Uvědomení obviněného – pokračování v zahájeném řízení o přestupku a konání ústního jednání

Uvědomení obviněného – pokračování v zahájeném řízení o přestupku a konání ústního jednání Městským úřadem SS správním odborem, jako věcně i místě příslušným přestupkovým orgánem byl podle § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“) a dle ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydán příkaz č.j.: MUNO 35773/2019 o uložení správního trestu za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), kterého jste se měl dopustit tím, že jste měl dne 13.7.2019 kolem 22:00 hod v katastru obce AAA, část obce CCC, na místní komunikaci u č.p. 18 (ve směru na xxx) v provozu na pozemních komunikacích řídit motorové vozidlo tovární zn. LJSLFK a v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) nejste držitelem příslušného řidičského oprávnění (blokace řidičského oprávnění od 7.3.2019).

Jako obviněný z přestupku jste využil svého práva a proti tomuto příkazu jste v zákonné lhůtě podal odpor. Podáním odporu byl uvedený příkaz zrušen a správní orgán pokračuje v řízení z moci úřední, které bylo dle ust. § 78 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle ust. § 46 odst. 1 správního řádu zahájeno doručením předmětného příkazu dne 26.7.2019.
Podle ust. § 80 odst. 2 zákona o odpovědnost za přestupky a řízení o nich uvědomujeme, že správní orgán nařídil konání ústního jednání.

Současně Vás tímto dle ust. § 49 odst. 1 správního řádu nejméně s pětidenním předstihem uvědomujeme o nařízeném termínu konání ústního jednání v předmětné věci, které se koná dne 28.8.2019 v 09:00 hodin v budově „B“ MÚ…  1001, 1. patro, kancelář č. 222a.

Před zahájením ústního jednání budete dle ust. § 36 odst. 5 správního řádu vyzván k předložení průkazu totožnosti! Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu Vám závěrem ústního jednání – před vydáním rozhodnutí – bude
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, pokud jste se tohoto svého práva nevzdal.

Správní orgán pro informaci uvádí, že podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich promlčecí doba činí 1 rok. Podle § 31 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku. Běh této lhůty se však podle ust. § 32 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku, vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným nebo vydáním rozhodnutí o schválení dohody o narovnání, přičemž přerušením promlčecí doby počíná promlčení doba nová. Pokud byla promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání.

Poučení:

Podle ust. § 80 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich lze ústní jednání konat bez přítomnosti obviněného jen tehdy, jestliže byl řádně předvolán a souhlasí s konáním ústního jednání bez vlastní přítomnosti nebo pokud se na předvolání nedostaví bez náležité omluvy nebo bez dostatečného důvodu.

Jako účastník řízení – OBVINĚNÝ máte v řízení zejména

PRÁVO:

Zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)  navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 správního řádu) vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu) na vyrozumění, pokud v průběhu řízení správní orgán změní právní kvalifikaci skutku (§ 78 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) máte právo nevypovídat; správní orgán Vás nesmí nutit k výpovědi nebo doznání (§ 82 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)  klást otázky případným dalším účastníkům řízení, svědkům a znalcům, přičemž dotazovaná osoba má právo odmítnout odpovědět a nesmí být tázána za stejných podmínek jako svědek, tzn. nesmí být dotazována o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinna zachovávat v tajnosti, ledaže by této povinnosti byla příslušným orgánem zproštěna a nesmí být dotazována též tehdy,
jestliže by svou odpovědí porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna (§ 82 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) činit si výpisy, a aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu) před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu) na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu) [bude-li řízení o přestupku zastaveno dle ust. § 86 odst. 1 d), e), f), i), j), k), m) a n) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tzn. usnesením, které se
poznamenává do spisu, budete o zastavení řízení pouze vyrozuměn]

POVINNOST:

Předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti; tím se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky, a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. (§ 36 odst. 5 správního řádu)
Podle ust. § 82 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich správní orgán může provést Váš výslech; je-li to nezbytné k uplatnění Vašich práv, správní orgán provede Váš výslech. Máte právo nevypovídat;
správní orgán Vás nesmí nutit k výpovědi nebo doznání.

Výslech obviněného, jakožto důkazní prostředek, nesmí být proveden za stejných podmínek, za jakých nesmí být vyslýchán svědek, tzn. nemůžete být vyslýchán:

– o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které jste povinen zachovávat v tajnosti, ledaže byste byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn,
– jestliže byste svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byste byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost máte, zproštěn.

Za správní orgán, podepsán orgán.

Comments are closed.

X