Reklamace služeb

VÝZVA

Výzva ke splnění sjednané opravy, kterou jsem s Vámi, firmou XXX.cz, s.r.o., IČ: 000, uzavřel dne 9. 8. 2019, a která dostala číslo faktury/smlouvy 000.

… A která dodnes nebyla splněna/dodána, přestože je to již jeden měsíc a jeden den,a již dávno mi od Vás měla přijít SMS s finální cenou opravy a zprávou, že si své zboží mohu vyzvednout.

Dle § 2593 Občanského Zákoníku, který zde uvádím v plném znění:

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost,
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy,
vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

K tomuto bych rád uvedl, že kontrola provádění díla v současné době u vás není možná, neboť vaše stránky toto neumožňují:
… a vaše zákaznická podpora po mailu, se kterou jsem v komunikaci od 2.9.2019, ani ta mi nepomohla dopátrat se toho, co se s mým telefonem děje.

… Toto však není hlavním tématem výzvy. Hlavní je, že již zhruba 2-3 týdny nemám o zakázce jakékoli informace, a po konzultaci se Sdružením Ochrany Spotřebitelů, mi tato doba připadá poněkud excesivní a zvažuji odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného § 2593 Občanského Zákoníku.

Dále pak, se na tuto situaci vztahuje § 1978 Obč. Zák., přesněji jeho odst. 1:
(1) Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti,
může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co prodlévající strana svoji povinnost
nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky.

Názor právního poradce Sdružení Ochrany Spotřebitelů, je že „přiměřená dodatečná lhůta“ pro splnění smluvní povinnosti, kterou se Zhotovitel CZC.cz, s.r.o., IČ: 000, zavázal splnit, podpisem výše uvedené smlouvy, je 5 dní.

A to zvláště s přihlédnutím k faktu, že dle slov servisního pracovníka ve Velkém Meziříčí, má již Zhotovitel mít přístup k mobilnímu telefonu, jehož servis byl smlouvou č. 000 sjednán, přístup více jak dva týdny.

Dále pak, je zde relevantní § 2612 Obč. Zák., odst. 1:
(1) Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba
podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným
určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil,
anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.

Nemám o průběhu servisních prací, které se Zhotovitel podpisem výše uvedené smlouvy zavázal provést, jakékoli zprávy po dobu několika týdnů.

Byla-li by poté cena opravy účtována v takové výši, která by překročila původní odhad o více jak 10%, tedy šlo by dle soudního úzusu o „podstatné překročení“ cenového odhadu, které mi však nebylo Zhotovitelem, dle znění § 2612 Obč. Zák., odst. 1, „bez zbytečného odkladu“ oznámeno. Byla by tedy poté splněna podstata tohoto paragrafu.

ZÁVĚR

Tedy. Nedojde-li ze strany Zhotovitele, ze strany dd.cz, s.r.o., IČ: é00, sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00, Praha 7,

ke splnění smluvních závazků, k nimž se zavázal podpisem smlouvy ooo,
v dodatečné přiměřené lhůtě 5 dnů od doručení této výzvy,

pak dle § 1978 Obč. Zák., odst. 1, odstoupím od smlouvy ddd, a budu požadovat neprodlené vrácení mého mobilního telefonu.

V Praze dne 10.9.2019,
Jan f..

Comments are closed.

X