Chystá se konec tlumočníků a překladatelů v Čechách

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v úterý 28. května 2019 bude Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky znovu hlasovat o samostatném zákoně o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, který má nahradit stávající právní předpis z roku 1967 a zásadním způsobem změnit podmínky pro výkon naší činnosti. Ústavně-právní výbor Senátu doporučil tento Sněmovnou v březnu schválený návrh k zamítnutí a poukázal na zjevné vady zákona, které podle Senátu nelze odstranit v podobě několika pozměňovacích návrhů. Plénum Senátu se pak s tímto názorem ztotožnilo a vrátilo jej Poslanecké sněmovně, jejíž hlasování nyní rozhodne, zda bude zákon postoupen k podpisu prezidentu republiky.

Nový zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích je koncipován jako zrcadlový odraz nového zákona o znalcích, který je Komorou znalců České republiky hodnocen jako výrazné zhoršení podmínek jejich činnosti. Odborná veřejnost v souladu se Senátem požaduje tento návrh zákona zamítnout a zpracovat nový.

Tento dopis pro Vás připravila iniciativa soudních tlumočníků Za lepší zákon o soudních tlumočnících a překladatelích, která by Vás tímto chtěla informovat o nejpalčivějších bodech připravovaného zákona v reakci na to, že Komora soudních tlumočníků České republiky se proti navrhovanému zákonu nevymezila s poukazem na prioritu oddělení od znalců. My však s tímto postojem nesouhlasíme a obáváme se, že v případě přijetí zákona v současném znění není cesta k nápravě příliš pravděpodobná.

Jelikož se jedná o mimořádnou situaci, která ovlivní výkon naší činnosti, dovolujeme si Vás pro tento případ oslovit a shrnout pro Vás přehled hlavních změn, které navrhovaný zákon přináší.

Odděluje se výkon překladatelské a tlumočnické činnosti. Tlumočník, který vyhotoví překlad, aniž by byl zapsán i jako překladatel, se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu ve výši až 500 000 Kč. Stejného přestupku s totožnou sankcí se dopustí i překladatel, který bude tlumočit, aniž by byl zapsán i jako tlumočník, přičemž dle navrhovaného zákona je překlad audio záznamu (např. výslechu apod.) považován za tlumočnický úkon, a nikoliv úkon překladatelský. Navíc, byť nový zákon operuje s oddělením výkonu překladatelské a tlumočnické činnosti, v textu nedůsledně toto oddělení používá a vzniká řada nedorozumění ohledně toho, co je a není překladatelský/tlumočnický úkon.

Tlumočnická/překladatelská agenda se centralizuje a přechází na Ministerstvo spravedlnosti.

Všichni stávající zapsaní tlumočníci budou bez dalšího zapsáni do nových seznamů jako překladatelé i tlumočníci, a budou moci svou činnost vykonávat nejdéle po dobu 5 let. Uplynutím této doby nebo zápisem do seznamu tlumočníků, seznamu překladatelů nebo do obou těchto seznamů podle nového zákona jejich dosavadní oprávnění zanikne. Během uvedené doby mohou získat oprávnění podle nového zákona a složit vstupní zkoušku, která ověří požadované znalosti. Výše poplatku za zkoušku je stanovena na 3 000 Kč. Náhradní termín pro uchazeče, který svou neúčast na zkoušce z vážného důvodu řádně omluví, je zpoplatněn částkou 5 000, příp. 10 000 Kč. Obsahem vstupní zkoušky není jen znalost tlumočnického zákona, ale i řízení, v nichž se tlumočení používá, tzn. civilního, trestního a správního procesu.

Jako veřejný údaj se do seznamu tlumočníků a překladatelů bude zapisovat údaj o přestupcích spáchaných podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a o uloženém správním trestu. Kontaktní adresa je údaj veřejný, místo trvalého pobytu je údaj neveřejný. Za porušení povinnosti nahlásit změnu údajů zapisovaných do seznamu do 10 pracovních dnů lze uložit pokutu ve výši až 75 000 Kč.

Stávající horní hranice pokut (50 000 Kč, 100 000 Kč a 250 000 Kč) se zvyšují na 75 000 Kč, 250 000 Kč a 500 000 Kč. Pokutu ve výši až 500 000 Kč lze mimo jiné uložit za porušení povinnosti vykonávat činnost nestranně, nezávisle a s odbornou péčí a ve sjednané nebo stanovené době. Pokutou ve výši až 500 000 Kč se trestá i porušení nové povinnosti vyhotovit stejnopis překladatelského úkonu předloženého v listinné podobě a uchovat jej alespoň po dobu 3 let. Archivovat se bude stejnopis úkonu, nikoli pouze překlad. Povinnost archivace s sebou přináší mj. nutnost zabezpečit vysoce citlivé informace, jejichž únik a zneužití mohou mít skutečně celospolečenský dopad.

Újmu způsobenou v souvislosti s výkonem tlumočnické a překladatelské činnosti budou tlumočníci a překladatelé povinni nahradit. V této souvislosti se zavádí povinnost sjednat si pojištění. V návrhu vyhlášky se dočteme, že předpokládané náklady na pojištění při pojistném limitu 1 mil. Kč se budou pohybovat kolem 3 000 Kč až 3 500 Kč. Povinnost náhrady vznikne soudním tlumočníkům/překladatelům i tehdy, když si (výhradně se svolením zadavatele) přizvou pro nedostatek odborné způsobilosti konzultanta a úkon provedou mj. na základě informací obdržených od takovéhoto konzultanta, přičemž se může stát, že tyto obdržené informace nemusejí být správné. Soudní překladatel/tlumočník tak nese odpovědnost i za „cizí“ práci. Byť odpovědnost dodavatele za práce dodané jeho subdodavateli není dle nového občanského zákoníku nic neobvyklého, soudní tlumočník/překladatel je zde v poněkud odlišném postavení než kterýkoliv jiný dodavatel prací. Klasický dodavatel prací se může sám svobodně rozhodnout, zda zakázku pro nedostatek odbornosti odmítne. Soudní tlumočník/překladatel tuto možnost nemá. Úkon musí provést, i když nedisponuje patřičnou odborností.

Zavádí se možnost provést překladatelský úkon v elektronické podobě, ovšem pouze se souhlasem zadavatele.

Evidence úkonů bude centralizována. Jako neveřejný údaj je veden, mimo jiné, i celkový počet zadaných a doposud neprovedených úkonů, a to jak v případě orgánů veřejné moci, tak i jiných zadavatelů. Celkový počet zadaných a dosud neprovedených úkonů a celkový počet provedených úkonů v jednotlivých letech jsou údaje veřejné.

Orgánu, který rozhodl o ustanovení tlumočníka nebo překladatele, se ukládá povinnost rozhodnout o odměně a náhradách nejpozději do 30 dnů od doručení vyúčtování a uhradit je nejpozději do 15 dnů po nabytí právní moci.

Náhrady a odměny a způsob jejich snížení a zvýšení stanoví opět Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou, k jejímuž přijetí nepotřebuje souhlas parlamentu. V současné chvíli se v návrhu vyhlášky předloženém MSp uvažuje o hodinové odměně tlumočníka ve výši 300 až 550 Kč. Odměna za normostranu překladu se předpokládá na úrovni 200 až 450 Kč. U často se opakujících jednoduchých tlumočnických a překladatelských úkonů spočívajících v tlumočení či překladu v podstatě stejných, obdobných či opakujících se skutečností se snižuje hranice sazeb až o 30 %. Příplatek za mimořádnou obtížnost dosahuje až 20 %, za spěšnost až 50 %. Zvýšení odměny za práci v noci, v den pracovního klidu nebo volna se nepředpokládá. V návrhu vyhlášky se rovněž uvádí paušální částka náhrady hotových výdajů, např. tisk černobílý list A4 ve výši 3 Kč. Otázka dalších vyhotovení vysloveně upravena není. Náklady na přípravné práce a administrativní práce jsou již zahrnuty v odměně tlumočníka a překladatele.

Tento přehled obsahuje jen některé navrhované změny, ale doufáme, že si na jeho základě uděláte představu o tom, jak se dotknou konkrétně Vás, bude-li tento návrh zákona v nejbližších dnech přijat. V účinnost by měl vstoupit od 1.1.2021.

 

Comments are closed.