Archive for Státní správa – Úřady

Magistrát – stížnost na lékaře

STÍŽNOST NA INDIKACI VÝKONŮ NE NEZBYTNĚ NUTNÝCH Z TITULU VÝHODĚJŠÍ EKONOMIKY SMLUVNÍHO POSKYTOVATELE.

Jak vám bylo správně informováno, stížnost na poskytovatele podána dne 1. 10. 2018. Doposud neodpovězeno.

Stížnost se týkala nadbytečné indikace rozsahu zákroku, který byl bolestivý, leč nemusel. Došlo k invazivnímu zásahu do anusu z důvodu léčby perianálního trombu.

Subjektivně: potřeba rozsáhlejších výkonů v daný den ze strany lékaře z titulu prospěšnosti ekonomiky pro zdravotnické zařízení na konto pacienta.

Špatná komunikace a nesdělení rozsahu zákroku. Při dotazování z mé stany, nejasné odpovědi, pouze přikyvování. Uvedení v omyl. Opět viz daná původní stížnost s detailním popisem.

K bližšímu popisu přikládám také původní stížnost i kopii lékařské zprávy z ošetření.

Tímto také uděluji Souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace a s pořizováním jejích výpisů a kopií.

ŠŠ
Dat. nar. 00000
Adresa dručení: tato DS.

Povedený opravář karavanů v České Lípě

Česká obchodní inspekce pro Liberecký Kraj

Dobrý den, píši ve věci jednání podnikatele, které po poradě s právní kanceláři ochrany spotřebitele, nepovažuji za korektní.
Dne 11. 4. 2014 (Opravenka viz příloha) jsem v provozovně SK – K. P. v České Lípě mi dle zakázkového listu v příloze této datové zprávy byla na obytném voze vyměněna vodní pumpa.
Tu jsem z důvodu špatné těsnosti v září 2015 reklamoval zasláním pumpy zpět a komunikací na E-mail podnikatele.
Podnikatel P. činil průtahy s vyřízením reklamace z důvodu nutnosti zasílání pumpy do mateřské firmy do Německa a na mé dotazy mě informoval, „že stále neodpověli“ „že se jedná o prehistorický model“ (na žádost ČOI mohu celou obsáhlou korespondenci doložit kopií z E-mailu)
Dne 11. 2. 2016 mi přišla od pana P. odpověď, že pumpa je stará a že se nejedená o výrobek, který jsem u něj zakoupil.
Jak k tomuto závěru došel, nechápu. Nadále jsem podnikatele P. dne 30. 3. 2016 jsem doporučeným dopisem, na radu www.asociace-sos.cz zaslal podnikateli P. odstoupení od smlouvy. Bez reakce.
Dne 12. 8. 2016, jsem podnikateli P. zaslal adresu, kam může neopravitelný výrobek zaslat. Bez odezvy.
Dne jsem 17. 1. 2016 jsem podnikatele P. vyrozuměl, že si pumpu vyzvedne mnou určený náhradník dnes v jeho provozovně. Podnikatel P. mi sdělil, že pumpu vyhodil, jako neopravitelnou.

VV
————————–

PŘÍLOHY:
Opravenka.
Podací lístek.
Odstoupení od smlouvy.

Výjádření České obchodní inspekci

23. 10. 2016 v Catanzaro – Itálie
K rukám: Právního oddělení orgánu ČOI.
Dobrý den, pro jistotu vám touto písemnou cestou opakuji skutečnost vytahující se k situaci zhruba definované jako „ukončení podnikání v ČR a ukončení pobytu na území ČR“, ve věci správního řízení zahájeného proti podnikající osobě VV.
(pro další zjednodušení uvádím okolnosti bez konkrétních datumů)
V říjnu tohoto roku jsem mluvil telefonicky s paní H. – inspektorkou ČOI. Ta mi potvrdila, že moje elektronická zpráva do formuláře www ČOI dorazil můj vzkaz ohledně směřování korespondence na E-mailovou adresu VV(zavináč)seznam.cz byla doručena vzána v potaz.
Tuto okolnost, bych vám rád potvrdil a současný doporučený dopis zasílám z Itálie, kde jsem na své obchodní cestě, která po státech Evropy trvá již několik měsíců. Nadále pro další lepší pochopení situace uvádím, že tato cesta potrvá zřejmě ještě několik let.
Paní H. a celkově ještě v předobdobí před tímto telefonátem, jsem komunikoval s ČOI prostřednictvím datové schránky. Ta po krátkém čas – vzhledem k technické chybě v přihlášení, mi zůstala nepřístupna.
Moje živnostenské podnikání bylo definitivně ukončeno na přelomu srpna-září a nejsem si ani jist, zda-li by tato schránka fungovala i po zrušení živnosti (zdůrazňuji, že nedošlo k jejímu přerušení ale opravdu ukončení a smazání IČ).
V momentě, kdy se k vám bude dostávat tento doporučený dopis, dojde také k ukončení pobytu v ČR a vrácení občanského průkazu na příslušné oddělení MÚ Praha.
Skutečnost, že jsem se k častým pracovním cestám a nemožnosti vyhledat vhodného právníka, který by mi pomohl záležitost proti ČOi vyargumentovat, jsem musel tento moj s mašinérií přesahující moje administativní kapacity, vzdát.
Okolnosti, kde nastala chyba nebo mohla nastat v práci inspektorky (a nevím, zdali byla napravena) v technickém ověřování skutečností vážících se k inkriminovaným www, přičemže tuto akci považuji za systémově účelovou, jsem sděloval.
Nejsem si tedy v současné době vědom míry postupu proti mé osobě a uvádím zde pro pořádek současné okolnosti a dopis zasílám dodejkou, abych měl v ruce minimálně nějaký doklad o tom, že jsem s vámi v mezidobí komunikoval.
Předpokládám také, že vzhledem k systémové mašinérii a tendenci pokuty – za vámi uváděné a ne v malé míře – ukládat, považuji také za objektivně lepší vám sdělit, že:
1) v ČR nevlastním žádný nemovitý majetek
2) v ČR vlastním jeden běžný účet u MBank, který již delší dobu postrádá jakoukoliv významnou peněžní částku v kreditním významu
3) v ČR jsem vlastnil 2 ojeté automobily (Škoda Felícia rv. 1996 a Ford Transit rv. 1992). Oba automobily byly kupní smlouvou prodány a na území ČR se nachází jen Felície, která byla již několik let předmětem Smlouvy o pronájmu automobilu třetí osobě.
4) v ČR neplánuji jakýkoliv vznik zdrojů
Pro tyto uváděné okolnosti, navrhuji Právnímu oddělení orgánu ČOI posléze po:
1) vydání jakéhokoliv rozhodnutí o udělení významější pokuty, než je 3 tisíce Kč.
2) předejití vymáhání právní cestou a navržení splátkového kalendáře, neboť:
a) toto řešení bod 2) bude zcela jistě levnější
b) vzhldem k nenavyšování takové pokuty o náklady řízení, úroky z prodlení, atd – i jediné v nějakém reálném čas pro mě akceptovatelné.
c) možné splátky cca 500 – 1000 Kč (bude ovšem záležet v jakém řádu se celková výše bude pohybovat)

S přáním krásného dne VV

Doplnění odvolání ČOI

18. 4. 2016

Odvolání
Dobrý den, práce soudních znalců a tlumočníků je upravována soudy a vyhláškou o soudních tlumočnících. Není v mé kompetenci hrubě zasahovat do tohoto zákona publikováním mylných informací z občanského zákoníku a jejich aplikaci nad nadřazený zmíněný zákon formou smluvních podmínek, které se na práci soudních znalců nevztahují.
Jednalo by se o hrubé porušení tohoto zákona mystifikací.
Stránka měla do 14. 4. 2016 informativní charakter popularizující práci soudních znalců a tlumočníků jmenovaných českými soudy.

Ukončení pobytu ČR

Věc: Žádost o ukončení trvalého pobytu na území České republiky – sdělení
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 5 obdrželo
dne 2.1.2017 vaši žádost o ukon
čení trvalého pobytu na území České republiky, ve smyslu §
10 odst. 12 zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V této v
ěci vám sdělujeme, že váš trvalý pobyt na adrese Praha 5 Smíchov, Kkkkk
1111/12 byl ukončen ke dni 2.1.2017. Správní poplatek ve výši 100 Kč byl na účet Úřadu
m
ěstské části Prahy 5 připsán dne 10.1.2017.

X