Ukončení pobytu ČR

Věc: Žádost o ukončení trvalého pobytu na území České republiky – sdělení
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 5 obdrželo
dne 2.1.2017 vaši žádost o ukon
čení trvalého pobytu na území České republiky, ve smyslu §
10 odst. 12 zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V této v
ěci vám sdělujeme, že váš trvalý pobyt na adrese Praha 5 Smíchov, Kkkkk
1111/12 byl ukončen ke dni 2.1.2017. Správní poplatek ve výši 100 Kč byl na účet Úřadu
m
ěstské části Prahy 5 připsán dne 10.1.2017.

Comments are closed.