Výzva k nápravě závadného stavu a úhradě části způsobené škody

Vážený pane kolego,
v nadepsané záležitosti se na Vás obracím jménem a v zastoupení spolku Jednota
spotřebitelů, se sídlem ADRESA, Nové
Město, 110 00 Praha, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze, sp. zn. L 0000. Fotokopii plné moci přikládám a jsem připraven prokázat se taktéž
jejím originálem.

Můj klient mě seznámil s obsahem Vašeho dopisu z 3.7.2020, jakož i s dalšími
písemnostmi, které má k dispozici. Po jejich prostudování si k nároku vznesenému Vaším
klientem dovoluji sdělit následující:

Sdělení, které bylo rozesláno v rámci uzavřené uživatelské skupiny Google Groups,
neobsahuje nepravdivé či zavádějící údaje, jak uvádíte.

Veškeré internetové adresy, uvedené v těle dotčené zprávy, odkazují na prezentace
Vašeho mandanta.

Na samotných stránkách Vašeho mandanta pod odkazem https:XXX je kopie korespondence se soudním tlumočníkem, který zjevně zasílá Vašemu mandantovi překlad a instruuje jej k dopsání čísla do nevyplněné tlumočnické doložky. Takový postup, kdy tlumočník ponechá svému zákazníkovi prázdnou doložku ke svázání s překladem, který pro něj v budoucnu vyhotoví, je v rozporu se zákonem. Tlumočník přenecháním bianco doložek agentuře porušuje povinnost vykonávat činnost řádně (§ 8 zákona č. 36/1967) a osobně (§ 10 zákona č. 36/1967). Taková porušení jsou přestupkem dle § 25a odst. 1 písmeno a) a b) zákona, jejichž následkem je peněžitá pokuta do 100.000,- Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu (§ 25 a odst. 3). Poukaz na porušování zákona soudním tlumočníkem je tedy pravdivý.

Samotné zveřejňování interní komunikace mezi překladateli a Vaším mandantem na jeho
internetových stránkách (například na adrese https:XXX) je za hranicí profesní etiky soudních překladatelů (například bod 11 etického kodexu KST ČR dostupného pod odkazem https://www.YYY).

Stejně tak je pravdivé sdělení týkající se členství v ČPK u lékařů uvedených na stránkách
Vašeho klienta, když přinejmenším čtyři z nich nebylo možno dohledat na webu ČPK.

Sdělení ohledně lékařů a klamavé reklamy je pouhým vyjádřením názoru, nikoliv kategorickým tvrzením.

Ohledně urážlivé e-mailové komunikace ze strany Vašeho klienta, jehož jménem pan VVV jedná, Vám sděluji, že můj klient v současné době shromažďuje její příklady jak od svých členů, tak od ostatních překladatelů.

Jsem tedy nucen shrnout, že k neoprávněnému zásahu do práv jak Vašeho klienta, tak pana VVV nedošlo.

Vzhledem k tomu můj klient Vámi vznesený nárok odmítá.

Comments are closed.