Přepracované trestní oznámení podle vzoru

Okresní státní zastupitelství Litoměřice
Žižkova 800/6
412 58 Litoměřice

Tel.: +420 416 717 111
Fax: +420 416 717 123
ID datové schránky: pmnah3z
E-mail: podatelna@osz.ltm.justice.cz
V Terezíně dne 1. 3. 2023
Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (trestné činy)

I.
Já, níže podepsaný AAA OBČAN, narozen ……………., bytem ……………………………………………………., jednatel DDD s.r.o., se sídlem …………………………………………………………………………………… (dále jen jako „Poškozený“), tímto ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) v platném znění podávám trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl/byly spáchány trestné činy. V důsledku škodné činnosti pachatele byla Poškozenému způsobena majetková újma, prozatím ve výši 12.600,- Kč (slovy: Dvanácttisíc korunčeských) + dosud nevyčíslená fakturace za úklid nad rámec sjednaný ve smlouvě a také došlo k systematickému a záměrnému poškozování dobrého jména právnické osoby, a to pachatelem – konkrétní osobou (avšak pro nás neznámého jména) s příjmením CCC, bytem na adrese: HFFF, RRR. Patrně zde bydlící v nájmu (v databázi cuzk.cz – nahlížení do katastru, se totiž nevyskytuje jako vlastník bytové jednotky).

II.
Skutkové okolnosti: Jedná se o opakované a záměrné poškozování dobrého jména naší firmy před našimi klienty, které ubytováváme v apartmánech (AAA na adrese: HFFF, RRR. (WWW.UUU)
Jen během měsíce února 2023 opakovaně (nejméně v 15 případech) vysypal pachatel před samostatné vchodové dveře k apartmánům popel a záměrně před ně nanosil další odpadky. V jednom případě došlo také přímo k vysypání asi 10 kg popela přímo ke zmíněným vchodovým dveřím. V tomto konkrétním případě jsme přišli o nasmlouvané hosty, kteří si u nás zarezervovali ubytování. Jednalo se o celkem 3 hosty v délce ubytování 7 nocí. Tito hosté, poté co spatřili zmíněný nepořádek hned u vstupních dveří, se odmítli ubytovat a nám tak vznikla finanční škoda (1800 Kč x 7), tj. celkem: 12.600,-Kč. Samozřejmě nám tím také vznikla škoda na dobrém jménu naší společnosti.
V ostatních 14 případech, jsem musel na dálku zajišťovat opakovaný úklid odpadků. Zde bude celková škoda vyčíslena a doložena fakturacemi. Musel jsem tak nad rámec nasmlouvané místní úklidové služby, hledat jinou firmu, která přijede a odpadky odklidí a zlikviduje.
III.
Navržené důkazy:
Poslední pytel s odpadky jsem uschoval na adrese apartmánů v technické místnosti. Jistě bude možné dle biologických stop či otisků prstů na něm prokazatelně určit pachatele.
Pachatele jménem CCC, jsme při zmíněné činnosti navíc zachytili na fotopast. Po konzultaci se zde bydlícími osobami, včetně paní VVVpracující na Městském úřadu FFF, se jedná o zmíněného člověka, bydlícího na adrese HFFF, RRR, což je asi 50 metrů od vchodu do našich apartmánů. Tento poznatek mi potvrdil také předseda SVJ v domě na adrese HFFF, RRR, pan GGG.
Věc byla opakovaně hlášena na Městskou policii v FFF, což doložím telefonáty a komunikací přes aplikaci WhatsApp – tel.č.: +420 000 000, ale zdá se, že bez výsledku.
V mezičase, kdy jsem zjišťoval možnou příslušnost kamer v HFFF, RRR(Muzeum) jsem se skrze kameru na Jízdárně Terezín zkontaktoval s paní DDD(HFFF, RRR) a ta mi sdělila informaci, že záznamy z této kamery byly již ze strany Policie ČR žádány, a to kvůli vandalskému útoku „přilepování stěračů osobních aut hostů vteřinovým lepidlem“. Padla samozřejmě teorie, že snad tato věc by mohla souviset s naším případem a „naším“ pachatelem. Tyto informace by mohly Policii ČR přispět k objasnění zmíněné věci.
Nicméně, jak výše uvedeno, pro ztotožnění pachatele posloužily a poslouží zejména záběry z námi pořízené fotopasti značky EVOLVEO umístěné po několik dní nad vchodem do Apartmánů.
Osobně se domnívám, že útok ze strany vandala by se mohl časem stupňovat a mohl by vážným způsobem poškodit nejen naše podnikání v oblasti ubytování.

IV.
Jako oznamovatel žádám, abych byl v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů vyrozuměn o tom, jak bylo s tímto oznámením naloženo.
S pozdravem
Poškozený:

……………………………………………………………………….……
AAA, jednatel

Přílohy:

  • rezervace 3 hostů + ceník ubytování
  • faktury za úklid nad rámec smlouvy – bude dodáno
  • záběry z fotopasti – předám případně v průběhu vyšetřování
  • pytel s biologickými či daktyloskopickými stopami pachatele – je uložen v techn. místnosti

Comments are closed.