Uvědomení obviněného – pokračování v zahájeném řízení o přestupku a konání ústního jednání

Uvědomení obviněného – pokračování v zahájeném řízení o přestupku a konání ústního jednání
Městským úřadem SSS správním odborem, jako věcně i místě příslušným přestupkovým orgánem byl
podle § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“) a dle ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydán příkaz č.j.: MUNO 35773/2019 o uložení
správního trestu za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“), kterého jste se měl dopustit tím, že jste měl dne 13.7.2019 kolem 22:00 hod v katastru
obce AAA, část obce CCC, na místní komunikaci u č.p. 18 (ve směru na xxx) v provozu na
pozemních komunikacích řídit motorové vozidlo tovární zn. LJSLFK a v rozporu s § 3
odst. 3 písm. a) nejste držitelem příslušného řidičského oprávnění (blokace řidičského oprávnění od 7.3.2019).
Jako obviněný z přestupku jste využil svého práva a proti tomuto příkazu jste v zákonné lhůtě podal
odpor. Podáním odporu byl uvedený příkaz zrušen a správní orgán pokračuje v řízení z moci úřední,
které bylo dle ust. § 78 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle ust. § 46 odst. 1
správního řádu zahájeno doručením předmětného příkazu dne 26.7.2019.
Podle ust. § 80 odst. 2 zákona o odpovědnost za přestupky a řízení o nich uvědomujeme, že správní orgán
nařídil konání ústního jednání. Současně Vás tímto dle ust. § 49 odst. 1 správního řádu nejméně s pětidenním
předstihem uvědomujeme o nařízeném termínu konání ústního jednání v předmětné věci, které se koná dne
28.8.2019 v 09:00 hodin
v budově „B“ MÚ…  1001, 1. patro, kancelář č. 217a.
Před zahájením ústního jednání budete dle ust. § 36 odst. 5 správního řádu vyzván k předložení průkazu
totožnosti!
Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu Vám závěrem ústního jednání – před vydáním rozhodnutí – bude
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, pokud jste se tohoto svého práva nevzdal.
Správní orgán pro informaci uvádí, že podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
promlčecí doba činí 1 rok. Podle § 31 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich promlčecí doba počíná běžet
dnem následujícím po dni spáchání přestupku. Běh této lhůty se však podle ust. § 32 odst. 2 zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku, vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán
vinným nebo vydáním rozhodnutí o schválení dohody o narovnání, přičemž přerušením promlčecí doby počíná promlčení
doba nová. Pokud byla promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání.
Č.j. SO2-710/2019-323/Ra str. 2
Poučení:
Podle ust. § 80 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich lze ústní jednání konat bez
přítomnosti obviněného jen tehdy, jestliže byl řádně předvolán a souhlasí s konáním ústního jednání bez
vlastní přítomnosti nebo pokud se na předvolání nedostaví bez náležité omluvy nebo bez dostatečného
důvodu.
Jako účastník řízení – OBVINĚNÝ máte v řízení zejména
PRÁVO:
 zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně
do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)
 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může
usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 správního řádu)
 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v
neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
 na vyrozumění, pokud v průběhu řízení správní orgán změní právní kvalifikaci skutku (§ 78 odst. 4
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
 máte právo nevypovídat; správní orgán Vás nesmí nutit k výpovědi nebo doznání (§ 82 odst. 2 zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
 klást otázky případným dalším účastníkům řízení, svědkům a znalcům, přičemž dotazovaná osoba má
právo odmítnout odpovědět a nesmí být tázána za stejných podmínek jako svědek, tzn. nesmí být
dotazována o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinna zachovávat
v tajnosti, ledaže by této povinnosti byla příslušným orgánem zproštěna a nesmí být dotazována též tehdy,
jestliže by svou odpovědí porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by této
povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna (§ 82 odst. 3
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
 nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
 činit si výpisy, a aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu)
 před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
 na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu) [bude-li řízení o přestupku zastaveno dle ust. § 86 odst. 1
d), e), f), i), j), k), m) a n) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tzn. usnesením, které se
poznamenává do spisu, budete o zastavení řízení pouze vyrozuměn]
POVINNOST:
 předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti; tím se rozumí doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště
mimo území České republiky, a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu
orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. (§ 36 odst. 5
správního řádu)
Podle ust. § 82 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich správní orgán může provést Váš
výslech; je-li to nezbytné k uplatnění Vašich práv, správní orgán provede Váš výslech. Máte právo nevypovídat;
správní orgán Vás nesmí nutit k výpovědi nebo doznání.
Výslech obviněného, jakožto důkazní prostředek, nesmí být proveden za stejných podmínek, za jakých nesmí
být vyslýchán svědek, tzn. nemůžete být vyslýchán:
– o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které jste povinen zachovávat v tajnosti, ledaže
byste byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn,
– jestliže byste svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byste byl
této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost máte, zproštěn.
za správní orgán:

Comments are closed.

X