Šlechtová kunda?

Všichni stávající zapsaní tlumočníci budou bez dalšího zapsáni do nových seznamů jako překladatelé i tlumočníci, a budou moci svou činnost vykonávat nejdéle po dobu 5 let.

Poté musí složit znovu zkoušku – cena 3 000 Kč.

Pro uchazeče, který svou neúčast na zkoušce z vážného důvodu řádně omluví, je zpoplatněn částkou 10 000 Kč.

vstupní zkoušky ne jen znalost tlumočnického zákonaale i řízení, v nichž se tlumočení používá,

 tzn. civilního, trestního a správního procesu. (znalosti, které nabízí studium na právnické fa UK – placené kurzy )

Za porušení povinnosti nahlásit změnu údajů zapisovaných do seznamu do 10 pracovních dnů lze uložit pokutu ve výši až 75 000 Kč.

Stávající pokuty  se zvyšují na 75 000 Kč, 250 000 Kč a 500 000 Kč.

Pokuta ve výši až 500 000 Kč za porušení povinnosti vykonávat činnost nestranně, nezávisle, s odbornou péčí a ve sjednané nebo době.

Porušení nové povinnosti vyhotovit stejnopis překladatelského úkonu předloženého v listinné podobě a uchovat jej alespoň po dobu 3 let – se trestá 500 000 Kč. 

Újmu způsobenou v souvislosti s výkonem tlumočnické a překladatelské činnosti budou tlumočníci a překladatelé povinni nahradit. V této souvislosti se zavádí povinnost sjednat si pojištění.  Minimál. při pojistném limitu 1 mil. Kč se budou pohybovat kolem 3 000 Kč až 3 500 Kč.

U často se opakujících jednoduchých tlumočnických a překladatelských úkonů spočívajících v tlumočení či překladu v podstatě stejných, obdobných či opakujících se skutečností se snižuje hranice sazeb až o 30 %. 

Zvýšení odměny za práci v noci, v den pracovního klidu nebo volna se nepředpokládá.

V účinnost by měl nový zákon vstoupit od 1.1.2021.

NEJVĚTŠÍ PERLA:

Klasický dodavatel prací se může sám svobodně rozhodnout, zda zakázku pro nedostatek odbornosti odmítne.

Soudní tlumočník/překladatel tuto možnost nemá. Úkon musí provést, i když nedisponuje patřičnou odborností.

Nejlepší je, že překladatel nesmí odmítnout překlad, Z DŮVODU  ŽE nedisponuje patřičnou odborností.

1)    Takže, když odmítnete, vyfasuje pokutu 100.000,-

2)    když přeloží neodborně, vyfasuje pokutu též 100.000,-.

Takhle jsou 30 let od revoluce nastavené mantinely pro soudní tlumočníky, překladatele.

Zatímco celá Evropa hledá odbornost, specializace, my máme zákon, „i když nemá překladatel odbornost, musí to přeložit.“

Takže, mám 2 varianty, za každou mi předem hrozí 100.000,- pokutou. To se mi jeví jako vyhrožování, tedy mimo jiné!

Úkon musí provést, i když nedisponuje patřičnou odborností.
Takže soudní překladatel se specializací na trestní právo bude překládat  neutronovou fyziku, jadernou spektroskopii, kvantovou chromodynamiku, jadernou a subjadernou fyziku 

a překladatel se specializací na civilní právo bude překládat vodíkovou a membránovou technologii a bioinformatiku. 

Tak mi přijde, že budeme světový unikát !!!!!!!!!!!!!!!!

Comments are closed.

X