Duplikát modré knížky pro osvobození od vojenské služby 📘✉️

Co je modrá knížka a jakou roli hrála v minulosti?

Modrá knížka byl důležitým dokladem pro muže v minulosti, kdy byla základní vojenská služba povinná. Sloužila jako potvrzení, že držitel nemohl absolvovat vojenskou službu z důvodu zdravotních omezení. Tento dokument umožňoval mužům osvobození od vojenské povinnosti.

Změny v současné době 🔄

Dnes už platnost povinné základní vojenské služby v mnoha zemích skončila, a tím pádem i vydávání „modrých knížek“ pro osvobození. Moderní vojenské systémy se zaměřují na dobrovolné základní vojenské služby nebo profesionální armády.

Historický význam modré knížky 📜

V minulosti měla modrá knížka velký význam pro muže, kteří nemohli kvůli zdravotním problémům vykonávat vojenskou službu. Byl to důležitý dokument, který mohl výrazně ovlivnit jejich budoucnost.

Význam změny ve vojenských systémech 👨‍✈️🌍

Změna v systémech vojenské služby přinesla řadu pozitivních aspektů. Vojenské jednotky nyní mohou rekrutovat dobrovolníky, kteří mají zájem aktivně se zapojit do služby. To umožňuje sestavit silné a angažované armády, které jsou lépe připraveny čelit současným bezpečnostním výzvám.

Závěr 🏁

I když modrá knížka v minulosti sehrávala klíčovou roli pro osvobození od vojenské služby, současná éra se zaměřuje na jiné přístupy k vojenskému náboru a obraně. Důležité je přizpůsobit se aktuálním potřebám a výzvám, aby byla zajištěna co nejefektivnější ochrana a bezpečnost zemí.

KONKRÉTNÍ ŽÁDOST NÍŽE:

DOTAZ:

Dobrý den, prosím, kde mohu získat duplikát modré knížky?

KONTAKT:

Kr a j s ké v o j ens ké v e l i t e ls t ví L i b e r e c
Na Zápraží 376/4, Liberec, PSČ 461 24, datová schránka 9chaehe

Vážený pane Nováku, na Váš dotaz ohledně vystavení duplikátu tzv. modré knížky Vám sděluji následující:

Dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2005, se již osvědčení o zániku branné povinnosti (tzv. modré knížky) nevydávají a ani se nevystavují jejich duplikáty. V případě potřeby prokázání nevykonání základní vojenské služby a zániku branné povinnosti (např. pro
účely důchodového řízení apod.) vydávají potvrzení krajská vojenská velitelství příslušná místu současného trvalého pobytu žadatele na základě údajů získaných ze Správního archivu AČR Olomouc nebo Vojenského archivu Trnava (při zániku branné povinnosti do roku 1992).

Žádost o zaslání potvrzení o nevykonání základní vojenské služby a zániku branné povinnosti (tiskopis žádosti přiložen v příloze) zašlete na příslušné krajské vojenské velitelství podle místa Vašeho současného trvalého pobytu.

Kontaktní adresa pro Liberecký kraj:
Krajské vojenské velitelství
Na Zápraží 4
461 24 Liberec
datová schránka 9chaehe


kontakty na ostatní krajská vojenská velitelství naleznete na www.army.cz
Kontaktní osoba: s.z. Jana Fraňková, tel. 973 262 235 ředitel z pověření podplukovnice Ing. Jana Horňáková podepsáno elektronicky

Comments are closed.