Bezpečnostní schránka – nezkušená pracovnice

obdržela jsem k vyřízení Váš mail, který se týkal návštěvy bezpečnostní schránky na pobočce Praze. Celou situaci jste popsal v níže přiloženém mailu.
 
Potvrzuji Vám tímto, že je Vaše bezpečnostní schránka č. 0 (číslo trezorové skříně) – 0 (číslo bezpečnostní schránky v trezorové skříni) vedena na pobočce v Praze a jste jejím nájemcem.
 
Tato skutečnost se řídí platnou Smlouvou o užívání bezpečnostní schránky uzavřenou mezi Vámi jako klientem a KB, a.s., kde máte uvedena veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a to po dobu, na kterou byla tato smlouva uzavřena, případně až do zániku smluvního vztahu jiným způsobem, než uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena (př. uplynutím výpovědní doby). V této Smlouvě je stanoveno, že jste oprávněn užívat v Praze schránku č. 0, tudíž jste jejím platným uživatelem a bude Vám do ní i nadále umožněn přístup. Banka za uložený majetek odpovídá do výše Kč, která je sjednána ve Smlouvě. Schránku banka zabezpečuje tak, aby nedošlo ke zneužití, poškození, ani ke ztrátě obsahu schránky a za účelem ochrany majetku uloženého ve schránce má banka sjednáno pojištění, tj. chrání schránku v souladu s platnými právními předpisy.
 
Pokud se Vás pracovnice banky dotazovala, zda se Vaše schránka nenachází v Praze, jedná se patrně o nedorozumění této nezkušené pracovnice, která hledala řešení, proč se nemůžete dostat do bezpečnostní schránky. Z tohoto důvodu jste byl i následně kolegyní pobočky odkázán, aby byl klíč prohlédnut odborníkem, jelikož náplní práce pracovnice banky není zhodnocení stavu klíče, neboť k takovému úkonu pravděpodobně nemá ani dostatečnou kvalifikaci. Existoval totiž předpoklad, že používáte správný klíč, který však byl pravděpodobně nějakým způsobem narušen, přičemž tato porucha nebyla zcela zjevně neodstranitelná (např. že by byl klíč zlomený vedví). Ostatně, jak sám uvádíte, že nakonec pomohlo klíč profouknout, tj. jednalo se o nepatrnou závadu (nečistotu), po jejímž odstranění šla schránka řádně odemknout. Pokud by klíč byl trvale nefunkční, muselo by dojít k přestavění zámku a výměně klíčů, případně dokonce i k násilnému otevření schránky a výměně zámku, tj. jednalo by se o další administrativně-technickou zátěž, nikoliv pouze pro banku, ale také pro Vás jako klienta. Také v případě, že by byl klíč v pořádku, a jednalo by se tak o poruchu zámku, muselo by patrně dojít výměně zámku. Pracovnice banky proto nejprve doporučila ověřit funkčnost klíče, aby bylo možno předejít případnému více invazivnímu způsobu řešení situace.
 
Na pobočce jsem zajistila vše tak, aby se tato situace v budoucnu již neopakovala. V případě dalších dotazů jsem Vám plně k dispozici.

Comments are closed.