S M L O U V A o poskytování poradenských a konzultačních služeb

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

…Faktura vystavená poradcem musí obsahovat číslo jednací této smlouvy a dále musí
splňovat náležitosti stanovené občanským zákoníkem a zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a bude
obsahovat označení poradce, objednatele (Česká republika – Ministerstvo vnitra, XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX) a příjemce faktury, (XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX). Součástí faktury bude evidence počtu hodin za fakturované období
odpracovaných poradcem pro objednatele a vedená v souladu s článkem II. odst. 7 této
smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
dnů ode dne prokazatelného doručení faktury příjemci faktury (viz předchozí odstavec).
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání finančních prostředků
z bankovního účtu objednatele na bankovní účet poradce uvedený ve smlouvě.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně. Poradce je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením odměny.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů….

Comments are closed.

X