2017 poděkovala žalovaná Týmu Expertních překladatelů za informace v předchozím e-mailu z téhož dne, zaslaného jí Týmem Expertních překladatelů, který ji informoval o přeposlání obratem jejich předchozího e-mailu ze 6.1.2017 od V. D. KUKA, v němž vznesla za panem V námitky k překladu, na něž odkazovala v e-mailu a žádala o co nejrychlejší nápravu s tím, že překlad opravdu není dobrý. Součástí mailu je i text „Katko, prosím, zreklamujte překlad – Objection.. Je hodně špatný a nedá se použít, nelze v něm ani provést malé úpravy, protože by se musela opravovat téměř každá věta, prosím požádejte pana překladatele, ať si to po sobě přečte, a hlavně opraví, ale je nutné to provést rychle. Nejen že anglická slova jsou přeložena úplně v jiném významu, namátkou – daňový rezident je přeložen jako český občan, české věty nedávají smysl, původní anglický obsah je ve větách změněn nejen po faktické stránce, ale i právní. Děkuji“ , není jasné od koho a byl vytištěn 12. 9. 2017.
⦁ Dle e-mailu ze 6.1.2017 podepsaného KG z EMAIL poděkovala Týmu Expertních překladatelů (v příloze soubor OBJECTIONS FILED.pdf).
⦁ Dle e-mailu ze 6.1.2017 Tým překladatelů z adresy EMAIL zasílal EMAIL v přílohách dva soubory, a to Psychol Expert – Olesen.docx a Psychol Krungold.docx.
⦁ Dle částečného e-mailu z 6.1.2017, zaslaného Týmem Expertních překladatelů na adresu EMAIL, byl přílohou tohoto e-mailu s textem „Dnes prosím.“ soubor E.C.F. 11th Cir. 16-17538. dckt_000 filed 2016-12-15.pdf.

⦁ Dle e-mailu z 8. 1. 2017 zaslal EMAIL odpověď, že překlad obsahuje v prvním velkém souvětí opravdu chybu, mohlo by to znamenat, že vyjadřující se paní ztratila důvěru v další překlad. Věc byla předána kolegovi k přečtení a nápravě chyb s tím, že toto by mělo být hotovo co nejdříve. Zpráva byla podepsána AV a tým spolupracovníků, překlady z lékařství, farmacie, lékařský marketing, překlady z chemie atd. včetně odkazů na výpočty normovaných stran, vysvětlení důležitých pojmů a smluvní obchodní podmínky.
⦁ Dle e-mailu z 9.1.2017 byl v příloze Týmem Expertních překladatelů zaslán VD KUKA soubor 0062017_ E.C.F. 11th Cir. 16-17538 dckt_000 filed 2016-12-15_EN_CZ.pdf v rozsahu 452 kilobajtů.
⦁ Dalším e-mailem ze 14.2.2017 zaslaného z e-mailové adresy EMAIL žalovaná zaslala výňatky z trancsripts, které jsou potřeba přeložit, kdy se mělo jednat většinou o 1 – 2 strany, výjimečně po více stranách, a objednala jejich překlad do češtiny, přičemž připojila dokumenty s názvy 42 – Strana 103 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 43 – Strana 69-70 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 44 – Strana 7-8 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 45 – Strana 18 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 46 – Strana 168 – 169 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 47 – Strana 273 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 48 – Strana 10 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 49 – Strana 275 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 50 – Strana 11 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 51 – Strana 93-99 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 52 – Strana 106-108 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 53 – Strana 53-54 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 54 – Strana 200 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 55 – Strana 87 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 56 – Strana 270 zápisu ze dne 30.8.2016.pdf, 57 – Strana 214-2015 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 58 – Strana 97-98 zápisu ze dne 29.8.2016.pdf, 59
⦁ Strana 92 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 60 – Strana 196 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 61 – Strana 212 zápisu ze dne 18.8.216.pdf.). Téhož dne na to odpověděl AV z adresy EMAIL na adresu EMAIL, že to možné je, pokusí se věc rozdělit mezi překladatele a dá vědět ohledně termínu. Následovala odpověď z téhož dne ze strany VD KUKA s poděkováním. Ještě téhož dne odpovídal Tým Expertních překladatelů, že tento překlad může být v pátek bez problému hotov, popř. na požádání i rychleji. Cena, bez razítka, je nabízena v částce 390,00 Kč za normostranu.
⦁ Dne 14.2.2017 zaslal na adresu EMAIL Tým překladatelů žádost s textem
„mrkni“, na což tento odpovídal, že se jedná teoreticky o 19 normostran originálního textu, jsou to dialogy a tyto by měl překladatel zvládnout.
⦁ Dle faktury č. 105, vystavené dodavatelem Akademický Tým s.r.o. odběrateli V.D. KUKA za překlad včetně poskytnuté slevy 4.600,00 Kč v celkové hodnotě 76.650,00 Kč, s datem vystavení 13.2.2017 a datem splatnosti 20.2.2017, bylo účtováno provedení překladu 184 stran předkladu OBJEKTION po 400 Kč, 16 stran překladu Psychol Expert-Olesen.pdf, Psychol Krungold.pdf po 450 Kč, 1 strana překladu E.C.F. 11th Cir. 16-17538 dckt_000 filed po 450 Kč. Pod identifikací dodavatele je připsaná poznámka
„SPOLEČNOST NENÍ PLÁTCEM DPH“.
⦁ Dle faktury č. 111, vystavené dodavatelem Akademický Tým s.r.o. odběrateli V.D. KUKA, za překlad celkem 22,2 normostran po 390,00 Kč v hodnotě 8.650,00 Kč s datem vystavení 20.2.2017 a datem splatnosti 30.2.2017, bylo účtováno provedení překladu 42 – Strana 103 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 43 – Strana 69-70 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 44 – Strana 7-8 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 45 – Strana 18 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 46 – Strana 168 – 169 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 47 – Strana 273 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 48 – Strana 10 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 49 – Strana 275 zápisu ze dne

31.8.2016.pdf, 50 – Strana 11 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 51 – Strana 93-99 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 52 – Strana 106-108 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 53 – Strana 53-54 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 54 – Strana 200 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 55 – Strana 87 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 56 – Strana 270 zápisu ze dne 30.8.2016.pdf, 57 – Strana 214-2015 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 58 – Strana 97-98 zápisu ze dne 29.8.2016.pdf, 59
⦁ Strana 92 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 60 – Strana 196 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 61 – Strana 212 zápisu ze dne 18.8.216.pdf. Pod identifikací dodavatele je připsaná poznámka „SPOLEČNOST NENÍ PLÁTCEM DPH“.
⦁ Dle předžalobní upomínky ze dne 28.11.2017, vystavené JUDr. JC, v zastoupení žalobce, adresované žalovanému k rukám paní G, byla žalovaná vyzvána k úhradě částky v celkové výši 103.222,58 Kč s tím, že se jedná o dluh za nezaplacené faktury č. 322 a 333, splatné 17.10.2017, za překladatelské práce dle objednávky. Současně byla žalovaná vyzvána k úhradě právních služeb zástupce žalobce ve výši 3 630,- Kč.
⦁ Dle faktury č. 332 ze dne 3.10.2017 s datem splatnosti 17.10.2017, vydané dodavatelem Scientific Team s.r.o. byla odběrateli V.D.KUKA a.s., účtována cena za překladatelské a tlumočnické služby v rozsahu 184 normostran (OBJEKTION) po 400,00 Kč ve výši 73 600,- Kč, a dále 16 normostran po 450,00 Kč ve výši 7 200,- Kč(Psychol Expert- Olsen.pdf,Psychol Krngold.pdf) a 1 normostrany po 450,00 Kč (E.C.F. 11th Cir. 16- 17538 dckt_000 filed). Současně byla z překladu OBJEKTION poskytnuta sleva ve výši 4.600,00 Kč, celkem bylo poskytnuto 201 jednotek překladu, s odečtením věrnostní slevy bylo vyúčtováno celkem 76.650,00 Kč, v součtu s 21% DPH celkem 92 746,50 Kč.
⦁ Dle faktury č. 333 ze dne 3.10.2017 s datem splatnosti 17.10.2017, vydané dodavatelem Scientific Team s.r.o. odběrateli V.D.KUKA a.s., za překladatelské a tlumočnické služby v rozsahu 22,2 normostran po 390,00 Kč (42 – Strana 103 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf,
43 – Strana 69-70 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 44 – Strana 7-8 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 45 – Strana 18 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 46 – Strana 168 – 169 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 47 – Strana 273 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 48 – Strana 10 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 49 – Strana 275 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 50 – Strana 11 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 51 – Strana 93-99 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 52 – Strana 106- 108 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 53 – Strana 53-54 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 54 – Strana 200 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 55 – Strana 87 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 56 – Strana 270 zápisu ze dne 30.8.2016.pdf, 57 – Strana 214-2015 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 58 – Strana 97-98 zápisu ze dne 29.8.2016.pdf, 59 – Strana 92 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 60 – Strana 196 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 61 – Strana 212 zápisu ze dne 18.8.216.pdf.), celkem 8.658,00 Kč plus 21%DPH, celkově tedy 10 476,18 Kč.
⦁ Dle e-mailové korespondence mezi Týmem Expertních překladatelů (prostřednictvím AV) a žalovanou (prostřednictvím ing. Lenky Málkové) byly žalované zaslány faktury 332 a 333 dne 3.10.2017 za společnost Adacemical Team s.r.o., kdy součástí e-mailu jsou odkazy na výpočet normovaných stran, , který AV zaslány K tomu právní zástupkyně žalované krátkou cestou předkládá do spisu důkaz, vedený jako II. C, a sice e-mailovou korespondenci ze dne 3. října 2017, zaslanou Týmem Expertních překladatelů společnosti VD KUKA, kdy pan V zasílá na základě objednávky faktury a údaje nutné k vyplnění a dokončení objednávky, a to jménem společnosti Academical Team s.r.o., kdy současně zasílá údaje nutné k vyplnění pro dokončení objednávky, které jsou zde tedy součástí e-mailu, výpočet normovaných stran s odkazy na tyto jednotlivé výpočty, vysvětlení některých důležitých pojmů v oboru překladatelství, rovněž s odkazy, odkaz na smluvní obchodní podmínky a obecné informace ke splatnosti faktur. To vše podepsáno AV a týmem

spolupracovníků, pod hlavičkou Academical Team s.r.o. Na tento e-mail následně reaguje 17.10.2017 společnost VD KUKA, Ing. Lenka Málková jménem této společnosti, kdy konstatuje, že vrací zaslané faktury ze dne 3.10.2017 jako neoprávněné, načež reaguje 24.10.2017 Tým Expertních překladatelů, který zasílá znovu dvě faktury, pravděpodobně, nebo ve dvou přílohách tedy a konstatuje, že dané služby byly předmětem standardní objednávky z rukou paní G. Faktury tedy byly vystaveny a žádám vás o jejich promptní úhradu.
⦁ Dle výpisu pohybů na účtech, vedených ve prospěch společností Scientific Team (ke dni 10.2.2017, 7.2.2017 a 7.12.2016), Academical Team (ke dni 31.8.2016, 19.8.2016 a 16.8.2016) a paní Ludmily Gaňové (ke dni 14.7.2016), byly provedeny platby s poznámkou V.D. KUKA a.s., přičemž tyto byly opatřeny poznámkou pro příjemce, obsahující výraz „překlady“. Pokud jde o platby na účet žalobce, tyto byly provedeny s VS 207, 320 a 344.
⦁ Dle výpisu údajů z veřejné části živnostenského rejstříku ohledně subjektu AV, (platného ke dni 8.12.2019) tento subjekt pozbyl 3 živnostenská oprávnění (mezi jinými také s předmětem podnikání – překladatelská a tlumočnická činnost) ke dni 30.6.2008, další ke dni 30.6.2016. Dle výpisu podnikatel ukončil činnost v režimu živnostenského zákona.
⦁ Dle údajů o subjektech o DPH ke dni 16.11.2019 je Akademický tým, s.r.o. registrován
jako plátce DPH od 1.3.2017.
⦁ Dle údajů o subjektech DPH ke dni 16.11.2019 je Scientific team, s.r.o. registrován jako
plátce DPH od 1. 4. 2017.
⦁ Dle obchodních podmínek z internetových stránek ⦁ www.i-translators.eu/obchodni podminky, které mají upravovat vztahy mezi společností Scientific Team a osobami (fyzhickými či právnickými), objednávajícími překlady a další služby. Podmínky na první straně jsou označeny datem 1.7.2016 (s motivem budíku), dle č.l. 7.6. mají být platné a účinné od 23.11.2015. V podmínkách je výslovně uvedeno, že dodavatelem služeb na uvedených internetových stránkách je společnost Scientific team, s. r. o., jako adresa e- mailové korespondence je označena EMAIL . V závěru textu je uvedeno, že společnost Scientific Team s.r.o. je rovněž správcem uvedených webových stránek, kontaktní tel. 608 666 582.
⦁ Z kopie zálohového účtu – fakturační údaje – zákaznické centrum, jsou kontaktními údaji společnosti Scientific team s.r.o., telefonní číslo 608 666 582, AV, e-mail EMAIL.
⦁ Dle daňového dokladu č. 3021609119 ze dne 23.12.2016, vystaveného dodavatelem W Internet a. s. příjemci Scientific team, s.r.o., byl uvedeného dne proplacen daňový doklad za přijatou platbu ve výši 3 630 Kč, za přijatou platbu k variabilnímu symbolu 3011610566.
⦁ Dle kopie úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Scientific team, s. r. o., vyhotovené 11.12.2020, byla tato zapsána 30.9.2016, s předmětem podnikání výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 – 3, živnostenského zákona.
⦁ Dle výzvy 6.3.2017, adresované V. D. KUKA, a. s. z advokátní kanceláře JUDr. JC, byla žalovaná vyzvána k úhradě částky 91 739 Kč, představující dluh, který měl vzniknout za nezaplacenou fakturu č. 105 ze 13. 2. 2017 a fakturu š. 111 z 20. 2. 2017, která byla splatná 28. 2. 2017 a dále také za fakturu č. 348 ze dne 10. 2. 2017, se splatností 20. 2. 2017. Jedná se o výzvu jménem Akademického týmu, s. r. o., Scientific

team, s. r. o.
⦁ Dle nedatovaného návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, se žalobce Akademický tým, s. r. o., domáhal na žalovaném V. D. KUKA, a. s. zaplacení částky 76 650,- Kč s příslušenstvím z titulu vypracování překladů (fakturovaných fakturou č. 105) a částky 8 650,- Kč s příslušenstvím za překlady, vyfakturované fakturou č. 111.
⦁ Dle platebního rozkazu ze dne 24.5.2017 č. j. 17 C 84/2017-14 bylo žalované společnosti V.D.KUKA a.s. uloženo zaplatit žalobkyni Akademický tým s. r. o., proti V. D. KUKA, a. s., částku 85 300 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 76 650 Kč od 21.

 1. 2017 do zaplacení, a z částky 8 650 Kč od 1. 3. 2017 do zaplacení a náhradu nákladů řízení v celkové výši 18 234,- Kč nebo podat ve věci odpor.
  ⦁ Dle faktury č. 18002923 ze dne 26.9.2018, s datem splatnosti 10.10.2018, vystavené
  společností ILTS Praha, s.r.o., příjemci V. D. KUKA, a. s., za překlad, označený jako
  „Překlad s ověřením Anglický/Český, (11.9.2018; Ing. Lenka Málková) Ověření překladu Anglický/Český“ v částce celkem 70 886,6 Kč, bylo vyhotoveno 182 v jednotkové ceně 312 Kč/strana a 12 stran ověření předkladu anglického, českého v částce 150 Kč/strana.
  ⦁ Dle fotokopie 4 stran listiny nadepsané na první straně „Ověřený předklad z anglického jazyka, případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2540, na dalších již jen textem „Případ 8:16-cv-02016-SDM- AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2544“ ,
  „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2545“ a „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2547“, byl neznámou osobou vyhotovován překlad listin adresovaných Okresnímu soudu Spojených států Amerických, střední okres Floridy, divize Tampa, ve věci Navrhovatele Jana Ratha proti odpůrkyni Veronice Marcoski s názvem námitky odpůrkyně proti zprávě ze dne 3. 10. 2016 a doporučení magistrátního soudce Antonyho E Porcelliho. Na listině je ručně psaná poznámka „zprac. ILTS“. Na listině je viditelné proražení na dvou místech přibližně ve třetině listiny, svázané s červenomodrobílou šňůrkou. V listině jsou zvýrazňovačem podtrženy některé pasáže.
  ⦁ Dle kopie 4 stran listiny, nadepsané na první straně „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2540“ , na dalších „Případ 8:16- cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2544“,
  „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr.
  2545“ a „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2546“, byla tato listina adresována Okresnímu soudu Spojených států Amerických, střední okres Floridy, divize Tampa, ve věci Navrhovatele Jana Ratha proti odpůrkyni Veronice Marcoski s názvem námitky odpůrkyně proti zprávě ze dne 3. 10. 2016 a doporučení magistrátního soudce Antonyho E. Porcelliho. Na listině je ručně psaná poznámka „zprac. Akademický tým“. Rovněž i v této listině jsou zvýrazňovačem podtrženy některé pasáže.
  ⦁ Dle fotokopie 3 stran listiny nadepsané na první straně „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2541“, na dalších již jen textem „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2542“ a „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podán 2.11.2016, strana 1 z 187, identifikační číslo strany 2543“, byl vyhotoven obsah uvedené listiny, kdy na listině je viditelné proražení na dvou místech přibližně ve třetině listiny, svázané s červenomodrobílou šňůrkou. V listině jsou zvýrazňovačem podtrženy některé pasáže. Na listině je ručně psaná poznámka „zprac.

ILTS“.
⦁ Dle fotokopie 3 stran listiny, nadepsané na první straně „Případ 8:16-cv-02016-SDM- AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2541“ , na dalších „Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2542“ a
„Případ 8:16-cv-02016-SDM-AEP Dokument 98 Podáno 2.11.2016 Strana 1 z 187, IDstr. 2543“ byl vyhotoven obsah uvedené listiny, s ručně psanou poznámkou „zprac. Akademický tým“. Rovněž i v této listině jsou zvýrazňovačem podtrženy některé pasáže.
⦁ Obě listiny se liší v textu označeného pod body (či stranami č. 57, 90, 99, 109, 122, 154 a
168), které jsou zde zvýrazňovačem podtrženy.
⦁ Dle fotokopie jedné strany s ověřovací doložkou tlumočníka do jazyka anglického byl dne 26.9.2018 proveden překlad blíže nespecifikované listiny Lenkou Petrášovou, tlumočníkem z jazyka anglického, kdy tedy tento úkon má být zapsán pod pořadovým číslem 4514/2018 tlumočnického deníku.
⦁ Mezi účastníky nebylo sporu o ukončení řízení sp.zn. 17 C 84/2017 pro zpětvzetí žaloby.
⦁ Dle ust. § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) se smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
⦁ Dle ust. § 2587 NOZ se dílem rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.
⦁ Dle ust. § 2604 NOZ je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno.
⦁ Dle ust. § 2610 odst. 1 NOZ právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
⦁ Dle ust. § 2615 odst. 1 a 2 NOZ má dílo vadu, neodpovídá-li smlouvě. O právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
⦁ Dle ust. § 2617 NOZ má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.
⦁ Dle ust. § 2618 NOZ soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.
⦁ Dle ust. § 2631 NOZ spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci, postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě.
⦁ Dle ust. § 2632 NOZ není-li předmětem díla hmotná věc, odevzdá zhotovitel výsledek své činnosti objednateli. Dílo s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití.
⦁ Dle ust. § 2634 NOZ je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.
⦁ Na základě provedených důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. Mezi

účastníky jednoznačně probíhala smluvní spolupráce, kdy žalovaná žádala prostřednictvím e-mailů z adresy EMAIL na adresu žalobce EMAIL o provedení překladů a žalobce jí je následně zhotovoval. Žalovaná mimo jiné požádala dne 4.1.2017 o zhotovení překladů souborů s názvy Psychol Expert-Olesen.pdf a Psychol Krungold.pdf, dne 5.1.2017 o překlad souboru OBJECTIONS FILED CZ.docx a dne 14.2.2017 o zhotovení překladu souborů, které nazvala „42 – Strana 103 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 43 – Strana 69-70 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 44 – Strana 7-8 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 45 – Strana 18 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 46 – Strana 168 – 169 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 47 – Strana 273 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 48 – Strana 10 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 49 – Strana 275 zápisu ze dne 31.8.2016.pdf, 50 – Strana 11 zápisu ze dne 22.7.2016.pdf, 51 – Strana 93-99 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 52 – Strana 106-108 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 53 – Strana 53-54 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 54 – Strana 200 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 55 – Strana 87 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 56 – Strana 270 zápisu ze dne 30.8.2016.pdf, 57 – Strana 214-2015 zápisu ze dne 18.8.2016.pdf, 58 – Strana 97-98 zápisu ze dne 29.8.2016.pdf, 59 – Strana 92 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 60 – Strana 196 zápisu ze dne 17.8.2016.pdf, 61 – Strana 212 zápisu ze dne 18.8.216.pdf.“. Překlady těchto souborů byl žalované zaslány. Uvedené překlady byly následně vyúčtovány žalované fakturami č. 105 a 111, vystavenými společností Akademický Tým s.r.o., přičemž žalobkyně tyto faktury neuhradila. Společnost Akademický tým s.r.o. se následně domáhala zaplacení těchto faktur prostřednictvím návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu v řízení, vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. 17 C 84/2017, přičemž mezi účastníky nebylo sporu o tom, že toto řízení skončilo zpětvzetím žalobního návrhu ze strany žalující společnosti. Následně byly žalobcem vystaveny žalované faktury č. 332 a 333, v nichž žalobce uplatnil překlad shora uvedených listin s prodlouženým datem splatnosti, když žalobce vysvětlil, že došlo k omylu při fakturaci, neboť uvedená společnost v době uzavření právního vztahu neexistovala a nemohla tedy fakturovat uvedené částky, když žalobkyně je jednou z několika personálně propojených společností. Tuto skutečnost rovněž žalobce doložil výpisem ze společných účtů, z něhož je zřejmé, že žalovaná v období od července 2016 do února 2017 hradila služby poskytnuté jednotlivými subjekty, v posledních třech případech dokonce žalobci. V řízení bylo prokázáno, že mezi účastníky existoval vztah, kdy žalovaná vždy na jednu e-mailovou adresu objednávala překlady listin a žalobkyně prostřednictvím e-mailové korespondence (prostřednictvím AV) se žalovanou komunikovala, tyto překlady vyhotovovala, následně byla vyúčtována částka překladů, kdy žalovaná nevyvrátila tvrzení žalobkyně, že v rozhodném období, kdy byly překlady objednány, tyto objednávky učinila žalovaná. V řízení bylo prokázáno, že AV není oprávněn k podnikání od ukončení své činnosti jako OSVČ, přičemž žalované muselo být zřejmé, že tento je pouze prostředníkem, když jí nevystavil jedinou fakturu za svou osobu a žalovaná bez výhrad hradila jiné faktury, vystavené personálně propojenými osobami. Jakkoliv je takový vztah nepřehledný, jednalo se o zavedenou zvyklost mezi účastníky, která až do podání žaloby nebyla nijak rozporována. Sama žalovaná svá tvrzení o absenci jakéhokoliv právního vztahu vyvrátila následnou obranou s tím, že žalobkyní dodané překlady byly vadné a byla mezi stranami sjednána sleva. Žalovaná tak de facto připouští, že mezi účastníky uzavřen smluvní vztah byl a že neměla pochyb o tom, s kým jej uzavírá. V tomto směru tedy bylo tvrzení žalované vyvráceno. Rovněž pokud žalovaná tvrdila, že neví, o jaký konkrétní překlad se jedná, toto tvrzení je následně popřeno tvrzením, že překlad byl vadný a musel být zhotoven někým jiným. Tvrzení žalované jsou tak ve vnitřním rozporu, kdy její následná tvrzení vyvrací ta předchozí. Pokud hodlala žalovaná prokázat v průběhu řízení porovnáním úryvků údajného nesprávného překladu ze strany žalobkyně a správného

překladu ze strany třetího subjektu, neustála v tomto směru důkazní břemeno. Ani s odhlédnutím k časové souvislosti, kdy nový překlad měl být vyhotoven až po roce a půl od vyhotovení překladu původního (přičemž tento byl žádán expresně), nelze s žalovanou předložených důkazů porovnat vadnost obou překladů, když pouhý český text o překladu či dokonce jeho správnosti ničeho nevypovídá, navíc listiny, které žalovaná v rámci koncentrační lhůty předložila jsou jednotlivé listy překladu, vytržené z kontextu, z něhož se lze jen dohadovat, co vlastně bylo předmětem daného překladu, když i strana s ověřovací doložkou tlumočníka byla předložena zvlášť. Zhotovení překladu totožných listin bohužel nelze dovodit bez dalšího ani z předložené faktury č. 18002923 ze dne 26.9.2018, s datem splatnosti 10.10.2018, vystavené společností ILTS Praha, s.r.o., a ověřovací doložky tlumočnice Lenkou Petrášovou, tedy zcela jiným subjektem. Jestliže žalovaná z barevnosti listiny dovozovala, že se jedná o jednotlivé strany jednoho dokumentu, tuto skutečnost nelze jednoznačně potvrdit, když barevně obdobných samostatných listů. Z uvedených listin není zcela zřejmé, kdy byl tento předklad zadáván a rovněž také, že by se jednalo o totožný překlad, který byl zasílán e-mailem, a na který bylo následně reagováno ze strany žalobkyně. V daném případě se liší i počet stran, které měl údajný překlad totožných listin ze strany obou překládajících subjektů obsahovat. Žalovaná tak neunesla břemeno tvrzení, ani důkazní břemeno, když svá tvrzení, týkající se vadnosti a naprosté nepoužitelnosti předaných překladů nijak nedoložila a už vůbec nijak nedoložila, že by s panem V uzavřela dohodu o neplacení
„vadných“ překladů, když v řízení byly prokázány dvě výtky ohledně nedostatků, na jednu (týkající se jiných překladů) následovala reakce ohledně slevy za dvě strany a na druhou žalobce reagoval uznáním, že překlad první věty skutečně není dobrý a bude sjednána náprava. A konečně námitka žalované, že žalobce nadále vede faktury, které původně vystavila žalované společnost Akademický Tým s.r.o. (který dle rozpisu jednotlivých hrazených faktur žalované ani neposkytl v žádné služby), a následně vydané opravené faktury ze strany žalobce, je z hlediska dané věci zcela nepodstatná, když správnost vedení účetnictví je věcí obchodního vedení každé společnosti a současně povinností, vyplývající z daňových předpisů, přičemž tato nemá žádný vliv na existenci samotného závazku. V daném případě je navíc tato námitka vznesena vůči subjektu, který faktury vystavil oprávněně. S ohledem na to soud rozhodl, jak je ve výroku ad. I. uvedeno.
⦁ Soud dává za pravdu žalované co se týče účtované DPH, žalobkyně nebyla v době objednání překladů plátcem DPH a tato byla daň účtována ze strany žalobce neoprávněně. Soud proto žalobu v této části zamítl výrokem ad. II.
⦁ O náhradě nákladů řízení soud rozhodoval podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., podle nějž má účastník, který byl ve věci zcela úspěšný právo na náhradu nákladů řízení proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V této věci byl zcela úspěšný žalobce, soud mu proto přiznal právo na náhradu nákladů řízení proti žalované. Náklady žalobce jsou v daném případě představovány soudním poplatkem za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu ve výši 4 130,- Kč a dále náklady právního zastoupení žalobce advokátem JUDr. C za 4 úkony právní pomoci po 5 260,- Kč za úkon, a to 1x za převzetí právního zastoupení, 1x předžalobní výzva se základním rozborem, 1x podání žaloby a 1x vyjádření k odporu žalované, dále 4 režijní paušály po 300 Kč dle ust. § 13 odst. 3 téže vyhlášky za téže úkony, to vše zvýšené o 21 % DPH, jíž je advokát žalobce jako plátce DPH povinen z odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů státu odvést; dále náklady právního zastoupení žalobce advokátem Mgr. Machem za 4 úkony právní pomoci po 5 260,- Kč za úkon, a to 1x za doplnění vyjádření, 2x účast na jednání soudu 11.11.2019, přesahujcího dvě hodiny, a 1x účast na jednání soudu 11.12.2020 podle ust. § 9 odst. 1 ve spojení s ust. § 7 bod 3. a ust. § 11 odst. 1 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a

náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, dále 4 režijní paušály po 300 Kč dle ust. § 13 odst. 3 téže vyhlášky za téže úkony, tj. celkem částka 53 280,40 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce.

Praha 11. prosince 2020

JUDr. Kateřina Takácsová, v.r. předsedkyně senátu

Comments are closed.