Souhlasné závazné stanovisko – PAMÁTKÁŘI

Městský úřad Litoměřice
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

 

Žádáme vás o úplné a přesné vyplnění následujících údajů

Ž    Á D    O S  T

O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU

A PAMÁTKOVÉ PÉČE MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMĚŘICE

ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k zamýšlené obnově kulturní památky (údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí) a ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci nebo zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, či národní kulturní památky, památkové rezervace nebo zóny.

Žadatel:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

jméno a příjmení / obchodní název

………………………………………………………………………………………………………….………………

statutární orgán – jméno a příjmení osoby oprávněné jednat, uvedení funkce 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

adresa trvalého pobytu / sídlo firmy včetně PSČ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

adresa pro doručování písemností  

……………………………………………….              …………………………………………………………………………………..

datum narození / IČO                                                                            telefonické spojení

___________________________________________________________________________________

Dotčená nemovitost – stavba, pozemek: 

(druh nemovitosti, její umístění – obec, ulice a č. orientační, č. popisné, č. parcelní a kat. území)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

___________________________________________________________________________________

Vlastník, případně spoluvlastníci výše uvedené nemovitosti: 

(uvést identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa/obchodní název, sídlo firmy, IČO)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________________________________________________________

Předmět žádosti – předpokládaný rozsah obnovy/výstavby: 

(stavba, stavební změna, udržovací práce atd., v případě potřeby je možné pokračovat na samostatném listu papíru)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________________________________________________________

V  ………………………………..   dne …………………………… podpis žadatele …………………………………….

 

K žádosti je nutné přiložit následující přílohy:

1. Doklad o nabytí nemovitosti (kupní smlouva apod.) není-li vlastník ještě zapsán v katastru nemovitostí 

2. Plnou moc: 

– Není-li žadatel současně majitelem nemovitosti, musí předložit plnou moc vlastníka nemovitosti, ve smyslu § 33 správního řádu.

– V případě existence více účastníků řízení (spoluvlastníků nemovitosti) mohou si tito v souladu s § 35 správního řádu zvolit jednoho spoluvlastníka jako společného zmocněnce k zastupování ostatních ve správním řízení.

3. Projektovou dokumentaci, popřípadě výkresovou část fasády s přesným zakreslením stávajícího
a plánovaného stavu.

 

P  l n  á m  o c

k zastupování ve správním řízení vedeném dle § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči :

Zmocňuji (-jeme) tímto zmocněnce / společného zmocněnce:

…………………………………………………………………………………………………..……………………….

k zastupování a pro doručování písemností ve věci zamýšlených prací:

………………………………………………………………………………………….………………………………………..

Vlastník nemovitosti (spoluvlastníci nemovitosti): povinné identifikační údaje – jméno a příjmení
/ obchodní jméno; datum narození / IČO, úplná adresa/sídlo                                                       podpis 

     

………………………………………………………………………………………           …….……………

………………………………………………………………………………………           …………………

………………………………………………………………………………………           …………………

………………………………………………………………………………………           ………………… 

  

………………………………………………………………………………………           …………………

………………………………………………………………………………………           ………………

………………………………………………………………………………………           …………………

………………………………………………………………………………………            ………………

………………………………………………………………………………………            ..………………           

Plnou moc přijímám.

(Jméno a příjmení zmocněnce/společného zmocněnce, datum narození, podpis)

………………………………………………………………………………………           …………………

 

U  P O  Z  O R  N Ě N Í  ! ! !

Práce mohou být zahájeny až po vydání souhlasného závazného stanoviska odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu Litoměřice.

Comments are closed.