Rozhodnutí o registraci k dani z příjmu pro s.r.o.

Daňové identifikační číslo je daňový subjekt povinen uvádět ve všech
případech, které se týkají daně, ke které byl pod tímto daňovým
identifikačním číslem registrován, při styku se správcem daně a dále
v případech stanovených zákonem (ust. § 130 odst. 2 daňového řádu). Při
všech platbách poukazovaných správci daně se použije jako variabilní
symbol kmenová část DIČ (tj. číslo za kódem CZ).
Změny údajů, které je daňový subjekt povinen uvádět při registraci, a to
včetně zániku jeho daňové povinnosti u některé z daní, je povinen
oznámit shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly,
popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody (ust.
§ 127 daňového řádu). Povinnost oznamovat změny se netýká údajů, ke
kterým má správce daně automatizovaný přístup. Seznam těchto údajů je
zveřejněn na úřední desce výše uvedeného správce daně a způsobem
umožňujícím dálkový přístup (ust. § 127 odst. 4 daňového řádu).

Comments are closed.

X