Poučení poškozeného

Sp. zn.: 4 T 23/2019
Shodu s prvopisem potvrzuje 000 000.
OKRESNÍ SOUD V BRUNTÁLE
Partyzánská 1453/11, 792 01 Bruntál,
tel.: 554786220, fax: 554 786 329, e-mail: podatelna@osoud.bru.justice.cz, IDDS: 111
NAŠE ZNAČKA: 4 T 11/2019
777 QQQ s.r.o.
KKK 000 1518/2
102 00 Praha-Hostivař
VAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
222 111
DNE: 28. března 2019
OBŽALOVANÝ: 444 999, narozený 11. 9. 1111
Poučení pro poškozeného o možnosti žádat o uspokojení svého nároku podle zákona
č. 59/2017 Sb.
1. Jste-li poškozená, které byl celý jeho nárok přiznán v trestním řízení:
Máte právo žádat podle zákona č. 59/2017 Sb. o uspokojení nároku na náhradu škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení v rozsahu, v jakém Vám byl tento
nárok přiznán v odsuzujícím rozsudku/trestním příkazu, za podmínky, že v trestním řízení
o trestném činu, v důsledku jehož spáchání Vám nárok vznikl, byla nebo v samostatném
veřejném zasedání, do něhož si soud rozhodnutí o uložení sankce vyhradil v hlavním líčení, bude
uložena majetková trestní sankce ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb. (trest propadnutí
majetku, peněžitý trest nebo peněžité opatření, trest propadnutí věci nebo trestní opatření
propadnutí věci, propadnutí náhradní hodnoty, ochranné opatření zabrání části majetku,
ochranné opatření zabrání věci, zabrání náhradní hodnoty).
Za majetkovou škodu způsobenou trestným činem se považuje i dlužné výživné v řízení
o trestném činu zanedbání povinné výživy; nárok lze uplatnit v rozsahu, v jakém je dlužné
výživné vyčísleno v odsuzujícím rozsudku.
Žádost je třeba podat na Ministerstvo spravedlnosti (odbor odškodňování) do 60 dnů od nabytí
právní moci odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu, jinak právo na uspokojení Vašeho nároku
podle zákona č. 59/2017 Sb. zaniká. V žádosti je třeba uvést náležitosti uvedené v § 8 odst. 2
zákona č. 59/2017 Sb. K žádosti je třeba připojit kopii pravomocného odsuzujícího rozsudku/
trestního příkazu; v případě nároku na dlužné výživné v řízení o trestném činu zanedbání povinné
výživy je třeba připojit i další listiny dokládající souvislost uplatněného majetkového nároku
s trestným činem zanedbání povinné výživy a výši tohoto majetkového nároku, pokud to není
zřejmé z odsuzujícího rozsudku.
2. Jste-li poškozená, která byla zčásti odkázána se svým nárokem na občanskoprávní
řízení:
Máte právo žádat podle zákona č. 59/2017 Sb. o uspokojení nároku na náhradu škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení v rozsahu, v jakém Vám byl tento
nárok přiznán v odsuzujícím rozsudku/trestním příkazu, a v jakém Vám bude přiznán

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Danielisová.
rozhodnutím občanskoprávního soudu v části, se kterou jste byl odkázán na řízení ve věcech
občanskoprávních, za podmínky, že v trestním řízení o trestném činu, v důsledku jehož spáchání
Vám nárok vznikl, byla nebo v samostatném veřejném zasedání, do něhož si soud rozhodnutí
o uložení sankce vyhradil v hlavním líčení, bude uložena majetková trestní sankce ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb. (trest propadnutí majetku, peněžitý trest nebo peněžité opatření,
trest propadnutí věci nebo trestní opatření propadnutí věci, propadnutí náhradní hodnoty,
ochranné opatření zabrání části majetku, ochranné opatření zabrání věci, zabrání náhradní
hodnoty).
Za majetkovou škodu způsobenou trestným činem se považuje i dlužné výživné v řízení
o trestném činu zanedbání povinné výživy; nárok lze uplatnit v rozsahu, v jakém je dlužné
výživné vyčísleno v odsuzujícím rozsudku/trestním příkazu.
Pokud zamýšlíte podat ohledně části nároku, se kterou jste byl odkázán na občanskoprávní řízení,
návrh na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních, a zamýšlíte žádat o uspokojení nároku
podle zákona č. 59/2017 Sb., jste povinen podat návrh na zahájení řízení do 60 dnů od právní
moci odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu a nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí této
lhůty Ministerstvu spravedlnosti doložit, že jste takový návrh podal, a připojit kopii
pravomocného odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu; pokud nesplníte některou z těchto
povinností ve stanovené lhůtě, právo na uspokojení Vašeho nároku podle zákona č. 59/2017 Sb.
zaniká. Jestliže následně nastanou skutečnosti, v jejichž důsledku předpokládanou žádost
o uspokojení nároku Ministerstvu podat nemůžete nebo ji již podat nezamýšlíte, jste povinen
o tom ministerstvo neprodleně vyrozumět. Žádost je třeba podat na Ministerstvo spravedlnosti
(odbor odškodňování) do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu v řízení ve věcech
občanskoprávních, kterým Vám bude přiznán Váš nárok, jinak právo na uspokojení Vašeho
nároku podle zákona č. 59/2017 Sb. zaniká.
V žádosti je třeba uvést náležitosti uvedené v § 8 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb. K žádosti je třeba
připojit kopii pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v řízení ve věcech občanskoprávních,
kterým Vám byl přiznán Váš nárok.
Pokud nezamýšlíte podat ohledně části nároku, se kterou jste byl odkázán na občanskoprávní
řízení, návrh na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních, a budete žádat o uspokojení nároku
podle zákona č. 59/2017 Sb. pouze v rozsahu, v jakém Vám byl přiznán v odsuzujícím
rozsudku/trestním příkazu, je třeba podat žádost na Ministerstvo spravedlnosti (odbor
odškodňování) do 60 dnů od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu, jinak
právo na uspokojení Vašeho nároku podle zákona č. 59/2017 Sb. zaniká. V žádosti je třeba uvést
náležitosti uvedené v § 8 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb. K žádosti je třeba připojit kopii
pravomocného odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu; v případě nároku na dlužné výživné
v řízení o trestném činu zanedbání povinné výživy je třeba připojit i další listiny dokládající
souvislost uplatněného majetkového nároku s trestným činem zanedbání povinné výživy a výši
tohoto majetkového nároku, pokud to není zřejmé z odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu.
3. Jste-li poškozená, která byla se svým nárokem zcela odkázána na občanskoprávní
řízení:
Máte právo žádat podle zákona č. 59/2017 Sb. o uspokojení nároku na náhradu škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení v rozsahu, v jakém Vám bude přiznán
rozhodnutím občanskoprávního soudu, za podmínky, že v trestním řízení o trestném činu,
v důsledku jehož spáchání Vám nárok vznikl, byla nebo v samostatném veřejném zasedání,
do něhož si soud rozhodnutí o uložení sankce vyhradil v hlavním líčení, bude uložena majetková
trestní sankce ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb. (trest propadnutí majetku, peněžitý
trest nebo peněžité opatření, trest propadnutí věci nebo trestní opatření propadnutí věci,

Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Danielisová.
propadnutí náhradní hodnoty, ochranné opatření zabrání části majetku, ochranné opatření
zabrání věci, zabrání náhradní hodnoty).
Za majetkovou škodu způsobenou trestným činem se považuje i dlužné výživné v řízení
o trestném činu zanedbání povinné výživy; nárok lze uplatnit v rozsahu, v jakém je dlužné
výživné vyčísleno v odsuzujícím rozsudku/trestním příkazu.
Pokud zamýšlíte podat ohledně nároku, se kterým jste byl odkázán na občanskoprávní řízení,
návrh na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních, a budete žádat o uspokojení nároku podle
zákona č. 59/2017 Sb., jste povinen podat návrh na zahájení řízení do 60 dnů od právní moci
odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu a nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí této lhůty
Ministerstvu spravedlnosti doložit, že jste takový návrh podal, a připojit kopii pravomocného
odsuzujícího rozsudku/trestního příkazu; pokud nesplníte některou z těchto povinností ve
stanovené lhůtě, právo na uspokojení Vašeho nároku podle zákona č. 59/2017 Sb. zaniká. Jestliže
následně nastanou skutečnosti, v jejichž důsledku předpokládanou žádost o uspokojení nároku
Ministerstvu podat nemůžete nebo ji již podat nezamýšlíte, jste povinen o tom ministerstvo
neprodleně vyrozumět.
Žádost je třeba podat na Ministerstvo spravedlnosti (odbor odškodňování) do 60 dnů od nabytí
právní moci rozhodnutí soudu v řízení ve věcech občanskoprávních, kterým Vám bude přiznán
Váš nárok, jinak právo na uspokojení Vašeho nároku podle zákona č. 59/2017 Sb. zaniká.
V žádosti je třeba uvést náležitosti uvedené v § 8 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb. K žádosti je třeba
připojit kopii pravomocného rozhodnutí soudu vydaného v řízení ve věcech občanskoprávních,
kterým Vám byl přiznán Váš nárok.
S pozdravem
Mgr. 444 444 v. r.
samosoudkyně
333

Comments are closed.

X