Metrostav až na výzvu uhradil faktury

Vyjádření Metrostav

Vrácení zboží – jak na to

Dobrý den,

Děkuji za nějakou kloudnou zprávu o tom, jak to vypadá s mým telefonem. KONEČNĚ.
Po jednom měsíci a 2 dnech.
V tomto mailu se budu držet svého dopisu, který jsem dne 10.9.2019,
tedy k jubilejnímu výročí jednoho měsíce a jednoho dne ode data sepsání objednávky,
odeslal na Vaši adresu na Praze 7, a který Vám byl doručen dne následujícího,
tedy 11.9.2019, shodou okolností ve stejný den, kdy jste mi dali vědět, že finální
cena opravy kterou mi plánujete účtovat, přesáhla původní cenový odhad o
zhruba 280%.
Pro přesnost, můj dopis byl poslán doporučeně, s podacím číslem RR33444,
jeho doručení lze ověřit zde:
Dobrá zpráva, zareagovali jste v (mém dopise) uvedené dodatečné přiměřené
lhůtě pěti dnů od doručení dopisu. Dle Odst. 1. § 1978 Obč. Zák., jste tedy splnili
svůj závazek Zhotovitele.
Nicméně je zde ještě uvedený § 2612 Obč. Zák., odst. 1… Který jste nedodrželi,
neboť jste mi dali cenu opravy nikoli v době kdy jste se o ní dozvěděli, což bylo v
týdnu <>, přesněji dne <> kdy Vám pracovník nezávislého servisu, který ve Velkém Meziříčí
na servisní práce používáte, můj telefon předal zpět do přepravy na prodejnu,
kde jsem si jej měl vyzvednout.
Toto vím velmi přesně, neboť jsem si ním mluvil.
Tedy vyjádření o finální ceně, která dosáhla celkově 378% původního cenového odhadu,
mi bylo doručeno se zpožděním přesně <> dní.
Tedy NEDOŠLO k oznámení o „podstatném překročení“ (tedy o více jak 10% ceny)
„bez zbytečného odkladu“, tedy byla splněna podstata výše uvedeného paragrafu
2612 Občanského Zákoníku, na základě čehož Zhotovitel „nemá právo na zaplacení 
rozdílu v ceně.“ 

Reklamace služeb

VÝZVA

Výzva ke splnění sjednané opravy, kterou jsem s Vámi, firmou XXX.cz, s.r.o., IČ: 000, uzavřel dne 9. 8. 2019, a která dostala číslo faktury/smlouvy 000.

… A která dodnes nebyla splněna/dodána, přestože je to již jeden měsíc a jeden den,a již dávno mi od Vás měla přijít SMS s finální cenou opravy a zprávou, že si své zboží mohu vyzvednout.

Dle § 2593 Občanského Zákoníku, který zde uvádím v plném znění:

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost,
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy,
vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

K tomuto bych rád uvedl, že kontrola provádění díla v současné době u vás není možná, neboť vaše stránky toto neumožňují:
… a vaše zákaznická podpora po mailu, se kterou jsem v komunikaci od 2.9.2019, ani ta mi nepomohla dopátrat se toho, co se s mým telefonem děje.

… Toto však není hlavním tématem výzvy. Hlavní je, že již zhruba 2-3 týdny nemám o zakázce jakékoli informace, a po konzultaci se Sdružením Ochrany Spotřebitelů, mi tato doba připadá poněkud excesivní a zvažuji odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného § 2593 Občanského Zákoníku.

Dále pak, se na tuto situaci vztahuje § 1978 Obč. Zák., přesněji jeho odst. 1:
(1) Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti,
může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co prodlévající strana svoji povinnost
nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky.

Názor právního poradce Sdružení Ochrany Spotřebitelů, je že „přiměřená dodatečná lhůta“ pro splnění smluvní povinnosti, kterou se Zhotovitel CZC.cz, s.r.o., IČ: 000, zavázal splnit, podpisem výše uvedené smlouvy, je 5 dní.

A to zvláště s přihlédnutím k faktu, že dle slov servisního pracovníka ve Velkém Meziříčí, má již Zhotovitel mít přístup k mobilnímu telefonu, jehož servis byl smlouvou č. 000 sjednán, přístup více jak dva týdny.

Dále pak, je zde relevantní § 2612 Obč. Zák., odst. 1:
(1) Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba
podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným
určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil,
anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.

Nemám o průběhu servisních prací, které se Zhotovitel podpisem výše uvedené smlouvy zavázal provést, jakékoli zprávy po dobu několika týdnů.

Byla-li by poté cena opravy účtována v takové výši, která by překročila původní odhad o více jak 10%, tedy šlo by dle soudního úzusu o „podstatné překročení“ cenového odhadu, které mi však nebylo Zhotovitelem, dle znění § 2612 Obč. Zák., odst. 1, „bez zbytečného odkladu“ oznámeno. Byla by tedy poté splněna podstata tohoto paragrafu.

ZÁVĚR

Tedy. Nedojde-li ze strany Zhotovitele, ze strany dd.cz, s.r.o., IČ: é00, sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00, Praha 7,

ke splnění smluvních závazků, k nimž se zavázal podpisem smlouvy ooo,
v dodatečné přiměřené lhůtě 5 dnů od doručení této výzvy,

pak dle § 1978 Obč. Zák., odst. 1, odstoupím od smlouvy ddd, a budu požadovat neprodlené vrácení mého mobilního telefonu.

V Praze dne 10.9.2019,
Jan f..

Smlouva o výpůjčce automobilu

FFF DDD

náměstí LLL LLL/2,

222 00, LKJ – LKJ

IČO: 000

(dále jen „vypůjčitel“),

(dále jen „půjčitel“),

 

a

 

LLL

KK 2354

KKK

000

(dále jen „vypůjčitel“),

 

uzavírají tuto

 

SMLOUVU O VÝPŮJČE

 

 

Půjčitel je vlastníkem osobního automobilu značky Škoda Felicia (dále jen „vozidlo“) SPZ ………………………….. a sadu náhadních pneumatik se zimním vzorkem uzamčených v kufru vozidla.

 

II.

 

Půjčitel zapůjčuje vypůjčiteli vozidlo na dobu od 5. 4. 2014 do 5. 8. 2014. Za tím účelem předá s vozidlem vypůjčiteli rovněž všechny doklady k vozidlu (zejména malý a velký technický průkaz vozidla a doklady o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 1 pár klíčů. Smluvní odměna za 1 měsíc užívání je 1000 Kč (Slovy: Jedentisíckorunčeských), splatná na číslo účtu: XXX.

 

III.

 

Vypůjčitel je povinen po dobu výpůjčky hradit veškerou údržbu a opravy vozidla. Zvláště kontrolovat stav oleje každých 300 Km a doplňovate jej dle potřeby olejem 10 W 40 (1 litr základní ceny do 100 Kč). Vypůjčitel si do vozidla zajistí vlastní: lékárničku a sadu náhradních žárovek.

 

IV.

 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zajišťuje půjčitel. V případě způsobení škody na majetku či osobách ze strany vypůjčitele nad rámec plnění plynoucího ze smlouvy o povinném ručení, přebírá rozdíl přesahující krytí vypůjčitel a hradí jej v plné výši.

 

V.

 

Výpověď smlouvy o půjčce lze provést s okamžitnou platností oboustranně.

 

V                     dne V                     dne
   
………………………………………………………. ……………………………………………………….
Uvést sem jméno a příjmení osoby jednající za půjčitele Uvést sem jméno a příjmení osoby jednající za vypůjčitele

 

 

Smlouvu o výpůjčce definuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako „právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. … Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.“ Není tím přímo vyloučeno zapůjčení na dobu neurčitou, z hlediska zákonné konstrukce to však není příliš vhodné. Lépe je dohodnout pevné termíny a případně změnou smlouvy domluvit prodloužení výpůjčky.

 

Pokud se vypůjčitel nestane provozovatelem vozidla, odpovídá půjčitel nadále ve smyslu § 427 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Této odpovědnosti se půjčitel (zůstane-li provozovatelem) nemůže zprostit. V případě krátkodobých výpůjček to může půjčitel risknout (a pak lze čl. IV. smlouvy vypustit), u dlouhodobějších výpůjček však takový postup v žádném případě nelze doporučit.

 

Podle § 3 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento zákon jinak. Není tedy vhodné tuto povinnost přenášet na vypůjčitele, neboť v případě, že ji vypůjčitel nesplní a neuzavře pojistnou smlouvu, všechny negativní důsledky z toho plynoucí ponese půjčitel jako vlastník vozidla. Lépe je tedy dohodnout, že pojistnou smlouvu zajistí půjčitel jako vlastník vozidla a vypůjčitel mu náklady s tím související refunduje (čl. V. smlouvy o výpůjčce).

Doručování E-mailem: pravidla

Po závažném rozhovoru s paní L, zasílám všechny faktury najednou.

K věci, dokumentu, který byl zaslán špatnou adresu, se omlouvám, ale
výslovně o to nikdo nežádal. Pak K byl v USA a tak z charakteru
rozhovoru s ním, věc činila dojem, že je lepší, když všechny překlady
poputují více příjemcům.

Pokud některý z příjemců, překlady nedostal, tak se musí ozvat, a
budou zaslány opětovně.
Pokud se stane, že některý z příjemců obdrží překlad za jiného
příjemce, měl by respektovat pravidla diskrétnosti a přílohy nečíst.
To si myslím, že platí na všechny strany. Ještě se mi nestalo, že bych
zaslal překlad mimo danou firmu a pokud se to stane, nemůže to být
důvod k nehrazení části faktury.

Prosím, pokud v nějakých dalších případech budete potřebovat nějaké
speciální zacházení s dokumenty / zasíláním – PROSÍM TO UVÉST DO
POŽADAVKU, rád to splním. Ale musím o to vědět.

Děkuji za vaši objednávku a včasné proplacení faktur.

Stížnost na řidiče autobus – dopravní podnik Děčín

Dobrý den, včera v 15:18 jsem nastoupil do Vašeho autobusu MHD – viz jízdenka. Žádal jsem po řidiči 1 jízdenku a podával mu bankovku v hodnotě 200 Kč. Řidič mi odvětil, že nemá drobné. Usoudil jsem, že tedy řidič hotovost akceptuje.

Co však se jeví v rozporu s vašimi zájmy, je řidičova odpověď, že nemá na vrácení na bankovku 200 Kč, obzvláště, když mu končí směna a střídá ho jiní řidič. Po X hodin dlouhé směně, Váš řidič nemá drobné na bankovku 200 Kč ! Absurdní.

Později jsem si všimnul, doslova znetvořené pravé ruky řidiče, kterou měl celou dobu schovanou za dvířky prostoru pro řidiče. Řidič s takto znetvořenou končetinou, není ani schopen uchopit bankovku, natož pravou rukou vybrat vráti 180 Kč v drobných mincích apod.

Navíc, jeho znetvoření ještě způsobuje to, že si vylévá svůj vztek na cestujících.

Jízdenku za mne z karty nakonec zaplatil neznámý cizinec stojící ve frontě autobusu za mnou. Až jsem se za toto hrubé jednání této zakomplexované osoby, musel stydět. A stydět bych se neměl ! Odpovědnost by totiž měl nést dopravní podnik města Děčína.

Chyba v překladatelském konceptu

CITACE: Jak jsem zmiňoval, nebyl jsem schopen v pátek ten váš překlad předat,
neboť u toho nejdůležitělšího dokumentu, z celé té pětice,
Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství…
bylo špatné číslo jednací, identifikační číslo dokumentu.
Plus poté jsem od vás dostal ještě jednu půlstránku arabského textu,
který jsme nebyli schopni k ničemu přiřadit. To by až tak nevadilo,
ale to číslo dokumentu bylo klíčové.
Já jsem i klientce navrhoval, že támhle za rohem je tiskárna,
kde bychom si to mohli fyzicky v dokumentu změnit, nicméně ona
pronesla klíčovou otázku: A co když tam těch chyb je více, než jen tato?
A na to se nedá říci nic moc definitivního, obzvláště když ani jeden z nás
ten jazyk neovládáme.
Takže Vás poprosím o opakovanou kontrolu dokumentů,
a v pondělí se tedy sejdeme a vyřešíme novou várku doložek,
tentokráte již standardních.. Zda budou mít vázání provázkem,
nebo v rohu obyčejnou sponkou, to už je mi vcelku jedno.
Jen podotýkám, že většina našich překladatelů překlady svazuje
v rohu sponkou, kterou pak přelepí lepítkem s razítkem a případně podpisem,
jako to řeší i většina notářských kanceláří v dnešní době.

VYROZUMĚNÍ O ODLOŽENÍ VĚCI

Město X
Komise pro projednávání přestupků:

VYROZUMĚNÍ
O ODLOŽENÍ VĚCI

Podle ust. § 76 odst. 5 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákona o odpovědnosti za přestupky) Vás, jako podezřelého z přestupku, tímto vyrozumíváme o odložení věci – přestupku,
který měl být spáchán podezřelým P. K.., nar. 27. 9. 1973, trvale bytem AAA, Svítkov, 530 06 Pardubice 1, jenž se měl dopustit přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“) tím, že dne 20. 7. 2019 měl v době kolem 18:00 hodin na lázeňské kolonádě v Poděbradech úmyslně slovně napadnout LK LJLK, a to slovy: „Co čumíš, chceš přes držku?„, čímž se měl úmyslně dopustit přestupku proti občanskému soužití, tím, že úmyslně naruší občanské soužití tak,
že se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. Správní orgán věc odložil dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky, neboť shledal,
že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci.

Dne 20. 7. 2019 se na základě oznámení LKJ DD dostavila v 18:45 hod. na lázeňskou kolonádu v Poděbradech policejních hlídka. Na místě byl vytěžen J. F., který uvedl, že slyšel, jak nějaký muž sedící na vedlejší lavičce začal vyhrožovat fyzickým napadením osobě G. V. z důvodu místa na lavičce. Dále byl vytěžen Petr K., který uvedl, že seděl na lavičce v lázeňském parku a najednou přišel muž, který se zeptal, zda je na lavičce místo, on mu sdělil, že není, že vedle sedí manželka, která odešla na WC. Muž však u lavičky stál dále a koukal, tak mu řekl: “Co čumíš, chceš přes držku?“, muž však stál u lavičky dále a poté přišla manželka SK  k lavičce a muž dodal: „ On se asi bojí praštit, protože má podmínku.“, na tato slova již nereagoval. Uvedená slova ohledně podmínky potvrdila i
manželka podezřelého K..

K fyzickému napadení na místě nedošlo. Jednání podezřelého ve své konkrétní podobě „Co čumíš, chceš přes držku?“ nenaplňuje materiální znaky přestupku, tzv.
společenskou nebezpečnost. Uvedené není možné bez dalšího považovat za vyhrožování, jednalo se o otázku, nikoli o to, že mu PK vyhrožoval, že mu přes držku dá. Ačkoliv bylo jednání podezřelého nevhodné, neohrožuje ani neporušuje zájem společnosti na klidném občanském soužití takovou měrou, aby se jednalo o přestupek. Z toho důvodu správní orgán věc bez dalšího odložil. Proto správní orgán dne 21. 8. 2019 vydal usnesení o odložení věci, které se pouze poznamenává do spisu, a Vás tímto o odložení vyrozumíváme.

předseda komise k projednávání přestupků
Za správnost vyhotovení: LKKJ

Spravedlnost

Vážený pane doktore,
dnes jsem obdržel odpověď v dané věci od příslušného úřadu. Odpověď a vyřešení věci odkladem, není vůbec k
mé spokojenost a pojmu o jakékoliv spravedlnosti.
Žádám vás prosím, o informaci, jak mohu dále postupovat neboť s poškozen cítím a další postup neznám.
V příloze naleznete dopis daného úřadu + mou pohotovou odpověď na úřad.

—————

Dobrý den, v návaznosti na vaši korespondenci, uvádím, že vámi popsaný dialog, není kompletní a neuvádí vůbec, že daná osoba Petr K., z lavičky vstal a šel mě udeřit. Toto vám zřejmě pan K. nevypověděl, a pokud byste svědka Jana Fantu vyslechli, jistě by tak i vypověděl.

Informace, které od Policie či paní Květonové máte, nejsou tedy přesné, vykazují i značnou vadu na kompletnosti dialogu, který nekončil tímto způsobem a ani spojitost „podmínky a nepřímé výzvy k uhození“, není pravdivá.

Osoba Jak Květon, z lavičky vstala a šla ke mě a několikrát naznačila úder, přičemž já jsem před náznakem úderu byl nucen 2 x ustoupit a až po výzvě, že se daná osoba dopouští přestupkového jednání a že bude přivolána policie, se daná osoba usadila zpět na lavičku a vyčkala příchodu policie.

Po příchodu, osoby S. K, jsem byl opět verbálně napaden slovy: „Pán je takovej chudák, že se asi bojí a musí přivolat policii“, poté jsem byl dotazován, proč si tedy myslím, že pán na lavičce náhle sedí a nic nedělá. Odvětil jsem slovy: že důvody můžou být různé, např. „může být v podmínečném trestu“ a přivolání policie v něm mohlo vyvolat obavy, což tak jeho náhlý klid i naznačoval.

Moje proklamace a odpověď na 1. slušnou otázku dané paní (po eskapádě verbálního útoků, výzev a urážek), zcela odpovídala logice, jak se v dané situaci, reakce páru jevila. Nemůže být tedy nikterak snižující verbální útok obou manželů, fyzický útok daného pána, jehož 2 náznaky úderů mě donutili k ústupu.

TÍMTO TEDY PODÁVÁM ODVOLÁNÍ K VĚCI

a žádám ústní projednání přestupku za účasti osob: AA, P. K., S. K, J. F.

Danou věc, také předávám státnímu zástupci, se kterým jsem již dříve elektronicky konzultoval.

Žádost o změnu termínu předvolání obviněného

Žádost o změnu termínu předvolání obviněného k ú.j. po podaném odporu proti příkazu:

Dobrý den paní AAA, obdržel jsem z Itálie pracovní pozvání na tlumočnickou akci, kterou jsem domlouval již delší čas.

Na tlumočení v Itálii budu od 28. 8. – asi 10 dnů, viz přiložená kopie E-mailu.

Je prosím možný případný odklad na cca 9 – 10. 9.? – až budu nepatrně zotaven i z náročného pracovního výkonu?

V příloze zasílám pozvánku na pracovní cestu.

Děkuji předem za kladné vyřízení.

Výpověď smlouvy

O KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI:

SMLOUVY O PŘEVODU DOMÉNOVÉHO JMÉNA:

U smlouvy o převodu doménového jména byl závazek jednorázový, pokud je doména převedena a kupní cena uhrazena, pak ze smlouvy (té části co jste zaslat) další závazek neplyne.

Smlouva o poradenské a konzultační činnosti je svým obsahem v mnoha ohledem dost neurčitá, časově není výslovně nijak omezená a ani není předmětem plnění jednorázová (máte provádět marketingové a SEO poradenství, konzultace). Nevím, zda je ještě nějak využívaná ze strany objednatele a zda Vám z ní může ještě plynout nějaká část odměny. Dle mne by tato smlouva byla posuzována jako smlouva na dobu neurčitou a tu lze pokud sama nestanoví jinak zrušit výpovědí ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem, tzn. pokud doručíte objednateli výpověď do konce března skončí k 30.6.2018, pokud byste jí vypověděl až v dubnu, pak skončí až k 30.9.

nevím, jak to ustanovení bylo přesně myšleno „poskytovatel se distancuje definitivně od překladatelských aktivit“. Neuvádí se ani, že by to bylo po dobu účinnosti smlouvy a zda by to mohlo být považováno za závazek, který z povahy věci přetrvává i po ukončení smlouvy je otázkou.

Ve Váš prospěch je hned několik okolností:
1. smlouva se vypoví, závazek by měl zaniknout tímto způsobem (na druhou stranu se dá předpokládat, že je výpověď upozorní na plánované změny)
2. u zákazu konkurence (uvedená věta by mohla být vykládána i takto) musí za dodržování zákazu konkurence plynout nějaké plnění (průběžně), jinak je ustanovení neplatné
3. za porušení prohlášení není stanovena žádná smluvní pokuta, museli by tedy prokazovat výši jim způsobené škody, což je dost obtížné a mnohdy těžko vyčíslitelné
4. je to závazek Váš jako OSVČ (je to špatně napsané, standardně bývá vztahováno i na jiné subjekty, v nichž nebo pro něž je daná osoba činná), nikoli AAA, tedy museli by prokazovat, že pro AA uvedenou činnost vykonáváte právě Vy, ne třeba někdo jiný z týmu

Komunikace s právníkem – dodání podkladů

V příloze:

1. Usnesení z 5. 2. 2018 stíhání osoby
(podána také stížnost na postup Policie v AA – vyhodnoceno inspekcí jako irelevantní)

2. Následoval Rozsudek / Usnesení AA (zřejmě pro náš účel irelevantní) (současně nemohu dohledat)

3. Písemnost / PŘEDVOLÁNÍ OBVINĚNÉHO s nedáním přednosti v jízdě (6.02.2019)

4. Odpověď na přestupek (příloha) (zpětně hodnotím, jako velmi důležité, sic jsem přiznal ale popsal i celou situaci – PROSÍM OTEVŘETE, toto jsem vám vůbec neposílal !)

3. Příkaz CC 26.02.2019, viz příloha (již zasílané) – uhrazeno na 2 x, neboť jsem si nevšiml jak zákazu, tak úhrady nákladů

4. Sdělení o zadržení ŘP
(na Policii podána stížnost pro danou věc – které jsem v době odebrání nerozuměl + stížnost na nevhodné chování) (domnívám se, že stížnost pro nevhodné chování, bude zhodnocena validně – AVŠAK PŘEDPOKLÁDÁM, že nepoužijeme)

5. Příkaz ČČ ŘŘ (již máte)

6. Sdělení o postoupení do SS, poté ŘP vydán, v současné době zákaz zrušen

(nadále chronologicky v předchozích dnech)

7. PODÁNÍ PODNĚTU (zasláno do DD dne 29. 7.)

VYROZUMĚNÍ NA PODÁNÍ ODPORU FFF FF DD (POZVÁNKA DO NOVÉHO BORU NA 28. 8.)

8. AAA Výzva k doplnění podání a usnesení o stanovení lhůty (PODÁNO 1. 8. – MUSÍ BÝT DOPLNĚNO VE LHŮTĚ)

9. DOPLNIL JSEM ÚDAJE DNE 6. 8. A TO POUZE TAKTO STRUČNĚ:

DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ:
Ke spisové značce: DFD 55/2019 JJJ
Věc: podání podnětu k přezkumnému řízení.
Podává: SSS FDF, nar. 00. 01. 9898.
Korespondence: datovou schránkou.

Uvědomení obviněného – pokračování v zahájeném řízení o přestupku a konání ústního jednání

Uvědomení obviněného – pokračování v zahájeném řízení o přestupku a konání ústního jednání
Městským úřadem SSS správním odborem, jako věcně i místě příslušným přestupkovým orgánem byl
podle § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“) a dle ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydán příkaz č.j.: MUNO 35773/2019 o uložení
správního trestu za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“), kterého jste se měl dopustit tím, že jste měl dne 13.7.2019 kolem 22:00 hod v katastru
obce AAA, část obce CCC, na místní komunikaci u č.p. 18 (ve směru na xxx) v provozu na
pozemních komunikacích řídit motorové vozidlo tovární zn. LJSLFK a v rozporu s § 3
odst. 3 písm. a) nejste držitelem příslušného řidičského oprávnění (blokace řidičského oprávnění od 7.3.2019).
Jako obviněný z přestupku jste využil svého práva a proti tomuto příkazu jste v zákonné lhůtě podal
odpor. Podáním odporu byl uvedený příkaz zrušen a správní orgán pokračuje v řízení z moci úřední,
které bylo dle ust. § 78 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle ust. § 46 odst. 1
správního řádu zahájeno doručením předmětného příkazu dne 26.7.2019.
Podle ust. § 80 odst. 2 zákona o odpovědnost za přestupky a řízení o nich uvědomujeme, že správní orgán
nařídil konání ústního jednání. Současně Vás tímto dle ust. § 49 odst. 1 správního řádu nejméně s pětidenním
předstihem uvědomujeme o nařízeném termínu konání ústního jednání v předmětné věci, které se koná dne
28.8.2019 v 09:00 hodin
v budově „B“ MÚ…  1001, 1. patro, kancelář č. 217a.
Před zahájením ústního jednání budete dle ust. § 36 odst. 5 správního řádu vyzván k předložení průkazu
totožnosti!
Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu Vám závěrem ústního jednání – před vydáním rozhodnutí – bude
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, pokud jste se tohoto svého práva nevzdal.
Správní orgán pro informaci uvádí, že podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
promlčecí doba činí 1 rok. Podle § 31 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich promlčecí doba počíná běžet
dnem následujícím po dni spáchání přestupku. Běh této lhůty se však podle ust. § 32 odst. 2 zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku, vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán
vinným nebo vydáním rozhodnutí o schválení dohody o narovnání, přičemž přerušením promlčecí doby počíná promlčení
doba nová. Pokud byla promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání.
Č.j. SO2-710/2019-323/Ra str. 2
Poučení:
Podle ust. § 80 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich lze ústní jednání konat bez
přítomnosti obviněného jen tehdy, jestliže byl řádně předvolán a souhlasí s konáním ústního jednání bez
vlastní přítomnosti nebo pokud se na předvolání nedostaví bez náležité omluvy nebo bez dostatečného
důvodu.
Jako účastník řízení – OBVINĚNÝ máte v řízení zejména
PRÁVO:
 zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně
do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)
 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může
usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 správního řádu)
 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v
neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
 na vyrozumění, pokud v průběhu řízení správní orgán změní právní kvalifikaci skutku (§ 78 odst. 4
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
 máte právo nevypovídat; správní orgán Vás nesmí nutit k výpovědi nebo doznání (§ 82 odst. 2 zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
 klást otázky případným dalším účastníkům řízení, svědkům a znalcům, přičemž dotazovaná osoba má
právo odmítnout odpovědět a nesmí být tázána za stejných podmínek jako svědek, tzn. nesmí být
dotazována o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinna zachovávat
v tajnosti, ledaže by této povinnosti byla příslušným orgánem zproštěna a nesmí být dotazována též tehdy,
jestliže by svou odpovědí porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by této
povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna (§ 82 odst. 3
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
 nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
 činit si výpisy, a aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu)
 před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
 na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu) [bude-li řízení o přestupku zastaveno dle ust. § 86 odst. 1
d), e), f), i), j), k), m) a n) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tzn. usnesením, které se
poznamenává do spisu, budete o zastavení řízení pouze vyrozuměn]
POVINNOST:
 předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti; tím se rozumí doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště
mimo území České republiky, a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu
orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. (§ 36 odst. 5
správního řádu)
Podle ust. § 82 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich správní orgán může provést Váš
výslech; je-li to nezbytné k uplatnění Vašich práv, správní orgán provede Váš výslech. Máte právo nevypovídat;
správní orgán Vás nesmí nutit k výpovědi nebo doznání.
Výslech obviněného, jakožto důkazní prostředek, nesmí být proveden za stejných podmínek, za jakých nesmí
být vyslýchán svědek, tzn. nemůžete být vyslýchán:
– o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které jste povinen zachovávat v tajnosti, ledaže
byste byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn,
– jestliže byste svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byste byl
této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost máte, zproštěn.
za správní orgán:

X