Archive for Právo / Právníci

Prokázání vzniku obchodního vztahu – alternativní advokát

Dobrý den, v návaznosti na náš telefonát uvádím, že budu potřebovat ještě řešit 2 věci:

1. v roce 2018 kdy došlo k incidentu s okénkem, pan X uvedl na policii, že jsem mu nedal přednost v jízdě. Úřad v daném městě mi dal zákaz řízení na 1 měsíc a peněžitou pokutu. V předchozích posledních cca 3 měsících však na podkladě podnětu k přezkumu řízení, bylo jejich rozhodnutí zrušeno a mě vrácena částka za náklady řízení a ta pokuta. Měl jsem však v měsíci březen na 1 měsíc zákaz a tak se ptám, ZDA-LI BUDE REÁLNÉ CHTÍT OD ÚŘADU V TÉTO VĚCI FINANČNÍ ODŠKODNÉ, KDYŽ MĚ ODSOUDILI K TRESTU, KTERÝ JSEM STRPĚL A KTERÝ MĚ POZNAMENAL.

+ budu potřebovat ZASTOUPIT NA TOM ÚŘADU, protože s ohledem na fakt, že vyšší správní orgán v Krajském městě rozhodnutí zrušil, se předpokládá, že budu pozván k projednání znovu. Má se jednat o nedání přednosti v jízdě, kde nejsou svědci = tvrzení proti tvrzení.

2. nyní ta urgentnější záležitost. S jednou pražskou firmou řeším pohledávku cca 106 000 Kč (už to budou 3 roky). Už to má v kompetenci 2. právník. Celkově to na měl ale dělá dojem, že se to řešilo min. do této chvíle bez braní v potaz všech souvislostí – spíše strojově… Což jsem právě u vás nezaznamenal, když jste mě upozornil na některé body v té mé smlouvě na výpůjčku vozu = nabyl jsem dojmu, že „přemýšlíte“.

Soud to poprvé vrátil s tvrzením od právníka, že daná společnost nebyla dodavatelem (pracuji na asi 5 sro). Tak mi dal právník doporučení to vystavit za jinou společnost, ale již jsem musel uhradit také DPH a zkrátka i služby tohoto právníka + právníka nového: 2 x podání u soudu a v prvním případě i náklady řízení protistrany.

Celé se to točí na E-mailové komunikaci v níž objednávka proběhla. Daná firma obejdnala předtím i po tomto překladu ještě 1 další překlad. Celkově asi 8 zakázek, za asi také 100.000 Kč. Ta E-mailová komunikace prý neprokazuje, u koho byl překlad objednán a že se tak stalo.

Právním jazykem momentálně zastupujícího advokáta cituji níže:

„včerejší soud trval asi 2,5 hod., soudkyně jako dost zásadní otázku
pro Váš úspěch ve věci považuje otázku aktivní legitimace k podání
žaloby. Tedy uložila Vám ve lhůtě 30 dní doplnit tvrzení a navrhnout
důkazy k prokázání, že:
– byla smlouva uzavřena mezi Scientific Team a VDX, nikoliv jinou
z Vašich společností, tzn. proč odměnu fakturovala společnost
SCF Team nikoli třeba ADT,
– společnost AKDÝ tým provedla vůči VDX storno faktur 105 a 111“

a

„k dotazu, pokud prokážete existenci dohody, že může fakturovat kterákoliv ze společností dle Vašeho výběru tak to samozřejmě možné je.

Nicméně obecně (a s tím se budete setkávat ve všech řízeních, zvláště pokud bude žalovaný zastoupen advokátem) musíte prokázat uzavření smlouvy (i formou objednávka a její akceptace) mezi žalobcem a žalovaným. Z Vašeho pohledu to může být formalita, nicméně právně to je podstatné, musíte prokázat aktivní legitimaci k podání žaloby a tedy, že „smlouvu o dílo“ uzavřela konkrétní Vaše společnost a tato zakázku realizovala (pak je nerozhodné, že subdodavatelsky), ale fakturovat je oprávněna pouze ta, která uzavřela smlouvu, tedy dohodla se na ceně, termínech a podmínkách.

Např. pokud nyní máte v zápatí Academical Team s.r.o., tak jednáte za tuto společnost. Toto doporučuji vzít do budoucna v potaz a uzpůsobit tomu procesy.

Nyní je podstatné prokázání uzavření smlouvy se SCF Team, tvrzená reklamace či případná sleva by přišla na řadu až pokud bude prokázáno, že byla mezi účastníky uzavřena vůbec nějaká smlouva. Neexistuje-li mezi stranami závazkový vztah, pak je vše ostatní vedlejší“

a nebo také (k větší imaginaci stavu věci výzva daného advokáta)

„myslel jsem, že máte přímo ze strany VDX potvrzenou dohodu o možnosti fakturace na kteroukoliv ze společností. Po pravdě, takto to neřeší (ne)existenci smluvního vztahu mezi SCF a VDX. Projděte primárně komunikaci, zda někde není uvedeno v zápatí či textu, že zakázku bude zpracovávat SCF, pokud chcete řešit odkyzem na webu, pak musí být zřejmé, že ten web provozoval SCF“

Celé mi to přijde absurdita zatím v hodnotě asi 145 000 Kč.

Komunikace s právníkem – dodání podkladů

V příloze:

1. Usnesení z 5. 2. 2018 stíhání osoby
(podána také stížnost na postup Policie v AA – vyhodnoceno inspekcí jako irelevantní)

2. Následoval Rozsudek / Usnesení AA (zřejmě pro náš účel irelevantní) (současně nemohu dohledat)

3. Písemnost / PŘEDVOLÁNÍ OBVINĚNÉHO s nedáním přednosti v jízdě (6.02.2019)

4. Odpověď na přestupek (příloha) (zpětně hodnotím, jako velmi důležité, sic jsem přiznal ale popsal i celou situaci – PROSÍM OTEVŘETE, toto jsem vám vůbec neposílal !)

3. Příkaz CC 26.02.2019, viz příloha (již zasílané) – uhrazeno na 2 x, neboť jsem si nevšiml jak zákazu, tak úhrady nákladů

4. Sdělení o zadržení ŘP
(na Policii podána stížnost pro danou věc – které jsem v době odebrání nerozuměl + stížnost na nevhodné chování) (domnívám se, že stížnost pro nevhodné chování, bude zhodnocena validně – AVŠAK PŘEDPOKLÁDÁM, že nepoužijeme)

5. Příkaz ČČ ŘŘ (již máte)

6. Sdělení o postoupení do SS, poté ŘP vydán, v současné době zákaz zrušen

(nadále chronologicky v předchozích dnech)

7. PODÁNÍ PODNĚTU (zasláno do DD dne 29. 7.)

VYROZUMĚNÍ NA PODÁNÍ ODPORU FFF FF DD (POZVÁNKA DO NOVÉHO BORU NA 28. 8.)

8. AAA Výzva k doplnění podání a usnesení o stanovení lhůty (PODÁNO 1. 8. – MUSÍ BÝT DOPLNĚNO VE LHŮTĚ)

9. DOPLNIL JSEM ÚDAJE DNE 6. 8. A TO POUZE TAKTO STRUČNĚ:

DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ:
Ke spisové značce: DFD 55/2019 JJJ
Věc: podání podnětu k přezkumnému řízení.
Podává: SSS FDF, nar. 00. 01. 9898.
Korespondence: datovou schránkou.

Jak psát s právníkem

Dobrý den, celých několik let jsem nepřijal jedinou korespondenci na
adresu, kterou obesílal klient AAA. Vše chodí do DS a máme to i
ve smluvních podmínkách. Celou dobu, probíhala korespondence s
klientem E-mailem a on se náhle jal, obesílat mě na adresu
ekonomického sídla firmy.

Já jsem naspal něco v tom smyslu, že vám nechci zaplatit fakturu?
Napsal jsem vám, „že vám v této věci odpovím do týdne“, což s ohledem
na historii mé platební morálky (VŽDY BEZVADNÉ) může působit např.
tak, že mohu mít nějaký finanční problém např. způsobený danými
událostmi. Tj.:
1. musím pro každý případ počítat s minus 28 000 pro město Nový Bor
2. musím počítat s odměnou pro firmu, která mi nabídla, že se pokusí mi pomoci
3. musím počítat s náklady cca 15000 Kč měsíčně pro kolegu, který je
schopen částečně mou práci převzít a má ŘP.

Vaše stanoviska, která mi dáváte, já nerozlišuji na privátní a
pracovní. Beru je vždy za bernou minci, ať se týkají čehokoliv. Takže
pořád nerozumím, zda-li jste mi je tedy dával zdarma či s nějakou
slevou a proč? Ve věci PŘESTUPKU V ÚSTÍ, jsem vám uhradil vaši fakturu
2420 Kč s DPH, kde jste dal stejné stanovisko, tj. přiznat vinu, ale
zde se to minulo účinkem a ani to vám nemám za zlé. Co rozporuji, že
mou tedy „soukromou“ výzvu, jste ani nečetl. Proto jsem ji posílal a
pokud by za ní byla faktura, tak bych jí samozřejmě zaplatil.

Pokud tedy dovolíte, udělám si nějakou kalkulaci do budoucna a dám vám
do toho týdne vědět. Může být? Budu třeba potřebovat nějaký ten odklad
o týden.

Poté, když už se nám podařilo takhle zdárně akcentovat existenci
dotazů a jejich odpovědí, rád bych se znovu zeptal na jednu věc,
ohledně které jsem mluvil s vaší dcerou a i současně s vámi a
opakovaně se na to ptal: ve věci FFAAA, k paní DDD, je možno
podat výzvu na vymožení i u ní? Tj. vyzvat jí jako fyzickou osobu a
učinit tak okamžitě? Tj. vést 2 akce? Nevidím smysl, čekat na výsledek
soudu, když pak možnost chtít platbu po paní DDD, se např.
promlčí anebo nepromlčí ale vzhledem k průtahům ze strany soudu, je to
pravděpodobné a stejně nám do 3 let nezbude, než tak učinit. Není toto
s ohledem na výši částky, ze které jsem vám slíbil další apanáž,
smysluplné? Tj. tu ženskou začít taky upomínat?

Navíc v té věci, mám od paní GGG, informaci, že je potřeba mít
datum narození dané paní nebo RČ ale ona ví, že toto já nemám a její
poslední vyjádření je: „že budeme muset provést nějaké šetření“. Jsou
takováto šetření u úřadu reálná a nebylo by praktické je začít právě