Žádost o ovzduší

Ž Á D O S T
o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – pro stacionární zdroj nevyjmenovaný v příloze č. 2 zákona

Žadatel:

T.:

Zastoupený na základě plné mocí: —
Katastrální území: Terezín /
Pozemková /stavební parcela číslo:
Projektová dokumentace ze dne: Pouze stavební projekt / již zasláno – shodné s předchozí žádostí Zpracovatel: Architektonická kancelář.

Údaje o stacionárním zdroji nevyjmenovaném v příloze č. 2 zákona
□ u spalovacích zdrojů (např. plynový kotel, kotel na tuhá paliva, krb, krbová vložka, krbová kamna, zařízení) uveďte:
• druh zdroje a počet: Topidlo Mora PT 6153 bílé / 2 ks
• výrobní typ: —
• jmenovitý tepelný příkon v kW: 2,5 / jedno topidlo (jedná se o přidání těchto dopidel ke stávajícím stejným, jen se silnějším výkonem)
• druh spalovaného paliva: zemní plyn
• v případě zdroje na spalování pevných paliv uveďte, zda zdroj bude sloužit jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění: do zdi.
• dále způsob odtahu spalin: balení komínku (odtahu) součástí sady
• výška komínu: —-
• umístění: kancelář 1, kancelář 2

□ u jiných než spalovacích zdrojů doložte část projektové dokumentace zabývající se popisem technologie (název technologie, výrobní typ technologického zařízení, způsob odtahu odpadních plynů, druh filtrace, druhy znečišťujících látek, roční projektovaná spotřeba organických rozpouštědel, druh používaných surovin nebo přípravků apod.) – bez těchto informací nebude závazné stanovisko vydáno

! u následujících údajů zaškrtněte hodící se!

Druh řízení: □ územní řízení □ stavební řízení □ sloučené územní a stavební řízení

            □ kolaudační řízení – předchozí závazné stanovisko nebo vyjádření:

            č.j. _________________________    datum vydání_________________________

Stanovisko □ požaduji zaslat poštou □ vyzvednu osobně po tel. výzvě

Datum: Podpis žadatele:

Comments are closed.

X