OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V NYMBURCE

Sděluji Vám, že jsem si vyžádal příslušný spisový materiál Obvodního oddělení Policie ČR Poděbrady č. j. AAAA-0000/PŘ-2019-0000 týkající se verbálního napadení Vaší osoby, ke kterému došlo dne 20. 7. 2017 na lázeňské kolonádě v Pardubicích, přičemž po jeho přezkoumání a po přihlédnutí k Vámi uváděným skutečnostem jsem dospěl k následujícím závěrům.

Postup policejního orgánu, který věc posoudil jako přestupek proti občanskému soužití a případ předal k projednání Městskému úřadu v Poděbradech, považuji za správný a zákonný.

Jednání muže, který Vás slovně urážel a hrozil Vám fyzickým napadením, není natolik společensky škodlivé, aby se mohlo jednat o trestný čin (nedošlo k fyzickému napadení ani ke způsobení žádné hmotné škody či újmy na zdraví, nebylo významněji narušeno občanské soužití). V daném případě evidentně postačuje uplatnění přestupkové odpovědnosti.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na to, že v dané věci nebyly zjištěny žádné závady v postupu policejního orgánu, bylo Vaše podání ze dne 21. 7. 2019 bez dalšího opatření založeno. Tímto považujte, prosím, věc ze strany orgánů činných v trestním řízení za definitivně vyřízenou.
Závěrem přijměte poučení v tom smyslu, že nebudete-li s tímto způsobem vyřízení Vašeho podání spokojen, můžete požádat o přezkoumání vyřízení podání nejblíže vyšší státní zastupitelství, tj. v tomto případě Krajské státní zastupitelství v Praze, jehož rozhodnutí v téže věci je konečné (§ 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů).

Comments are closed.

X