Tiskopis návrh na zrušení Trvalého pobytu

 

Městský úřad Nový Bor, správní odbor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

 

V ………………………………… dne …………………………………

 

 

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. c)  a odst. 2) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o evidenci obyvatel“) 

 

Já, níže podepsaný(-á) …………………………………………….……, nar. …………….………, 

 

trvale bytem ………………………………………………………………………………………….. jako 

*) oprávněná osoba uvedená v § 10 odst. 6 písm. c) zák. o evidenci obyvatel 

NEBO      *) vlastník objektu nebo jeho vymezené části 

 

navrhuji a žádám tímto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 

  1. …………………………………………………………………………………………. nar. ……………………………………… 

 

  1. …………………………………………………………………………………………. nar. ……………………………………… 

 

na adrese …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

 

Skutečnost, že jsem osobou oprávněnou k podání tohoto návrhu dokládám: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

(např. vlastník objektu – platným výpisem z katastru nemovitostí č. ……………… ke dni ……….; 

uživatel objektu – platnou nájemní smlouvou ze dne ……………….)

 

Zároveň tímto ve smyslu ust. § 12 odst. 2) zák. o evidenci obyvatel plním svou zákonnou povinnost a níže prokazuji existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu jmenovaného:

 

  • zánik užívacího práva jmenovaného k objektu / jeho vymezené části dokládám : 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..   (např. prohlášením účastníka řízení do protokolu nebo listinou, např. Rozsudkem soudu, kupní smlouvou),  čímž současně navrhuji provedení důkazu listinou podle § 53 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“) *).

 

  • neužívání objektu jmenovaným dokládám:

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(např. svědecké výpovědi- sousedé, čímž současně navrhuji provedení důkazu jejich svědeckou výpovědí, nebo prohlášením účastníka řízení do protokolu nebo listinou, např. protokolem o předání bytu, čímž současně navrhuji provedení důkazu listinou *)

 

        …………………………………..………

*) (UVÉST ODPOVÍDAJÍCÍ)                          telefon

 

    …………………………………………………

vlastnoruční podpis navrhovatele

 

Osobně převzala dne …………………….

 

              Hana Hladká

    úředník správních činností

     oprávněná úřední osoba

Comments are closed.