Píšou z úřadu ve věci bydliště a jeho zrušení

Dobrý den pane V.,

Vaše podání ze dne 3.1.2019 prostřednictvím Vaší datové schránky mi bylo předáno a tímto dnem bylo i zahájeno řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Petra L.

Jedná se zřejmě o technickou závadu, Vaše podání přesto bylo přijato a správní řízení bylo zahájeno. Zasílám Vám informaci přístupnou na stránkách města k přijímání  podání do datové schránky:

Přípustné datové formáty dokumentů v digitální podobě doručované na elektronickou adresu podatelny a dodávané do datové schránky jsou stanoveny v § 23 odst. 2 až 7 Vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a v příloze č. 1 Vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou přípustné i další datové formáty, a to:  DOC/DOCX, XLS/XLSX.

 

Dále bych se s Vámi chtěla domluvit , jestli jste ve spojení s p. L., o správním řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. L. v rámci konání ústního jednání. Jedná se o „zrychlené“  řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana. Ve Vašem případě by bylo nutné, aby se na ústní jednání se dostavil pan L., jako účastník, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušeno a vy samozřejmě jako navrhovatel máte právo se správního řízení zúčastnit.

Vzhledem k tomu, že p. Petr L. sám již byl na našem úřadu žádat o změně údaje o místu svého trvalého pobytu, myslím, že by souhlasil i s ústním jednání a urychlením řízení.

V případě Vašeho souhlasu a souhlasu p. L. s konáním ústního jednání Vás žádám o sdělení termínu, kdy by ústní jednání mohlo proběhnou a to v rámci našich stanovených úředních hodin:

Den od – do od – do
Pondělí 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Úterý 08:00 – 11:00  
Středa 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek neúřední den – místní šetření
Pátek 08:00 – 11:00

 

Dále je nutno dle zák. č. 634/2004 o správních poplatcích položky 2, písm. d) uhradit poplatek ve výši Kč 100,-. Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Nový Bor, a to i v rámci konání ústního jednání nebo převodem na účet bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet Města Nový Bor č. 19-525421 směrový kód 0100 vedený u Komerční banky, a.s. , IBAN: CZ67 0100 0000 1900 0052 5421, konst. symbol : 0558,  variab. symbol :  1368103019.

 

V případě nejasností nebo dotazů mě můžete kontaktovat na tel. čísle 487 712 422

Přeji krásný den

Hana H., Městský úřad X

 

Comments are closed.

X