Archive for Státní správa – Úřady

DATOVÁ SCHRÁNKA – šikana státu

DATOVÁ SCHRÁNKA JE MOCNÝ NÁSTROJ

Být šikanován státní mocí není hezké, ale občan má stejnou možnost.

Je-li občan (ideálně) bezúhonný a má-li administrativní kapacitu se státem intenzivně jednat = jeho možnosti obrany jsou nezanedbatelné. Pomineme-li nyní otázku zřízení a užívání datové schránky (kurz pro začátečníky), můžeme se věnovat hlubším souvislostem užití datové schránky.

Především její výhody:

 • snadná dostupnost
 • neomylné doručování oběma směry (občan ⇐⇒ stát)
 • rychlé doručení
 • nemalá úspora časová s papírovým odesíláním zásilek
 • finanční úspora

možnost zapojení do projektu obrany proti státu – statisíce občanů

OZVE-LI SE PROTI STÁTNÍ BIROKRACII V JEDEN DEN PÁR SET TISÍC OBČANŮ S RELEVANTNÍ STÍŽNOSTÍ, NESCHOPNÝ STÁT SE ZHROUTÍ

Za administrativní kapacitu nebo-li moc lze považovat:

 • kancelářská gramotnost psaní korespondence na PC (čím efektivnějí – tím lépe)
 • základní právní povědomí (zkušenosti, znalost práva, právník při ruce)
 • zkrátka kombinace: ČAS (i v dlouhodobém horizontu, viz zkušenosti) – PENÍZE

Právník při ruce:

 • může být ale nemusí
 • je-li lze na něj delegovat už jen finální nebo sporné kroky
 • základní bázi po konzultaci s právníkem anebo sám

Co dělá / jak postupuje v extrémním případě stát

vybírá daně
kontroluje občany
vychovává z nich ovce
administrativně nad nimi převažuje – A TO JE DŮLEŽITÉ

ADMINISTRATIVNÍ PŘEVAHA STÁTU:

 • nesmlouvaví úředníci leč průměrných intelektuálních kvalit
 • poslušní exekutoři nesvobodného lidského myšlení
 • živitelé svých rodin a svých potřeb na úkor občana

DRUHÁ STRANA – „NEPŘEVAHY“ STÁTNÍHO APARÁTU: 

 • počítačoví analfabeti
 • obézní lidé
 • nekreativní lidé – mechanická práce

CO TEDY DATOVOU SCHRÁNKOU A SYSTEMATICKOU PRACÍ S NÍ MOHU ZÍSKAT? 

Tak především malou ale nezanedbatelnou svobodu. Budu rád, když se podíváme na konkrétní příklady, jak jsem datové schránky využil v poslední době já – co mi přinesla a co jsem získal např. při podání trestního oznámení na útočníka (poškození cizí věci – výtržnictví), jak mi také pomohl Facebook, nebo jak si zkrátka usnadňují život při komunikaci s úřady v méně významných věcech.

Zřídíte-li jednou datovou schránku (DS), už nikdy nemusíte přebírat papírovou poštu do schránky !!

Úřad vás od tohoto momentu musí vyrozumět do DS a pokud navedený úředník tak neučiní, jeho korespondence zaslaná papírovou cestou, nemůže být nikdy platná. Nejste povinen na papírová sdělení úřadů – Policie – jakékoliv státní správy, jakkoliv reagovat vyzvednutím. Zkrátka oznámení s pruhem, HODÍTE DO KOŠE a příslušný úřad datovou schránkou napomenete, ABY VÁS ODESÍLALI ŘÁDNĚ DLE ZÁKONA (políček úřadům číslo 1).

KOMU LZE VĚCI DATOVOU SCHRÁNKOU EFEKTIVNĚ PŘIPOMÍNAT A CO LZE DĚLAT:

 • městský úřad / ukončení pobytu v ČR
 • policie ČR
 • lékařská komora – stížnost na lékaře
 • finanční úřad – skoro nutnost
 • katastr nemovitostí
 • soudy ČR

KDE JSEM SE PARADOXNĚ S DS NESETKAL:

 • inspekce vnitra – stížnosti na postup Policie (na internetu uveden jenom E-mail)

PS: mnoho úřadů dělá stále chyby v zasílání. Občan vlastní DS a úřad odesílá i na neexistující adresu. Datovou schránkou je občan pojištěn, že musí zprávu dostat tam – že zkrátka, co není doručeno DS, jako by neexistovalo. Na to by neměli úřady zapomínat.

Složitější parcelace pozemků

Ve složitějších případech parcelace pozemků může stavební úřad vyžadovat zastavovací studii či jinou územně plánovací dokumentaci pro danou lokalitu. Pamatuji, že ještě v polovině let devadesátých se stalo, že jeden restituent si od geodetů nechal vyrobit „rozdělovák“ ve stylu rozkrájíme to jako šachovnici… a pár pozemků podle něj i prodal! Jenže pozemky uprostřed byly bez příjezdu. Že se Vám to zdá absurdní? Bohužel ne.

To ještě nebyl potřeba souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku. Pak se dodatečně řešilo, jak se někteří budou na ten svůj koupený pozemek dostávat. Tehdy se tomu říkalo, že si budou muset pořídit vrtulník. No, toto je dnes díky naší přísnější legislativě už nemožné. Lidé se také poučili.

Rozdělování pozemku, nebo jeho parcelace na větší počet pozemků má zkrátka svá pravidla a postupy. Odborníci si s tím jistě poradí.

Potřebujete právě něco takového zařídit? Obraťte se na nás ZDE.

 

Nová forma služeb

Život nám přináší různé situace, různá úskalí. Čas mnohdy opravdu hraje proti nám. Pravdou je také, že rychlost i u převodů vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem není vždy to nejdůležitější.

Správné pro klienta je to, co je jakýmsi průsečíkem kvality, rychlosti a ceny služby. My, v našem odborném kolektivu, pracujeme flexibilně. Spolupracujeme výhradně se schopnými odborníky, kteří pochopili, že v dnešní době se kvalitní výrobek – služba, či jak ten produkt nazveme, nemusí vytvářet na tradičních místech – kancelářích na dobré adrese. To mi, ač jsem jinak obdivovatel historie, připomíná „staré dobré časy za F.J.I.“. Jenže nežijeme na přelomu 19. a 20. století, ale žijeme již dokonce ve století jednadvacátém – v jistém slova smyslu „virtuálním“.

Za vším jsou ovšem lidé, odborníci, specialisté, kteří tvoří tým a jsou skvěle manažováni a jsou k dispozici na internetu a tím pádem jsou vždy a všude k dosažení a jejich služby jsou i levnější. V tom je budoucnost, v tom je to zajímavé pro drobnou, „obyčejnou“ i V.I.P. klientelu.

Chcete využít našich zkušeností k jednání či řízení na „katastru“? Kontaktujte nás ZDE.

Probační a mediační služba – žádost o odklad

Dobrý den paní x.

Píšu s dotazem ohledně pana K, který pod vaším dohledem plní trest
veřejných prací v celkové výši 400 hodin (z toho dle mě dostupných
informací, cca 70 odpracováno).

Pan K. mi minulý týden sděloval, že přesun prací do naší firmy, není možný.
Pana K, bychom potřebovali na obnovu památkově chráněného objektu
do Lytomyšle.

Nicméně je v případné hře, ještě varianta, že by pan K mohl, reps.
mohli bychom my, uhradit peněžitý trest a on by byl práce z Ústí nad
Labem, zproštěn.

Dá se v těchto intencích prosím uvažovat a jaká by byla případně
taková peněžitá
částka?

Závazné stanovisko

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče:

Závazná část:

Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, jako obec s rozšířenou působností ve smyslu ust. § 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. §§ 10 a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o státní
památkové péči“) obdržel dne 9.6.2020 žádost žadatele, kterým je
AAAAAAAAAAAAAA
o vydání závazného stanoviska § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:
změna charakteru využití se stavebními úpravami BBBBBBBBBB, katastrální
území CCCCCCCC – nemovitá kulturní památka činžovní dům, rejstříkové číslo 00000 / 5-0000 a zároveň se nachází na území Městské památkové rezervace Terezín stanovené Nařízením vlády ČR č. 000 ze dne 29. července 1992 (rejstříkové číslo 0000) a na území ochranného pásma Národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v  historickém jádru města Terezína, ustanovené rozhodnutím ONV Litoměřice, odborem kultury č.j. 1085-90 ze dne 20.
srpna 1990 (rejstříkové číslo 3199), záměr předpokládá:

– oprava stávajících oken – nátěr, doplnění skel, doplnění kliček, celkové zprovoznění (do
plánované výměny výplní v celém objektu)

– vnitřní mříže z oken budou odstraněny (brání plnému otevření křídel), případně budou
přemístěny na venkovní stranu, opatřeny nátěrem odstínu antracit

– vybourání vstupních dveří z chodby (včetně obnovení momentálně zazděného zadního vstupu z chodby), jejich zvednutí v rámci stávajícího otvoru, před dveře osazení dřevěných stupňů nová skladba zvýšené podlahy s dřevěnou nášlapnou vrstvou – na stávající betonovou podlahu umístit 2x dřevěný rošt 50/100 s vloženou tepelnou izolací, 1x OSB desky tl. 20 a na to dřevěné palubky

– dispozice bude upravena vložením nových dělících příček ze sádrokartonu nebo
pórobetonových tvárnic

– omítky budou ponechány ve stávající podobě nebo opraveny, poté opatřeny novou výmalbou (bílá barva)

– stávající vytápění kamny WAF bude zazděno, stejně jako ventilace, vše s vyústěním na čelní fasádě

– topení, zdravotechnika, elektroinstalace budou vedeny ve zdi pod omítkou nebo pod zvýšenou podlahou (rozmístění radiátorů, umístění plynového kotle v prostoru posoudí topenář)

– osazeny budou nové vnitřní dveře a zařizovací předměty (sanita, kuchyně)

– tento záměr zahrnuje také opravu prostoru vstupní chodby stejným způsobem

Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče vydává podle § 14, odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči a dle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 správní řád toto závazné stanovisko:
provedení prací: změna charakteru využití se stavebními úpravami AAA č.p. 222, Terezín, parc. č. 000/1, katastrální území Terezín – nemovitá kulturní památka činžovní dům, rejstříkové číslo 00000/0-0000, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné při dodržení stanovených podmínek:

1. Při opravě oken budou nahrazeny pouze dožilé a neopravitelné části vložením nových částí vyrobených jako materiálové, rozměrové, profilové a konstrukční kopie původních prvků. K zasklívání bude použito jednoduché čiré sklo osazené do sklenářského tmelu. Okna budou po opravě opatřena matným nebo polomatným krycím nátěrem v odstínu tzv. lomené bílé barvy.

2. Všechny nové vnitřní dveře budou provedeny jako dřevěné kazetové, včetně dřevěné zárubně, opatřené krycím barevným nátěrem. Návrh dveří bude předložen zástupcům státní památkové péče, o výsledku bude proveden zápis.

3. Na podlahu v pobytových místnostech požadujeme použít co nejširší přehoblovaná prkna (min. 20 cm), která budou přibíjena hřebíky s plochou hlavou. – Nedochovaná podlaha vstupní chodby bude rehabilitována v provedení z šamotových či cementových dlaždic o rozměru cca 15 x 15 cm. Návrh podlahových krytin bude předložen zástupcům státní památkové péče, o výsledku bude proveden zápis.

4. Opravy dochovaných starších omítek historických stěn a zdiva po provedení nezbytných rozvodů inženýrských sítí budou řešeny co nejšetrněji, tzn. vyfrézované drážky a prostupy budou zapraveny tradičním zednickým způsobem – vyklínkování úlomky cihel s použitím vápenné nastavované malty s podílem hydraulického pojiva na bázi cementu do 15 % celkového objemu. Se stejným poměrem hydraulických přísad bude připravena také použitá omítka, jejíž povrch bude následně opatřen nátěrem na bázi vápna či silikátu (při lokálních opravách fasády bude použit barevný odstín odpovídající navazujícím částem stěny). K natažení omítky nebudou užity žádné novodobé podkladní prostředky, např. perlinka.

Odůvodnění:

Protože objekt činžovní dům AAA č.p. 000, Terezín, parc. č. 000/1, katastrální území Terezín je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 00000 / 5-0000 a prohlášena kulturní památkou Ministerstvem kultury, dále se objekt nachází na území Městské památkové rezervace Terezín, rejstříkové číslo 1053 stanovené Nařízením vlády ČR č. 443/1992 Sb. ze dne 29. července 1992 a taktéž na území ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezína, které bylo ustanoveno rozhodnutím ONV, odborem kultury v Litoměřicích č. j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990. Proto je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. Podáním žádosti účastníkem řízení dne 9. 6. 2020 bylo zahájeno správní řízení ve věci vydání závazného stanoviska: změna charakteru využití se stavebními úpravami Fučíkova č.p. 281, Terezín, parc. č. 000/1, katastrální území Terezín.

Záměrem žadatele je dle popisu uvedeného v podané žádosti změna způsobu využití se stavebními úpravami jednotky č. 103 ve výše uvedeném obytném objektu. Předpokládá se komerční využití (jako vlastní kanceláře společnosti). K žádosti byl přiložen schematický zákres dispozice s doplněnými popisky provedený od ruky, nekótovaný a bez měřítka.
Podle ust. § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla dne 11. 6. 2020 předložená žádost zaslána na Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem (dále jen „NPÚ ÚOP Ústí n. L“) k písemnému vyjádření. Ten ve svém vyjádření č.j. NPÚ-000/00000/2020 ze dne 2. 7. 2020, které pověřený správní orgán obdržel dne 2. 7. 2020, provedl popis stavebního a architektonického řešení domu a pro zamýšlené práce stanovil podmínky.

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyzval účastníka řízení č.j. MULTM/00000000/20/ŠKAS/AAA ze dne 3. 7. 2020, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům do 5 dnů. Pověřený správní orgán zároveň vyrozuměl účastníka řízení o skončení dokazování, s tím že po ústním jednání, na kterém se účastník řízení má možnost seznámení se s podklady pro závazné stanovisko a byla mu
dána možnost vyjádřit se ke všem skutečnostem a navrhovat důkazy, bude ze strany správního orgánu vydáno závazné stanovisko. Účastník toho nevyužil, proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno výše.

Dům č. p. 000 na části pozemku p. č. 0000/1 k. ú. Terezín, je součástí bloku bytového domu s č. p. 000 (AAA ul.), č. p. 293 (KKKK ul.) a č. p. 000 (ul. CCCA). Tento obytný komplex je jako celek – soubor domů, činžovní dům veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka zapsaná pod rejstř. č. 00000/0-0000.
Tento dvoupatrový řadový trojkřídlý obytný soubor, krytý průběžnou sedlovou střechou, zaujímá v Terezíně přes polovinu domovního bloku (karé BB) v ALKJ části Hlavní pevnosti. V rámci Terezína se jedná o jeden z vůbec PPP civilních objektů, který byl na dnešním půdorysu postaven již před rokem 1810 (objekt je zakreslen na plánu Terezína z téhož roku). Bezesporu jde o nejmohutnější čistě obytný terezínský objekt, postavený na třech dříve samostatných parcelách (192/1 až 3), čemuž odpovídají stále používaná tři čísla popisná. Původně byla budova jednopatrová s jednoduchou klasicistní fasádou (nárožní bosáž, výrazná hladká kordonová římsa, okenní šambrány a oblouky
průjezdu s pilastry a výrazným klenákem), což dokládá plán úprav ze září roku 1845. Mladší nástavba domu vznikla po roce 1923, tvoří však již plně integrální součást kulturní památky a její konstrukce a prvky reprezentují jednu ucelenou stavební etapu objektu, výrazně se podílející na jeho stávajícím celkovém výrazu včetně fasády a střechy.
Půdorys celého komplexu má přibližně tvar písmene C s nestejně dlouhými krajními křídly.

Hlavní průčelí západní křídla (v šířce dvou běžných městských domů) je dohromady osmiosé, ve třetí ose zleva je umístěn průjezd, který tak na protější straně uvnitř bloku vyúsťuje v západním koutě dvora. Uliční průčelí severního křídla je celkem devatenáctiosé (odpovídá šířce šesti běžných domů, např. na opačné straně bloku), přičemž uprostřed kompozice průčelí je umístěn průjezd do dvora s dvoukřídlými vraty.

Východní průčelí je jedenáctiosé (na šířce tří městských domů), uprostřed kompozice se v přízemí nachází dvoukřídlé dveře do vstupní chodby, průchod je však na druhé straně směrem ke dvoru zazděn. Půdorys západního křídla je uprostřed dispozice směrem do dvora rozšířen o vystupující schodišťový rizalit krytý valbovou střechou, schodiště je však přístupné pouze ze zadní strany směrem ze dvora. Předloženým záměrem řešená jednotka č. 000 se nachází Předloženým záměrem řešená jednotka č. 000 se nachází v přízemí dotčeného objektu, v jeho západní části s vlastním č. p. 000 se samostatným
vstupem z ul. Horní vodní brána. Umístěna je vpravo od vstupní chodby směrem k nároží ul. Horní vodní brána a Palackého. Vnitřní dispozice jednotky je tvořena jen jedním hlavním otevřeným společným prostorem hlubokým přes oba trakty. Okenní otvory směrem do dvora jsou však zazděny z důvodu přízemní přístavby nacházející se ve dvoře. K jednotce přísluší jedna neosvětlená místnost s hygienickým zázemím, situovaná ve vnitřním severozápadním rohu. Dále je zde pouze jedna oddělená místnost až přímo na severovýchodním nároží domu.

Prvořadým zájmem stavební obnovy objektu nemovité kulturní památky v obdobných případech, jako představuje tento, je v maximální možné míře rehabilitace jeho neuspokojivého technického stavu vzniklého mnohaletým zanedbáváním pravidelné údržby předchozími majiteli, resp. uživateli předmětných prostor, naposled využívaných zřejmě ke skladovacím účelům.

Obytný soubor, ať již jako jednotlivá entita, či jako nedílná součást terezínského urbanistického celku, vykazuje hodnoty, které lze jednoznačně charakterizovat jako památkové. Z hlediska dochovaného hmotového, stavebně-konstrukčního a dispozičního řešení je celý obytný komplex architektonicky i obecně historicky významným příkladem postupného stavebně-historického vývoje terezínské civilní zástavby. Vzhledem k době vzniku je jeho historická hodnota, a s ní úzce spojená hodnota stáří, nepopiratelná. Kromě obecné hodnoty dané vlastním stářím je dům ze stavebně-historického hlediska cenným hmotným pramenem pro poznání dobových stavebně-konstrukčních postupů a technologií a dokladem stavebního vývoje terezínské civilní zástavby a její integrální součástí s vysokou výpovědní hodnotou.

Tento objekt je svým půdorysným a hmotovým řešením součástí urbanistické struktury Terezína a jeho památková hodnota spočívá v dochovaných historických konstrukcích. Autenticitu domu zvyšují veškeré dochované stavební doplňky, které se však bohužel dochovaly v pouhém zlomku. Všechny dochované historické konstrukce a prvky jsou však plnohodnotným článkem stavebního vývoje objektu a je potřeba je při veškerých nových stavebních úpravách respektovat a zachovávat.

Pro udržení výrazu a charakteru stavby je proto nutné při jakýchkoli udržovacích pracích dbát především o dodržení původního materiálového řešení, pečlivé zachování tvarové rozmanitosti (struktura povrchů, detaily profilace jednotlivých prvků) a vhodné barevné úpravy všech rekonstruovaných součástí objektu kulturní památky. V rámci ochrany památkové rezervace je hodna zachování a obnovy především úprava vnějšího pláště (tj. historická podoba fasády, výplní a střechy), která je podstatná nejen pro výraz
domu samotného, ale významnou měrou spoluvytváří dochovaný charakter uličního interiéru Terezína jako celku památkově chráněného města.

Tento objekt je svým půdorysným a hmotovým řešením součástí urbanistické struktury Terezína a jeho památková hodnota spočívá v dochovaných historických konstrukcích. Autenticitu domu zvyšují veškeré dochované stavební doplňky, které se však bohužel dochovaly v pouhém zlomku. Všechny dochované historické konstrukce a prvky jsou však plnohodnotným článkem stavebního vývoje objektu a je potřeba je při veškerých nových stavebních úpravách respektovat a zachovávat.

Pro udržení výrazu a charakteru stavby je proto nutné při jakýchkoli udržovacích pracích dbát především o dodržení původního materiálového řešení, pečlivé zachování tvarové rozmanitosti (struktura povrchů, detaily profilace jednotlivých prvků) a vhodné barevné úpravy všech rekonstruovaných součástí objektu kulturní památky. V rámci ochrany památkové rezervace je hodna zachování a obnovy především
úprava vnějšího pláště (tj. historická podoba fasády, výplní a střechy), která je podstatná nejen pro výraz domu samotného, ale významnou měrou spoluvytváří dochovaný charakter uličního interiéru Terezína jako celku památkově chráněného města.
Předmětem zájmu památkové péče v rezervaci Terezín jsou jednotlivé stavby, všechny prvky pevnostního systému (včetně příkopů, mostků, bran atd.) a město jako systém (včetně veřejných prostranství, povrchu komunikací, zeleně atd.).

V souvislosti s investorem požadovanými pracemi je nutné na předmětnou památku pohlížet především jako na součást historického uličního interiéru, jehož ochrana je v plošně památkově chráněných územích prioritním zájmem státní památkové péče – viz §
3, odst. b) vyhlášky zřizující MPR Terezín: „musí být zachována objemová skladba uličních bloků a jejich vnější výraz, zejména výškové poměry, stavební materiály, tvary a členění vnějších ploch jednotlivých objektů, a to i těch, které nejsou kulturními památkami.“ Při posuzování záměru investora je nutné mít na zřeteli také § 3, odst. d) této vyhlášky: „úpravy městských prostor a ploch v rezervaci musí směřovat k jejich obnově, funkčnímu a estetickému zhodnocení se zřetelem k charakteru historického a přírodního
prostředí rezervace.“

Veškeré stavební zásahy a úpravy ve své výsledné podobě nesmí mít negativní dopad na hodnoty KP, MPR, NKP a s nimi souvisejícího prostředí. Protože je objekt nemovitou kulturní památkou, lze veškeré jeho úpravy provádět především za využití historicky opodstatněných materiálů, při plném respektování dochovaných historických konstrukcí, detailů a prvků.

Obecně v soudobé památkové péči platí, že pro úpravy prováděné na historických stavbách je potřeba používat tradiční klasické a na objektu původně užité materiály a technologie odpovídající době jeho vzniku a pozitivním etapám stavebního vývoje, což
má za cíl nejen zachování autenticity (historické pravdivosti) stavby a věrohodnosti jejího výrazu, ale i zachování, respektive v dnešní době často spíše rehabilitaci kontinuity tradičního řemesla a udržení tradice jako takové.

Odklon od používání klasických historických materiálů a postupů by znamenal
odklon od historicky věrné podoby památky k její historické dezinterpretaci. Stavební zásahy tak v maximální možné míře musí respektovat a obnovovat zpět kulturně-historické kvality objektu. Možnost dále realizovat jen pozitivní úpravy, které zajistí zachování významu dané nemovité kulturní památky, je stanovena kromě zákona o státní památkové péči i v mezinárodních úmluvách platných na poli památkové péče.
Pouze tradičně řemeslně opravené výplně mohou zabránit další dehonestaci hodnoty autentické podoby objektu.

A historický přístup, např. formou užití moderních křížových vrutů při opravě truhlářských výrobků, by mohl narušit věrohodné působení jinak kvalitní realizace. Také užití moderního kování by jednoznačně narušilo vzhled výplní, čímž by byla znemožněn zdařilý výsledek zamýšlené rehabilitace jejich původního vzhledu. Na základě poznatků současné památkové péče víme, že krycí nátěry se na oknech staveb běžně objevovaly od konce 18. století.

Nový nátěr je zapotřebí volit na olejové bázi, jelikož neuzavírá vlastní hmotu dřeva a vykazuje přirozený způsob stárnutí. Nátěr štětcem zajistí přirozený vzhled s živým povrchem. Uvedená barevnost je historicky opodstatněná a jako taková považována za vhodnou.

Užití interiérových dveří a konkrétního typu prkenné podlahy, které budou vycházet ze standardně historicky používaných řešení, bude mít pozitivní dopad na vzhled a památkové hodnoty vnitřního prostoru kulturní památky. Bude tak rehabilitována hodnověrná podoba dotčeného prostoru uvnitř objektu.

Bude-li však zvoleno provedení bez kladného zhodnocení státní památkové péčí, může dojít k poškození kulturních kvalit stavby. Požadované dlaždice odpovídají stavební fázi konce 19. či počátku 20. století. Uplatnění tradičních materiálů při opravě drážek či nerovností zdiva je opodstatněno zájmem o zajištění kontinuity a tím také o maximální míru dodržení původního architektonického výrazu v interiéru i exteriéru stavby, který je v důsledku soudobých nároků měněn pouze v nezbytně nutném rozsahu. Aby
byl věrohodně zachován historický výraz, jsou požadavky na provedení navržených prací dány tezí památkové péče o respektování hmotné podstaty objektu. Užití materiálů shodných nebo kompatibilních s historicky používanými je standardně vždy jednoznačně preferovaným řešením.

Zdění, omítání i nátěr je nutné provádět za vhodných klimatických podmínek, rovněž je třeba přesně dodržet technologický postup daný výrobcem materiálu. Důležitou složkou je jak vlastní použitý stavební materiál, tak jeho finální povrchová úprava a v neposlední řadě i její barva. Požadavky jsou formulovány tak, aby se minimalizoval zásah do historických konstrukcí a zároveň byl zohledněn způsob jejich současného provedení i konečný vzhled realizovaných prací. Dochovaná podoba interiéru je podstatnou součástí památkové hodnoty objektu, která by měla být během všech plánovaných stavebních zásahů respektována. Charta ICOMOS k této problematice uvádí následující:

„Hodnota architektonické památky netkví pouze v jejím vzhledu, ale též v celistvosti všech jejích složek jako jedinečném výsledku dobových stavebních technik.“ Každý stavební zásah může vést k likvidaci hodnotných historických součástí objektu nebo jejich poškození, zničení historického originálu ale přitom není z hlediska památkové péče přijatelné, a proto je nutné korigovat i vhodný způsob provedení a výslednou podobu realizovaného stavebního zásahu, který bude mít vliv na celkový výraz kulturní památky (ať už v exteriéru, nebo i v interiéru).

V neposlední řadě se s vizuálním projevem stavebních prací pojí i tradiční řemeslné zpracování, které má z hlediska památkové péče hodnotu samo o sobě a mělo by proto být vždy jednoznačně preferováno. Detailní rozpracování veškerých instalací v domě – domovní rozvody, příp. včetně nových přípojek, všech inženýrských sítí jako elektro, ZTI, topení a ohřev vody, aj. je důležité podrobně rozvrhnout v rámci samostatné projektové dokumentace, jež by měla obsahovat i vybavení WC, koupelny, kuchyně apod.
Stav sanitárních zařízení je odvislý od doby jejich posledního používání. Když už tedy existují, tak při dlouhodobém nepoužívání materiál a způsob jeho instalace, stejně jako vlastní vybavení sanitárních zařízení, většinou už nevyhovují současným požadavkům. Zlepšení situace ohledně hygienického zařízení je pro majitele zpravidla stěžejním tématem.

Vybourání zazděných stavebních otvorů s osazením novými výplněmi, stejně tak rozdělení dispozice vloženými příčkami, provedení keramických obkladů a sanitárního zařízení pro nové hygienické zázemí a kuchyňský kout, je možné provést bez
připomínek, neboť se jedná o zásahy na novodobých konstrukcích a prvcích, zásahy nedestruktivní nebo reverzibilní.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.
Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění, řídil se platnými právními předpisy a nařízeními, vycházel ze znalosti místních poměrů a ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při realizaci zamýšleného záměru, z písemného odborného vyjádření NPÚ ÚOP Ústí n. L., z podmínek ochrany MPR Terezín stanovených v Nařízení vlády č. 443/1992 Sb. ze dne
29.7.1992 v aktuálním znění o prohlášení pevnosti Terezín za MPR a z podmínek ochrany ochranného pásma Národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezína stanovených v Rozhodnutí o jeho zřízení.

Poučení :

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

 

X