Starosta Varnsdorfu ve vazbě

Řidič karavanu pokutován ve Varnsdorfu  – zfalšované radary

ZDROJ: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/starosta-varnsdorfu-je-kvuli-radarum-ve-vazbe-dalsi-obvineny-ne/1832299

Městský úřad Varnsdorf
podatelna: nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
Strana 1 z 5
Pracoviště odboru:
T. G. Masaryka 1838
407 47 Varnsdorf
Tel. ústředna: +420 417 545 111
E-podatelna: rychlost@varnsdorf.cz
https://www.varnsdorf.cz/
IČO: 00261718
DIČ: CZ00261718
DS: kabbfuj

Městský úřad Varnsdorf
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Spis. zn.: SČŽÚ 72550/2019
Čj.: MUVA 291077/2019RitJa
Vyřizuje: Jana Ritschelová
Telefon: +420 417 545 215
Datum: 27.06.2019

Výzva k uhrazení určené částky provozovateli motorového vozidla
Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, jako obecní úřad obce s rozšířenou
působností (dále též jen „správní orgán“), příslušný k projednávání přestupků podle ust. § 124 odst. 5 písm. j)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ust. § 60 a § 62 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) obdržel
od Městské policie Varnsdorf oznámení o podezření ze spáchání přestupku, ke kterému došlo s motorovým
vozidlem registrační značky
XXdne 18.11.2018.
Správní orgán Vás jako provozovatele motorového vozidla registrační značky
XXpodle ust. § 125h odst. 1
zákona o silničním provozu
vyzývá k uhrazení částky ve výši 1 000 Kč.
Informace ke způsobu platby naleznete na straně 3 této výzvy.
Dne
18.11.2018 v 13:08 hodin na pozemní komunikaci v lokalitě Studánka, komunikace I9, směr od Rumburku,
výjezd, pruh 1, 50°54.0510’N 014°34.1417’E, bylo automatizovaným technickým prostředkem používaným při
dohledu na dodržování maximální dovolené rychlosti ve shora uvedené lokalitě zadokumentováno překročení
maximální dovolené rychlosti motorovým vozidlem registrační značky
XX, jehož nezjištěný řidič jel s výše
uvedeným vozidlem rychlostí 64 km/h. V naměřené rychlosti byla zohledněna tolerance měřícího zařízení 3 km/h
do rychlosti 100 km/h, respektive 3 % při rychlosti nad 100 km/h, pro kterou jsou schvalovány rychloměry v ČR
a tedy výsledná rychlost je v souladu s příslušnou legislativou stanovena na 61 km/h. Ve shora uvedeném úseku
pozemní komunikace je nejvyšší dovolená rychlost stanovena na 50 km/h.
Nejvyšší dovolená rychlost byla
překročena o 11 km/h.
Nezjištěný řidič shora uvedeného motorového vozidla porušil ust. § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu a
dopustil se tak přestupku dle ust.
§ 125c odst. 1 písm. f) bod 4. zákona o silničním provozu.
Přestupek je řádně zdokumentován záznamem měřicího zařízení s fotodokumentací zachycující měřené vozidlo,
záznam obsahuje též informace o naměřené rychlosti, nejvyšší dovolené rychlosti v měřeném místě, datum a
čas zjištění přestupku a další informace v souladu s platnou legislativou. Fotodokumentaci je možné zpřístupnit
oprávněné osobě při osobním jednání, a to po předchozí domluvě se správním orgánem. Sjednání případného
termínu prohlédnutí fotodokumentace nemá odkladný účinek k povinnosti uhradit určenou částku v zákonné lhůtě.
Jelikož výše popsané jednání nemá za následek dopravní nehodu, totožnost řidiče není známa nebo není
zřejmá z oznámení o podezření ze spáchání přestupku a uvedené porušení pravidel provozu na pozemních
komunikacích je možné projednat příkazem na místě, správní orgán Vás jako provozovatele motorového vozidla
registrační značky XX, zapsaného v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu, podle
ust. § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu vyzývá k uhrazení určené částky.
Určená částka byla stanovena v souladu s ust. § 125h odst. 2 a ust. § 125c odst. 7 písm. b) zákona o silničním
provozu.
Bude-li určená částka
uhrazena v zákonné lhůtě, tj. nejpozději 15. den ode dne doručení této výzvy, Městský
úřad Varnsdorf věc bez dalšího zkoumání, podle ust. § 125h odst. 5 zákona o silničním provozu,
odloží.
V/5

Městský úřad Varnsdorf
podatelna: nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
Strana 2 z 5
Pracoviště odboru:
T. G. Masaryka 1838
407 47 Varnsdorf
Tel. ústředna: +420 417 545 111
E-podatelna: rychlost@varnsdorf.cz
https://www.varnsdorf.cz/
IČO: 00261718
DIČ: CZ00261718
DS: kabbfuj

Zákon umožňuje provozovateli zaplatit určenou částku za přestupek a zamezit tak zahájení přestupkového
řízení a stíhání řidiče a možnému udělení vyšší peněžité sankce spolu s uplatněním záznamu bodů v rámci
bodového hodnocení řidiče, anebo zahájení řízení o přestupku a stíhání provozovatele vozidla (dle ust.
§ 125f zákona o silničním provozu) a možnému udělení vyšší sankce a případné úhrady nákladů řízení.
Bude-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, správní orgán v souladu s ust. § 125h odst. 7 zákona o
silničním provozu
částku provozovateli vozidla/plátci bezodkladně vrátí zpět na účet, ze kterého byla platba
zaslána, nebo složenkou, pokud takový účet nebude správnímu orgánu znám.
Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku,
může v uvedené lhůtě 15 dnů správnímu orgánu písemně sdělit
údaje o totožnosti řidiče
vozidla v době spáchání přestupku, a to vyplněním přiloženého písemného vyjádření
„Údaje o řidiči“. Toto sdělení se považuje ve smyslu ust. § 125h odst, 6 zákona o silničním provozu za podání
vysvětlení. V souvislosti s podáním písemného vysvětlení (sdělení údajů o totožnosti řidiče) Vás správní orgán
dále poučuje, že úmyslným sdělením nepravdivé totožnosti řidiče vozidla se můžete dopustit přestupku dle ust.
§ 2 odst. 3 písm. f) zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích (dále jen „zákon o některých přestupcích“) a
to tím, že jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchané jiným úmyslně uvedete
nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí. Za spáchání tohoto přestupku lze dle ust.
§ 2 odst. 4 písm. b) zákona o některých přestupcích uložit pokutu do 20.000,- Kč.
Neuhradí-li provozovatel vozidla nejpozději ve shora uvedené lhůtě určenou částku, nebo nesdělí-li
správnímu orgánu údaje o totožnosti řidiče vozidla, bude správní orgán pokračovat v šetření přestupku.
Nezjistí-li však do 60 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o
přestupku proti určité osobě, věc odloží podle ust. § 76 přestupkového zákona, a
zahájí řízení o přestupku
provozovatele vozidla
podle ust. § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, pro porušení ust. § 10 odst. 3 tohoto
zákona (provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče
a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovené tímto zákonem).
Odpovědným provozovatelem vozidla se podle ust. § 2 písm. b) zákona o silničním provozu rozumí vlastník nebo
jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu
nebo obdobné evidenci jiného státu.
Jana Ritschelová
referent odboru
Přílohy:
Platební údaje k uhrazení určené částky
Formulář pro písemné vysvětlení (ke sdělení řidiče motorového vozidla)

V/5

Městský úřad Varnsdorf
podatelna: nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
Strana 3 z 5
Pracoviště odboru:
T. G. Masaryka 1838
407 47 Varnsdorf
Tel. ústředna: +420 417 545 111
E-podatelna: rychlost@varnsdorf.cz
https://www.varnsdorf.cz/
IČO: 00261718
DIČ: CZ00261718
DS: kabbfuj

Čj.: MUVA 291077/2019RitJa
Platební údaje k uhrazení určené částky
Možnosti úhrady určené částky:

1. Platba převodem 2. Platba složenkou: Typ A
Částka 1 000 Částka 1 000
Příjemce platby Město Varnsdorf Příjemce platby Město Varnsdorf
Číslo účtu 19-0921388329/0800 Číslo účtu 19-0921388329/0800
Variabilní symbol 1630082494 Variabilní symbol 1630082494
Pro platby ze zahraničí
Číslo účtu IBAN CZ16 0800 0000 1909 2138 8329 Variabilní symbol 1630082494
Kód banky BIC GIBACZPX
3. Platba v hotovosti – po předložení této výzvy
Na pokladně: Městský úřad Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
pondělí 08:00–11:30 12:00–17:00
úterý 08:00–11:30 12:00–15:00
středa 08:00–11:30 12:00–17:00
čtvrtek 08:00–12:00
pátek 08:00–11:30 12:00–14:00

Splatnost určené částky do 15 dnů od doručení této výzvy.
Splatností se rozumí den, kdy je částka
připsána na účtu příjemce, tj. Město Varnsdorf.
Lhůta 15 dnů začíná běžet dnem následujícím ode dne oznámení (doručení) této výzvy.
V případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve adresátem vyzvednuta,
považuje se desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den doručení (ust. § 24 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Výše uvedená lhůta počíná v takových případech běžet
dnem následujícím po uplynutí 10. dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.

V/5

Městský úřad Varnsdorf
podatelna: nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
Strana 4 z 5
Pracoviště odboru:
T. G. Masaryka 1838
407 47 Varnsdorf
Tel. ústředna: +420 417 545 111
E-podatelna: rychlost@varnsdorf.cz
https://www.varnsdorf.cz/
IČO: 00261718
DIČ: CZ00261718
DS: kabbfuj

Příloha k čj. : MUVA 291077/2019RitJa
SČŽÚ 72550/2019
Podrobný popis přestupku:

Vozidlo reg. zn.: XX Přestupek:
Místo: Studánka, komunikace I9, směr od Rumburku,
výjezd, pruh 1
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti
Datum: 18.11.2018
Čas: 13:08

………………………………………………………. Zde oddělte ……………………………………………………….
ÚDAJE O ŘIDIČI

Číslo jednací: MUVA 291077/2019RitJa Spisová značka: SČŽÚ 72550/2019

Prohlašuji tímto, že v době spáchání dopravního přestupku dne 18.11.2018 v 13:08 hod. řídil(a) motorové vozidlo
registrační značky XX tento řidič / tato řidička:

Jméno: ………………………………………….. Příjmení: ………………………………………………
Datum
narození:
………………………………………….. Číslo ŘP: ………………………………………………
St. příslušnost: ………………………………………….. Číslo telefonu: ………………………………………………
Adresa trvalého pobytu: Doručovací adresa (pokud je jiná):
Obec: ………………………………………….. Obec: ………………………………………………
Část obce: ………………………………………….. Část obce: ………………………………………………
Ulice a č.p.: ………………………………………….. Ulice a č.p.: ………………………………………………
PSČ: ………………………………………….. PSČ: ………………………………………………
Dne: ………………………………………….. Dne: ………………………………………………
Podpis řidiče: ………………………………………….. Podpis
provozovatele:
……………………………………………..

V/5

Městský úřad Varnsdorf
podatelna: nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
Strana 5 z 5
Pracoviště odboru:
T. G. Masaryka 1838
407 47 Varnsdorf
Tel. ústředna: +420 417 545 111
E-podatelna: rychlost@varnsdorf.cz
https://www.varnsdorf.cz/
IČO: 00261718
DIČ: CZ00261718
DS: kabbfuj

Přiložená primární fotografie zachycující přestupek je pouze výrazně zmenšenou kopií s horší
obrazovou kvalitou pro potřeby tisku výzvy. Sérii fotografií v plné obrazové kvalitě zachycující vozidlo,
RZ vozidla a řidiče vozidla v době spáchání přestupku je k dispozici k nahlédnutí u správního orgánu.

Comments are closed.

X