Ve věci: Výzva k nápravě závadného stavu a úhradě části způsobené škody

Vážení, obracím se na Vás v právním zastoupení našeho klienta společnosti AT s.r.o., IČO 0000000, se sídlem náměstí V 0000/0, R., 000 00 Praha 1 (dále jen „klient“) ve věci Vámi šířené dehonestující zprávy odeslané Vaším spolkem z adresy @@@ dne 17. 6. 2020 na kontakty ve skupině @@@. Tímto způsobem jste rozšířili bez jakéhokoliv ověření jejich správnosti nepravdivé údaje o klientovi způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost klienta u spoluobčanů, poškodit jej při jeho podnikatelské činnosti, čímž jste mu způsobili a nadále působíte újmu psychickou i finanční.

Přestože klient zvažuje v rámci reakce na uvedené jednání řadu právních kroků, máte možnost zabránit dalšímu nárůstu vznikající újmy. Jménem klienta Vás vyzývám, abyste v rámci nápravy závadné stavu odeslali dvakrát s pětidenním odstupem stejným způsobem a na stejné kontakty omluvnou zprávu následujícího znění:

„Vážené kolegyně, vážení kolegové,
tímto se omlouváme panu SS a společnosti AT s.r.o. za rozeslání emailové zprávy dne 17. 6. 2020 z adresy @@@ na kontakty ve skupině @@@ obsahující skutečnosti a údaje, jejichž pravdivost jsme si nijak neověřili, čímž mohlo dojít neoprávněně k poškození dobrého jména jmenovaných osob. PPP se distancuje od aktivit některých členů, kteří ať už z vlastní iniciativy či z podnětu třetí osoby v rámci konkurenčního boje rozšiřují mezi ostatní členy PPP dehonestující informace o panu SS a společnosti AT s.r.o.

Řada našich členů má zcela opačné tj. velmi pozitivní zkušenosti při spolupráci se jmenovanými osobami. Pokud jste předmětnou zprávu či informace šířili mezi další osoby, žádáme Vás tímto o předání této zprávy
osobám, kterým jste informace poskytli.
Děkujeme, PPP“

Dále Vás jménem klienta vyzývám k úhradě kompenzace za škodu způsobenou tím, že klient musel využít právního poradenství v důsledku Vašeho protiprávního jednání a za toto uhradit odměnu. Kompenzaci ve výši 5.000,- Kč uhraďte na bankovní účet klienta č. 00000000/0000 vedený u společnosti V banka a.s., a to nejpozději do 10. 7. 2020. O rozeslání omluvné zprávy a provedení úhrady nás následně písemně informujte na emailovou adresu @@@.

V případě, že nebudeme informováni o skutečnosti, že kompenzace byla k uvedenému datu uhrazena na shora uvedený bankovní účet a shora uvedená omluvná zpráva byla rozeslána osobám, které obdržely závadnou zprávu ze dne 17. 6. 2020, budou zahájeny další právní kroky k nápravě závadného stavu, ať už v rámci řízení trestního (podezření ze spáchání trestného činu pomluvy) či civilního. Náhrada nákladů spojených s uplatňováním práv klienta mohou být následně uloženy k Vaší tíži. Tato upomínka je výzvou podle § 142a občanského soudního řádu, v platném znění, se všemi důsledky s tímto spojenými.

Comments are closed.