Trestní příkaz

Shodu s prvopisem potvrzuje 444 DDD.
Jednací číslo: 4 T 23/2019 – 444
ČESKÁ REPUBLIKA
TRESTNÍ PŘÍKAZ
Samosoudkyně Okresního soudu v Bruntále vydala dne 25. 3. 2019 v Bruntále podle § 314e
odstavec 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, následující trestní příkaz:
Obviněný
RR RR,
narozený 25. 9. RR v HHH, dělník, trvale bytem GGG, RRR 19, pro
doručování RRR, RRR 23, OOO WWW,
je vinen, že
dne 15. 9. 2018 v Rýmařově, v době okolo 12.00 hodin v prostorách křižovatky ulic Revoluční a
Opavská vyběhl z jím řízeného motorového vozidla a přistoupil k vozidlu Ford Transit,
registrační značky 5K6 6666, které v té době z důvodu silničního provozu stálo, opakovaně udeřil do levých předních dveří a dožadoval se vystoupení jeho řidiče TTT FFF, narozeného 1976,
čehož nedocílil, a následně udeřil loktem do bočního okna levých dveří u řidiče a okno takto
rozbil, UUU OOO se snažil uchopit a přimět jej k vystoupení z vozidla, k čemuž však
nedošlo, neboť III OOO v obavě o své zdraví z místa ujel, přičemž SSS RR se ještě
chvíli držel za rám dveří, čemuž byly přítomny nejméně další dvě osoby, a majiteli vozidla,
společnosti AT s.r.o., IČO 000, způsobil na poškozeném voze škodu ve výši
nejméně 5 250 Kč,
tedy
jednak
poškodil cizí věc a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou,
jednak
se veřejně a na místě veřejnosti přístupném dopustil výtržnosti tím, že napadl jiného a poškodil
cizí věc,
čímž spáchal
jednak
přečin poškození cizí věci dle § 228 odstavec 1 trestního zákoníku,

2 4 T 23/2019
Shodu s prvopisem potvrzuje 333 EEE.
jednak
přečin výtržnictví dle § 358 odstavec 1 trestního zákoníku
a odsuzuje se
podle § 358 odstavec 1 trestního zákoníku za použití § 43 odstavec 1 trestního zákoníku
k
úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 6 (šesti) měsíců.
Podle § 81 odstavec 1 trestního zákoníku a § 82 odstavec 1 trestního zákoníku se mu výkon
trestu
podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 2 (dvou) roků.
Podle § 314f odstavec 1 písmeno e) trestního řádu ve spojení s § 228 odstavec 1 trestního řádu je
obviněný povinen zaplatit na náhradě majetkové škody poškozenému
000 999 s.r.o.
se sídlem Praha 10, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/2, IČO: 99999, částku 5 250 Kč.
Podle § 314f odstavec 1 písmeno e) trestního řádu ve spojení s § 229 odstavec 2 trestního řádu se
poškozená společnost DDD FFFF s.r.o. odkazuje se zbytkem svého nároku na náhradu
majetkové škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
Poučení:
Proti tomuto trestnímu příkazu lze do osmi dnů od jeho doručení podat u zdejšího soudu odpor.
Právo podat odpor nenáleží poškozenému. Pokud je odpor podán včas a oprávněnou osobou,
trestní příkaz se ruší a ve věci bude nařízeno hlavní líčení. Při projednávání věci v hlavním líčení
není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním
příkaze. Nebude-li odpor řádně a včas podán, trestní příkaz se stane pravomocným a
vykonatelným. V případě, že obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci v
hlavním líčení.
Bruntál 25. března 2019
Mgr. SSS DDD v.r.
samosoudkyně

Comments are closed.

X