Výzva o úhradu škody

V Novém Boru, dne 20. 09. 2019

Věc: kompenzace vzniklých nákladů
Vážený pane,

tímto Vás vyzývám k úhradě částky ve výši 30 000 Kč (slovy: Třicettisíckorunčeských). Jedná se o kompenzaci nákladů za náhradní firemní vozidlo, které jsem vypůjčil za poškozený Ford Transit obytný, který byl Vámi poškozen a ve dnech 15. 9. 2019 – 1. 10. 2019 nebyl schopen provozu.

Jako jednatel společnosti, s odvoláním na rozhodnutí soudu Vás tímto žádám k úhradě na číslo účtu společnosti AT s.r.o.:

00000000 / 2010
a to do 14 dnů od doručení této výzvy. Neuhradíte-li svůj dluh v uvedeném termínu, bude ve věci, a to již bez dalšího, podána žaloba na úhradu dluhu s příslušenstvím u příslušného soudu, což bude spojeno s dalšími náklady.

Comments are closed.