Znalecký posudek a znalecká doložka

1. Druh a účel užití stavby   1   1.00

Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku

2. Převažující zástavba v okolí pozemku a ŽP   1   0.04

Rezidenční zástavba

3. Poloha pozemku v obci   2   0.02

Navazující na střed (centrum) obce

4. Možnost napojení pozemku na inž.sítě v obci   1   0.00

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí

5. Občanská vybavenost v okolí pozemku   1   0.00

V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce

6. Dopravní dostupnost k pozemku   6   0.00

Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti

7. Osobní hromadná doprava   3   0.00

Zastávka do 200 m včetně, MHD – dobrá dostupnost centra obce,

8. Poloha z hlediska komerční využitelnosti   2   0.00

Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku

9. Obyvatelstvo   2   0.00

Bezproblémové okolí

10. Nezaměstnanost   2   0.00

Průměrná nezaměstnanost

11. Vlivy ostatní neuvedené   2   0.00

Bez dalších vlivů

 

Celkem *     0.06

* hodnota 1. znaku se do sumy nezapočítává

 

Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = (1 + 0.06) x 1 = 1.060

2.2.6 Výpočet ceny pozemku (§ 3 vyhlášky)

 

Základní cena za m2 stavebního pozemku  = Kč   510,-

ZC = ZCv x Iu = 1192 Kč x 0.4276 = 510 Kč

Index cenového porovnání   x 0.9600

I = Io x It x Ip = 1.000 x 0.906 x 1.060

 

Cena upravená uvedenými koeficienty  = Kč   489,60

Cena za celou výměru 2199.00 m2  = Kč   1.076.630,40

Započtení spoluvl.podílu 1589/27126  = Kč   63.067,38

 

Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Cena celkem Kč   63.067,-

 

3. REKAPITULACE

1) Jednotka č.294/102 dle § 21  Kč   425.779,-

2) Stavební pozemek dle § 4 odst.1 (zast.plocha+JFC)  Kč   63.067,-

 

Zjištěná výsledná cena  Kč   488.846,-

Po zaokrouhlení podle § 50 vyhlášky  Kč   488.850,-

 

 

Slovy: Čtyřistaosmdesátosmtisícosmsetpadesát Kč

 

 

V Praze, dne 10.září 2019

 

 

 

 

 

4. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 3.5.1900, č.j. SPR.000/84 , pro základní obor stavebnictví.

 

Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 1489-60/19.

 

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

 

 

Comments are closed.