Podání u soudu

Žalovaný v poledne dne 15.9.2018 úmyslně způsobil žalobkyni majetkovou újmu tím, že udeřil do levých předních dveří a rozbil okno na levých předních dveřích osobního vozidla Ford Transit, reg. značky AAAA, čímž způsobil na jejím majetku škodu přesahující částku 5.000,-Kč. Trestním příkazem Okresního soudu v Bruntále ze dne   25.3.2019 č.j. DD 00/2019-000 byl žalovaný za toto své jednání odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky a s povinností zaplatit poškozené společnosti částku 5.250,-Kč.  Se zbytkem svého nároku byla žalobkyně odkázána na civilní řízení.

Důkaz:   –   trestní příkaz, technický průkaz

II.

Jednatel žalobkyně ještě dne 15.9.2018 dohodl provedení opravy poškozeného firemního vozidla ve firmě SSS CZ, s.r.o. v SS a zajistil vypůjčení náhradního vozidla, aby mohl dojíždět do zaměstnání a dostát sjednaným obchodním závazkům. Následujícího dne dopoledne převezl poškozené firemní vozidlo do opravny. Vozidlo bylo opraveno dne 1.10.2018, kdy si je jednatel vyzvedl z opravny a téhož dne vrátil vypůjčené vozidlo. Za vypůjčení zaplatil celkem 30.000,-Kč, když za 16 dnů  po 1.800,-Kč uhradil 28.800,-Kč,  a 1.200,-Kč doplatil za vyjetou naftu.

Jednatel společnosti čekal, že bude předvolán k soudu, kde svůj nárok na úhradu půjčovného uplatní, avšak  v trestní věci bylo rozhodnuto trestním příkazem, takže se nekonalo hlavní líčení a žalobkyně proto tento finanční nárok u trestního soudu neuplatnila. Žalovaný následně zaplatil žalobkyni náhradu škody dle příkazu ve výši 5.250,-Kč, avšak na požadavek k úhradě dalších 30.000,-Kč ze dne 24.9.2019 nereagoval. Nepřevzal ani předžalobní výzvu právního zástupce ze dne 18.11.2019.

Žalobkyni tedy nezbylo, než se obrátit se svým nárokem na soud s tím, že od 1.12.2019, do kdy poskytla žalovanému čas k zaplacení částky 30.000,-Kč, požaduje také úhradu zákonných úroků z prodlení.

Důkaz:   –  doklad o předání vozidla do opravy, smlouva o půjčení vozidla, doklad o

provedení opravy, doklad o zaplacení půjčovného, 2 x předžalobní výzva s

dokladem o doručení, resp. nepřevzetí

III.

 

Vzhledem k výše uvedenému žalobkyně tvrdí, že žalovanému ve smyslu ust. § 2910 obč. zákoníku vznikla povinnost zaplatit jí způsobenou škodu, a proto navrhuje vydání tohoto

 

platebního rozkazu:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 30.000,- Kč s  9 % úroky z prodlení z této částky od 1.12.2019 do zaplacení, a náklady řízení ve výši 10.749,- Kč (SOP 1.500,- Kč, odměna advokáta 3 x 2.300,-Kč za převzetí věci, zaslání předžalobní upomínky a podání žaloby, 3x režijní paušál á 300,-Kč a DPH 1.449,-Kč ) k rukám právního zástupce JUDr. M. M., to vše do patnácti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

Comments are closed.