Smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce

kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

1. věřitel:

Číslo účtu věřitele:

a

2. dlužník:

Číslo účtu dlužníka:

takto:

I.

Věřitel půjčuje dlužníkovi na jeho žádost – za účelem nákupu zboží pro další prodej – finanční částku ve výši = 50.000 Kč, slovy: =Padesáttisíckorunčeských=. Tato částka je splatná ve dvou dílech a to 27. 11. 2018 a 20. 12. 2018 na účet dlužníka.

II.

Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli částku uvedenou v čl. I. smlouvy v plné výši, bez navýšení, nejpozději do 30. 5. 2019, a to převodem na účet věřitele. Dlužník je oprávněn vrátit půjčenou finanční částku před dobou stanovenou ve smlouvě.

III.

Účastníci této smlouvy se dohodli, že v případě prodlení dlužníka s vrácením půjčené finanční částky podle čl.II. této smlouvy, zaplatí dlužník věřiteli kromě půjčené finanční částky dle čl.I. této smlouvy ještě smluvní pokutu ve výši 5 % z půjčené finanční částky dle čl.I. této smlouvy za každý kalendářní měsíc prodlení. Smluvní pokuta je splatná na výzvu věřitele do 14 (čtrnácti dnů).

IV.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, a shledali, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovali, a proto ji níže, prostou omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

V České Lípě, dne …………………

……………….…………
………………………
Věřitel Dlužník

Comments are closed.

X