Plná moc a výpověď smlouvy

Zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce k tomu, aby za zmocnitele činil veškeré úkony a právní jednání ve věci veškerých jeho práv a povinností, pohledávek a závazků za/vůči společnosti TD s.r.o., IČO 0000 (dále „protistrana“) vzniklých v souvislosti se Smlouvou o poradenské a konzultační činnosti uzavřenou mezi protistranou a zmocnitelem dne 6.4.2012. Tato plná moc opravňuje zmocněnce zejména k jednání s protistranou ohledně mimosoudního vypořádání těchto pohledávek a závazků, jakož i k podávání jakýchkoliv návrhů a žádostí, přijímání veškerých doručovaných písemností, uzavírání smírů a narovnání, podávání řádných i mimořádných opravných prostředků, námitek nebo rozkladů a vzdávání se jich, uznávání uplatněných nároků, vzdávání se nároků, vymáhání nároků, plnění nároků a přijímání plnění nároků.

Comments are closed.

X