Příkaz

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor přestupkových agend jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 60 odst. 1, § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) a ust. § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), vydává, jakožto první úkon v řízení, podle ust. § 90 zákona o
odpovědnosti za přestupky a § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) tento PŘÍKAZ.

Dotaz právníkovi

Ve věci překročení rychlosti jsem obdržel příkaz.

Je to rovnou SHLEDÁNÍ VINNÝM, což mi přijde jinak, než to bylo posledně. Je to nějaký nový standard u nich?

Já asi nemám problém to zaplatit, nicméně, bych rád věděl, zda-li vámi naznačené možné požadované, co jako obviněný LZE OČEKÁVAT, nebo spíše ne.

Zda-li se proti tomuto dá odvolat.

Co plyne dále, když zaplatím za postih a případně, jak dlouhou dobu nesmím spáchat stejný přestupek, aby mi nebyl odebrán ŘP. Vím, z poslední instance, že stačilo 2 během 12 měsíců být obviněn z nedání přednosti v jízdě a ŘP byl odebrán na 1 měsíc.

Comments are closed.

X