Vracení pokut Varnsdorf studánka

KORESPONDENCE ZPĚT: 

reagujeme tímto na Vámi zaslaný dokument „Vrácení pokuty 1.000,-Kč“, doručený dne
23.12.2019, ke kterému uvádíme následující stanovisko:
Městský úřad Varnsdorf v souladu s ustanovením § 125h zákona č. 361/2000 Sb.,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“) vydává výzvy provozovateli
vozidla, s nímž došlo k překročení nejvyšší dovolené rychlosti, k uhrazení určené částky – tato
výzva není rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tudíž proti ní nelze brojit
žádnými opravnými prostředky, ani řádnými, tj. odvoláním podle ustanovení § 81a násl.
téhož zákona, ani mimořádnými, jimiž jsou přezkumné řízení podle ustanovení § 94a
násl. správního řádu, případně obnova řízení podle ustanovení § 100 – 102 téhož zákona
– podobně jako výzva k uhrazení určené částky není rozhodnutím, ani určená částka není
pokutou ve smyslu definice správního trestu pokuty podle ustanovení § 35 písm. b) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, s
návazností na ustanovení § 46 téhož zákona.
Pokud jde o postup provozovatele vozidla, jemuž byla doručena výzva k uhrazení určené
částky, ten má podle ustanovení § 125h odst. 5, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. tři možnosti:
– uhradit ve lhůtě 15 dnů určenou částku, čímž je věc jednou provždy vyřízena,
– sdělit správnímu orgánu jméno řidiče, který se dopustil porušení povinností řidiče a
pravidel provozu na pozemních komunikacích, pak správní orgán zahájí řízení o
přestupku s tímto řidičem,
– určenou částku neuhradit, jméno řidiče nesdělit, pak správní orgán postupuje podle
ustanovení § 125f odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. a jeho úkony směřují ke zjištění
totožnosti pachatele, pokud se toto nepodaří, zahajuje řízení o přestupku
provozovatele vozidla – v tomto řízení je vydáno rozhodnutí, proti němuž již lze
brojit opravnými prostředky (viz výše).

 

Uhrazení určené částky na základě výzvy podle zákona o silničním provozu se v určitých
ohledech podobá podpisu příkazového bloku na pokutu, ovšem s tou výhradou, že v případě
určené částky podle zákona o silničním provozu není na rozdíl od příkazového bloku
vyslovena vina za přestupek a není uložen správní trest, nýbrž věc je po uhrazení částky
odložena.
V případě blokového řízení přitom správní soudy již v minulosti dovodily, že podpisem bloku
se obviněný z přestupku připravuje o možnost relevantně namítnout, že měření rychlosti bylo
provedeno nezákonně. Obdobně lze proto i v případě výzvy k uhrazení určené částky podle
zákona o silničním provozu dovodit, že pokud provozovatel vozidla určenou částku
dobrovolně uhradí, potvrdí tím, že při užití vozidla na pozemní komunikaci nebyly
dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, jinými slovy
akceptuje skutková zjištění uvedená ve výzvě, a připravuje se tak o možnost namítat, že
měření rychlosti bylo provedeno nezákonně, respektive že nebylo průkazné.
Co se týče zmiňované „trestné činnosti ze které jsme podezřelí“, jakékoliv závěry ve věci
může činit pouze nezávislý orgán, v tomto případě soud. Ve věci je podána Ministerstvem
vnitra správní žaloba na město Varnsdorf ke KS v Ústí nad Labem, o které dosud nebylo
rozhodnuto. Jakékoli závěry o nezákonnosti měření rychlosti, které probíhá v lokalitě obce
Studánka, tak může relevantně učinit pouze a jen tento orgán. Vzhledem k tomu, že žádný
soud dosud nerozhodl, že by měření rychlosti prováděné městem Varnsdorf bylo
nezákonné, pak správní orgán ani nemůže přistoupit k navracení dobrovolně uhrazené
částky. Záměrně uvádím „dobrovolně“, jelikož NSS vyložil, že se nejedná o povinnost
provozovatele vozidla, nýbrž pouze o možnost, kterou mu zákon o silničním provozu
nabízí. Vyčkejme tedy do rozhodnutí soudu.Uhrazení určené částky na základě výzvy podle zákona o silničním provozu se v určitých
ohledech podobá podpisu příkazového bloku na pokutu, ovšem s tou výhradou, že v případě
určené částky podle zákona o silničním provozu není na rozdíl od příkazového bloku
vyslovena vina za přestupek a není uložen správní trest, nýbrž věc je po uhrazení částky
odložena.
V případě blokového řízení přitom správní soudy již v minulosti dovodily, že podpisem bloku
se obviněný z přestupku připravuje o možnost relevantně namítnout, že měření rychlosti bylo
provedeno nezákonně. Obdobně lze proto i v případě výzvy k uhrazení určené částky podle
zákona o silničním provozu dovodit, že pokud provozovatel vozidla určenou částku
dobrovolně uhradí, potvrdí tím, že při užití vozidla na pozemní komunikaci nebyly
dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, jinými slovy
akceptuje skutková zjištění uvedená ve výzvě, a připravuje se tak o možnost namítat, že
měření rychlosti bylo provedeno nezákonně, respektive že nebylo průkazné.
Co se týče zmiňované „trestné činnosti ze které jsme podezřelí“, jakékoliv závěry ve věci
může činit pouze nezávislý orgán, v tomto případě soud. Ve věci je podána Ministerstvem
vnitra správní žaloba na město Varnsdorf ke KS v Ústí nad Labem, o které dosud nebylo
rozhodnuto. Jakékoli závěry o nezákonnosti měření rychlosti, které probíhá v lokalitě obce
Studánka, tak může relevantně učinit pouze a jen tento orgán. Vzhledem k tomu, že žádný
soud dosud nerozhodl, že by měření rychlosti prováděné městem Varnsdorf bylo
nezákonné, pak správní orgán ani nemůže přistoupit k navracení dobrovolně uhrazené
částky. Záměrně uvádím „dobrovolně“, jelikož NSS vyložil, že se nejedná o povinnost
provozovatele vozidla, nýbrž pouze o možnost, kterou mu zákon o silničním provozu
nabízí. Vyčkejme tedy do rozhodnutí soudu.Uhrazení určené částky na základě výzvy podle zákona o silničním provozu se v určitých
ohledech podobá podpisu příkazového bloku na pokutu, ovšem s tou výhradou, že v případě
určené částky podle zákona o silničním provozu není na rozdíl od příkazového bloku
vyslovena vina za přestupek a není uložen správní trest, nýbrž věc je po uhrazení částky
odložena.
V případě blokového řízení přitom správní soudy již v minulosti dovodily, že podpisem bloku
se obviněný z přestupku připravuje o možnost relevantně namítnout, že měření rychlosti bylo
provedeno nezákonně. Obdobně lze proto i v případě výzvy k uhrazení určené částky podle
zákona o silničním provozu dovodit, že pokud provozovatel vozidla určenou částku
dobrovolně uhradí, potvrdí tím, že při užití vozidla na pozemní komunikaci nebyly
dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, jinými slovy
akceptuje skutková zjištění uvedená ve výzvě, a připravuje se tak o možnost namítat, že
měření rychlosti bylo provedeno nezákonně, respektive že nebylo průkazné.
Co se týče zmiňované „trestné činnosti ze které jsme podezřelí“, jakékoliv závěry ve věci
může činit pouze nezávislý orgán, v tomto případě soud. Ve věci je podána Ministerstvem
vnitra správní žaloba na město Varnsdorf ke KS v Ústí nad Labem, o které dosud nebylo
rozhodnuto. Jakékoli závěry o nezákonnosti měření rychlosti, které probíhá v lokalitě obce
Studánka, tak může relevantně učinit pouze a jen tento orgán. Vzhledem k tomu, že žádný
soud dosud nerozhodl, že by měření rychlosti prováděné městem Varnsdorf bylo
nezákonné, pak správní orgán ani nemůže přistoupit k navracení dobrovolně uhrazené
částky. Záměrně uvádím „dobrovolně“, jelikož NSS vyložil, že se nejedná o povinnost
provozovatele vozidla, nýbrž pouze o možnost, kterou mu zákon o silničním provozu
nabízí. Vyčkejme tedy do rozhodnutí soudu.

Comments are closed.