Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

____________________________________________________________

Systém ASPI – stav k 18.11.2018 do částky 132/2018 Sb. a 32/2018 Sb.m.s. – RA1297

133/2000 Sb. – o evidenci obyvatel – poslední stav textu 

 

 

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

 

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 

 

  1. a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, 

 

  1. b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo 

 

  1. c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. 

 

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat. 

 

(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

Comments are closed.