Obžaloba

Okresní státní zastupitelství v CCC
1 ZT 111/2019 V CCC 1. 3. 2019
Okresnímu soudu
v CCC
——————–
O b ž a l o b a
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Bruntále podává podle § 176 odst. 1
trestního řádu obžalobu na obviněného
111 A A A ,
nar. 11. 9. 111 v AAA, dělníka, trvale bytem 888 888/19, HHH, adresa pro
účely doručování ZZZ 23, LLL,
ž e
dne 15. 9. 2018 v AAA, v době okolo 12:00 hodin v prostorách křižovatky ulic
Revoluční a AAA vyběhl z jím řízeného motorového vozidla a přistoupil k vozidlu Ford
Transit, RZ 333 1111, které v té době z důvodu silničního provozu stálo, opakovaně udeřil do
levých předních dveří a dožadoval se vystoupení jeho řidiče 111 777, nar. 7777, čehož
nedocílil, a následně udeřil loktem do bočního okna levých dveří u řidiče a okno takto rozbil,
555 666 se snažil uchopit a přimět jej k vystoupení z vozidla, k čemuž však nedošlo,
neboť 555 666 v obavě o své zdraví z místa ujel, přičemž 555 666 555 666 se ještě chvíli
držel za rám dveří, čemuž byly přítomny nejméně další dvě osoby, a majiteli vozidla
společnosti 555 666 Team s.r.o., IČO 555 666 způsobil na poškozeném voze škodu ve
výši nejméně 5 250 Kč,

t e d y jednak
poškodil cizí věc a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou,

jednak
se veřejně a na místě veřejnosti přístupném dopustil výtržnosti tím, že napadl
jiného a poškodil cizí věc,
t í m s p á c h a l
jednak
přečin poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 trestního zákoníku,
jednak
přečin výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

N a v r h u j i u hlavního líčení:
1. Vyslechnout jako svědky 555 666 555 666 č.l. 36-39.
2. Za splnění podmínek § 211 odst. 6 tr. řádu číst úřední záznamy o podaném vysvětlení
999 č.l. 71-75, DDD č.l. 76-79.
3. Podle § 213 odst. 1 trestního řádu předložit stranám k nahlédnutí fotodokumentaci č.l.
2-11, 29-31, 84-90, scan facebookové komunikace č.l. 41-48, 62-69, fotografie č.l.
49-51, fakturu č.l. 57, příjmový doklad č.l. 58, dodací list a pokladní doklad č.l. 59,
plánek trasy č.l. 82, odborné vyjádření č.l. 100, opis z evidence RT č.l. 115, opis
z evidence přestupků č.l. 116, výpis z EKŘ č.l. 117-120.
O d ů v o d n ě n í
V průběhu vyšetřování byly zjištěny skutečnosti popsané ve skutkových větách obžaloby.
Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo vydáno dne 5. 2. 2019, obviněnému bylo doručeno
dne 21. 2. 2019.
Obviněný
ccc aaa se k vytýkanému jednání de facto doznal. K věci uvedl, že ochotný je
zaplatit okno, které rozbil a že jej mrzí, že nešel do nemocnice a věc nenahlásil. Sdělil, že má
za to, že zdraví a kyčel je víc než rozbité okénko. Samotnému incidentu předcházelo to, že jej
poškozený vytlačil z cesty a ohrozil jeho rodinu. Proto se rozhodl, že ho bude pronásledovat.
Poškozenému muselo být jasné, že něco udělal, což poznal ze způsobu jeho jízdy. Za
poškozeným jel proto, že chtěl vysvětlit, proč ohrozil jeho rodinu a proč nezastavil. V tu dobu
s ním ve voze jela manželka a obě děti. Dále využil svého práva a odmítl k věci vypovídat.
Obviněného dále usvědčuje poškozený III KKK, III KKK a ve spise založené
listinné materiály.
LLLL KKK se k věcem, které se měly odehrát před samotným
incidentem, nevyjádřil. K incidentu uvedl, že když zastavil na ulici Revoluční a dával
přednost projíždějícím vozidlům, tak najednou k jeho levému oknu přistoupil neznámý muž,
řekl mu „a ty jsi co zač“ a ihned vzal za kliku dveří, které však neotevřel, neboť byly
zamčeny. On na obviněného reagoval tak, že okýnko dovřel. Obviněný začal kopat do levých
dveří, a to asi dvakrát až třikrát. Dostal poté strach a začal se s vozem rozjíždět. Když bylo
vozidlo v pohybu, tak obviněný přistoupil k okénku u řidiče a ranou pěstí jej rozbil. Pak se
chytil dveří u rozbitého okýnka a asi 15 až 20 metrů běžel za ním. Ten muž po něm sahal a on
měl opravdu strach. Rozjel se právě v reakci na fyzický útok. Následně zavolal na linku 158.
Z obsahu podaného vysvětlení
33 44 se podává, že spolu s manželem si všimli, že
se v křižovatce na sjezdu k hasičské stanici něco děje. Viděli, jak se rozjíždí vozidlo typu
karavan, přičemž za tímto vozidlem stála nějaká bílá dodávka s nápisem. Viděla, že za
rozjíždějícím se karavanem běží nějaký muž, který hned za křižovatkou karavanu naskočil na
přední dveře a držel se. Chvílemi visel ve vzduchu a vezl se, chvílemi se snažil vedle vozidla
utíkat. Asi pod 50 metrech spadl na zem. Rozbitého okna si nevšimla.
Z obsahu úředního záznamu
444 222 se podává, že obviněný 33 2 šel za řidičem
karavanu z důvodu jeho předchozího ohrožujícího jednání. Její manžel byl naštvaný, protože
dcera plakala. Za karavanem na křižovatce zastavil a šel ven, manžel rozhazoval rukama a
gestikuloval a zřejmě se řidiči karavanu snažil ukázat, aby vůz odstavil. Na chvíli odvrátila
pozornost a pak už jen viděla, jak se karavan rozjíždí, její manžel visí na dveřích a nohy táhne

po zemi. Přibližně po 15 až 20 metrech manžel upadl na zem, následně z místa odjeli. Rozbití
okénka u řidiče však neviděla.
Směr jízdy 999 000 a obviněného 111 je zachycen na plánku trasy. Poškozené dveře
a okno jsou objektivizovány fotodokumentací pořízenou policejním orgánem. Výše škody je
doložena jednak odborným vyjádřením, jednak vyplývá z příjmového dokladu a dodacího
listu. Z výpovědí poškozeného i 999 000 potom koresponduje komunikace na sociální
síti facebook ve skupině „AAA“, ve které se 000 999 pokoušel zjistit
možného útočníka. Je z ní patrné, že 66 888 útok viděla, k útoku se rovněž
vyjadřoval uživatel profilu DDD, z jejího vyjádření vyplývá, že poškozenému
někdo rozbíjel auto.
Jednání obviněného 777 888 kvalifikuji jednak jako přečin poškození cizí věci podle §
228 odst. 1 trestního zákoníku, jednak jako přečin výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního
zákoníku, když se na křižovatce v odpoledních hodinách na ulici AAA a RRR
dopustil výtržnosti tím, že přistoupil k vozidlu řízenému 777 888, do vozidla
opakovaně udeřil a kopl, přičemž rozbil i okno u řidiče a po 777 888 se sápal, čímž na
poškozeném vozidle způsobil škodu ve výši nejméně 5 300 Kč, tj. škodu nikoli nepatrnou ve
smyslu § 138 odst. 1 trestního zákoníku, přičemž jeho jednání vedle R T
zaznamenala nejméně RR RR i její manžel. Obviněný jednal nejméně v úmyslu
nepřímém dle § 15 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku.
Obviněný 111 33 doposud nebyl trestně právně ani přestupkově projednáván. Jediná
negativní zjištění vyplývají z evidenční karty řidiče, kde má obviněný celkem 12 záznamů, a
to zpravidla pro překročení maximální povolené rychlosti.
Vzhledem k tomu, že výsledky vyšetřování odůvodňují postavení obviněného před soud, je na
něj podána tato obžaloba.
Mgr. 333 333, v.r.
státní zástupce

Comments are closed.

X