Smlouva o poskytnutí obchodní adresy

3.2 Prodloužení trvání smlouvy
Neoznámí-li odběratel nejpozději jeden měsíc před uplynutím doby trvání této smlouvy písemně dodavateli, že již nemá
zájem na pokračování vztahu založeného touto smlouvou, prodlužuje se doba platnosti této smlouvy automaticky o jeden
rok, a to i opakovaně.
3.3 Ukončení smlouvy
Smluvní vztah založený touto smlouvou skončí uplynutím doby, na kterou je sjednán nebo odstoupením. Ukončením této
smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, náhrady škody, závazků vedlejšího
účastníka a jiných nároků a závazků, přetrvávajících ze své povahy i po ukončení této smlouvy.
3.4 Odstoupení
Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinností od doručení odstoupení druhé smluvní straně v případě, že:
a) odběratel je v prodlení s úhradou svého peněžitého závazku, a tento nebyl uhrazen ani ve lhůtě dodatečně
poskytnuté k plnění v délce nejméně 10 dní,
b) byl osvědčen úpadek odběratele, nebo že proti němu byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem majetku.

Comments are closed.

X