Oznámení o zahájení řízení se soudním tlumočníkem

Oznámení o zahájení řízení: Ministerstvo spravedlnosti jako správní orgán věcně příslušný podle § 42 odst. 1 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, v řízení o přestupku
podle § 25a odst. 1 písm. d) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (dále jen „ZZT“), tímto podle § 78 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich oznamuje:

Vypečenému soudnímu tlumočníkovi, se sídlem v Praze a celé ČR, IČO anonymizováno (dnes už brzy povinné oznámování IČům do datové schránky / na jednu stranu dobře, ale propustit soudní tlumočníky), soudnímu tlumočníkovi a překladateli pro jazyk ten a ten (dále jen „obviněný“), že s ním zahajuje z moci úřední řízení o přestupku, kterého se mohl dopustit tím, že:

(i): Dne 15. 12. 2020 vypracoval tlumočnický úkon č. 00000/000/1990, který spočíval v překladu dokumentu nazvaného v originále „Úřední překlady z jazyka“ z anglického jazyka do jazyka českého, přičemž do českého překladu libovolně doplnil 10 odstavců, které se v originálním textu nevyskytují, a to konkrétně v části třetí označené jako „Soudní překlady z jazyka“ a v překladu jako „Koncept shrnutí znaleckého posudku“ na stranách 145 a 146, které by správně měly svým obsahem odpovídat straně 23 tlumočnického úkonu.

(ii): Dne 15. 12. 1990 – (devadesátky 😀 😀 😀 ) vypracoval tlumočnický úkon č. 00000/0000/1990, ve kterém na první straně překladu neuvedl, z kterého jazyka byl překlad proveden v rozporu s § 14 odst. 1 vyhlášky 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.
Tímto jednáním mohl obviněný porušit § 8 ZZT, který stanoví, že tlumočník je povinen vykonávat tlumočnickou činnost řádně, a dopustit se přestupku podle § 25a odst. 1 písm. a) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Odůvodnění :

Postup před zahájením řízení: Dne 1. 2. 1990 byla do datové schránky ministerstva doručena zpráva, která je materiálně oznámením o podezření ze spáchání přestupku, kterého se měl dopustit obviněný tím, že vypracoval tlumočnický úkon č. 0000/0000/1990, přičemž do překladu doplnil 10 odstavců, které neměly oporu v originále, a na první straně překladu neuvedl, že se jedná o překlad z anglického jazyka. Před zahájením řízení ministerstvo přezkoumalo tlumočnický úkon č. 0000/0000/1990.

Skutkový stav / Znalecké oprávnění:
Z evidence vedené správním orgánem bylo zjištěno, že obviněný má oprávnění k výkonu tlumočnické činnosti pro jazyk anglický a jazyk arabský. Je podnikající fyzickou osobou s přiděleným IČO 000000 – osoba podnikající pod likvidačním tlakem státu.
Tlumočnický úkon:
Dne 1. 1. 1990obviněný vypracoval tlumočnický úkon, zapsaný v tlumočnickém deníku pod č. 00000/0000/1990, spočívající v překladu dokumentu nazvaného v originále „Anglického překládaného textu“ (jenž je svým obsahem znalecký posudek) z anglického jazyka do jazyka českého (dále jen „tlumočnický úkon“). Vypracování tlumočnického úkonu zadala obviněnému advokátní kancelář. Na první straně písemného překladu v rámci tlumočnického úkonu chybí údaj o tom, z jakého jazyka byl překlad proveden.
Přidané odstavce:
Tlumočnický úkon čítá 147 stran. Na straně 33 originálu je shrnutí označené jako „Opět nějaký text překládaný do češtiny“ obsahující 17 odstavců, toto shrnutí bylo obviněným přeloženo a značně rozšířeno ze 7 na 17 odstavců na stranách 45 a 46 tlumočnického úkonu. Obviněný k původním 17 odstavcům přidal dalších 10 odstavců vlastního textu, který není překladem originálu. Přidané odstavce jsou v podstatě jakýmsi přidaným shrnutím závěrů znaleckého posudku, které však v originále neexistují.
Právní základ:
Podle § 8 ZZT tlumočníci jsou povinni vykonávat tlumočnickou činnost řádně.“ – (pozn. překladatele: jo, to jistě jsou – ale při dnešních nárocích, počítejte milí zákazníci se zdražením až o 150 %).
Podle § 25a odst. 1 písm. a) ZZT „se znalec dopustí přestupku tím, že […] vykonává tlumočnickou činnost v rozporu s § 8.“

Podle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících (dále jen „překladatelské služby za aktuální sazby“): „Na první straně písemného překladu uvede tlumočník, z kterého jazyka byl překlad proveden, a na poslední straně připojí tlumočnickou doložku.“
10 Podle § 25a odst. 3 ZZT: „Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e) nebo i) lze uložit pokutu do 100000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků“.

Předběžná právní kvalifikace:

Skutek popsaný pod bodem (i) Podle § 8 ZZT je tlumočník povinen vykonávat znaleckou činnost řádně, pokud tak neučiní, dopustí se přestupku podle § 25a odst. 1 písm. a) ZZT, za který mu může být uložen trest do výše 100000 Kč. Obviněný vypracoval tlumočnický úkon, kde si do překladu přidal vlastní odstavce, které nemají oporu v originálním textu.

Zhotovení tlumočnického úkonu, který není přesným a věrným překladem originálu nepovažuje ministerstvo za řádný výkon tlumočnické činnosti. Tímto jednáním se obviněný mohl dopustit přestupku § 25a odst. 1 písm. a) ZZT.

Skutek popsaný pod bodem (ii):

Povinnost znalce vykonávat činnost řádně, je zakotvená v § 8 ZZT a částečně konkretizovaná v § 14 odst. 1 ZnalV (viz výše). Obviněný na první straně písemného překladu neuvedl, z kterého jazyka byl překlad proveden. Ministerstvo tak došlo k závěru, že i tímto skutkem se obviněný
mohl dopustit přestupku podle § 25a odst. 1 písm. d) ZZT.

Závěr:

Správní orgán na základě důsledného prověření všech okolností, které se dozvěděl v rámci postupu před zahájením řízení, došel k důvodnému podezření, že skutky vymezené v tomto oznámení o zahájení řízení se staly a dopustil se jich obviněný.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutky pod bodem (i) a bodem (ii) oba naplňují skutkovou podstatu přestupku podle § 25a odst. 1 písm. a) ZZT, správní orgán zahajuje s obviněným řízení o přestupku.

Poučení:

Podle § 80 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“) má obviněný právo požádat o ústní jednání, je-li to nezbytné k uplatnění jeho práv.

Podle § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „s. ř.“) si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Podle § 36 odst. 1 s. ř. nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy.

Podle § 36 odst. 2 s. ř. mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.

Podle § 36 odst. 3 s. ř. nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
vzdal.

Podle § 36 odst. 4 s. ř. má účastník při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka
4 vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.

Podle § 38 odst. 1 a odst. 2 s. ř. mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do
spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

Podle § 14 odst. 2 s. ř. může účastník řízení namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. O tom, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou, byl proveden záznam do spisu a správní orgán o tom účastníka řízení na požádání informuje.

Podle § 36 odst. 3 s. ř. máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Budete-li chtít tohoto práva využít, můžete tak učinit ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení, a to písemně do datové schránky Ministerstva spravedlnosti (ID DS: kq4aawz), poštou na adresu Vyšehradská 424/16, 128 10 Praha 2, případně ústně do protokolu. Po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Správní orgán vyzývá obviněného, aby v případě, že chce v řízení vyjádřit své stanovisko, tak učinil ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto oznámení.
Za účelem seznámení se s podklady rozhodnutí máte podle § 38 odst. 1 s. ř. právo nahlížet do spisu. Můžete tak učinit po předchozí domluvě v pracovní dny v budově Ministerstva spravedlnosti (Legerova 49, Praha 2) v úředních hodinách od 9:00 do 14:30 hod. Z důvodu zajištění lepší koordinace Vás žádáme o sdělení termínu nahlížení na e-mailovou adresu:

oins@msp.justice.cz.
Mgr. Julie Žemlová
zástupce ředitele odboru
insolvenčního a soudních znalci

Comments are closed.

X