Dohoda o mlčenlivosti na 2 000 000 Kč

Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití

3.6   Veškeré informace dle této smlouvy zůstanou vlastnictvím poskytující Smluvní strany, včetně subjektů jejího organizačního uspořádání a budou přijímající Smluvní stranou vráceny straně poskytující po zaslání písemného požadavku poskytující Smluvní strany nebo v případě, nebude-li informace nebo poskytnuté údaje přijímající Smluvní strana potřebovat.
IV.
4.1   Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo Důvěrných informací podle této smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé Smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty.
4.2   Výše smluvní pokuty je stanovena na 2.000.000,- Kč (slovy: (Dvamilionykorun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností.
4.3   Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této smlouvy, je druhá smluvní strana povinna uhradit do 10 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Má se za to, že řádným doručením druhé Smluvní straně je osobní předání, zaslání prostřednictvím kurýrní služby s poskytnutím potvrzení doručení nebo ověřenou elektronickou zprávou na adresu příslušné smluvní strany.

Comments are closed.